Publikacje marzec, 2012

Tzw. „Karczma Rycerska” w dzierżawę – protokół z otwarcia ofert w dniu 30.03.2012 r.

W związku z przetargiem, którego przedmiotem był lokal gastronomiczno-handlowy (o powierzchni użytkowej 182,2 m2)  mieszczący się na I poziomie piwnic w budynku nr 1 (zamek) wraz z przyległym tarasem o powierzchni 75m2, poniżej publikujemy protokół z otwarcia ofert w dniu 30.03.2012r.

Protokół z otwarcia ofert – 30.03.2012

Ogłoszenie o przetargu

 

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), przy ulicy Piastów Śląskich 1 ogłasza pisemny, nieograniczony, przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku zamku na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu stanowiącego własność Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną i handlową.

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

1.Przedmiotem przetargu jest lokal gastronomiczno-handlowy (o powierzchni użytkowej 182,2 m2)mieszczący się na I poziomie piwnic w budynku nr 1 (zamek) wraz z przyległym tarasem o powierzchni 75m2, zlokalizowane na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychuwraz z częściowym wyposażeniem.

2.Szczegółowa charakterystyka przedmiotu przetargu zawarta została w warunkach przetargu i jest do pobrania na stronie internetowej Ogłaszającego przetarg http://www.ksiaz.walbrzych.pl/bip lub w wersji papierowej w Sekretariacie Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych w dni robocze w godzinach od 800do 1500.

II. INFORMACJEOGÓLNOPRAWNE

1.Przedmiot przetargu zlokalizowany jest w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Piastów Śląskich 1 na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ”,  na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 41, obręb 51 wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu pod numerem KW SW1W/00009426/4 .

2.Przedmiot przetargu, jest zlokalizowany w obrębie zespołu rezydencjonalnego „Wałbrzych – Książ”wpisanego dnia 5 maja 1958 r. do wykazu zabytków nieruchomych Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod numerem A/4627/481 z i podlegaszczególnej ochronie służb konserwatorskich.

3.Właścicielem nieruchomości jest Gmina Wałbrzych. Ogłaszający przetarg – Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. użytkuje nieruchomość w oparciu o Umowę dzierżawy z dnia 01.12.1996 r. z późn. zm. i w oparciu zapisy w § 9 ust. 1 tejże Umowy i poddzierżawi przedmiot przetargu po uzyskaniu zgody właściciela Przedmiot przetargu nie jest obciążony żadnymi innymi prawami i roszczeniami osób trzecich.

4.Przedmiot przetargu zostanie oddany w dzierżawę na okres 4 lat, od dnia podpisania umowy.

III. OPŁATA CZYNSZOWA

1.Wywoławcza, minimalna miesięczna stawka czynszowa za przedmiot dzierżawy ustalona w oparciu o wielkość powierzchni użytkowej wynosi:

– dla lokalu gastronomiczno-handlowego za 1 m2– 18,00 zł netto + 23 % podatku VAT

dla tarasu za 1 m2–  6,60 złnetto + 23 % podatku VAT.

2.Szczegółowe warunki naliczania opłat czynszowych, opłat za media, waloryzacji ujęto w warunkach przetargu ( Załącznik nr 2) i wzorze umowy ( Załącznik nr 3).

IV. UMOWA DZIERŻAWY

1.Istotne postanowienia umowy dzierżawy zawarte zostały w warunkach przetargu i we wzorze umowy.

2.Dzierżawca oprócz miesięcznego czynszu dzierżawnego będzie uiszczał należne podatki i ciężary publiczne związane z nieruchomością oraz ponosił koszty mediów.

3.Podpisanie umowy dzierżawy z wybranym oferentem nastąpi po uzyskaniu przez Ogłaszającego przetarg zgody właściciela, w miejscu i terminie wskazanym przez Ogłaszającego przetarg.

4.Czas trwania umowy na okres 4 lat, od dnia zawarcia umowy.

V. TERMIN PRZETARGU

1.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 30.03.2012 r. do godziny 1000w siedzibie ogłaszającego: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1 w pokoju nr 22 -Sekretariat – osobiście lub przesłać pocztą.

2.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ogłaszającego: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1 w pokoju nr 21 w dniu 30.03.2012 r. o godzinie 1015. Oferenci uczestniczyć mogą w jawnej części otwarcia ofert.

3.Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez ich otwierania.

VI. WADIUM

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 29.03.2012 r. wadium w wysokości 4.000,- zł na konto Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. w Kredyt Bank S.A. o/Wałbrzych nr rachunku: 35 1500 1764 1217 6001 6040 0000z dopiskiem tytułu przelewu: „Wadium. Przetarg na dzierżawę lokalu gastronomiczno-handlowego”. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Ogłaszającego przetarg.

1.Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty przetargowej.

2.Brak na przelewie tytułu: „Wadium. Przetarg na dzierżawę lokalu gastronomiczno-handlowego” powoduje zwrot wpłaty na konto wpłacającego i odrzucenie oferty.

3.Wadium wpłacone przez oferenta, z którym podpisano umowę zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego i pozostałych opłat wynikających z zapisów umowy.

4.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia wyników przetargu i powiadomienia uczestników przetargu.

VII. ZALECENIA OGŁASZAJĄCEGO.

1.W pomieszczeniach będących przedmiotem przetargu/ dzierżawy oferent, z którym zostanie podpisana umowa dzierżawy prowadził będzie usługi gastronomiczno-handlowe.

2.Ogłaszający przetarg zaleca oferentom dokonanie wizji lokalnej przedmiotu przetargu każdego roboczego dnia w godzinach od 12.00 do 14.00, po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu wizji lokalu.

3.Oferta oferenta sporządzona ma być według wzoru (formularz ofertowy) stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia przetargu.

4.Ogłaszający przetarg zaleca oferentom zapoznanie się z warunkami przetargu.

VIII. INFORMACJE OGÓLNE

1.Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pan Zbigniew Kaczorowski i Pan Ireneusz Grzybowski tel. 74 / 66 43 857.

2.Treść ogłoszenia, warunki przetargu wraz z załącznikami i postanowieniami przyszłej umowy dostępne są na stronie internetowej ogłaszającego:http://www.ksiąz.walbrzych/bip lub w wersji papierowej w Sekretariacie (pokój nr 22) Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00. po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu .

3.Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia bez obowiązku podania przyczyny.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Warunki przetargu

Załącznik nr 3- umowa ( wzór)

Skip to content