Publikacje grudzień, 2012

Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha

Wałbrzych: Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha
Numer ogłoszenia: 532122 – 2012; data zamieszczenia: 29.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 257645 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha z posesji przy ul. Piastów Śląskich 1 ( Zamek Książ) i z posesji przy ulicy Wrocławskiej 158 (Palmiarnia). 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1. Odbiór i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie odpadów 20.03.01 w szacowanych ilościach: a) w kontenerach o pojemności 7 m3 – 180 sztuk, b) w pojemnikach o pojemności 240 litrów – 60 sztuk, c) w pojemnikach o pojemności 1100 litrów – 50 sztuk. 2.2. Częstotliwość wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych wynosi :A. z posesji przy ulicy Piastów Śląskich 1 ( Zamek Książ): a) dla kontenerów o pojemności 7 m3 z dwóch miejsc gromadzenia odpadów w pojemnikach (boks i tunel ) w okresie od 1 kwietnia do 30 września, minimum 2 wywozy w tygodniu (we wtorek i w piątek), a w okresie od 1 października do 31 marca każdego roku minimum 1 wywóz w tygodniu ( we wtorek);b) dla pojemników o pojemności 240 litrów częstotliwość uzgadniana będzie każdorazowo przez strony w formie pisemnej i wiąże się z obsługą imprez kulturalnych odbywających na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu;B. z posesji przy ulicy Wrocławskiej 158 ( Palmiarnia):a) dla pojemników o pojemności 1100 litrów z jednego miejsca gromadzenia odpadów w pojemnikach ( plac przy kotłowni) przez cały rok minimum jeden wywóz w tygodniu ( w czwartek); b) dla pojemników o pojemności 240 litrów częstotliwość uzgadniana będzie każdorazowo przez strony w formie pisemnej i wiąże się z obsługą imprez kulturalnych odbywających na terenie Palmiarni w Wałbrzychu. 2.3.Dostarczanie przez Wykonawcę kontenerów i pojemników w miejscu gromadzenia tych odpadów w po-jemnikach a mianowicie: a) na terenie posesji w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 ( Zamek Książ) w boksie przy Oślej Drodze – 1 kontener 7 m3, miejsce przed tunelem wjazdowym do Zamku – 1 kontener 7 m3 , pojemniki o pojemności 240 l – plac przed garażami :b) na terenie posesji w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 158 ( Palmiarnia) na placu przy kotłowni – 1 pojemnik 1100 litrów i pojemniki 240 litrów. 2.4.Nieodpłatne przestawianie kontenerów na odpady w nowe miejsca gromadzenia odpadów lub czasowe ustawienie dodatkowych kontenerów i / lub pojemników na pisemne zlecenie Zamawiającego. 2.5.Wywóz komunalnych niesegregowanych odpadów w przypadku wcześniejszego zapełnienia pojemników w terminie do 2 dni po telefonicznym zgłoszeniu przez administratora nieruchomości. Odpłatność Za-mawiającego w takim przypadku odbywać się będzie wg. cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 2.6.Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia miejsc wyznaczonych do gromadzenia odpadów w dodatkowe kontenery i /lub pojemniki do zbiórki odpadów w czasie trwania umowy oraz wyznaczania nowych stałych lub czasowych miejsc gromadzenia odpadów i ich opróżniania. Usługa realizowana będzie na zasadach i wg. cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 3. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 3.1.Wykonawca wykonywać będzie usługi w sposób zapewniający utrzymanie czystości i porządku w miej-scach załadunku kontenerów i pojemników oraz na trasach wywozu odpadów, jak również zachowania pełnego standardu sanitarnego wykonywanych usług. 3.2. Wykonywane usługi nie będą stwarzały uciążliwości i zagrożenia dla środowiska. 3.3.Odebrane od Zamawiającego odpady Wykonawca przekazywać będzie tylko podmiotom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania, odzysku i recyklingu odpadów. 3.4. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w : a) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2008r. nr 25,poz.150 z późn. zm. ) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, b) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 185,poz.1243 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, c) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012 r. nr ,poz.361) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, d) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz.U. nr 113,poz.759 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8, 90.51.11.00-3, 90.51.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALBA Dolny Śląsk Spółka z o.o., ul. Piasta 16, 58-304 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59946,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 68078,88
 • Oferta z najniższą ceną: 68078,88 / Oferta z najwyższą ceną: 106250,40
 • Waluta: PLN.

