Publikacje grudzień, 2013

Wałbrzych: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o

Wałbrzych: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ.
Numer ogłoszenia: 538744 – 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 436278 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą świadczenie usług dystrybucji do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. zlokalizowanych w całości w rejonie Polski przyporządko-wanym wskazanemu powyżej Wykonawcy, który jest Operatorem Systemu Dystrybucji energii elektry-cznej i do którego sieci przesyłowej przyłączony jest Zamawiający – odbiorca. Usługa dystrybucji energii elektrycznej polegać będzie na transporcie energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu dostarczenia jej odbiorcy – Zamawiającemu, utrzymaniu ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej, utrzymaniu jakościowych para-metrów energii elektrycznej. Prognozowany (szacowany) pobór energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. wynosi razem 846.925 kWh, w tym: a) dla dostaw energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanym całodobowo wynosi 845.662 kW; b) dla dostaw energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo wynosi 1.263 kWh. 4.Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. 5.Cha-rakterystyka elektroenergetyczną obiektu. 5.1. Wykaz obiektów i miejsc dostarczania – poboru energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenergetyczną : 5.1.2. Energia elektryczna ze wskaźnikiem mocy rozliczana całodobowo : 1)Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul. Piastów Śląskich 1; 2)Rodzaj obiektów: 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno- wystawienni-czym, hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym; 3) Miejsce zamontowania licznika : Stacja transformatorowa R 211-72 / Zamek Książ; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski transformatorowe T-1 / przyłącze podstawowe/ i T-2 / przyłącze awaryjne / w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy; 5)Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej i biernej, przekładnia A/A 300/5, 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej : 200 kW, 7) Moc przyłączeniowa : 310 kW. 5.1.3 Energia elektryczna bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo : 1) Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul. Piastów Śląskich 1 (parking centralny w parku Książ); 2) Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingo-we, szalet; 3) Miejsce zamontowania licznika: szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3/R; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe; 5) Parametry techniczne przyłącza pomiarowe-go : licznik energii czynnej; 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej: 35 kW; 7) Wielkość zabezpie-czenia przedlicznikowego: 63 A. 6.Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Świadcze-nie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne( Dz. U. nr 89 z 2006r. poz.625 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów elektroenergetycznych ( Dz. U. nr 93, poz.623), Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSDF), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Wałbrzychu, ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 212168,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 211746,48
  • Oferta z najniższą ceną: 211746,48 / Oferta z najwyższą ceną: 211746,48
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych, ustawodawca jako przesłankę zastosowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki określił, iż Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi okoliczność, że usługi, dostawy, roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Nieruchomości Zamawiającego, jako odbiorcy energii elektrycznej, przyłączone są do sieci energetycznej, którą dostarczana -przesyłana jest energia elektryczna. Pod-miotem świadczącym usługi przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, na obszarze Polski gdzie zlokalizowane są nieruchomości Zamawiającego, jest Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Rejon Wałbrzych 58-300 Wałbrzych, ul. Piotra Wysockiego 11. Podmiot ten decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczony został do pełnienia fun-kcji Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) w ramach udzielonej mu koncesji na dystrybucję ener-gii elektrycznej własnymi sieciami m.in. na obszarze miasta Wałbrzych. Wysokość stawek za przesył energii jest regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. Zamawiający nie ma możliwości wyboru podmiotu gospodarczego na świadczenie usług dystry-bucji i przesyłania energii elektrycznej, gdyż podmioty te działają w obszarze monopolu natural-nego. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dosta-wę energii elektrycznej podmiotowi, który po-siada koncesję na obrót energią elektryczną. Takiej możliwości w przypadku usług dystrybucji energii elektrycznej Zamawiający nie ma. W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki z przyczyn technicznych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wałbrzych: Wywóz niesegregowanych stałych odpadów miejskich z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o.

 

