Publikacje sierpień, 2015

Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowej Palmiarni wraz z bieżącymi pracami konserwacyjno – naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu. Zawiadomienie o wyborze oferty.

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o wyborze oferty.

Zawiadomienie

Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowej Palmiarni wraz z bieżącymi pracami konserwacyjno – naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu. Protokół z otwarcia ofert.

Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert.

Protokół

Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowej Palmiarni wraz z bieżącymi pracami konserwacyjno – naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu – ogłoszenie o zamówieniu

Wałbrzych: Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowej Palmiarni wraz z bieżącymi pracami konserwacyjno – naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 204482 – 2015; data zamieszczenia: 11.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :  Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowej Palmiarni wraz z bieżącymi pracami konserwacyjno – naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia :  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowej Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu wraz z bieżącymi pracami konserwacyjno -naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu. Palmiarnia wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 1407. 2. Szczegółowy wykaz prac do wykonywania w zakresie pielęgnacji zieleni: 2.1. pielęgnacja zieleni między innymi: nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej na powierzchni około 2500 m 2 oraz zieleni i otwartych terenów parkowych na powierzchni około 8000 m 2, 2.2. wykonywanie cięć sanitarnych, chirurgicznych, pielęgnacyjnych i korekcyjnych roślin, krzewów ozdobnych i drzew, 2.3. nasadzanie nowych roślin i uzupełnianie ubytków w roślinach, 2.4. wykonanie nasadzeń roślin sezonowych (3 razy w roku) na klombach usytuowanych w 7 miejscach na terenie obiektu (do ok. 110 m 2 ), 2.5. pielęgnacja roślin sezonowych,2.6. zasilanie, podlewanie i dokarmianie roślin, 2.7. nawadnianie wszystkich nowo posadzonych roślin, 2.8. stosowanie środków ochrony roślin, 2.9. ochrona chemiczna roślin, 2.10. wykonywanie oprysków drzew i krzewów przeciwko szkodnikom i chorobom, 2.11. stosowanie selektywnego środka chwastobójczego na trawnikach, 2.12. uzupełnianie podłoża w zależności od potrzeb, 2.13. koszenie trawników o powierzchni około 8000 m 2 w cyklu 10 dniowym maksymalnie 15 cykli, 2.14. utrzymanie trawników w stanie niepogorszonym poprzez nawożenie, dosiewanie, wyrównywanie kretowisk, podlewanie, zimą odśnieżanie w przypadku nadmiernych opadów śniegu, 2.15. zakup kwiatów kwitnących np. guzmani w ilości ok. 100 sztuk i wykonanie nasadzeń na trzech kaskadach wodnych w cyklu 3 miesięcznym, 2.16. wykonanie nasadzeń rabatowych w skrzyniach – 10 szt, skrzynkach balkonowych – 20 szt, 2.17. wykonanie nasadzeń rabatowych wzdłuż szklani nr 1 ( wym. rabaty 25 m x 0,60 m), 2.18. uzupełnienie kory i wymiana agrotkaniny na klombach, ( do 110 m 2), 2.19. wykonywanie koniecznych cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych żywopłotów min. 4 razy w sezonie wegetacyjnym ( żywopłoty: bukszpan – długość 110 mb x wysokość 0,50 mb; ligustr, jaśmin i inne – długość 720 mb x średnia wysokość 1,50 mb x średnia szerokość 1,0 mb), 2.20. usuwanie chwastów, 2.21.dbanie o stan drzew i krzewów poprzez nawożenie, usuwanie uszkodzonych, złamanych oraz drobnych pędów i gałęzi, formowanie i cięcie, sprawdzanie podpór i wiązań młodych drzewek i krzewów, zabezpieczenie przed wiatrem i mrozem, 2.22. rozdrabnianie, zagospodarowanie i utylizowanie we własnym zakresie obumarłych roślin oraz odpadów z cięć korekcyjnych, sanitarnych i chirurgicznych, 2.23. utrzymanie porządku i czystości w obiekcie, na trawnikach i alejach, 2.24. zacienianie szklarni przed nadmiernym nasłonecznieniem.3. Szczegółowy wykaz zadań do wykonywania w zakresie bieżących prac konserwacyjno-naprawczych: 3.1. zabezpieczenie obiektu Palmiarni przed okresem zimowym poprzez zamykanie wietrzników i uszczelnianie pianką poliuretanową ok. 350 mb i zabezpieczanie ścian bocznych folią bąbelkową ok. 400 mb na wysokość 1,50 m, jak również rozszczelnianie zabezpieczonych miejsc oraz zdjęcie folii bąbelkowej po okresie zimowym, 3.2. bieżące uzupełnianie ubytków w poszyciu szklarni (szklenie) powierzchni szacunkowej do 150 m 2, 3.3. utrzymanie czystości w wolierach i na wybiegach dla ptaków, w basenie z rybami oraz karmienie zwierząt ( ryby, żółwie, pawie) wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej, 3.4. bieżąca naprawa i konserwacja ławek oraz pojemników na odpady, 3.5. odśnieżanie alejek oraz dojść do obiektów Palmiarni w okresie zimowym, usuwanie oblodzeń (sopli) na zewnątrz szklarni, 3.6. udostępnianie obiektu do zwiedzania w czasie realizacji wszelkich prac związanych z zamówieniem z ewentualnym wyłączaniem tych części szklarni, w których w czasie prac naprawczych może występować zagrożenie zdrowia lub życia zwiedzających..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.10.00-3, 77.21.15.00-7, 77.30.00.00-3, 77.31.20.00-0, 77.31.30.00-7, 77.31.40.00-4, 77.31.41.00-6, 77.34.00.00-5, 77.40.00.00-4, 50.76.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:  nie

