Publikacje listopad, 2011

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o. o. ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalista ds. promocji z wykorzystaniem kanałów elektronicznych.

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o. o. ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalista ds. promocji z wykorzystaniem kanałów elektronicznych.

Miejsce pracy: Zamek Książ w Wałbrzychu.

Cel stanowiska:

·         Budowa i realizacja strategii marketingowej Zamku Książ w Wałbrzychu z wykorzystaniem sieci Internet.

Wymagamy:

·         kreatywności, samodzielności w działaniu oraz pomysłu na e-strategię marketingową Zamku Książ,

·         wykształcenia wyższego,

·         koncepcji wykorzystania nowoczesnych technik marketingu i reklamy internetowej w działalności zamku,

·         znajomości branży reklamowej (agencje reklamowe, pracownie graficzne),

·         praktycznej znajomości grafiki komputerowej w tym obsługi programów typu Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, itp.

·         zdolności negocjacyjnych,

·         dodatkowym atutem będą: doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych bezpośrednio z marketingiem i sprzedażą,  doświadczenie w prowadzeniu vortalu bądź portalu internetowego, znajomość języka obcego oraz  prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

·       możliwość rozwoju osobistego i zawodowego,

·       pracę w wyjątkowym miejscu,

·       dużą samodzielność oraz możliwość realizacji ciekawych projektów również międzynarodowych.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie aplikacji:

– wizji proponowanych do wdrożenia w firmie narzędzi informatycznych i usprawnień on-line w odniesieniu do koncepcji działań marketingowych – nie dłuższej niż trzy strony A4

– wykonanego przez siebie projektu ulotki promującej wybrane wydarzenie Zamku Książ (Festiwal Kwiatów i Sztuki, Jesienne Spotkania ze Sztuką, Boże Narodzenie w Zamku Książ, itp.).

– CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)) – na adres zamek@ksiaz.walbrzych.pl lub na adres Spółki do dnia 02.12.2011 roku – liczy się data wpływu aplikacji do Spółki.

Informacja dot. przetargu na dzierżawę parkingów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu – do wiadomości: wszyscy oferenci

Wszyscy oferenci
dotyczy : przetargu na dzierżawę parkingów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu

W odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego przetargu na dzierżawę parkingów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu wyjaśniamy jak niżej :
Pytanie nr 1 : ” W rozdziale drugim SIWZ: Szczegółowa charakterystyka przedmiotu w ust. 1 pkt.2 i 3 Ogłaszający sprecyzował, że parkingi opisane w tych punktach mają funkcjonować całorocznie w systemie całodobowym  natomiast dla parkingu opisanego w pkt. 1 takiego określenia nie zawarto, czy Ogłaszający przewiduje inny system funkcjonowania takiego parkingu, jeśli tak, to jaki? ”
Wyjaśnienie nr 1 Ogłaszającego: Ogłaszający nie narzucał oferentom systemu funkcjonowania parkingu centralnego. Parking powinien funkcjonować w sposób odpowiadający potrzebom turystów odwiedzających kompleks zamkowo-parkowy „Książ”.

Pytanie nr 2: „W rozdziale trzecim SIWZ Zobowiązania oferenta”:
a) Ogłaszający nie zawarł informacji, że aktualne wyposażenie parkingów objętych przetargiem poza wymienionym w rozdziale pierwszym SIWZ nie jest własnością Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu spółka z o.o. a w związku z tym oferenci muszą uwzględnić koszty zakupu i montażu wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania usług parkingowych, tj. szlabany, ogrodzenie, oświetlenie oraz altana ogrodowa na parkingu centralnym ( błędnie wpisana jako własność Ogłaszającego)itp.”