Wałbrzych: Wywóz niesegregowanych stałych odpadów miejskich z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha.
Numer ogłoszenia: 537806 – 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 509372 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz niesegregowanych stałych odpadów miejskich z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Wywóz niesegregowanych stałych odpadów miejskich z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha z posesji przy ul. Piastów Śląskich 1( Zamek Książ) i z posesji przy ulicy Wrocławskiej 158 (Palmiarnia). 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:2.1. Odbiór i wywóz niesegregowanych odpadów miejskich o kodzie odpadów 20.03.01 w szacowanych ilościach: a) w kontenerach o pojemności 7 m3 – 215 sztuk, b) w pojemnikach o pojemności 120 litrów – 17 sztuk, c) w pojemnikach o pojemności 240 litrów – 22 sztuki, d) w pojemnikach o pojemności 1100 litrów – 52 sztuki. 2.2. Częstotliwość wywozu niesegregowanych odpadów miejskich wynosi :A. z posesji przy ulicy Piastów Śląskich 1 ( Zamek Książ): a) dla kontenerów o pojemności 7 m3 z dwóch miejsc gromadzenia odpadów w pojemnikach (boks i tunel) w okresie od 1 kwietnia do 30 września, minimum dwa wywozy w tygodniu (we wtorek i w piątek), a w okresie od 1 października do 31 marca każdego roku minimum jeden wywóz w tygodniu (we wtorek);b) dla pojemników o pojemności 240 litrów i 120 litrów częstotliwość uzgadniana będzie każdorazowo przez strony w formie pisemnej i wiąże się z obsługą imprez kulturalnych odbywających na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu; B. z po-sesji przy ulicy Wrocławskiej 158 ( Palmiarnia): a) dla pojemników o pojemności 1100 litrów z jednego miejsca gromadzenia odpadów w pojemnikach (plac przy kotłowni) przez cały rok minimum jeden wywóz w tygodniu (w czwartek) b) dla pojemników o pojemności 240 litrów i 120 litrów częstotliwość uzgadnia-na będzie każdorazowo przez strony w formie pisemnej i wiąże się z obsługą imprez kulturalnych odbywających na terenie Palmiarni w Wałbrzychu. 2.3. Do-starczanie przez Wykonawcę kontenerów i pojemników w miejscu gromadzenia tych odpadów w pojemnikach a mianowicie: a) na terenie posesji w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 ( Zamek Książ) w boksie przy Oślej Drodze – 1 kontener 7 m3, miejsce przed tunelem wjazdowym do Zamku – 1 kontener 7 m3, pojemniki o pojemności 240 l i 120 litrów – plac przed garażami: b) na terenie posesji w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 158 ( Palmiarnia) na placu przy kotłowni – 1 pojemnik 1100 litrów oraz pojemniki 240 litrów i 120 litrów. 2.4.Nieodpłatne przestawianie kontenerów na odpady w nowe miejsca gromadzenia odpadów lub czasowe ustawienie dodatkowych kontenerów i / lub pojemników na pisemne zlecenie Zamawiającego. 2.5.Wywóz miejskich niesegregowanych stałych odpadów w przypadku wcześniejszego zapełnienia pojemników w terminie do 2 dni po telefonicznym zgłoszeniu przez administratora nieruchomości. Odpłatność Zamawiającego w takim przypadku odbywać się będzie wg. cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 2.6.Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia miejsc wyznaczonych do gromadzenia odpadów w dodatkowe kontenery i /lub pojemniki do zbiórki odpadów w czasie trwania umowy oraz wyznaczania nowych stałych lub czasowych miejsc gromadzenia odpadów i ich opróżniania. Usługa realizowana będzie na zasadach i wg. cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 3. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 3.1.Wykonawca wykonywać będzie usługi w sposób zapewniający utrzymanie czystości i porządku w miejscach załadunku kontenerów i pojemników oraz na trasach wywozu odpadów, jak również zachowania pełnego standardu sanitarnego wykonywanych usług. 3.2. Wykonawca jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań: – posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów miejskich od zamawiającego oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; – utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów miejskich od zamawiającego; – spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów miejskich od właścicieli nieruchomości; – zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej. 3.3. Wykonywane usługi nie będą stwarzały uciążliwości i zagrożenia dla środowiska. 3.4.Odebrane od Zamawiającego odpady Wykonawca przekazywać będzie tylko podmiotom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania, odzysku i recyklingu odpadów. 3.5. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w :a) ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj.: Dz.U. z 2013 r., poz.21) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy; b) usta-wie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy; c) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, d) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 – ze zmianami)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8, 90.51.11.00-3, 90.51.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         ALBA Dolny Śląsk Spółka z o.o., ul. Piasta 16, 58-304 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 112164,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 120540,75

·         Oferta z najniższą ceną: 120540,75 / Oferta z najwyższą ceną: 120540,75

·         Waluta: PLN.

Dot. wywozu niesegregowanych stałych odpadów miejskich z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha. Zawaidomienie o wyborze wykonawcy.

Dot. wywozu niesegregowanych stałych odpadów miejskich z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha. Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o wyborze wykonawcy.

Zawiadomienie

Dot. wywozu niesegregowanych stałych odpadów miejskich z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha. Protokół z otwarcia ofert.

Dot. wywozu niesegregowanych stałych odpadów miejskich z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha. Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert.

Protokół

Dot. wywozu niesegregowanych stałych odpadów miejskich z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dot. wywozu niesegregowanych stałych odpadów miejskich z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha. Poniżej zamieszczamy tekst Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SIWZ wraz z załącznikami

Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha. – Ogłoszenie o zamówieniu

Dot. wywozu niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha. Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie o zamówieniu

Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha. – Unieważnienie postępowania

Poniżej publikujemy informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Skip to content