Publikacje listopad, 2012

Ogłoszenie o zamówieniu – Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu

Wałbrzych: Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. Numer ogłoszenia: 479048 – 2012; data zamieszczenia: 29.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa ( sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz charakterystyka elektroenergetyczną obiektu. 1.1 Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2012 r. wynosi razem 721.000 kWh, w tym: a) dla dostaw energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanym całodobowo wynosi 720.000 kWh; b) dla dostaw energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo wynosi 1.000 kWh. 1.2. Wykaz obiektów i miejsc dostarczania energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenergetyczną: 1.2.1 Dostawa energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanej całodobowo: 1) Adres obiektu: Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1; 2)Rodzaj obiektów: 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno- wystawienniczym, hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym; 3) Miejsce zamontowania licznika: Stacja transformatorowa R 211-72 / Zamek Książ; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski transformatorowe T-1 ( przyłącze podstawowe) i T-2 (przyłącze awaryjne) w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy; 5)Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej, mnożna 800, przekładniki 5A; 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej : 250 kW; 7) Moc przyłączeniowa: 310 kW. 1.2.2.Dostawa energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo: 1) Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 (parking centralny w parku Książ); 2) Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingowe, szalet; 3) Miejsce zamontowania licznika: szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3/R; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe; 5) Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej; 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej : 35 kW; 7) Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego : 63 A. 2. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W tym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 oraz złożył dokumenty :Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku, gdy Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucji lub aktualną umowę (obowiązującą w terminie wykonywania zamówienia) zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędna rozbudowę sieci dystrybucji, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatora Systemu Dystrybucji w ramach której Przedsiębiorstwo to zapewni Wykonawcy (Sprzedawcy) świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego (Odbiorcy). Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie i złożonych dokumentów. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonego oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonego oświadczenia w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonego oświadczenia w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonego oświadczenia w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY : 1.Wykonawca dołączy do oferty propozycję treści umowy na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji uwzględniającą istotne dla Zamawiającego warunki umowy , o których mowa w pkt. XVI specyfikacji i możliwe zmiany w zawartej umowie oraz warunki takiej zmiany, o których mowa w pkt. XVII specyfikacji. 2. Rozliczanie za dostarczaną energię elektryczną i usługi dystrybucji odbywać się będzie w cyklach jednomiesięcznych według wskazań liczników i stawek właściwych dla danej grupy taryfowej dla dostawy ( sprzedaży) energii elektrycznej obowiązującej u sprzedawcy oraz stawki za dystrybucję wg taryfy operatora systemu dystrybucji aktualnej dla danego okresu rozliczeniowego. 3. Wykonawca stosować będzie wobec Zamawiającego 21 dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE I WARUNKI TAKIEJ ZMIANY. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej oko-liczności wymienionej poniżej: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy. 1.1.Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy. 1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego, b) zmiana w zakresie dostaw przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze strony Wykonawcy, c) w przypadku zbycia lub przejęcia przez inny podmiot administrowania kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. 1.3.W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostanie odwołanie, Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania o czas ponad termin ustawowy na rozpatrzenie odwołania. 2.Zmiana wynagrodzenia: 2.1. Zmniejszenie ilości dostaw energii elektrycznej niezależnie od Wykonawcy służące celowemu wydatkowaniu środków publicznych. W takim przypadku przewidywane jest proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia w stosunku do określonego w ofercie. 2.2. Zmiana ceny brutto przedmiotu zamówienia wynikająca wyłącznie z czynników niezależnych od Wykonawcy tj. ustawowej zmiany wysokości podatku VAT. 3. Zmiany pozostałe: 3.1. Odstąpienie od wykonania części dostaw energii elektrycznej z powodu przejęcia przez inny podmiot administrowania kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu; 3.2. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, zmiana administratora kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu, zmiana nazwy Zamawiającego, zmiana osób upoważnionych do reprezentowania stron itp.); 3.3. Zmiana układu pomiarowo-rozliczeniowego; 3.4. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego np. gdy obniży to koszty dostawy energii elektrycznej i/ lub usług dystrybucji. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. 5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielanie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul.Piastów Śląskich 1, pokój nr 22..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załącznik:

SIWZ i załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE – oferta cenowa na wykonanie konserwacji mebli.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w  Wałbrzychu 58-306  przy  ulicy  Piastów Śląskich 1, NIP: 886-000-24-16, REGON: 890011550, KRS: 0000107734, tel. 74 / 66 43 850, fax 74/66 43 862 prosi o podanie oferty cenowej na wykonanie konserwacji  mebli :

Krzesło Ludwik Filip i stół konsolowy

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.1. KRZESŁO LUDWIK FILIP  nr inwentarzowy GW/M/20 .