Wyjaśnienie nr 2 Ogłaszającego:
Odnośnie punktu a) pytania nr 2: Ogłaszający przetarg w Warunkach Przetargu w rozdziale II „Szczegółowa charakterystyka przedmiotu przetargu” w ust. 1 punkty 1),2)i3) jednoznacznie określił przedmiot przetargu , którego jest właścicielem lub ma prawo nim dysponować.

b) „w ust. 9 pkt. d Ogłaszający zobowiązuje oferentów do wykonywania czynności kontrolnych nad ruchem samochodowym, co Ogłaszający rozumie pod pojęciem czynności kontrolnych? Zgodnie z obowiązującym prawem czynności kontrolujące mogą wykonywać jedynie koncesjonowane firmy ochrony mienia w ramach uprawnień jakie nadają im przepisy szczegółowe oraz upoważnienia do wykonywania określonych działań na obszarze objętym ochroną, które zleceniodawca określi agencji ochrony mienia i które mają swoje umocowanie w regulaminie wewnątrzzakładowym. Czy w takim razie Ogłaszający wymaga aby oferenci przystępujący do przetargu posiadali również koncesję na prowadzenie usług ochrony mienia? ”
Wyjaśnienie nr 2 Ogłaszającego:
Odnośnie punktu b) pytania nr 2: Ogłaszający przetarg  wymaga od oferenta, aby sprawował kontrolę ruchu pojazdów samochodowych na terenie będącym przedmiotem przetargu w zakresie niezbędnym do utrzymania przejezdności dróg wewnętrznych, przeciwpożarowych i uporządkowanego sposobu parkowania pojazdów.

„c) W ust. 9 pkt.d Ogłaszający zobowiązuje również oferentów do oznakowania dróg, pasów ruchu dla pieszych w obrębie parkingu centralnego i przedzamcza. Prosimy o doprecyzowanie co Ogłaszający rozumie pod pojęciem pasa dla ruchu pieszych w obrębie przedzamcza albowiem szerokość jezdni, po której poruszają się pojazdy, w tym przede wszystkim autobusy komunikacji miejskiej nie pozwala na wydzielenie takiego pasa?”
Wyjaśnienie nr 2 Ogłaszającego:
Odnośnie punktu c) pytania nr 2: W „Warunkach przetargu” rozdział III pkt. 9 ust.d) określił swoje wymagania, jak również zawarł stwierdzenie, że czynności wymienione w ust. d) oferent wykona zgodnie z przepisami w uzgodnieniu z Ogłaszającym przetarg.

Pytanie nr 3: „W ust. 10 Ogłaszający zastrzegł, że warunkiem podpisania umowy jest akceptacja przez niego „Regulaminu parkingowego” a takiego zastrzeżenia nie zawarł w stosunku do cennika usług parkingowych. Czy w takim razie oferenci mogą przyjąć, że mają pełną swobodę i dowolność w kształtowaniu cen za usługi parkingowe? ”
Wyjaśnienie nr 3 Ogłaszającego: Wszystkie warunki podpisania umowy zostały opisane w dokumentacji postępowania. Ogłaszający wskazuje, że regulamin parkingowy winien obejmować wszelkie aspekty świadczenia usług przez oferenta, w tym cennik. Ogłaszający wskazuje, że oferenci mają dowolność w kształtowaniu cen z zastrzeżeniem postanowień §4 projektu umowy, tj. z uwzględnieniem celu realizowanego przez Wydzierżawiającego na terenie kompleksu Zamku Książ.
Pytanie nr 4: „W odniesieniu do treści umowy stanowiącej załącznik nr 3 SIWZ:
a) Wydzierżawiający w § 4 ust. 11 zastrzegł sobie prawo do żądania czasowego zawieszenia działalności przez Dzierżawcę na terenie opisanym w §3 ust.1 pkt.b i c na zasadach określonych w §3 ust. 2 i 5. Czy w ramach zawieszenia działalności Dzierżawca przyjmuje, że w tym czasie jest zwolniony z obowiązku, o którym mowa w ust.10 pkt.b.”
Wyjaśnienie nr 4 Ogłaszającego :
Odnośnie punktu a) w pytaniu nr 4 : Tak, na terenie objętym czasowym wyłączeniem.

b)” w ust. 5 dzierżawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie objętym dzierżawą a także pozostawionego tam mienia. Co Wydzierżawiający rozumie pod pojęciem : zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie objętym dzierżawą?
Odnośnie punktu b)pierwsze zdanie w pytaniu nr 4: Ogłaszający wyjaśnia, że  pytanie dot. zapisów § 5 ust. 4 umowy, a Ogłaszający pod sformułowaniem „zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie objętym dzierżawą” rozumie dosłownie zapewnienie bezpieczeństwa tym osobom.

