Publikacje wrzesień, 2013

Dot. Świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu dla Zamku Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o. – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wałbrzych: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o.
Numer ogłoszenia: 371028 – 2013; data zamieszczenia: 12.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 325342 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń wewnętrznych, lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych i sieci komórkowych generowanych z lokalizacji Zamawiającego (ul. Piastów Śląskich 1, 58 – 306 Wałbrzych tj. siedziby spółki i ul. Wrocławska 158, 58-306 Wałbrzych – Palmiarnia) oraz symetrycznego dostępu do internetu o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 50 Mbit)s. 1.1. Lokalizacja łącza 50 Mb)s: siedziba główna Zamawiającego, tj. Wałbrzych 58-306 ul. Piastów Śląskich 1, budynek główny kompleksu zamkowo-parkowego Książ (Zamek), pomieszczenie nr 21 na parterze.2. Wykonawca zapewni połączenie pomiędzy obiema lokalizacjami Zamawiającego – Zamkiem Książ (ulica Piastów Śląskich 1, 58 – 306 Wałbrzych) i Palmiarnią (ul. Wrocławska 158, 58 – 306 Wałbrzych) za pomocą łącza o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 Mbit)s służącego do realizacji połączeń głosowych jak i transmisji danych wewnątrz firmy i do Internetu.3. Wykonawca będzie świadczył usługi telekomunikacyjne bez konieczności fizycznej obecności centrali telefonicznej w siedzibie Zamawiającego. 4. Wykonawca dostarczy, uruchomi i skonfiguruje :4.1.wielokontowe telefony systemowe IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o parametrach nie gorszych niż: -Wyświetlacz LCD o rozdzielczości min. 240 x120 pikseli,-min. 4 przyciski dwukolorowe sygnalizujące stan profilu SIP, min.18 przycisków programowalnych szybkiego wybierania, – min. 3 przyciski ekranowe,- konferencja do min. 5 abonentów, – możliwość indywidualizowania menu, – możliwość korzystania z usług Web,- dwa porty sieciowe 10)100 Mbit)s ze wsparciem PoE, – możliwość montażu na ścianie, – w zestawie podstawka na biurko,- dźwięk HD (kodek min. G.722 szerokopasmowy),- tryb głośno-mówiący,- redukcja echa,- personalizacja dźwięków, – personalizacja wyświetlacza,- wsparcie dla SIP (RFC3261), TCP)IP)UDP, RTP)RTCP, HTTP, ARP, ICMP, DNS (SRV), PPPoE, TFTP, NTP, DHCP (klient),- prezentacja numeru dzwoniącego, blokada prezentacji (globalnie lub dla połączenia),- połączenia oczekują-ce, zawieszanie połączeń, transfer (z konsultacją lub bez),- konfiguracja po-przez TR-069, XML, SRTP i TLS. Kontrola mediów 802.1x,- książka kontaktów do min. 2000 wpisów i historia połączeń do min. 2000 pozycji, w liczbie 4 (cztery) sztuki; 4.2. aparaty dwuprofilowe telefony systemowe IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o parametrach nie gorszych niż:- Wyświetlacz LCD o rozdzielczości min.180×60 pikseli,- wsparcie dla rozwiązań Wep oraz XML,- min. 3 programowalne przyciski,- dwa porty sieciowe 10)100 Mbit)s ze wsparciem PoE,- min. 2 przyciski dwukolorowe sygnalizujące stan profilu SIP,- min. 3 przyciski kontekstowe XML, – min. 5 przycisków nawigacyjnych, w liczbie 16 (szesnaście) sztuk; 4.3.nie mniej niż 40 bramek IP do obsługi istniejących aparatów analogowych i faksów. Podana ilość bramek nie zawiera bramek zastępczych. Lokalizacja poszczególnych urządzeń wraz z ilością przyłączy została określona w załączniku nr7 do niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się także przeszkolić z zakresu użytkowania i konserwacji wyżej wymienionych urządzeń pracowników Zamawiającego.5. Wykonawca przeniesie do własnej sieci dotychczasowe numery telefonów przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego łącznie 60 numerów dla budynku głównego Zamku i pozostałych budynków kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu oraz Palmiarni w Wałbrzychu, według wykazu w załączniku nr 7. 