Publikacje czerwiec, 2015

Protokół z otwarcia ofert (scan) – Konserwacja i restauracja bramy parkowej na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ w Wałbrzychu

Poniżej zamieszamy do pobrania scan protokołu z otwarcia ofert  – „Konserwacja i restauracja bramy parkowej na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ w Wałbrzychu”:
ZP BRAMA Protokół z otwarcia ofert Scan

Dot. konserwacji i restauracji bramy parkowej na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

Dot. konserwacji i restauracji bramy parkowej na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

Wyjaśnienia do SIWZ

Dot. konserwacji i restauracji bramy parkowej na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. Zmiana SIWZ.

Dot. konserwacji i restauracji bramy parkowej na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

Zmiana SIWZ

Dot. konserwacji i restauracji bramy parkowej na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

Dot. konserwacji i restauracji bramy parkowej na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

Program prac konserwatorskich

Dot. konserwacji i restauracji bramy parkowej na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

Dot. konserwacji i restauracja bramy parkowej na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Konserwacja i restauracja bramy parkowej na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. – ogłoszenie o zamówieniu

Wałbrzych: Konserwacja i restauracja bramy parkowej na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

Numer ogłoszenia: 130540 – 2015; data zamieszczenia: 01.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i restauracja bramy parkowej na trenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest konserwacja i restauracja bramy parkowej dwuskrzydłowej usytuowanej na styku ulic Jeździeckiej i Piastów Śląskich, działka nr 41,obr. 51 Książ, jedn. ewid. nr 9, miasto Wałbrzych, na terenie kompleksu zamkowo -parkowego Książ w Wałbrzychu. Brama wykonana została ok.1740 r. według projektu F. A. Hammerschitd i wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem 1229 decyzją z dnia 16. 06. 1987 r. Zakres prac konserwatorsko – restauratorskich bramy obejmuje:1.1. elementy metalowe, w tym: a) demontaż skrzydeł bramy i części zwieńczenia w celu przeprowadzenia zabiegów renowacyjnych, b) oczyszczenie wstępne bramy, zawiasów i zamka z produktów korozji luźno związanych z powierzchnią metalu, c) kontrolowane wypiaskowanie powierzchni metalu, d) doczyszczenie powierzchni metalu okładami z kwasu ortofosforowego, e) naniesienie roztworu taniny w celu stabilizacji procesów korozji, f) wykonanie uzupełnień i rekonstrukcji brakujących elementów bramy, ściśle wg. zachowanych pierwotnych motywów, g) wykonanie zabezpieczających powłok malarskich w systemie dwupowłokowym tj. podkładową farbą gruntującą do cynkowania na zimno np. Zinc Rich Primer lub produkt równoważny oraz epoksydową farbą nawierzchniową dowolnego systemu przeznaczoną do zastosowania zewnętrznego, h) montaż bramy wraz z elementami zwieńczenia, 1.2. elementy z piaskowca, w tym: a) wstępne oczyszczenie powierzchni piaskowca z luźnych zanieczyszczeń, b) usunięcie mechaniczne porostów biologicznych z powierzchni piaskowca, c) impregnacja powierzchni środkami biobójczymi, d) oczyszczenie powierzchni kamienia z zabrudzeń organicznych oraz dezynfekcja, e) w razie konieczności wykonanie zabiegu odsolenia kamienia metodą

swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska, f) iniekcja szczelin i spękań żywicami epoksydowymi o niskiej lepkości, g) rekonstrukcja ubytków w piaskowcu, h) uzupełnienie spoin, i)prze-prowadzenie zabiegu hydrofobizacji, j) wykonanie scalenia kolorystycznego elementów piaskowca oraz zabezpieczenia anty- graffiti, 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Prac Konserwatorskich opracowany przez mgr Andrzeja Króla w styczniu 2015r. Biuro Doradczo Usługowe Budownictwa mgr inż. Jacek Kramnik, ul. Mieszka I nr 9, 58-309 Wałbrzych, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. 2.1. Zmawiający informuje Wykonawców, że z Programu Prac Konserwatorskich, o którym mowa powyżej wyłączony zostaje zakres prac wskazany w ostatnim zdaniu punktu 3 w części Elementy kamienne piaskowca a dotyczące obniżenia i ustabilizowania poziomu drogi przechodzącej przez bramę, zabezpieczenia przeciwwilgociowego, czyszczenia, napraw ubytków fundamentów bramy.2.2. Przedmiar szacunkowy prac konserwatorskich stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 3. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do określonych w SIWZ i Programie Prac Konserwatorskich jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi, roboty spełniają wymagania określone przez zamawiającego w Programie Prac Konserwatorskich.4. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem usługi i Programem Prac Konserwatorskich wymienionym w punkcie 2, dokonać wizji lokalnej terenu robót przed złożeniem oferty. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań stratygraficznych oraz do sporządzenia dokumentacji fotograficznych i opisowych przeprowadzonych zabiegów renowacyjnych przy metalowych elementach bramy jak i zabiegów konserwatorskich przy elementach z piaskowca. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia kolorystyki metalowych elementów bramy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Delegatura w Wałbrzychu. Pozwolenie na wykonanie konserwacji i restauracji bramy parkowej w zespole zamku Książ ( Decyzja nr 93/2015) wydane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ. Wszystkie obowiązki i wymagania zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.50.00.00-3, 71.55.00.00-8, 71.31.43.10-8, 45.45.30.00-7, 45.26.25.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości 4.600 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100 ) najpóźniej do dnia 10 czerwca 2015 r. do godz. 10:00.Wadium należy wnieść na konto Zamawiającego w BZ WBK S.A. VI Oddział w Wałbrzychu, numer rachunku: 35 1500 1764 1217 6001 6040 0000 przelewem z zaznaczeniem nazwy postępowania pn.: Konserwacja i restauracja bramy parkowej na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. 2.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wyko-nawcę.2.2. Wadium może być wnoszone również w innych formach zgodnie z art. 45, ust. 6 Prawo zamówień publicznych w siedzibie Zamawiającego w Wałbrzychu 58-306 ulica Piastów Śląskich 1, pokój nr 18/1 (kasa główna). Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach należy dołączyć do oferty. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 2.3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy: 2.3.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego, gwaranta (banku lub instytucji udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2.3.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 2.3.3. kwotę gwarancji, 2.3.4. termin ważności gwarancji, 2.3.5. wskazanie, że gwarancja jest nieodwołalna, 2.3.6. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw.2.3.7.zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe postanowienia stosuje się również do poręczeń. 2.4. Zwrot wadium. 2.4.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 2.4.2. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.4.3. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, którego oferta została wycofana przed upływem terminu składania ofert. 2.5. Utrata wadium. 2.5.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana utraci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli: a) od-mówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przy-czyn leżących po stronie Wykonawcy. 2.5.2. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetka-mi, jeżeli Wykonawca na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ . Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ oraz złożył wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca winien wykazać wykonanie zamówienia polegające na konserwacji i rewaloryzacji nieruchomych zabytkowych obiektów wykonanych z metalu i/ lub piaskowca.1.2.1.Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowody (dotyczące głównych usług), określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty lub są wykonywane w sposób należyty. Dowodami takimi są: a) poświadczenie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie Wykonawcy zawierające uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia. Oświadczenie takie składa Wykonawca tylko i wyłącznie wtedy, gdy z przyczyn o obiektywnym charakterze nie może uzyskać poświadczenia. 1.2.2. W przypadku, gdy w Załączniku nr 5 Wykonawca wskazał Zamawiającego jako podmiot na rzecz którego wykonywał wcześniej, wskazane w wykazie usługi, nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej w punkcie 1.2.1. UWAGA: W niniejszym postępowaniu Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej w punkcie 1.2.1., może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług określone w § 1 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego grudnia 2013r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r.). Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, wykazu usług w tym zakresie oraz przedłożonych dowodów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana wiedza i doświadczenie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3. Zamawiający nie stawia szczególnych w wymagań w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 oraz przedłożył wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami. W treści Załącznika nr 6 (wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia) Wykonawca złoży również oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający wymaga wykazania w załączniku nr 6 dysponowania osobą przewidzianą do prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich – posiadającą: a) tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów w specjalności z zakresu konserwacji zabytków, oraz b) odbytą po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badań zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub c) świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie, oraz d) odbytą co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Zamawiający zaakceptuje następujące dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 12-miesięczną lub 5-letnią praktykę zawodowej w zakresie konserwacji lub badań przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków: – wykaz obiektów, na których prowadzone były prace, z podaniem ich nazwy i numeru wpisu do ewidencji zabytków, okresu wykonania prac oraz pisemnego oświadczenia Zleceniodawcy, że potwierdza wykonanie tych prac we wskazanym zakresie; lub – referencje od zamawiających z podaniem obiektów, na których prowadzone były prace, ich nazwy i numeru wpisu do ewidencji zabytków, okresu wykonania prac oraz numeru telefonu Zamawiającego lub Inwestora; lub – umowy z zamawiającymi na wykonanie prac renowatorskich, konserwatorskich lub badań konserwatorskich oraz protokołów odbioru robót w zabytku, ze wskazaniem numeru wpisu do rejestru zabytków i okresu wykonywania prac; lub – inne dokumenty wystawione przez Konserwatora Zabytków lub Zamawiającego lub Inwestora potwierdzające wykonanie prac, o których mowa w § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kul-tury u Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań architektonicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) ze wskazaniem danych kontaktowych ich wystawcy oraz podstawy stwierdzenia faktu wykonania prac. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 oraz złożył dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej wykonywania prac konserwatorskich i budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż 110.000 PLN ( słownie: sto dziesięć tysięcy złotych). Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, oświadczenia i załączniki wymagane zapisami SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne – 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.2. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umowy zgodnie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w następującym zakresie i okolicznościach: 2.1. zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 2.2. zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:2.2.1. wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych,2.2.2. wystąpienia siły wyższej,2.2.3. nieprzewidzianego przedłużenia się procedury przetargowej, uniemożliwiającej dochowanie przewidzianych terminów na wykona-nie przedmiotu umowy.2.3. zmianę sposobu wykonywania prac konserwatorskich lub ich zakresu, pod warunkiem, że :2.3.1. zmiana ta będzie wynikiem okoliczności ( badań) powodujących zmianę sposobu lub zakresu prac konserwatorskich wykonywanych zgodnie ze sztuką konserwatorską, 2.3.2. nie wpłynie na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy,2.4. osób będących przedstawicielami Zamawiającego;2.5. osób wymienionych w ofercie, które zostały wskazane przez Wykonawcę celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych (śmierć choroba, zmiana miejsca pracy, nienależyte wykonywanie obowiązków) pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zama-wiającego oraz spełnienia przez nowe osoby warunków opisanych w SIWZ. 3. Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca.4. Umowa może być zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów. 5. Wykonawca nie będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy, zwiększenie wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich , pokój nr 22..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Załączniki:

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 – wzór umowy

Załącznik nr 8 – program prac konserwatorskich

Załącznik nr 9 – przedmiar szacunkowy

Załącznik nr 10 – decyzja konserwatora

Skip to content