Dot. kompleksowej dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Dostawy

Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 523972 – 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862 , strona internetowa www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz charakterystyka elektroenergetyczną obiektu. 1.1 Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wynosi razem 721.000 kWh, w tym: a) dla dostaw energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanym całodobowo wynosi 720.000 kWh ; b) dla dostaw energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo wynosi 1.000 kWh. 1.2. Wykaz obiektów i miejsc dostarczania energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenergetyczną : 1.2.1 Dostawa energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanej całodobowo : 1)Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1; 2)Rodzaj obiektów: 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno- wystawienniczym, hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym; 3) Miejsce zamontowania licznika : Stacja transformatorowa R 211-72 / Zamek Książ; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski transformatorowe T-1 ( przyłącze podstawowe) i T-2 ( przyłącze awaryjne ) w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy; 5)Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej, mnożna 800, przekładniki 5A; 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej : 150 kW ( dla każdego przyłącza).7) Moc przyłączeniowa : 310 kW. 1.2.2.Dostawa energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo : 1) Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 (parking centralny w parku Książ); 2) Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingowe, szalet; 3) Miejsce zamontowania licznika : szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3/R; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe; 5) Parametry techniczne przyłącza pomiarowego : licznik energii czynnej; 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej : 35 kW; 7) Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego: 63 A. 2. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Uzasadnienie faktyczne: W prowadzonych kolejno dwóch postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę ( sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamawiającego na terenie Wałbrzycha w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty. Postępowania przetargowe zostały unieważnione na podstawie zapisów art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie prawne: Zamawiający w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych, wobec bezskutecznych dwóch kolejnych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego, w art. 67 ust. 1 pkt. 4) zaprosił do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowego wykonawcę, tj. Tauron Sprzedaż Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • TAURON Sprzedaż Spółka z o.o., ul. Łagiewnicka 60., 30-417 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu.

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

58-306 Wałbrzych, ul.Piastów Śląskich 1

NIP: 886-000-24-16,REGON: 890011550,

numer KRS: 0000107734

(nazwa i adres Zamawiającego)

 

 

TAURON Sprzedaż Sp.z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu.

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego : ZP/08/12/2012.

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH

W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

I. Na podstawie art. 67 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 tycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający, Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu zaprasza przedstawiciela Wykonawcy Tauron Sprzedaż Spółki z o. o, z siedzibą w Krakowie 30-417 przy ul. Łagiewnicka 60 do udziału w negocjacjach dotyczących wykonania zamówienia na kompleksową dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu.

II. Informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

1. Dane Zamawiającego:

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

58-306 Wałbrzych, ul.Piastów Śląskich 1

NIP: 886-000-24-16,REGON: 890011550,numer KRS: 0000107734

Tel. 74/66 43 850 ,Fax. 74/66 43 862, http://www.ksiaz.walbrzych.pl/.

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 tycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą ” Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. „.

Kategoria wg. Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV):

Główny przedmiot: 09.30.00.00-2 energia elektryczna,

Przedmiot dodatkowy: 65.31.00.00-9 przesył energii elektrycznej.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz charakterystyka elektroenergetyczną obiektu.

4.1 Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2012 r. wynosi razem 721.000 kWh, w tym:

a) dla dostaw energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanym całodobowo wynosi 720.000 kWh ;

b) dla dostaw energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo wynosi 1.000 kWh.