5.2. Przerwa w świadczeniu usług telekomunikacyjnych związana z przeniesieniem numerów trwać będzie nie dłużej niż 24 godziny, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, póz. 1800 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefoni-cznych (Dz. U. Nr 249, póz. 1670). Termin przełączenia numerów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Umowę z dotychczasowym operatorem zamawiający rozwiąże we własnym zakresie i właściwym czasie. 6. Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem infrastruktury technicznej oraz odtworzeniem stanu pierwotnego w budynku Zamawiającego stanowią koszty Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z rozbudową swojej infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego.7.Wykonawca będzie świadczył usługę do-stępu do internetu bez ograniczeń w ilości i rodzaju przesyłanych danych. 8. Wykonawca przeznaczy dla Zamawiającego pulę stałych adresów IP (co najmniej 16). W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganej ilości, Zamawiający dopuści przyjęcie innej puli, jednak nie mniejszej niż 6 adresów IP pod warunkiem, że wykonawca wykaże w trakcie realizacji zamówienia odmowę przydzielenia przez RIPE NCC docelowej ilości (16) adresów IP. 9. Wykonawca zapewni pocztę elektroniczną o pojemności min. 1 GB dla każdego użytkownika (co najmniej 20 użytkowników) bez limitu transferu wraz z usługami: a) hosto-wany serwer pocztowy MS Exchange 2010 lub równoważny – współdzielony kalendarz, kontakty, harmonogramy z obsługą w domenie firmowej, możliwość edycji i zmiany, tworzenia i usuwania kont email przez Zamawiającego, b) hostowany MS SharePoint 2010 lub równoważny – współdzielone zasoby sieciowe, c) możliwość obsługi poczty na urządzeniu mobilnym za pomocą push mail, d) zunifikowany komunikator umożliwiający nawiązywanie połączeń telefonicznych z użyciem aparatów telefonicznych IP, możliwość określenia statusu i podgląd statusu innych użytkowników, komunikację w trybie tekstowym w czasie rzeczywistym, e) wirtualny dysk – przestrzeń hostingowa do backupu.10.Wykonawca zapewni następujące usługi konferencyjne: a) Wideokonferencja z możliwością współdzielenia pulpitu i prezentacji bazująca na MS Lync lub MS Live Meeting w pakiecie z komunika-torem OCS, b)Hostowany mostek telekonferencyjny zarządzany z portalu WEB.11.Wykonawca zapewni usługi fax-serwer dla 20 kont użytkowników: a) Możliwość wysyłania faksów z komputera, b) Możliwość odbierania faksów na skrzynce pocztowej e-mail. 12. Minimalne wymagania dotyczą-ce serwisu: 12.1.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych w całym okresie obowiązywania umowy, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku a także do monitorowania poprawności działania usługi.12.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności ser-wisu technicznego umożliwiającego zgłoszenie i rejestrowanie awarii przez 7 dni w tygodniu,24 godziny na dobę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.12.3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości szybkiej konfiguracji usługi i dodawania nowych funkcjonalności w ciągu 8 godzin w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00.12.3.