Władze spółki

Władzami Spółki są:

 1. Zarząd Spółki,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zgromadzenie Wspólników

Zarząd Spółki

 1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
 2. W skład Zarządu wchodzi od jeden do trzech osób, a na czele stoi Prezes Zarządu.
 3. Do Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych nie zastrzega dla innych organów.
 4. Podział obowiązków między członków Zarządu, sprawy wymagające uchwał Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
 5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku, gdy wynik głosowania jest równy decyduje głos Prezesa Zarządu.
 6. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
  1. w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu jednoosobowo,
  2. w przypadku Zarządu wieloosobowego – konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 7. Do rozporządzenia prawem i zaciągania zobowiązań o wartości powyżej 10% kapitału zakładowego wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

 

Rada Nadzorcza

 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu Członków wybieranych przez Zgromadzenie Wspólników.
 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa jeden rok.
 3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  1. ocena sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,
  2. opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
  3. składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a i b,
  4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  5. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
  6. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
  7. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
  8. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków czy też całego Zarządu lub, gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
  9. ocena i zatwierdzanie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki, programów rozwoju i działalności Spółki, planów finansowych i technicznych oraz żądanie od Zarządu sprawozdań z wykonania tych planów,
  10. okresowa ocena realizacji planów i programów, o których mowa w pkt. i,
  11. opiniowanie kwartalnych sprawozdań z wykonania wszelkich planów Spółki,
  12. wyrażanie, na wniosek Zarządu, opinii w projektowanych zmianach w rocznym programie działania Spółki,
  13. opiniowanie regulaminów płacowych Spółki,
  14. opiniowanie wszelkich wniosków i spraw oraz propozycji Zarządu Spółki dotyczących porządku obrad i projektów uchwał na Zgromadzenie Wspólników,
  15. stawianie wniosków Rady Nadzorczej na Zgromadzenie Wspólników dotyczących działalności Spółki,
  16. wybór biegłego rewidenta,
  17. opiniowanie zbywania przez Wspólników Spółki posiadanych przez nich udziałów,
  18. opiniowanie nabywania i zbywania przez Spółkę udziałów i/lub akcji w innych spółkach oraz innych papierów wartościowych,
  19. opiniowanie spraw należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników,
  20. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółki w umowach miedzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach pomiędzy nimi,
  21. nadzorowanie wykonywania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,
  22. opiniowanie celowości wniosków kredytowych,
  23. wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Zarząd prawem lub zaciąganie zobowiązania o wartości przewyższającej 10% kapitału zakładowego Spółki
  24. opiniowanie nabycia i zbycia nieruchomości
  25. opiniowanie transakcji nieobjętych zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą na dany rok planami, obejmujących obciążanie mienia Spółki
 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej jednego członka Rady. Uchwały zapadają bezwzględną większością oddanych głosów.
 6. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty Uchwałą Wspólników.

 

Zgromadzenie Wspólników

 1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki.
 2. Zgromadzenie Wspólników zbiera się na posiedzeniu zwyczajnym i nadzwyczajnym.
 3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.
 4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy oraz na żądanie Rady Nadzorczej.
 5. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
  2. podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat
  3. udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków
  4. powołanie i odwołanie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
  5. decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpieniu z niej
  6. zatwierdzanie regulaminu przedsiębiorstwa Spółki oraz regulaminu Zarządu i regulaminu Rady Nadzorczej
  7. postanowienia co do dalszego istnienia Spółki, w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego
  8. tworzenie funduszy celowych
  9. zbycie lub nabycie nieruchomości
  10. określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej
  11. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania
  12. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego
  13. zmiana umowy Spółki
  14. połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie spółki jednoosobowej
 6. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd Spółki lub Wspólnika.

Skip to content