Krzesło  przeznaczone do użytkowania w Sali Maksymiliana Zamku Książ.

Zakres prac konserwatorskich:

– poklejenie rozchwianej konstrukcji drewnianej,

– uzupełnienie drobnych ubytków, wyłuszczeń i uszkodzeń,

– ponowne przezłocenie mebla przy użyciu  szlakmetalu na mikstion,

– dokładne zabezpieczenie dwukrotnie lakierem, w celu ochrony  powłoki pozłotniczej przed przetarciami w trakcie użytkowania,

 – konserwacje nie obejmuje wymiany tapicerki.

1.2.STÓŁ KONSOLOWY FRANCUSKI nr inwentarzowy GW/M/24.

Stół  przeznaczony do użytkowania w Sali Maksymiliana Zamku Książ.

Zakres prac konserwatorskich:

– poklejenie rozchwianej konstrukcji drewnianej,

– uzupełnienie drobnych ubytków, wyłuszczeń i uszkodzeń,

– ponowne przezłocenie mebla przy użyciu  szlakmetalu na mikstion,

– dokładne zabezpieczenie dwukrotnie lakierem, w celu ochrony  powłoki pozłotniczej przed przetarciami w trakcie użytkowania,

 – konserwacja nie obejmuje wymiany tapicerki.

2. Termin  realizacji : od dnia  podpisania umowy do dnia 07 grudnia 2012 r.

3. Termin i miejsce składania ofert : 23 listopada 2012 r. do godziny 1000  w Sekretariacie (pokój nr 22) firmy Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ulica Piastów Śląskich 1

4. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest p. Bożena Sajnóg tel. 74 / 66 43 851 w dni robocze w godzinach od 800 do 1400.

5. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terminie wcześniej uzgodnionym.

6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub  wariantowych.

7. Termin związania ofertą wynosi : 30 dni.

8. W załączeniu do niniejszego zapytania przekazujemy wzór oferty celem wypełnienia.

 

………………………………………..                                          ……………………………………..

(pieczątka oferenta- wykonawcy)                                    (miejscowość i data )

OFERTA  CENOWA

dla  firmy Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych ul.Piastów Śląskich 1.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie wykonania konserwacji:

Krzesła Ludwik Filip i stołu konsolowego

składam (-my) ofertę cenową na wykonanie zamówienia określonego powyżej.

PODAJEMY  DANE  OFERENTA – WYKONAWCY:

1. Zarejestrowana nazwa podmiotu gospodarczego / osoby fizycznej: …………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Zarejestrowany adres podmiotu gospodarczego/osoby  fizycznej:

……………………………………………………………………………………………………………………………

3. Oferuję (-emy)  wykonanie przedmiotu zamówienia  w kwocie ogółem:

– netto  …………………………. PLN ( słownie: …………………………………………………….. netto PLN),

– brutto …………………………. PLN ( słownie:……………………………………………………..brutto PLN).

4. Oferuję (-emy) wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:

od dnia ……………………. do dnia  …………………..

5. Oświadczam (-y), że akceptuję (-my) i potwierdzam (-my) warunki określone w zapytaniu ofertowym.

6. Oświadczam (-my),że zdobyłem (-łam, -liśmy) wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz ,że wyceniłem (-łam, -liśmy) wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i umowy.

7. Oświadczam (-my),że …………………………………………………………………………………………….. (wpisać nazwę podmiotu gospodarczego/osoby fizycznej) nie jest w stanie likwidacji.

8. Oświadczam (-my),że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie toczy się postępowanie upadłościowe.

9. Oświadczam (-my),że nie podlegam (-y) wykluczeniu z postępowania.

10. Oświadczam (-my),że uważam (-my) się za związany (-a,-i) ofertą przez okres 30 dni licząc od terminy składania ofert określonego przez Zamawiającego w „Zapytaniu ofertowym”.

11. Oświadczam (-my),że w przypadku wyboru mojej ( naszej ) oferty  zobowiązany (-a, -i)  jestem (-śmy) do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego

w piśmie informującym o wynikach postępowania.

Załączniki  do oferty:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………..

