Publikacje styczeń, 2016

Dostawa wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do obiektów i odbiór ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej z obiektów administrowanych przez Zamawiającego na terenie kompleksu zamkowo -parkowego Książ w Wałbrzychu.

Wałbrzych: Dostawa wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do obiektów i odbiór ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej z obiektów administrowanych przez Zamawiającego na terenie kompleksu zamkowo -parkowego Książ w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 15244 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862 , strona internetowa www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do obiektów i odbiór ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej z obiektów administrowanych przez Zamawiającego na terenie kompleksu zamkowo -parkowego Książ w Wałbrzychu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do obiektów i odbiór ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej z obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo-parkowy Książ. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody poprzez urządzenia pomiarowo – kontrolne o numerach ewidencyjnych ODBIORCÓW : – 01-507-005 Przedzamcze ( budynki hotelowe i usługowe), – 01-507-006 Zamek ( muzealnictwo, turystyka, działalność usługowa, pomieszczenia biurowe), – 01-507-007 Parking centralny (dom mieszkalny, szalet). Odbiór ścieków odbywać się będzie bez urządzeń pomiarowo – kontrolnych. Naliczanie zrzutu ścieków w stosunku 1:1 do dostarczonej wody. Wszystkie wymienione powyżej urządzenia pomiarowe zainstalowane są na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu – adres nieruchomości 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1. 2. Szacowana wielkość przedmiotu zamówienia ogółem: a) dostawa wody w ilości szacowanej 42.400 m 3, b) odbiór ścieków w ilości szacowanej 42.400 m 3. Podane w punkcie 2 ilości wody i ścieków są wielkościami szacowanymi, przewidywanymi dla czteroletniego okresu przyjmowanego do szacowania wartości zamówienia przy umowach zawieranych na czas nieokreślony.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.11.00.00-3, 65.11.10.00-4, 90.00.00.00-7, 90.41.00.00-4.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Uzasadnienie prawne: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki między innymi w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art.67 ust. 1 pkt. 1 litera a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych, gdy dostawy mogą być świadczone z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze tylko przez jednego wykonawcę. Uzasadnienie faktyczne: Na terenie Gminy Wałbrzych, gdzie zlokalizowane są obiekty administrowane przez zamawiającego, na rynku występuje tylko jeden wykonawca – monopolista, wykonujący zamówienia dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej i odbioru ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej. Takim naturalnym monopolistom na naszym rynku jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji. Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze nie zachodzi więc możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług objętych zamówieniem z innym wykonawcą. Nie występują bowiem inni wykonawcy zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia. Ze względu na lokalizację obiektów zamawiającego na terenie Gminy Wałbrzych i przyłączenia tych obiektów do istniejącej sieci wodno -kanalizacyjnej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, której jest on właścicielem oraz braku innych wykonawców na miejscowym rynku, udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 1 litera a) ustawy Prawo zamówień publicznych wskazanemu wykonawcy jest więc zgodne z przepisami i w pełni uzasadnione.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

Skip to content