Pytania w sprawie przetargu dot. Hotelu Książ z dnia 14.02.2011 r. i odpowiedź Spółki

Wałbrzych, 15.02.2012 r.

W dniu 14.02.2012 r. do Spółki wpłynęło pismo dotyczące warunków przetargu na dzierżawę wydzielonych powierzchni użytkowych w dwóch obiektach użytkowych zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu stanowiących własność Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na działalność hotelową i gastronomiczną, ogłoszonego dnia 19 grudnia 2012 r. o następującej treści:
1)    „ Zaproponowano, aby dzierżawca  zobowiązany był  – przez czas prowadzenia prac, o których mowa w § 4 ust. 5 projektu umowy dzierżawy, nie dłużej niż przez pierwszych 36 miesięcy licząc od daty uzyskania przez dzierżawcę wszystkich niezbędnych prawomocnych pozwoleń i decyzji związanych z prowadzonym remontem (a nie tak jak w projekcie umowy od daty podpisania umowy) do uiszczania za dzierżawiony przedmiot umowy w budynkach nr 3 i 4 – 50% stawki wymienionej w ust. 1 proporcjonalnie do protokólarnie przekazanej – przejętej powierzchni przedmiotu umowy. Jednocześnie wniesiono o to, aby 36 – miesięczny termin zobowiązujący dzierżawcę do wykonania remontu wskazanego w umowie, po przekroczeniu, którego zostanie obciążony jednorazowo opłatą stanowiąca sumę niepobranych części czynszów wraz z odsetkami, liczony był począwszy od daty uzyskania przez dzierżawcę wszystkich niezbędnych prawomocnych pozwoleń i decyzji związanych z prowadzonym remontem. Tym samym wniesiono o zmianę § 6 ust. 4 projektu umowy dzierżawy, w zaproponowanej treści.
2)    Zaproponowano, aby rzeczona umowa dzierżawy została zawarta na czas określony z formą tzw. Daty prawnej – art. 81 § 1 k.c. – (tj. tak jak Państwo podajecie 20 lat), ale bez możliwości wcześniejszego jej rozwiązania za wypowiedzeniem tj. w sytuacji wypowiedzenia umowy dzierżawy wydzierżawiającemu przez Gminę Wałbrzych. Tym samym wniesiono o usunięcie z treści umowy zapisu z § 8 ust. 3 projektu umowy. Ponadto stwierdzono, że zapis umowny pozwalający na rozwiązanie umowy dzierżawy za sześciomiesięcznym wypowiedzeniem (§ 8 ust. 3) jest krzywdzący dla dzierżawcy, który w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych i niezbędnymi w tym zakresie inwestycjami poniesie wysokie koszty związane z przygotowaniem obiektu do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej. Zdaniem wnioskodawcy treść § 8 ust. 3 projektu umowy dzierżawy w sposób rażący narusza zasady współżycia społecznego i godzi w właściwość (naturę) stosunku dzierżawy.
Mając powyższe na uwadze wskazano, iż w doktrynie podkreśla się, że postanowienia umowne, które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku zobowiązaniowego w sposób nieodpowiadający słuszności kontraktowej, stanowią naruszenie zasad współżycia społecznego w zakresie dotyczącym stosunków obligacyjnych. W szczególności do takich umów zaliczają się kontrakty rażąco nierównoważnie kształtujące wzajemne prawa i obowiązki.
Ponadto należy zaznaczyć, iż poprzez właściwość zobowiązań ciągłych trzeba też uznać trwałość stosunku zawiązanego przez strony umowy na czas oznaczony. Zasada pacta sund servanda znajduje tu zastosowanie w takim stopniu, że przez czas określony umową podmioty pozbawione są możliwości oddziaływania na łączący ich stosunek na drodze jednostronnej decyzji.
W tym miejscu wskazano także, iż ukształtowanie stosunku obligacyjnego w taki sposób, że jego treść lub cel pozostają w sprzeczności z ustawą, zasadami współżycia społecznego lub właściwością (naturą) zobowiązania, wywołuje skutki określone ogólnymi regułami o dokonywaniu czynności prawnych, ujętymi w przepisie  art. 58 k.c., a zatem przekroczenie którejkolwiek z ww. granic swobody umów może więc oznaczać (w pewnych okolicznościach) nieważność całej umowy.
Biorąc pod uwagę powyższe wskazano, że propozycje zmiany projektu umowy  dzierżawy przedstawione w przedmiotowym zakresie należy uznać – w okoliczności niniejszej sprawy – za całkowicie uzasadnione, stąd wniesiono o rozpatrzenie wniosków i propozycji i ich uwzględnienie”.

W odpowiedzi na powyższe uprzejmie informujemy, że na tym etapie postępowania (termin wpłaty wadium: 17 lutego 2012 r., termin składania ofert: 22 lutego 2012 r.) Zamawiający nie przewiduje dokonywania zmian w warunkach przetargu oraz treści umowy dzierżawy.

Skip to content