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zdalnego wsparcia i doradztwa technicznego w za-kresie eksploatacji i rozwoju usługi.13.Awarie i planowane prace:13.1. Przez awarię rozumie się przerwę w działaniu usługi, z wyłączeniem przerw spowodowanych siłą wyższą lub przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego. W szczególności za awarię uważa się wszystkie przerwy w dostarczaniu usług w godzinach 6:00 -18:00 w dni robocze. 13.2. Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać awarię do odpowiedniego działu Wykonawcy niezwłocznie po ich stwierdzeniu.13.3. Wykonawca zarządza diagnozą awarii, lokalizacją uszkodzenia oraz naprawą uszkodzenia do czasu usunięcia awarii. 13.4. Wykonawca zarejestruje zgłoszoną awarię oraz nada jej odpowiedni nu-mer porządkowy. 13.5. Zgłoszenie awarii (zgłoszenie nieprawidłowości działania usług) przez Zamawiającego zostanie potwierdzone przez Wykonawcę drogą elektroniczną lub w przypadku braku takiej możliwości telefonicznie. 13.6.W przypadku zgłoszenia awarii którejkolwiek z usług – czas reakcji serwisu na zgłoszenie nie może być dłuższy niż 1 godzina (czas reakcji rozumiany jako czas od momentu przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego do momentu potwierdzenia jego przyjęcia przez serwis Wykonawcy).13.7. W przypadku prze-rwy w świadczeniu usług oraz nieprawidłowości w świadczeniu usług spowodowanych awarią, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w czasie: a) nie dłuższym niż 8 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku usług telefonii stacjonarnej. Czas usunięcia usterki liczony będzie od chwili zgłoszenia telefonicznego, bądź drogą elektroniczną przez Zamawiającego do czasu potwierdzenia przez uprawnione osoby Zamawiającego po-prawnej pracy łącza; b) nie dłuższym niż 8 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiające-go w przypadku usług dostępu do internetu. Czas usunięcia usterki liczony będzie od chwili zgłoszenia telefonicznego, bądź drogą elektroniczną przez Zamawiającego do czasu potwierdzenia przez uprawnione osoby Zamawiającego po-prawnej pracy łącza. 14.Wykonawca zapewni: 14.1. dostępność usług telefonii stacjonarnej na poziomie nie mniejszym niż 99,9 % w skali roku kalendarzowe-go. RDU>99,8%) 14.2.dostępność usługi dostępu do internetu na poziomie nie mniejszym niż 99,9% w skali roku kalendarzowego. (RDU>99,8%) Roczna dostępność usługi (RDU-) – Przez RDU rozumie się, obliczaną w skali roku kalendarzowego (przez który rozumie się 12 okresów rozliczeniowych), sumaryczną liczbę godzin kiedy usługa była dostępna tzn. nie znajdowała się w stanie awarii na łączu Zamawiającego. Parametr RDU obliczany jest zgodnie z poniższym wzorem: czas całkowity – czas awarii RDU ( % )= czas całkowity x 100 ( % ). Do powyższych kalkulacji przyjmuje się, że każda rozpoczęta godzina awarii liczona jest jako pełna godzina awarii. Z obliczenia parametru RDU wyłączane są przerwy w świadczeniu usługi, wynikające z: prac utrzymaniowych sieci operatorów międzynarodowych i operatorów krajowych. Przerwy w świadczeniu usługi nie będą obejmować przerw wynikających z prowadzenia prac konserwacyjnych zleconych Wykonawcy przez Zamawiającego lub leżących po jego stronie. Działań lub zaniechania działania przez Zamawiającego, lub użytkowników upoważnionych przez Zamawiającego, powodujących niedostępność usługi. 15. W ramach opłaty miesięcznej Wykonawca uwzględni stały pakiet kwotowy do wykorzystania na połączenia wychodzące, pozwalający na wykonanie co najmniej 83 godziny połączeń do sieci stacjonarnych na terenie kraju lub 41 godzin na połączenia do sieci komórkowych.16. Po przekroczeniu pakietu kwotowego koszty połączeń będą rozliczane sekundowo i nie będą przekraczać odpowiednio: a) dla połączeń lokalnych i strefowych – 0,05 zł, b) dla połączeń międzystrefowych – 0, 05 zł, c) dla połączeń do wszystkich sieci komórkowych – 0,10 zł. Wymagania szczegółowe: 1.Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii opartych o technologię IP: 1.1. Łącze powinno zapewniać możliwość realizacji połączeń przychodzących i wychodzących jednocześnie dla każdego z numerów DDI zgodnie z Krajowym Planem Numeracyjnym oraz skróconą numeracją wewnętrzną. 1.2.Zamawiający wymaga świadczenia usługi telekomunikacyjnej o charakterze powszechnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, póz. 1800, z późn. zm.), a w szczególności: 1.2.1. Realizacji następujących połączeń telefonicznych:1.2.1.1. Połączenia telefoniczne krajowe, w tym: miejscowe, strefowe, międzystrefowe oraz do sieci ruchomych (komórkowych), zgodnie z ofertą Wykonawcy.1.2.1.2. Połączenia międzynarodowe do krajów Unii Europejskiej, zapewnienie transmisji danych, w tym połączenia do sieci internet, 1.2.1.3. Zapewnienie transmisji dla faksu,1.2.1.4. Bezpłatnie połączenia do Służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy, posiadających nu-mery skrócone. 1.3. Realizacja usług dodatkowych, zgodnie z ogólnodostępnym Cennikiem Wykonawcy dla klientów biznesowych:1.3.1.Dodatkowych numerów DDI, 1.3.2.Połączeń trójstronnych, 1.3.3.Przekierowania połączeń,1.3.4. Bezpłatnego blokowania połączeń wychodzących do określonych kategorii numeracji lub usług,1.3.5.Bezpłatnej prezentacji numeru,1.3.6.Innych zgodnie z aktualnym Cennikiem Wykonawcy dla klientów biznesowych. 1.4.Ponadto Zamawiający wymaga: 1.4.1. Bezpłatnego dostarczania szczegółowego wykazu wykonanych na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych z każdą fakturą. Dopuszczalny jest wykaz jedynie w postaci elektronicznej.1.4.2. Aby taryfa będą-ca przedmiotem oferty byłą taryfą płaską z naliczaniem sekundowym, to zna-czy Zamawiający wymaga jednolite ceny za minutę rozmowy i nie dopuszcza opłat za rozpoczęcie połączenia, podwyższonej opłaty za pierwszą minutę itp. 2.Świadczenie usługi dostępu do Internetu poprzez łącze symetryczne o przepustowości 50 Mbit)s: 2.1. Stały dostęp do sieci Internet poprzez łącze o gwarantowanej przepustowości minimum 50 Mbit)s (symetryczne). Wymagania Zamawiającego: a) Download do węzła nie może być mniejszy niż 6,25 MB)s, b) Upload do węzła nie może być mniejszy niż 6,25 MB)s. 2.2. Nielimitowana ilość przesyłanych danych. 2.3 Doprowadzenie oraz instalacja i uruchomienie łącza dostępowego w punkcie abonenta, zakończonego stykiem Ethernet (RJ-45).2.4. Dostarczenie wysokowydajnego routera, który będzie zainstalowany i zarządzany przez Wykonawcę, a do którego będzie możliwe podłączenia sieci LAN Zamawiającego. 2.5.Łącze musi posiadać podsieć minimum 6 stałych publicznych adresów IP. 2.6.Zamawiający nie dopuszcza zastosowania technologii radiowej. Łącze powinno zostać zrealizowane w technologii światłowodowej. 2.7.Skonfigurowanie usługi przez Wykonawcę w sposób umożliwiający dostarczanie połączenia z internetem dwoma łączami jednocześnie (łącze podstawowe i zapasowe) zagwarantowanymi przez jednego lub różnych dostawców ISP. Za-mawiający wymaga określenia parametrów łącza zapasowego, które w przyszłości będzie mogło być użyte w takiej konfiguracji 2.8.Statystyki wykorzystania łącza.2.9.Dodatkowe, niezbędne urządzenia do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca. 2.10.Zamawiający zaleca Wykonawcy wykonanie usług w oparciu o infrastrukturę sieciową Wykonawcy. W przypadku korzystania z sieci innych operatorów Wykonawca ustala we własnym zakresie wszelkie formalności związane z zestawieniem, włączeniem do eksploatacji oraz późniejszym utrzymaniem usługi. 