Czy w kwestii odpowiedzialności za mienie pozostawione na parkingu oprócz kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia zaparkowanego pojazdu Wydzierżawiający rozumie również odpowiedzialność za mienie pozostawione w tym pojeździe (z wyłączeniem przypadku uszkodzenia pojazdu będącego następstwem kradzieży mienia znajdującego się wewnątrz) czy w takim razie należy rozumieć, że dzierżawca zobowiązany jest do umieszczenia zapisu w regulaminie parkingowym, że odpowiada za rzeczy pozostawione w pojazdach i co za tym idzie przyjmuje ten obowiązek na siebie?
Odnośnie punktu b) drugie zdanie  w pytaniu nr 4: Ogłaszający rozumie, że przy wykonywaniu swoich obowiązków Wydzierżawiający dochowa należytej staranności również w zakresie dbałości o mienie pozostawione w pojazdach, jednakże decyzja co do zakresu przyjętej odpowiedzialności należy do Wydzierżawiającego.

Informacja

W związku z zapytaniem jednego z oferentów dot. przedłużenia terminu składania ofert informujemy, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Ogłoszenie o przetargu – Pielęgnacja drzewostanu na trenie zabytkowego kompleksu zamkowo – parkowego Książ w Wałbrzychu

Wałbrzych: Pielęgnacja drzewostanu na trenie zabytkowego kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 379312 – 2011; data zamieszczenia: 15.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862.

·                     Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja drzewostanu na trenie zabytkowego kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Pielęgnacja drzewostanu na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu . Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1.ścinanie drzew i krzewów z utylizacją gałęzi na miejscu i wywóz odpadów oraz cięcie i łupanie pozyskanego drewna na wymiar kominkowy z przewiezieniem drewna we wskazane miejsce, 2. cięcie suszu, redukcja i prześwietlanie koron drzew na terenie płaskim i skarpie, 3. zabiegi lecznicze ( oczyszczanie i zabezpieczanie ran, czyszczenie i impregnacja ubytków powierzchniowych i wgłębnych na pniu i konarach, wykonanie drenażu ubytku wgłębnego, 4. założenie wiązań elastycznych w koronie, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1.Dokumentacja projektowa – ekspertyza dendrologiczna drzewostanu – Załącznik Nr 9 do SIWZ 2.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik Nr 10 do SIWZ 3.Przedmiar Robót – załącznik Nr 8 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.15.00-7, 77.21.14.00-6, 77.21.11.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 2.000,00 zł. Wadium wniesione w formach przewidzianych ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

III.2) ZALICZKI

·                     Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·               III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          1.Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu wymagań ustawowych i braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 lub załącznik nr 2a. 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku podmiotów zorganizowanych w formie Spółki cywilnej, każdy ze wspólników zobowiązany jest dołączyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku , gdy informacje przedstawione w rejestrze lub wypisie zostały zmienione, a zmiany te nie zostały jeszcze umieszczone w rejestrze, należy dołączyć do oferty kopie ww. uchwał. 3.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4.Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4 – 8 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 5.Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6.W przypadku , w którym osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy.

·               III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu wymagań ustawowych i braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 . Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca przedstawi zamawiającemu wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót o wartości minimum 100.000 zł brutto każda, w parkach zabytkowych, odpowiadających swoim rodzajem i złożonością przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te roboty te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; tj. referencjami od Zamawiających lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Referencje winny zawierać m.in. numer wpisu do rejestru zabytków terenu – parku , którego dotyczą i na którym prowadzone były prace potwierdzane referencjami. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana wiedza i doświadczenie. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy.

·               III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu wymagań ustawowych i braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 . Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy.

·               III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu wymagań ustawowych i braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 . Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca przedstawi zamawiającemu wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zdolnych do wykonania zamówienia i posiadających niezbędne kwalifikacje obejmujący minimum : -1 pracownika ( kierownik robót) posiadającego tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych obejmujących wiadomości z zakresu pielęgnacji drzewostanu z min. 5 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu pracami konserwatorskimi lub restauratorskimi polegającymi na zabezpieczaniu, uzupełnianiu, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych lub innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej (należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i praktykę oraz uprawnienia). – 1 pracownika posiadającego średnie wykształcenie w zakresie pielęgnacji zieleni albo który odbył co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji drzewostanu w parkach zabytkowych lub innego rodzaju zorganizowanej zieleni zabytkowej ( należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie lub praktykę ) . – wraz ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez te osoby czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami a także oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy.

