Publikacje styczeń, 2012

Pytania i odpowiedzi dot. informacji dodatkowej opublikowanej w dniu 11.01.2012 r. w związku z przetargiem dot. Hotelu Książ**

OdpowiedziPytania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 12589 – 2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 427322 – 2011 r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ w Wałbrzychu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz charakterystyka elektroenergetyczną obiektu.

1. Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wynosi razem 529.357 kWh, w tym: a) dla dostaw energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanym całodobowo wynosi 526.495 kWh , b) dla dostaw energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo wynosi 2.862 kWh. 2. Wykaz obiektów i miejsc dostarczania energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenergetyczną: 2.1 Dostawa energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanej całodobowo: 1. Adres obiektu: Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 , 2. Rodzaj obiektów: 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno – wystawienniczym, hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym, 3. Miejsce zamontowania licznika: Stacja transformatorowa R 211-72 ) Zamek Książ , 4. Miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski transformatorowe T-1 (przyłącze podstawowe) i T-2 (przyłącze awaryjne) w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, 5. Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej, mnożna 800, przekładniki 5 A. 6. Wielkość mocy zamówionej – umownej: 150 kW, 7. Moc przyłączeniowa: 310 kW. 2.2. Dostawa energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo: 1. Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 (parking centralny w parku Książ) , 2. Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingowe, szalet, 3. Miejsce zamontowania licznika : szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3) R, 4. Miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe, 5. Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej, 6. Wielkość mocy zamówionej – umownej: 35 kW , 7. Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego: 63 A. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie dostarczał energie zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny brutto energii elektrycznej. Jednak zmiany te mogą wynikać wyłącznie z czynników niezależnych od Wykonawcy.

WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2011 r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż Spółka z o.o., ul.Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 317147,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 299203,54
 • Oferta z najniższą ceną: 299203,54 / Oferta z najwyższą ceną: 299203,54
 • Waluta: PLN.

Informacje dodtakowe – oferta przetargowa Hotel Książ**

Dodatkowe informacjeStatystyka ilość wyjnajętych pokoi 2011Statystyka ilość wynajętych pokoi 2010

Statystyka osobonoclegi 2010Statystyka osobonoclegi 2011

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.01.2012 r. -Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 629 – 2012 data 02.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, fax. 074 6643862.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5).
 • W ogłoszeniu jest: Szacunkowa wartość zamówienia ( bez VAT) 79056,00 PLN.
 • W ogłoszeniu powinno być: Szacunkowa wartość zamówienia ( bez VAT) 67096,79 PLN.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6).
 • W ogłoszeniu jest: Cena wybranej oferty: 72464,54.
 • W ogłoszeniu powinno być: Cena wybranej oferty: 79.056,00.

Ogłoszenie o przetargu – tekst jednolity z dnia 05.01.2012 r.

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu 58-306 ogłasza pisemny, nieograniczony, przetarg na dzierżawę wydzielonych powierzchni użytkowych w dwóch obiektach użytkowych zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu stanowiących własność Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na działalność hotelową i gastronomiczną.

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

1.Przedmiotem przetargu jest wydzielona powierzchnia użytkowa i nieużytkowa w dwóch wolnostojących obiektach (budynkach nr 3 i 4) przystosowanych zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nr 188, poz. 1945 z późniejszymi zmianami) do prowadzenia działalności hotelowej i gastronomicznej a zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu, o łącznej powierzchni podlegającej dzierżawie 3.362,27 m2 wraz z wyposażeniem hotelowym i gastronomicznym , w tym:

 

a) w budynku nr 3 podlegająca dzierżawie powierzchnia użytkowa wynosi 1214,25 m2, po-wierzchnia nieużytkowa wynosi 508,82m2 ,

b) w budynku nr 4 podlegająca dzierżawie powierzchnia użytkowa wynosi 1.334,50m2 po-wierzchnia nieużytkowa wynosi 304,70m2.

2. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu przetargu zawarta została w warunkach przetargu i jest do pobrania na stronie internetowej ogłaszającego przetarg http://www.ksiaz.walbrzych.pl/bip lub w wersji papierowej w Sekretariacie Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych w dni robocze w godzinach od 800 do 1500  

II. INFORMACJE OGÓLNOPRAWNE

1. Przedmiot przetargu zlokalizowany jest w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Piastów Śląskich 1 na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 41, obręb 51 wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Re-jonowy w Wałbrzychu pod numerem KW SW1W/00009426/4.
2. Kompleks zamkowo – parkowy „Książ” wpisany jest do rejestru zabytków Nr A/572/1 – 3, a przedmiot przetargu wpisany jest do rejestru zabytków Nr A/4627/481 z dnia 5 maja 1958 r. i podlegają one szczególnej ochronie służb konserwatorskich.
3. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Wałbrzych .Ogłaszający przetarg Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. użytkuje nieruchomość w oparciu o Umowę dzierżawy z dnia 01.12.1996 r. z późn. zm. i w oparciu zapisy w § 9 ust. 1 tejże Umowy i za zgodą właściciela poddzierżawi przedmiot przetargu. Przedmiot przetargu nie jest obciążony żadnymi innymi prawami i roszczeniami osób trzecich.
4. Przedmiot przetargu zostanie oddany w dzierżawę.

III. OPIS DODATKOWYCH WARUNKÓW PRZETARGU

1. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą przejmie z dniem podpisania umowy dzierżawy pracowników: recepcjonistki, pokojowe – razem 9 osób Hotelu Książ ** zatrudnionych w Przedsiębiorstwie „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. w oparciu o zapisy art. 23` Kodeksu Pracy na podstawie odrębnego porozumienia. 2.Oferent, z którym zostanie podpisana umowa dzierżawy zobowiązuje się do przeprowadzenia prac remontowych szczegółowo opisanych w warunkach przetargu.

IV. OPŁATA CZYNSZOWA

 

1.Wywoławcza, minimalna miesięczna stawka czynszowa za przedmiot dzierżawy ustalona w oparciu o wielkośd powierzchni użytkowej dla budynków nr 3 i 4 wynosi za 1 m– 13zł netto + 23 % podatku VAT.2.Szczegółowe warunki naliczania opłat czynszowych, opłat za media, warunki upustów, waloryzacji ujęto w warunkach przetargu i Załączniku nr 2 – wzór umowy.

V. UMOWA DZIERŻAWY

 

1. Istotne postanowienia umowy dzierżawy zawarte zostały w warunkach przetargu i we wzorze umowy.
2. Dzierżawca oprócz miesięcznego czynszu dzierżawnego będzie uiszczał należne podatki i ciężary publiczne związane z nieruchomością oraz ponosił koszty mediów.
3. Podpisanie umowy dzierżawy z wybranym oferentem nastąpi po uzyskaniu przez ogłaszającego zgody właściciela, w miejscu i terminie wskazanym przez Ogłaszającego.
4. Czas trwania umowy – 20 lat od dnia zawarcia umowy.

VI. TERMIN PRZETARGU 

 

1. Oferty należy składad w zamkniętych kopertach w terminie do godziny 1000  w dniu 17.02.2012 r. w siedzibie ogłaszającego: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1 w pokoju nr 22 – sekretariat – osobiście lub przesłać pocztą.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ogłaszającego: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1 w pokoju nr 21 w dniu 17.02.2012 r. o godzinie 1015. Oferenci uczestniczyd mogą w jawnej części otwarcia ofert.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez ich otwierania. 
VII. WADIUM

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 14.02.2012 r. wadium w wysokości 50.000 zł na konto Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. w Kredyt Bank S.A. o/Wałbrzych nr rachunku: 35 1500 1764 1217 6001 6040 0000 z dopiskiem tytułu przelewu: „Wadium. Przetarg na dzierżawę hoteli i lokali gastronomicznych”
Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Ogłaszającego przetarg.
2. Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty wadium należy dołączyd do złożonej oferty przetargowej.
3. Brak na przelewie tytułu: „Wadium. Przetarg na dzierżawę hoteli i lokali gastronomicznych” powoduje nieważnośd wpłaty, która zostanie zwrócona na konto wpłacającego.
4. Wadium wpłacone przez oferenta, z którym podpisano umowę zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego i pozostałych opłat wynikających z zapisów umowy.

5. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia wyników przetargu i powiadomienia uczestników przetargu.

VIII. ZALECENIA OGŁASZAJĄCEGO

1. W dzierżawionych pomieszczeniach oferent, z którym zostanie podpisana umowa dzierżawy prowadził będzie usługi hotelowe zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nr 188, poz. 1945 z późniejszymi zmianami) i lokale gastronomiczne.
2. Ogłaszający przetarg zaleca oferentom dokonanie wizji lokalnej przedmiotu przetargu każdego roboczego dnia w godzinach od 12.00 do 14.00.
3. Oferta oferenta sporządzona ma być według wzoru (formularz ofertowy) stanowiącego załącznik nr 1 do warunków udziału w przetargu.
4. Ogłaszający przetarg zaleca oferentom zapoznanie się z warunkami przetargu.

IX. INFORMACJE OGÓLNE

1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pani Joanna Cieślik tel. 74/66 43 829 lub Pan Ireneusz Grzybowski tel.74/66 43 857.
2.Treść ogłoszenia, warunki przetargu wraz z załącznikami i postanowieniami przyszłej umowy dostępne są na stronie internetowej ogłaszającego: http://www.ksiąz.walbrzych/bip lub w wersji papierowej w Sekretariacie (pokój nr 22) Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.
3. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia bez obowiązku podania przyczyny.  

 

Załącznik nr 1

Umowa dzierżawy

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA, WARUNKÓW PRZETARGU, FORMULARZA OFERTOWEGO I WZORU UMOWY DZIERŻAWY

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA, WARUNKÓW PRZETARGU, FORMULARZA OFERTOWEGO I WZORU UMOWY DZIERŻAWY do ogłoszonego w dniu 19 grudnia 2011 r. przetargu pisemnego, nieograniczonego na dzierżawę wydzielonych powierzchni użytkowych w dwóch obiektach użytkowych zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu stanowiących własnośd Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na działalnośd hotelową i gastronomiczną.

W związku zapytaniami dotyczącymi treści dokumentów oraz stwierdzonymi omyłkami Ogłaszający przetarg – Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 58-306, ulica Piastów Śląskich 1, informuje wszystkich oferentów o wprowadzonych z dniem 03.01.2012r. zmianach w treści dokumentów przetargowych .

I. WARUNKI PRZETRAGU :2 wg. dokumentacji i w części hotelowej składają się na nią pomieszczenia strychowe.”2. Rozdział II pkt.1 ppkt. B w części zatytułowanej ” OPIS BUDYNKU nr 4″ Instalacje usuwa się zapis „…system telewizji kablowej…” i zastępuje się go zapisem w brzmieniu „… system telewizji satelitarnej …”.3. W Rozdziale X . Kryteria i zasady oceny ofert usuwa się punkt 3 w dotychczasowym brzmieniu a w to miejsce wprowadza się zapisy w brzmieniu: ” 3. Zasady oceny ofert.cena = ( OBAD : O NAJW.) x 62 %,zastosowane symbole oznaczają :cena – kryterium ceny,

1. Rozdział II pkt. 1 ppkt. B usuwa się obecną treśd ostatniego zdania a wprowadza się zdanie w brzmieniu” W budynku nr 4 powierzchnia nieużytkowa podlegająca dzierżawie to : 304,70 m

 

1) Ocena ofert dla kryterium a) stawka opłaty czynszowej odbędzie się z zastosowaniem poniższego wzoru:

a) K

 

K
O BAD. – cena badanej oferty,
O NAJW. – cena najwyższa spośród złożonych i nie odrzuconych ofert .
2) Dla pozostałych kryteriów wymienionych w punktach 1 i 2 pod literami b), c), d) ocena ofert nastąpi w oparciu o zapisy złożone ofertach oraz punktację dla badanego kryterium określoną w pkt. 2. „.

II. FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1):2 .” 3.W § 6 pkt.5 – wykreśla się obecnie podaną cenę 4,11 zł netto/m3 a w to miejsce wpisuje się cenę aktualną ” 4,41 zł netto/m3 .”

1. W punkcie 2 ppkt. 1 w treści zdania usuwa się dwukrotnie użyte w zdaniu słowo „…użytkowej …” .

III.UMOWA DZIERŻAWY nr …….. ( załącznik nr 2 – wzór ):

1. W § 2 ust. 1 w trzecim wierszu usunąd z treści słowo „…użytkowej …”.

2. W § 6 usuwa się w obecne brzmienie ust. 1 a zastępuje się go zapisem w brzmieniu:

” 1. Miesięczna stawka czynszu, za przedmiot dzierżawy szczegółowo opisany w §2 ust. 1 niniejszej umowy ,dzierżawionej powierzchni w budynkach nr 3 i nr 4 wynosi …………… zł netto za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej , tj. łącznie 2.548,52 m

Ogłoszenie o zawarciu umowy

 

Wałbrzych: Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanej przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 629 – 2012; data zamieszczenia: 02.01.2012 r.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 331815 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanej przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanej przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Odbiór i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych w szacowanych ilościach: a) w kontenerach o pojemności 7 m3 – 240 sztuk, b) w pojemnikach o pojemności 240 litrów – 60 sztuk. 2. Częstotliwość wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych wynosi : a) dla kontenerów o pojemności 7 m3 z dwóch miejsc gromadzenia odpadów ( boks i tunel ) w okresie od 1 kwietnia do 30 września każdego roku minimum 2 wywozy tygodniu (we wtorek i w piątek), a w okresie od 1 października do 31 marca każdego roku minimum 1 wywóz w tygodniu ( we wtorek). b) dla pojemników o pojemności 240 litrów częstotliwość uzgadniana będzie każdorazowo przez strony w formie pisemnej i wiąże się z obsługą imprez kulturalnych odbywających na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. 3. Dostarczanie przez Wykonawcę kontenerów o pojemności 7 m3 i pojemników o pojemności 240 litrów na odpady komunalne niesegregowane w miejscach gromadzenia tych odpadów na terenie nieruchomości w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 a mianowicie: boks na odpady – 1 kontener 7 m3, miejsce przed tunelem wjazdowym do Zamku – 1 kontener 7 m3, pojemniki o pojemności 240 l – plac przed garażami. 4. Nieodpłatne przestawianie kontenerów na odpady w nowe miejsca gromadzenia odpadów lub czasowe ustawienie dodatkowych kontenerów i – lub pojemników na pisemne zlecenie Zamawiającego. 5.Wywóz komunalnych niesegregowanych odpadów w przypadku wcześniejszego zapełnienia pojemników w terminie do 2 dni po telefonicznym zgłoszeniu przez administratora nieruchomości. Odpłatność Zamawiającego w takim przypadku odbywać się będzie wg. cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia miejsc wyznaczonych do gromadzenia odpadów w dodatkowe kontenery i – lub pojemniki do zbiórki odpadów w czasie trwania umowy oraz wyznaczania nowych stałych lub czasowych miejsc gromadzenia odpadów i ich opróżniania. Usługa realizowana będzie na zasadach i wg. cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2011 r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALBA Dolny Śląsk Spółka z o.o., Wałbrzych, ul. Piasta 16, 58-304 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 79056,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 72464,54
 • Oferta z najniższą ceną: 79056,00 / Oferta z najwyższą ceną: 79056,00
 • Waluta: PLN.

Skip to content