4.2. Wykaz obiektów i miejsc dostarczania energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenerge-tyczną :

4.2.1 Dostawa energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanej całodobowo :

1)Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1;

2)Rodzaj obiektów: 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno– wystawienniczym,

hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym;

3) Miejsce zamontowania licznika : Stacja transformatorowa R 211-72 / Zamek Książ;

4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski transformatorowe T-1 ( przyłącze podstawowe) i T-2

( przyłącze awaryjne ) w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy;

5)Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej, mnożna 800, przekładniki 5A;

6) Wielkość mocy zamówionej – umownej : 150 kW ( dla każdego przyłącza).

7) Moc przyłączeniowa : 310 kW.

4.2.2.Dostawa energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo :

1) Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 (parking centralny w parku Książ);

2) Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingowe, szalet;

3) Miejsce zamontowania licznika : szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3/R;

4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia

w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe;

5) Parametry techniczne przyłącza pomiarowego : licznik energii czynnej;

6) Wielkość mocy zamówionej – umownej : 35 kW;

7) Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego : 63 A.

5. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

6. Informacje niezbędne Wykonawcy i istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

7. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

1) posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiada wiedzę i doświadczenie,

3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1.Oświadczenia i dokumenty wymagane:

1.1. oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w art.22 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych , zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik nr 2),

1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

1.3. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

1.4.oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnej, obowiązującej przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia, umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającego na terenie na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z załączonym wzorem ( Załącznik nr 4);

1.5.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w trybie art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załączonym wzorem ( Załącznik nr 3).

2.Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. IV ust. 1 należy złożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ale przed jej podpisaniem.

Wykonawca składa oświadczenia w formie oryginałów podpisanych przez uprawnione do tego osoby Pozostałe dokumenty Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uprawnione do tego osoby.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazywać będą w formie pisemnej.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną i za pomocą faksu pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokumentów przez drugą stronę. Ostateczna wersja protokołu z negocjacji potwierdzona zostanie przez strony na piśmie.

3. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcą są: Bożena Sajnóg: adres e-maliowy sajnog@ksiaz.walbrzych.pl, faks 74/66 43 862.

VI. Podwykonawcy.

Zamawiający wymaga aby Zamawiający wskazał podczas negocjacji część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy.

VII. Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy i zostały zawarte w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII. Osoby, które będą reprezentowały wykonawcę w negocjacjach muszą przedstawić stosowne umocowanie do prowadzenia negocjacji w imieniu Wykonawcy. Na potwierdzenie umocowań do prowadzenia negocjacji osoby upoważnione powinny przedstawić Zamawiającemu odpowiednie dokumenty (np. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, z których wynika sposób reprezentacji danego podmiotu lub aktualne pełnomocnictwo udzielone przez uprawnione organy Wykonawcy).

IX. Negocjacje rozpoczną się w dniu 27 grudnia 2012r. o godzinie 1000 drogą elektroniczną.

Proszę o potwierdzenie przystąpienia do negocjacji do dnia 24 grudnia 2012 r. do godz. 1100 faksem na numer tel. 74/66 43 862 i podanie adresu e-mailowego osoby uprawnionej do prowadzenia negocjacji i imieniu Wykonawcy.

Z poważaniem

na oryginale podpisał
Krzysztof Urbański
Prezes Zarządu

Załączniki:

Załącznik nr 1 Informacje niezbędne wykonawcy

Załącznik Nr 2 oświadczenie wykonawcy

Załącznik Nr 3 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik Nr 4 – oświadczenie o posiadaniu umowy