·               III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu wymagań ustawowych i braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·               III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                     koncesję, zezwolenie lub licencję

·                     wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                     opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·               III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                     oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                     aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                     aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                     aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                     aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                     wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·               III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                     nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                     nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·               III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik Nr 7 do SIWZ – projekt umowy. 2. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach: 1. w stosunku do terminu realizacji umowy: a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ, b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, c) w przypadku przyspieszenia realizacji prac lub jego opóźnienia lub zmiany terminu realizacji umowy będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: -nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; -wstrzymanie robót przez Zamawiającego; -konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 2. w stosunku do osób: a) zmiany osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych, b) zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ i uzyskają akceptację Zamawiającego. 3. inne: a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np., gdy obniży to koszty wykonania prac albo skróci czas realizacji), b)w przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostanie odwołanie, Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania o czas ponad termin ustawowy na rozpatrzenie odwołania, c) zmiany nazwy zadania. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ksiaz.walbrzych.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul.Piastów Śląskich 1, pokój nr 22
(sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul.Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 ( sekretariat).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Środki własne zamawiającego oraz dotacja z WFOŚiGW.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogólna specyfikacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Ekspertyza dendrologiczna

Przedmiar

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 A

Załącznik nr 3

Złącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

 

 

Wyniki konkursu na stanowisko Prezesa Spółki pn.Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o

Na podstawie przeprowadzonego w dniu 10.11.2011 r. postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza  powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki pana Krzysztofa Urbańskiego.

Dot. przetargu na dzierżawę wydzielonych powierzchni parkingowych zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu stanowiących własność Gminy Wałbrzych i dzierżawionych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółkę z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu z przeznaczeniem na parkingi.

Zmiana treści „Warunków przetargu”

w prowadzonym postępowaniu przetargowym na dzierżawę wydzielonych powierzchni parkingowych zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu ogłoszonego w dniu 09.11.2011 r.

W części VIII „Warunków przetargu” zatytułowanej „Dokumenty jakie musi zawierać oferta „Ogłaszający przetarg wprowadza zmiany dopisując punkty 9 i 10 w brzmieniu:

„9. Ogłaszający przetarg warunkowo dopuści oferty, które na dzień składania nie będą zawierać aktualnych zaświadczeń o których mowa w pkt. 3,4,5 (urząd skarbowy, ZUS) a oferent dołączy do oferty swoje oświadczenie, że wystąpił do właściwych urzędów o uzyskanie zaświadczeń wymaganych w niniejszym postępowaniu przetargowym.

10. Warunek o którym mowa w punkcie 9 Ogłaszający uzna za spełniony i nie odrzuci oferty, jeżeli oferent dostarczy zaświadczenia o których mowa w pkt.3,4,5 w terminie do 5 dni licząc od daty otwarcia ofert. Nie dostarczenie Ogłaszającemu zaświadczeń w wyznaczonym dodatkowym terminie 5 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Ogłoszenie o przetargu

 

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych ogłasza nieograniczony, pisemny, ofertowy przetarg na dzierżawę wydzielonych powierzchni parkingowych zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu stanowiących własność Gminy Wałbrzych i dzierżawionych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółkę z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu z przeznaczeniem na parkingi . 
 
 
 
 
 
 

 

I. PRZEDMIOT PRZETARGU:

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa wydzielonych powierzchni parkingowych zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu o łącznej powierzchni parkingowej podlegającej dzierżawie 11.395,0   m2 , w tym :

a) parking centralny ( w parku ) o powierzchni 8.346 m2 , na który składają się:

    – płyta o nawierzchni asfaltowej o powierzchni  5.966 m2 ,

    – płyta o nawierzchni tłuczniowej o powierzchni 2.380 m2 ,

    – altana ogrodowa drewniana stanowiąca portiernię – 1 szt,

b) teren położony miedzy budynkami 2,4,5,7 i 8 ( dolna i górna płyta parkingu hotelowego ) o powierzchni 1.419  m2 wraz z altaną drewnianą stanowiącą portiernię  – 1 szt.

c)  teren położony przed bramą główną pomiędzy budynkiem nr 2 i murem oporowym, a drogą dojazdową i zbiornikiem ppoż. ( teren przedzamcza) o powierzchni 1.630   m2 .