(pieczęć i podpis oferenta-wykonawcy )

Dot. Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 379532 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dozorowania obiektów i budynków historycznych wraz z terenem na którym są posadowione , ochrony mienia, wystaw i eksponatów, obsługi ruchu turystycznego, monitorowania systemu przeciwpożarowego, ochrony imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , a w szczególności : 1.1. W zakresie całodobowej ochrony i monitorowania systemu przeciwpożarowego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługę stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia składającego się z historycznych budynków i budowli zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ i Palmiarni w Wałbrzychu , ich pomieszczeń, wyposażenia stałego i ruchomego znajdującego się w pomieszczeniach oraz terenów na których obiekty te i budynki są posadowione i będzie polegać na zabezpieczeniu budynków przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem mienia oraz działaniem osób trzecich , jak również w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, w tym pożaru, zalania wodą . 1.1.1.Szczegółowy sposób świadczenia usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej: Lokalizacja posterunku nr 1 : siedziba Zamawiającego w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Piastów Śląskich 1 , budynek nr 1 ( Zamek ) kompleksu zamkowo-parkowego Książ (dyżurka ochrony). Posterunek nr 1 – całodobowy , jednoosobowy, stacjonarny zlokalizowany w portierni, wyposażony w monitory systemu monitoringu wizyjnego ( 10 kamer monitorujących wydzielone sektory w budynku Zamku i wydzielone sektory terenu zewnętrznego ),centralkę dozorowo-rejestracyjną dla systemu instalacji hydrantowej w Zamku. . Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony wykonawcy należy strzeżenie, ochrona mienia i wyposażenia obiektu poprzez dokonywanie okresowych obchodów tego obiektu , obserwacje monitorów wizyjnych przesyłających obraz z kamer rozmieszczonych na terenie obiektu ( Zamku ) i w jego otoczeniu zewnętrznym, reagowanie na sygnał alarmu przeciwpożarowego , ze szczególnym uwzględnieniem: a) przebywania osób niepowołanych na terenie Zamku po godzinach pracy ,po zamknięciu tras turystycznych, w dniach wolnych od pracy. b) kontrolowania zamknięcia wszystkich drzwi , c) kontrolowania pomieszczeń po zakończonym zwiedzaniu lub imprezach , w tym zamknięcia okien i drzwi, wyłączenia oświetlenia, d) reagowania na niewłaściwe zachowanie się osób , w tym palenie w miejscach niedozwolonych, oraz zakłócanie porządku, e) kontrolowania wynoszonych paczek lub przedmiotów mogących wskazywać, że stanowią one mienie Zamawiającego, f) wydawania, odbioru i zabezpieczania kluczy do pomieszczeń służbowych, sal ciągu turystycznego, sal wykorzystywanych podczas imprez, przegród, klatek schodowych, pomieszczeń technicznych i innych, uwzględniając poświadczenia tych czynności odpowiednim wpisem do książki. Prowadzenie ewidencji wydawanych i przyjmowanych kluczy. g) ujawniania awarii i zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie obiektu, informowania o nich wyznaczonych pracowników Zamawiającego lub odpowiednich służb oraz swoich przełożonych. Odnotowywanie tych zdarzeń i podjętych działań w książce raportów oraz sporządzanie protokołów szkód. h) podejmowanie natychmiastowych działań interwencyjnych w przypadku zadziałania sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującą instrukcją pożarową. Ścisła współpraca w tym zakresie z pracownikiem ochrony wizyjnego monitoringu systemu przeciwpożarowego w Zamku, i) podejmowanie natychmiastowych działań interwencyjnych w przypadku zadziałania sygnalizacji centrali dozorowo-rejestrującej monitorującej pracę systemu instalacji hydrantowej w Zamku. Ścisła współpraca w tym zakresie z pracownikiem ochrony wizyjnego monitoringu systemu przeciwpożarowego w Zamku, j) prowadzenia biura przepustek w dni robocze w godzinach od 700 do 1600, k) kontrolowania ruchu osobowego i samochodowego na terenie Zamku, l) udzielanie informacji interesantom, turystom i gościom odwiedzającym Zamek oraz kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych, ł) prowadzenie rejestru zewnętrznych rozmów telefonicznych łączonych na zamówienie z portierni – posterunku nr 1 w Zamku w celu ich rozliczenia. 