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Spółkę Zamek Książ w Wałbrzychu” – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. Kompleksowej dostawy (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. – zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 512006 – 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 500310 – 2012 data 10.12.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, fax. 74 6643862.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz charakterystyka elektroenergetyczną obiektu.1.1 Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wynosi razem 721.000 kWh, w tym: a) dla dostaw energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanym całodobowo wynosi 720.000 kWh ;b) dla dostaw energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo wynosi 1.000 kWh. 1.2. Wykaz obiektów i miejsc dostarczania energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenergetyczną : 1.2.1 Dostawa energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanej całodobowo :1) Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1;2)Rodzaj obiektów: 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno- wystawienniczym, hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym; 3) Miejsce zamontowania licznika : Stacja transformatorowa R 211-72 / Zamek Książ; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski transformatorowe T-1 ( przyłącze podstawowe) i T-2 ( przyłącze awaryjne ) w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy; 5)Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej, mnożna 800, przekładniki 5A; 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej : 250 kW; 7) Moc przyłączeniowa : 310 kW. 1.2.2.Dostawa energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo : 1) Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 (parking centralny w parku Książ); 2) Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingowe, szalet; 3) Miejsce zamontowania licznika : szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3/R;4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe; 5) Parametry techniczne przyłącza pomiarowego : licznik energii czynnej; 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej : 35 kW; 7) Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego : 63 A. 2. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami..
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz charakterystyka elektroenergetyczną obiektu.1.1 Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wynosi razem 721.000 kWh, w tym: a) dla dostaw energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanym całodobowo wynosi 720.000 kWh ;b) dla dostaw energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo wynosi 1.000 kWh. 1.2. Wykaz obiektów i miejsc dostarczania energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenergetyczną : 1.2.1 Dostawa energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanej całodobowo :1) Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1;2)Rodzaj obiektów: 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno- wystawienniczym, hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym; 3) Miejsce zamontowania licznika : Stacja transformatorowa R 211-72 / Zamek Książ; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski transformatorowe T-1 ( przyłącze podstawowe) i T-2 ( przyłącze awaryjne ) w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy; 5)Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej, mnożna 800, przekładniki 5A; 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej : razem310 kW , w tym:200 kW dla przyłącza T-1 ( podstawowe) i 110 kW dla przyłącza T-2 ( awaryjne); 7) Moc przyłączeniowa : 310 kW. 1.2.2.Dostawa energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo : 1) Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 (parking centralny w parku Książ); 2) Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingowe, szalet; 3) Miejsce zamontowania licznika : szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3/R;4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe; 5) Parametry techniczne przyłącza pomiarowego : licznik energii czynnej; 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej : 35 kW; 7) Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego : 63 A. 2. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
 • W ogłoszeniu jest: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:1.Wykonawca dołączy do oferty propozycję treści umowy lub umów na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji uwzględniającą istotne dla Zamawiającego warunki umowy , o których mowa w pkt. XVI specyfikacji i możliwe zmiany w zawartej umowie oraz warunki takiej zmiany, o których mowa w pkt. XVII specyfikacji.2. Rozliczanie za dostarczaną energię elektryczną i usługi dystrybucji odbywać się będzie w cyklach jednomiesięcznych według wskazań liczników i stawek właściwych dla danej grupy taryfowej dla dostawy ( sprzedaży) energii elektrycznej obowiązującej u sprzedawcy oraz stawki za dystrybucję wg taryfy operatora systemu dystrybucji aktualnej dla danego okresu rozliczeniowego.3. Wykonawca stosować będzie wobec Zamawiającego 21 dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE I WARUNKI TAKIEJ ZMIANY: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej oko-liczności wymienionej poniżej:1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy. 1.1.Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a) klęski żywiołowe ,b) udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy.1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego, b) zmiana w zakresie dostaw przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze strony Wykonawcy, c) w przypadku zbycia lub przejęcia przez inny podmiot administrowania kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.1.3.W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostanie odwołanie, Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania o czas ponad termin ustawowy na rozpatrzenie odwołania. 2.Zmiana wynagrodzenia: 2.1. Zmniejszenie ilości dostaw energii elektrycznej niezależnie od Wykonawcy służące celowemu wydatkowaniu środków publicznych. W takim przypadku przewidywane jest proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia w stosunku do określonego w ofercie.2.2. Zmiana ceny brutto przedmiotu zamówienia wynikająca wyłącznie z czynników niezależnych od Wykonawcy tj. ustawowej zmiany wysokości podatku VAT.3. Zmiany pozostałe: 3.1. Odstąpienie od wykonania części dostaw energii elektrycznej z powodu przejęcia przez inny podmiot administrowania kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu;3.2. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, zmiana administratora kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu, zmiana nazwy Zamawiającego, zmiana osób upoważnionych do reprezentowania stron itp.);3.3. Zmiana układu pomiarowo-rozliczeniowego;3.4. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego np. gdy obniży to koszty dostawy energii elektrycznej i/ lub usług dystrybucji.4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. 5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielanie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych..
 • W ogłoszeniu powinno być: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:1.Wykonawca dołączy do oferty propozycję treści umowy lub umów na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji uwzględniającą istotne dla Zamawiającego warunki umowy , o których mowa w pkt. XVI specyfikacji i możliwe zmiany w zawartej umowie oraz warunki takiej zmiany, o których mowa w pkt. XVII specyfikacji.2. Rozliczanie za dostarczaną energię elektryczną i usługi dystrybucji odbywać się będzie w cyklach jednomiesięcznych według wskazań liczników i stawek właściwych dla danej grupy taryfowej dla dostawy ( sprzedaży) energii elektrycznej obowiązującej u sprzedawcy oraz stawki za dystrybucję wg taryfy operatora systemu dystrybucji aktualnej dla danego okresu rozliczeniowego.3. Faktury będą płatne na konto wskazane na fakturze w terminie 21 od daty wystawienia faktury pod warunkiem, że faktura zostanie doręczona Zamawiającemu nie później niż na 14 dni przed upływem terminu płatności. W przypadku doręczenia faktury później niż na 14 dni przed upływem terminu płatności wskazanego na fakturze, termin płatności ulega wydłużeniu o czas takiego opóźnienia. Terminem płatności jest data uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE I WARUNKI TAKIEJ ZMIANY: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej oko-liczności wymienionej poniżej:1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy. 1.1.Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy.1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego, b) zmiana w zakresie dostaw przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze strony Wykonawcy, c) w przypadku zbycia lub przejęcia przez inny podmiot administrowania kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.1.3.W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostanie odwołanie, Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania o czas ponad termin ustawowy na rozpatrzenie odwołania. 2.Zmiana wynagrodzenia: 2.1. Zmniejszenie ilości dostaw energii elektrycznej niezależnie od Wykonawcy służące celowemu wydatkowaniu środków publicznych. W takim przypadku przewidywane jest proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia w stosunku do określonego w ofercie.2.2. Zmiana ceny brutto przedmiotu zamówienia wynikająca wyłącznie z czynników niezależnych od Wykonawcy tj. ustawowej zmiany wysokości podatku VAT.3. Zmiany pozostałe: 3.1. Odstąpienie od wykonania części dostaw energii elektrycznej z powodu przejęcia przez inny podmiot administrowania kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu;3.2. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, zmiana administratora kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu, zmiana nazwy Zamawiającego, zmiana osób upoważnionych do reprezentowania stron itp.);3.3. Zmiana układu pomiarowo-rozliczeniowego;3.4. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego np. gdy obniży to koszty dostawy energii elektrycznej i/ lub usług dystrybucji.4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. 5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielanie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Dot. Kompleksowej dostawy (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. – zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Poniżej zamieszczamy informację nt. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ – zmiana

Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. – wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Poniżej zamieszczamy wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Wyjaśnienie str. 1

Wyjaśnienie str. 2

Wyjaśnienie str. 3

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Spółkę Zamek Książ w Wałbrzychu” – protokół z otwarcia ofert

Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert:

Protokół str. 1

Protokół str. 2

Ogłoszenie

Wałbrzych: Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o.
Numer ogłoszenia: 500310 – 2012; data zamieszczenia: 10.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksową dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz charakterystyka elektroenergetyczną obiektu.1.1 Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wynosi razem 721.000 kWh, w tym: a) dla dostaw energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanym całodobowo wynosi 720.000 kWh ;b) dla dostaw energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo wynosi 1.000 kWh. 1.2. Wykaz obiektów i miejsc dostarczania energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenergetyczną : 1.2.1 Dostawa energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanej całodobowo :1) Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1;2)Rodzaj obiektów: 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno- wystawienniczym, hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym; 3) Miejsce zamontowania licznika : Stacja transformatorowa R 211-72 / Zamek Książ; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski transformatorowe T-1 ( przyłącze podstawowe) i T-2 ( przyłącze awaryjne ) w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy; 5)Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej, mnożna 800, przekładniki 5A; 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej : 250 kW; 7) Moc przyłączeniowa : 310 kW. 1.2.2.Dostawa energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo : 1) Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 (parking centralny w parku Książ); 2) Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingowe, szalet; 3) Miejsce zamontowania licznika : szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3/R;4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe; 5) Parametry techniczne przyłącza pomiarowego : licznik energii czynnej; 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej : 35 kW; 7) Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego : 63 A. 2. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W tym postępowaniu zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 oraz złożył dokumenty :Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku, gdy Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucji lub aktualną umowę (obowiązującą w terminie wykonywania zamówienia) zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędna rozbudowę sieci dystrybucji, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatora Systemu Dystrybucji w ramach której Przedsiębiorstwo to zapewni Wykonawcy (Sprzedawcy) świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego (Odbiorcy). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę w miejsce umowy (obowiązującej w terminie wykonywania zamówienia) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędna rozbudowę sieci dystrybucji, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatora Systemu Dystrybucji w ramach której Przedsiębiorstwo to zapewni Wykonawcy (Sprzedawcy) świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego (Odbiorcy) – oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnej, obowiązującej przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia, umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającego na terenie na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej, tj. do obiektów Zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ.Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia lub oświadczeń w tym zakresie i złożonych dokumentów, zgodnie z regułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z formuła spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z formułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z formuła spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z formuła spełnia warunek – nie spełnia warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:1.Wykonawca dołączy do oferty propozycję treści umowy lub umów na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji uwzględniającą istotne dla Zamawiającego warunki umowy , o których mowa w pkt. XVI specyfikacji i możliwe zmiany w zawartej umowie oraz warunki takiej zmiany, o których mowa w pkt. XVII specyfikacji.2. Rozliczanie za dostarczaną energię elektryczną i usługi dystrybucji odbywać się będzie w cyklach jednomiesięcznych według wskazań liczników i stawek właściwych dla danej grupy taryfowej dla dostawy ( sprzedaży) energii elektrycznej obowiązującej u sprzedawcy oraz stawki za dystrybucję wg taryfy operatora systemu dystrybucji aktualnej dla danego okresu rozliczeniowego.3. Wykonawca stosować będzie wobec Zamawiającego 21 dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE I WARUNKI TAKIEJ ZMIANY:Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej oko-liczności wymienionej poniżej:1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy. 1.1.Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a) klęski żywiołowe,b) udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy.1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego, b) zmiana w zakresie dostaw przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze strony Wykonawcy,c) w przypadku zbycia lub przejęcia przez inny podmiot administrowania kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.1.3.W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostanie odwołanie, Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania o czas ponad termin ustawowy na rozpatrzenie odwołania. 2.Zmiana wynagrodzenia: 2.1. Zmniejszenie ilości dostaw energii elektrycznej niezależnie od Wykonawcy służące celowemu wydatkowaniu środków publicznych. W takim przypadku przewidywane jest proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia w stosunku do określonego w ofercie.2.2. Zmiana ceny brutto przedmiotu zamówienia wynikająca wyłącznie z czynników niezależnych od Wykonawcy tj. ustawowej zmiany wysokości podatku VAT.3. Zmiany pozostałe: 3.1. Odstąpienie od wykonania części dostaw energii elektrycznej z powodu przejęcia przez inny podmiot administrowania kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu;3.2. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, zmiana administratora kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu, zmiana nazwy Zamawiającego, zmiana osób upoważnionych do reprezentowania stron itp.);3.3. Zmiana układu pomiarowo-rozliczeniowego;3.4. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego np. gdy obniży to koszty dostawy energii elektrycznej i/ lub usług dystrybucji.4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. 5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielanie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 ( Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

1.  SIWZ i załączniki 2

Następna strona »

Skip to content