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela :Bożena Sajnóg tel. 74/66 43 851.

2. Treść ogłoszenia, warunki przetargu wraz z załącznikami i postanowieniami przyszłej umowy dostępne są na stronie internetowej ogłaszającego : www.ksiąz.walbrzych/bip lub w wersji papierowej w Sekretariacie ( pokój nr 22 )Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 .

3. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez poddania przyczyny lub jego odwołania w każdym czasie jego trwania.

WARUNKI    PRZETARGU

I. INFORMACJE OGÓLNE :

 

1. Przedmiot przetargu zlokalizowany jest w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Piastów Śląskich 1 na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka 41, obręb 51 i działka 54, obręb 51, i wpisany jest do księgi wieczystej pod numerem KW 9426.

 2. Kompleks zamkowo-parkowy „Książ” wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 572/A/05/1-3 i podlega szczególnej ochronie służb  konserwatorskich.

3. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Wałbrzych.

4. Ogłaszający przetarg Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. użytkuje nieruchomość w oparciu o Umowę dzierżawy z dnia 01.12.1996 r. z późniejszymi zmianami.

 

II.SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA  PRZEDMIOTU  PRZETARGU.

 

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa wydzielonych powierzchni w celu prowadzenia parkingów zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu, o łącznej powierzchni podlegającej dzierżawie 11.395 m2, w tym :

1) powierzchnia pod parking centralny (w parku) 8.346 m2, na którą składają się:

    – płyta o nawierzchni asfaltowej o powierzchni  5.966 m2 ,

    – płyta o nawierzchni tłuczniowej o powierzchni 2.380 m2 ,

    – altana ogrodowa drewniana stanowiąca portiernię – 1 szt.

2) teren położony miedzy budynkami 2,4,5,7 i 8 (dolna i górna płyta pod parking hotelowy) o powierzchni 1.419 m2 wraz z altaną drewnianą stanowiącą portiernię – 1 szt.

Powierzchnia pod parking strzeżony dla samochodów osobowych i pojazdów jednośladowych, płatny, całodobowy, całoroczny, przeznaczony dla gości hotelowych, w tym trzy miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

3) teren położony przed bramą główną pomiędzy budynkiem nr 2 i murem oporowym, a drogą dojazdową i zbiornikiem ppoż. (teren przedzamcza) o powierzchni 1.630 m2 .

Przeznaczony na parking dla samochodów osobowych, i pojazdów jednośladowych, płatny, całoroczny oraz miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (3 stanowiska).

2. Obszar przedmiotu dzierżawy zaznaczony jest na mapce będącej załącznikiem nr 1 do niniejszych warunków.

 

III.ZOBOWIĄZANIA OFERENTA

1. Oferent oświadcza, że na wydzierżawionym terenie prowadzić będzie płatne usługi parkingowe w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie określonym w pkt. II warunków przetargu.

2. Oferent ,którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą podpisze umowę w miejscu i terminie wskazanym przez ogłaszającego przetarg oraz przejmie przedmiot dzierżawy wraz z wyposażeniem  na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony.

3. Oferent oświadcza,że znany jest mu stan techniczny przedmiotu przetargu i nie wnosi żadnych roszczeń z tego tytułu w stosunku do ogłaszającego przetarg.

4. Z tytułu wszelkich prac remontowych, napraw i konserwacji przedmiotu przetargu w zakresie koniecznym do utrzymania w należytym stanie substancji nieruchomości i jego wyposażenia, które wykona oferent w trakcie trwania umowy nie przysługuje mu od ogłaszającego przetarg prawo do zwrotu poniesionych kosztów , tak w czasie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.

5. Oferent zobowiązuje się do używania przedmiotu przetargu zgodnie z jego przeznaczeniem z zachowaniem należytej staranności.

6.Oferent wyposaży na koszt własny i własnym staraniem przedmiot przetargu w niezbędny podręczny sprzęt przeciwpożarowy w zakresie odpowiadającym normom dla obiektów parkingowych oraz zlecać będzie na koszt własny jego okresowe kontrole zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7.Oferent nie może dokonywać zmian w substancji trwałej przedmiotu przetargu bez uzyskania pisemnej zgody ogłaszającego przetarg.