1.1.2. W zakresie całodobowego monitoringu systemu przeciwpożarowego w budynku Zamku Książ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługę całodobowego, bezpośredniego fizycznego wizyjnego monitoringu systemu przeciwpożarowego funkcjonującego w budynku Zamku. Lokalizacja posterunku nr 2 ( monitoring ppoż. ) : siedziba Zamawiającego w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Piastów Śląskich 1, budynek nr 1 ( Zamek ) kompleksu zamkowo-parkowego Książ , pomieszczenie nr 13. Posterunek nr 2 ( monitoring ppoż) – całodobowy, jednoosobowy, stacjonarny zlokalizowany na parterze w pomieszczeniu nr 13 przylegającym do dyżurki ochrony (posterunek nr 1), wyposażony w monitory systemu przeciwpożarowego funkcjonującego w budynku nr 1 (Zamek). Czujki alarmu przeciwpożarowego zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach Zamku. Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony wykonawcy monitorujących system przeciwpożarowy należy przestrzeganie obowiązujących procedur i wskazań , a w szczególności : 1. Obsługa systemu SAP – elektronicznego systemu przeciwpożarowego ( System Alarmu Pożaru), w tym: a) obsługa centrali SP z terminalem operatorskim CT ( monitorowanie i sterowanie), b) wykonywanie czynności przewidzianych w procedurach w przypadku alarmu, uszkodzenia, wyłączenia, c) w przypadku wyłączenia strefy, alarmu pożarowego I i II stopnia dokonanie niezwłocznej identyfikacji przyczyny sygnalizowanego alarmu poprzez obchód obiektu, d) powiadamianie Straży Pożarnej oraz innych służb ratowniczych w razie pożaru w obiekcie, e) prowadzenie księgi raportowej zdarzeń, 2. Obsługa systemu DSO – aktywnego systemu powiadamiania ( Dźwiękowy System Ostrzegawczy), w tym: a) wykonywanie czynności przewidzianych w procedurach w przypadku alarmu, uszkodzenia, wyłączenia, b) obsługa stacji mikrofonowej w przypadku alarmu pożarowego, ewakuacji itp., 3. Obsługa systemu CCTV – systemu telewizji dozorowej ciągów komunikacyjnych ( System Telewizji Dozorowej), w tym: a) obsługa konsoli operatorskiej typu CK 4822, b) obsługa komputera z oprogramowaniem SISTORE AX oraz bezpośrednio za pomocą rejestratorów, c) logowanie do systemu i obsługa historii zdarzeń. Pracownik wykonujący czynności przewidziane dla Posterunku nr 2 ( monitoring przeciwpożarowy) zobowiązany jest do ścisłej współpracy z pracownikiem ochrony zatrudnionym na Posterunku nr 1 w zakresie wynikającym z procedur obowiązujących dla stanowiska monitoringu przeciwpożarowego. Usługa ochrony i dozorowania na posterunkach nr 1 i nr 2 musi być wykonywana przez pracowników ochrony, którzy nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, po podpisaniu umowy, w terminie do 5 dni , zobowiązany będzie do imiennego wskazania pracowników ochrony przewidzianych do realizacji zadań związanych z monitoringiem systemu przeciwpożarowego i przeszkolenia tych pracowników w zakresie obsługi systemów CCTV, DSO ,SPA. Szkolenie przeprowadzą pracownicy firmy Simens Spółka z o.o. , która była wykonawcą i jest serwisantem systemu przeciwpożarowego w Zamku Książ. 1.1.3. W zakresie całodobowej ochrony budynków i budowli oraz mienia : Lokalizacja posterunku nr 3 (Palmiarnia) : Zespół budynków i budowli Palmiarni w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Wrocławskiej 158 . Posterunek całodobowy , jednoosobowy, zlokalizowany w punkcie sprzedaży biletów wstępu.Zamawiający wymaga całodobowej , ciągłej ochrony zabytkowego obiektu Palmiarni, budynków i budowli, roślinności oraz mienia zlokalizowanego w obrębie działek 83/28 i 83/29. Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony zespołu Palmiarni należy strzeżenie budynków i budowli , ochrona mienia i wyposażenia obiektów poprzez dokonywanie okresowych obchodów terenu i obiektów, stanu nasadzeń wieloletnich i sezonowych w obiektach udostępnianych do zwiedzania oraz na zewnętrznych terenach zielonych ,a w szczególności : a) przebywania osób niepowołanych na terenie zespołu Palmiarni po godzinach pracy, po zamknięciu obiektu dla zwiedzających, w dniach wolnych od pracy. b) kontrolowania zamknięcia wszystkich drzwi do budynków i bram wjazdowych na teren posesji, c) reagowania na niewłaściwe zachowanie się osób, w tym palenie w miejscach niedozwolonych oraz zakłócanie porządku, d) kontrolowania wynoszonych paczek, przedmiotów, roślin mogących wskazywać, że stanowią one mienie Zamawiającego, e) wydawania, odbioru i zabezpieczania kluczy do pomieszczeń służbowych, pomieszczeń technicznych i innych, uwzględniając poświadczenia tych czynności odpowiednim wpisem do książki. Prowadzenie ewidencji wydawanych i przyjmowanych kluczy, f) ujawniania awarii i zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie obiektu, w tym oblodzeń szklarni, ubytków, zniszczenia szyb w szklarniach oraz informowania o nich wyznaczonych pracowników Zamawiającego jak i swoich przełożonych. Odnotowywanie tych zdarzeń i podjętych działań w książce raportów, g) kontrolowania ruchu osobowego i samochodowego na terenie zespołu Palmiarni, w tym otwieranie i zamykanie bram wjazdowych, h) kontrola biletów wstępu turystów odwiedzających Palmiarnie w godzinach jej udostępniania do zwiedzania. Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy w dniach i godzinach udostępniania obiektu zwiedzającym pełnili czynną służbę patrolową i kontroli biletów w budynku głównym Palmiarni. Rozpoczęcie realizacji zadania opisanego w punkcie 1.1.3 (Palmiarnia) nastąpi z datą, gdy Zamawiający otrzyma umocowanie prawne do administrowania nieruchomością zlokalizowaną na działkach o numerach geodezyjnych 83/28 i 83/29 w Wałbrzychu przy ul. Wrocławska 158 – Palmiarnia. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uwzględnienia ceny tej części przedmiotu zamówienia w ofercie przetargowej. 1.1.4.Szczegółowy sposób świadczenia usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej w zakresie obsługi ruchu turystycznego, ochronie mienia, wystaw i eksponatów na trasach turystycznych Zamku Książ w Wałbrzychu . W ramach wykonywanych czynności wykonawca zobowiązany jest do: 1) wystawienia niezbędnej, niżej wymienionej, liczby stanowisk w celu zapewnienia sprawnej obsługi ruchu turystycznego, 2) bieżącej kontroli w osobowym ruchu turystycznym, 3) ochrony mienia, wystaw i eksponatów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony osób i mienia. Zamawiający wymaga aby wykonawca w celu zapewnienia sprawnej obsługi ruchu turystycznego wystawił posterunki bezpośredniej fizycznej ochrony w miejscach : a) PARTER – dwa stanowiska jednoosobowe w sezonie turystycznym, jedno stanowisko jednoosobowe po sezonie turystycznym, Obowiązek : W obiekcie należy zapewnić kontrolę w osobowym ruchu turystów wyłącznie z ważnym biletem wstępu w czasie godzin udostępniania Zamku do zwiedzania. Formowanie grup turystycznych do zwiedzania, koordynacja pracy przewodników zamkowych, b) I PIĘTRO – Trzy całoroczne stanowiska obsługi, jednoosobowe, Obowiązek : Obsługa zwiedzających, dozór nad mieniem, wystawami i eksponatami, kierowanie ruchem osobowym. c) KONDYGNACJA MIĘDZY I a II PIĘTREM – jedno całoroczne stanowisko obsługi, jednoosobowe. Obowiązek: Obsługa zwiedzających, dozór nad mieniem, wystawami i eksponatami, kierowanie ruchem osobowym, d) II PIĘTRO – dwa całoroczne stanowisko obsługi . Obowiązki : Obsługa zwiedzających, dozór nad mieniem, wystawami i eksponatami, kierowanie ruchem osobowym, e) TARASY ZAMKOWE (czynne tylko w sezonie turystycznym): cztery stanowiska obsługi, jednoosobowe w sezonie turystycznym. Obowiązki : Kontrola biletów wstępu, obsługa zwiedzających, dozór nad mieniem, elementami małej architektury oraz szatą roślinną, kierowanie ruchem osobowym. f) SALE WYSTAWIENNICZE i KORYTARZ W CZĘŚCI FRONTALNEJ NA III PIĘTRZE – jedno całoroczne stanowisko obsługi. Obowiązki: Obsługa zwiedzających, dozór nad mieniem, wystawami i eksponatami, kierowanie ruchem osobowym, w tym grupami zwiedzających przechodzącymi przez korytarz III piętra na wieżę zamkową. Uwaga: Realizacja zadania opisanego w punkcie 1.1.4. podpunkt f) nastąpi z datą, gdy zakończone zostaną prace remontowe prowadzone na III piętrze w Zamku i pomieszczenia oddane zostaną do użytku Zamawiającemu. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uwzględnienia ceny tej części przedmiotu zamówienia w ofercie przetargowej. Usługi wymienione w punkcie 1.1.4 mają być wykonywane w terminach i wymaganej przez Zamawiającego obsadzie dla poszczególnych stanowiskach : a) w okresie od 1 kwietnia do 30 września: – w dni robocze w godz. od 10.00 do 18.00 – 13 stanowisk każdego dnia, – w soboty / niedziele w godz. od 10.00 do 19.00 – 13 stanowisk każdego dnia, b) w okresie od 1 października do 31 marca: – w dni robocze w godz. od 10.00 do 16.00 – 8 stanowisk każdego dnia, – w soboty / niedziele w godz. od 10.00 do 17.00 – 8 stanowisk każdego dnia, c) Zamek nieczynny dla zwiedzających w każdy poniedziałek w okresie od: 1 października do 31 marca oraz w dniach : 1 stycznia, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych , 1 listopada, 25 grudnia. Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony wykonawcy w zakresie opisanym w części 1.1.4. należy strzeżenie, ochrona mienia i wyposażenia obiektu poprzez dokonywanie okresowych obchodów poszczególnych sektorów , ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków wymienionych przy poszczególnych stanowiskach obsługi oraz : 1.organizowania – formowania turystów indywidualnych w grupy turystyczne przy Kasie Biletowej zlokalizowanej na parterze w Zamku Książ, 2.współpracy z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego w zakresie realizacji przyjętych awizacji oraz organizacji grup zwiedzających, 3.raportowania ilości wejść grup zwiedzających oraz uzyskanie pisemnego potwierdzenia tych ilości od pracowników Zamawiającego, 4.sprawdzanie biletów wstępu oraz zezwoleń na fotografowanie i video filmowanie wnętrz zamkowych i tarasów, 5.kierowanie ruchem turystycznym zgodnie z ustalonymi i wyznaczonymi trasami zwiedzania. 6.informowanie zwiedzających w zakresie przedmiotu zwiedzania i wystaw czasowych, 7.informowanie o zauważonych awariach, pożarach, kradzieżach lub innych nieprawidłowościach upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz pracowników ochrony, 8. dbanie o zachowanie bezpieczeństwa zwiedzających w Zamku i na tarasach. 1.1.5. Świadczenie dodatkowych usług bezpośredniej fizycznej ochrony budynków, budowli , osób , mienia, imprez w zakresie objętym wykazaną przez Zamawiającego ilością 13.000 godzin obejmować będzie usługi ochrony w zakresie : 1. Dodatkowego posterunku całodobowej ochrony fizycznej lub wzmocnienie istniejącego posterunku w zakresie ustalonym odrębnym pisemnym zleceniem wystawionym przez Zamawiającego; 2. Dodatkowej ochrony w zakresie obsługi ruchu turystycznego poprzez wzmocnienie istniejącego posterunku lub utworzenie nowego. Zakres prac ustalony zostanie w odrębnym pisemnym zleceniu wystawionym przez Zamawiającego; 3. Dodatkowej ochrony imprez organizowanych na terenach administrowanych przez Zamawiającego, w tym imprez okazjonalnych, festynów, festiwali lub imprez sportowo-rekreacyjnych. Zakres prac ustalony zostanie w odrębnym pisemnym zleceniu wystawionym przez Zamawiającego. Zamawiający zawiadomi wykonawcę o dodatkowym zleceniu na minimum 3 dni przed planowaną imprezą lub uruchomieniem dodatkowego posterunku..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.52.20.00-6, 98.34.11.20-2, 98.34.11.40-8, 92.52.12.00-1, 79.71.00.00-4, 79.71.50.00-9, 35.12.00.00-1, 32.23.50.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ASYSTA BIS Spółka z o.o., ul. Nowa 47, 66-200 Świebodzin, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 769519,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 858912,20
 • Oferta z najniższą ceną: 858912,20 / Oferta z najwyższą ceną: 1392030,11
 • Waluta: PLN.

 

Skip to content