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:  nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Rozpoczęcie: 01.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do godziny 10: 00 w dniu 21 sierpnia 2015 r. 2.Wadium należy wnieść na konto Zamawiającego w Kredyt Banku S.A. O/Wałbrzych na rachunek nr: 35 1500 1764 1217 6001 6040 0000 przelewem z zaznaczeniem nazwy postępowania: Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowej Palmiarni wraz z bieżącymi pracami konserwacyjno – naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę.4. Wadium może być wnoszone również w innych formach zgodnie z art. 45, ust. 6 Prawo zamówień publicznych (wraz z późniejszymi zmianami), w siedzibie Zamawiającego w Wałbrzychu 58-306 ulica Piastów Śląskich 1, pokój nr 18/1 ( kasa główna). Kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.4.1. W przypadku złożenie przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy: 4.1.2. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego, gwaranta (banku lub instytucji udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 4.1.3. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 4.1.4. kwotę gwarancji, 4.1.5. termin ważności gwarancji, 4.1.6. wskazanie, że gwarancja jest nieodwołalna, 4.1.7. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, nie odpowiedział na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub nie złożył pełnomocnictw, 4.1.8. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, b) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Powyższe postanowienia stosuje się również do poręczeń. 5. Zwrot wadium. 5.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami według zasad określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.2. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli wykonawca na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt , lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. b) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: – odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; – nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; – zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ oraz złożył wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca winien wykazać wykonanie lub wykonywanie usług pielęgnacji nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej o powierzchni nie mniejszej niż 2.000 m 2 w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. 2.1.Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowody (dotyczące głównych usług), określające czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty lub są wykonywane w sposób należyty. Dowodami takimi są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie Wykonawcy zawierające uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia. Oświadczenie takie składa Wykonawca tylko i wyłącznie wtedy, gdy z przyczyn o obiektywnym charakterze nie może uzyskać poświadczenia. 2.2. W przypadku, gdy w Załączniku nr 5 Wykonawca wskazał Zamawiającego jako podmiot na rzecz którego wykonywał wcześniej, wskazane w wykazie usługi, nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej w punktach 2 i 2.1 powyżej. UWAGA: W niniejszym postępowaniu Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej w punkcie 2.1., może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług określone w § 1 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego grudnia 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r.). Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, wykazu usług w tym zakresie oraz przedłożonych dowodów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana wiedza i doświadczenie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 oraz złożył wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług, których użyje w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysonowania tymi zasobami. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych będzie Załącznikiem nr 6 do oferty. Zamawiający nie określa wzoru, według którego Wykonawca ma przedstawić wykaz narządzi. Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył wykazy narządzi i wyposażenia w formie papierowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, wykazu narządzi i wyposażenia zakładu, w tym zakresie oraz przedłożonych dowodów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniany będzie łącznie posiadany potencjał techniczny.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 oraz przedłożył wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami i dowodami, że wykazane osoby posiadają wymagane wykształcenie. 1.4.1.Zamawiający wymaga wykazania w załączniku nr 7 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje zawodowe: a) przynajmniej jedną osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów, obejmujących wiadomości w zakresie pielęgnacji i konserwacji roślin i drzew, z co najmniej 2 letnią praktyką zawodową od ukończenia studiów przy pielęgnacji i konserwacji nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych w parkach zabytkowych lub innego rodzaju zieleni zabytkowej prowadzonej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. b) przynajmniej jedną osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe lub kursu, z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w zakresie wykonywania zabiegów ochrony roślin, c) przynajmniej dwie osoby posiadające kwalifikacje zawodowe lub kurs lub co najmniej pięcioletni staż pracy w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych roślin w parkach zabytkowych. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będzie łącznie dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 oraz złożył dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej , o wartości nie mniejszej niż 400.000 PLN ( słownie: czterysta tysięcy złotych). Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będzie łącznie sytuacja ekonomiczna i finansowa.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami  których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90.00
 • 2 – termin zapłaty należności – 10.00

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umowy zgodnie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w następującym zakresie i okolicznościach: 2.1. zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 2.2. zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:2.2.1. wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych,2.2.2. wystąpienia siły wyższej,2.2.3. nieprzewidzianego przedłużenia się procedury przetargowej, uniemożliwiającej dochowanie przewidzianych terminów na wykona-nie przedmiotu umowy. 2.3. zmianę sposobu wykonywania prac konserwatorskich lub ich zakresu, pod warunkiem, że : 2.3.1. nie wpłynie na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, 2.4. osób będących przedstawicielami Zamawiającego;2.5. osób wymienionych w ofercie, które zostały wskazane przez Wykonawcę celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych (śmierć choroba, zmiana miejsca pracy, nienależyte wykonywanie obowiązków) pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz spełnienia przez nowe osoby warunków opisanych w SIWZ. 3. Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Wprowadzona zmiana nie może spowodować zmiany wynagrodzenia wykonawcy a inicjatorem zmiany może być Zamawiają-cy lub Wykonawca. 4. Umowa może być zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów.5. Wykonawca nie będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o prze-dłużenie terminu wykonania umowy, zwiększenie wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-302 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-302 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

 SIWZ

Załączniki do SIWZ od 1 do 7

UMOWA – Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy

Skip to content