8. Oferent na koszt własny ubezpieczy przedmiot dzierżawy od wszelkich ryzyk i w terminie 30 dni od daty podpisania umowy dostarczy do wglądu Ogłaszającemu przetarg, kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z dokumentem potwierdzającym wpłacenie należnej składki ubezpieczeniowej.

9. Oferent zobowiązany będzie do :

a) prowadzenia płatnych parkingów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie i na zasadach określonych w niniejszych „warunkach przetargu” oraz umowie,

 b) utrzymania porządku i czystości oraz odśnieżania na terenie będącym przedmiotem,

c) zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników parkingowych i posterunków (minimum trzy posterunki) niezbędnych do prawidłowego realizowania przedmiotu umowy.

d) wykonywania czynności kontrolnych nad ruchem samochodowym w obrębie kompleksu, zapewnienie przejezdności dróg wewnętrznych w tym dróg pożarowych, placu manewrowego przy przystanku autobusowym na przedzamczu ( ust. II pkt.1 ppkt.3 warunków przetargu), zamykanie i otwieranie bram wjazdowych w obrębie murów oporowych, oznakowania dróg, pasów ruchu dla pieszych w obrębie parkingu centralnego i przedzamcza (ust. II pkt.1 ppkt.1 i 3 warunków przetargu), miejsc parkingowych pionowymi i poziomymi znakami drogowymi zgodnie z przepisami w uzgodnieniu z Ogłaszającym przetarg oraz odpowiednimi służbami drogowymi.

10. Oferent zobowiązany jest do prowadzenia usług parkingowych zgodnie z „Regulaminem parkingowym”, który wybrany oferent przedłoży Ogłaszającemu. Ogłaszający akceptować będzie przedłożony regulamin pod kątem zgodności z dokumentacją przetargową i obowiązującymi przepisami prawa. Akceptacja ta jest warunkiem podpisania z wybranym oferentem umowy.

11. Oferent zobowiązuje się dodatkowo do zapewnienia:

·        bezpłatnego dojazdu do miejsc parkingowych Ogłaszającego nieuwzględnionych w załączniku graficznym nr 1,

·        dwóch, bezpłatnych miejsc parkingowych wskazanych przez Ogłaszającego na parkingu hotelowym oraz bezpłatnego dojazdu do tych miejsc,

·        bezpłatnego miejsca dla dostaw do jednej godziny na parkingu hotelowym i bezpłatnego dojazdu do tego miejsca,

·        bezpłatnego dojazdu do zamku dla upoważnionych przez Ogłaszającego.

 

 IV. OPŁATY CZYNSZOWE I UMOWA DZIERŻAWY

1.Szczegółowe warunki naliczania opłat czynszowych, opłat za media, waloryzacji ujęto w  projekcie umowy.

2.Istotne postanowienia umowy dzierżawy zawarte zostały w warunkach przetargu i projekcie umowie.

3.Dzierżawca oprócz miesięcznego czynszu dzierżawnego będzie uiszczał należne podatki i ciężary publiczne związane z dzierżawioną nieruchomością.

4. Podpisanie umowy dzierżawy z wybranym oferentem nastąpi w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu wyników przetargu po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości.

5. Czas trwania umowy –  24 miesiące od daty podpisania umowy.

 

V.TERMIN PRZETARGU

 

1. Oferty należy  składać w terminie do godziny 10.00 w dniu 21.11.2011 roku w siedzibie ogłaszającego: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1 w pokoju nr 22 ( Sekretariat ) osobiście lub przesłać pocztą.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ogłaszającego: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1  w pokoju nr 21 w dniu 21.11.2011 roku o godzinie 10.15. Oferenci uczestniczyć mogą w jawnej części otwarcia ofert.

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez ich otwierania.

 

VI.ZALECENIA OGŁASZAJĄCEGO

 

1. Ogłaszający przetarg zaleca oferentom dokonanie wizji lokalnej przedmiotu przetargu.

2. Oferta i oświadczenia oferenta sporządzone mają być według wzorów stanowiących załączniki do warunków udziału w przetargu.

 

VII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY .

 

1. Oferent sporządzi ofertę przetargową wg. wzoru określonego w formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 2 ( wzór oferty ).