2.11.Ponadto Zamawiający wymaga:2.12.1. Aby wszystkie ewentualne dodatkowe opłaty o charakterze stałym np. opłata za dzierżawę modemu itp. były wliczone w abonament miesięczny. Zamawiający nie dopuści na fakturze pozycji, dotyczących usług, których nie zamawiał lub które nie wynikają z rozliczeń bilingowych.2.12.2.Łącze doprowadzone do siedziby Zamawiającego powinno zapewniać przepustowość określoną CIR w obu kierunkach i obejmować na całej długości następujące odcinki: a) Od sieci lokalnej Zamawiającego do węzła dostępowego sieci PoP, b) Od sieci lokalnej Zam-ku Książ do Palmiarni. 2.13.Pełne wysycenie CIR na danym odcinku powinno być osiągane wtedy, gdy nie odbywa się transmisja danych w tym samym kie-runku na żadnym z pozostałych odcinków. W przypadku gdy trwa równoczesna transmisja danych z sieci Zamawiającego do kilku różnych miejsc przeznaczenia, gwarantowana przepustowość jest rozdzielana pomiędzy wszystkie trans-misje. Te same założenia dotyczą ruchu w przeciwnym kierunku, to jest, gdy trwa równoczesna transmisja z kilku różnych źródeł do sieci Zamawiającego. 3.Wykonanie połączenia pomiędzy siedzibą główną Zamawiającego czyli Zamkiem Książ, a Palmiarnią za pomocą usługi o przepustowości CIR min. 2 Mb, dzięki której realizowane będą połączenia głosowe jak i transmisji danych wewnątrz firmy jak i do internetu. Rozwiązanie musi umożliwić rezygnację z dotychczasowych łączy telefonicznych i internetowych na terenie Palmiarni. 4. Zapewnienie zintegrowanego narzędzia telekomunikacyjnego, które łączy wszystkie dostępne kanały telekomunikacyjne i pozwala pracownikom Zamku Książ kontaktować się i współpracować w każdej chwili, niezależnie od miejsca ich pobytu, w tym z użyciem komunikatora biznesowego- Microsoft Office Communicator, Hostowanej skrzynki pocztowej – Microsoft Exchange, Biura w komórce – Microsoft, Active Sync usługi webkonferencji i prezentacji online – Microsoft LiveMeeting, Pracy grupowej – Microsoft SharePoint, Klienta poczty elektronicznej – Microsoft Outlook lub usług (oprogramowania) narzędzi równo-ważnych. Liczba osób korzystająca z wymienionych usług będzie zgodna z liczbą kont email. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do bezpłatnej infolinii technicznej oraz dostęp do statystyk oraz bilingów za pośrednictwem serwisu internetowego. 2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do pomocy technicznej w zakresie łącza. bezpieczne i szybkie przesyłanie różnorodnych danych w obrębie sieci (np. transmisja danych, Internet, intranet, wideokonferencje, połączenia głosowe), możliwość klasyfikacji i ustawiania priorytetów w ramach połączenia. 3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu sieć prywatną, w pełni odseparowaną i niezależną od sieci publicznych, bez dostępu do niej podmiotów zewnętrznych oraz ochronę wszystkich przesyłanych danych przed ich udostępnieniem osobom niepowołanym.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.00.00-1, 72.40.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • NETIA S.A., ul.Poleczki 13, 02-822 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 216086,48
  • Oferta z najniższą ceną: 216086,48 / Oferta z najwyższą ceną: 216086,48
  • Waluta: PLN.

Dot. Świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o. – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. Świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o.

Poniżej przedstawiamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Skip to content