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez oferenta więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych ofert. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

3. Oferta, oświadczenia, załączniki i pozostałe dokumenty sporządzone muszą być w języku polskim, ponumerowane i parafowane przez osobę/osoby do tego upoważnioną/ne.

4.Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania lub na komputerze.

5.Oferta wraz z załącznikami złożona musi być w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę parkingów ” nie otwierać przed godziną 10.15 w dniu 21.11.2011r.

Na kopercie oferent winien umieścić również swoją nazwę i adres w celu odesłania oferty nadawcy bez jej otwierania w przypadku, gdy oferta wpłynie po terminie określonym w ogłoszeniu.

 

VIII . DOKUMETY JAKIE MUSI ZAWIERAĆ OFERTA.

1. Formularz ofertowy wg. wzoru określonego w załączniku nr 2 zawierający oferowaną ceną netto miesięcznej opłaty czynszu dzierżawy za 11.395 m2 powierzchni parkingowej w złotych polskich wpisując kwotę do dwóch miejsc po przecinku.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzający uprawnienia oferenta do prowadzenia działalności w zakresie usług parkingowych w okresie nie krótszym niż 3 lata.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie wystawione musi być nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie wystawione musi być nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli ofertę składa konsorcjum lub inna forma spółki cywilnej zaświadczenia wymienione w punktach 2,3,4 każdy z członków konsorcjum lub spółki cywilnej składa oddzielnie a do oferty należy dodatkowo dołączyć umowę konsorcjum lub spółki cywilnej.

6. Parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej stronie w miejscu zaznaczonym, wzór umowy – Załącznik nr 3 do Warunków przetargu.

7. Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty wadium.

8. Brak jednego lub kilku załączników, dokumentów potwierdzających prawo udziału w postępowaniu lub brak ich aktualności skutkować będą odrzuceniem oferty.

 

 

IX. WADIUM

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez oferenta do dnia 21.11.2011  do godziny 10.00 wadium w wysokości 20.000 zł z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę parkingów”. Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty przetargowej.

2. Wadium wniesione musi być przelewem na konto Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. prowadzone przez Kredyt Bank S.A. Oddział w Wałbrzychu nr rachunku 35 1500 1764 1217 6001 6040 0000.

3. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty przetargowej.

4. Wadium wpłacone przez oferenta z którym podpisano umowę zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego i pozostałych opłat wynikających z zapisów umowy do czasu jego wyczerpania.

5.Ogłaszający przetarg zatrzymuje wadium wpłacone przez oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę ale uchylił się od podpisania umowy w wyznaczonym terminie.

6. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia wyników przetargu i powiadomienia uczestników przetargu.

 

X. KRYTERIA OCENY OFERTY

 

1. Oferty przetargowe oceniane będą na podstawie jednego kryterium:

najwyższa miesięczna opłata czynszowa netto za 11.395 m2 powierzchni dzierżawy

2. Umowa podpisana zostanie z oferentem, który spełnił wymogi formalne uczestnictwa w przetargu i zaoferował najwyższą miesięczną opłatę czynszową netto za przedmiot przetargu.

3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych przez dwóch lub więcej oferentów spełniających wymogi formalne, ogłaszający przetarg zorganizuje dodatkowy przetarg ograniczony tylko dla tych oferentów. O terminie i miejscu przetargu oferenci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

 

XI. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

1. Informacja o wyniku przetargu zamieszczone zostanie na stronie internetowej www.ksiaz.walbrzych.pl/bip i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 58-306 Wałbrzych.

2. Uczestnicy postępowania przetargowego powiadomieni zostaną pisemnie o wynikach przetargu.

 

XII. DODATKOWE INFORMACJE O PRZETARGU

 

1. Dodatkowych informacji o przetargu udziela: Bożena Sajnóg tel. 74 664 38 51

2. Przedmiot dzierżawy oglądać można w dni robocze w godzinach od 1200 do 1400 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu .

3. Ogłoszenie o przetargu, warunki przetargu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Ogłaszającego przetarg: www.ksiaz.walbrzych.pl/bip lub w wersji papierowej w siedzibie Ogłaszającego przetarg : Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka

z o.o. ul. Piastów Śląskich 1 w Sekretariacie ( pokój nr 22 ) w dni robocze w godzinach 800 – 1500 .

 

 

Formularz ofertowy

Umowa

 

 
 
 
 
 

 

 

Skip to content