Publikacje sierpień, 2014

Zaprojektowanie i wykonanie robót w zadaniu: Iluminacja elewacji wschodniej i południowej Zamku Książ, Dziedzińca Honorowego, Dziedzińca Czarnego oraz Tarasu Czerwonego – protokół z otwarcia ofert

Dot. zaprojektowania i wykonania robót w zadaniu: Iluminacja elewacji wschodniej i południowej Zamku Książ, Dziedzińca Honorowego, Dziedzińca Czarnego oraz Tarasu Czerwonego.

Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

Wymiana pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu – ogłoszenie o zamówieniu

Wałbrzych: Wymiana pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 278308 – 2014; data zamieszczenia: 21.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachowego i wymiany środkowej części więźby dachowej oraz stropu gęstożebrowego nad pierwszym piętrem mansardy oficyny południowej ( budynek nr 3) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 polegających na : – wykonaniu nowej więźby dachowej górnej części mansardy z powtórzeniem kształtu,- wzmocnieniu lub wymianą pozostałych elementów konstrukcji dachu,- wykonaniu stropu gęsto-żebrowego ( z elementów prefabrykowanych) pośredniego dachu, – rekonstrukcji drewnianego gzymsu,- naprawie lukarn z wymianą wszystkich elementów drewnianych oraz stolarki okiennej,- montażu okien połaciowych w połaci zewnętrznej założenia,- impregnacji drewna,- wykonaniu nowego pokrycia dachu z dachówki karpiówki w formie gotyckiej,- naprawie kominów wraz z otynkowaniem,- wykonaniu nowych obróbek blacharskich z miedzi, rynien i rur spustowych z miedzi,- wy-mianie instalacji odgromowej,- wykonaniu robót towarzyszących. 1.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót opracowana przez Darię Kuberską – Matuszek z firmy Biuro Doradczo Usługowe Budownictwa mgr inż. Jacek Kramnik z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Mieszka I nr 9 oraz załącznik nr 8 do SIWZ Projekt budowlany konserwatorski Wymiana pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej – budynek nr 3 zespołu Zamku Książ w Wałbrzychu wykonany przez mgr inż. Jacka Kramnika z firmy Biuro Doradczo Usługowe Budownictwa mgr inż. Jacek Kramnik z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Mieszka I nr 9. 1.3.We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów, dopuszcza się stosowanie materia-łów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozo-stałymi materiałami. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do projektowanych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 1.4. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową wymienioną w punkcie 1.2., dokonać wizji lokalnej terenu budowy przed złożeniem oferty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.26.10.00-4, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.26.25.00-6, 45.42.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.26.21.00-2, 45.31.70.00-2, 45.11.12.20-6, 45.21.00.00-2, 45.21.23.50-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 140.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium. Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 ) najpóźniej do dnia 08.09.2014r. do godz. 10.00. Wadium należy wnieść na konto Zamawiającego w BZ WBK S.A. VI Oddział w Wałbrzychu, numer rachunku: 35 1500 1764 1217 6001 6040 0000 przelewem z zaznaczeniem nazwy postępowania: Wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn.: Wymiana pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. 2.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę.2.2. Wadium może być wnoszone również w innych for-mach zgodnie z art. 45, ust. 6 Prawo zamówień publicznych w siedzibie Zamawiającego w Wałbrzychu 58-306 ulica Piastów Śląskich 1, pokój nr 18/1 ( kasa główna). Kopię dokumentu potwierdzające-go wniesienie wadium w innych formach należy dołączyć do oferty. Wadium musi zabezpieczać zło-żoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ oraz złożył wykaz minimum dwóch robót budowlanych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz numeru wpisu obiektu do rejestru zabytków. Za robotę budowlaną o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia uważa się robotę budowlaną wykonaną lub wykonywaną w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, polegającą na wymianie pokrycia dachowego o powierzchni co najmniej 1000 m2 (dachówka karpiówka gotycka), wymianie stropu gęstożebrowego z elementów prefabrykowanych. 1.2.1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowody (dotyczące najważniej-szych robót), określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami takimi są: a) poświadczenie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie Wykonawcy zawierające uzasadnienie braku możliwości uzyskania po-świadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. b) składa Wykonawca tylko i wyłącznie wtedy, gdy z przyczyn o obiektywnym charakterze nie może uzyskać poświadczenia. 1.2.2. W przypadku, gdy w Załączniku nr 5 Wykonawca wskazał Zamawiającego jako podmiot na rzecz którego wykonywał wcześniej, wskazane w wykazie roboty budowlane, nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej w punkcie 1.2.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku. W przypadku wspólne-go ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiada-na wiedza i doświadczenie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 oraz przedłożył odpowie-dnie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w celu potwierdzenia spełnienia warunku, tj.: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na te-mat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami i/ lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3.1. Wymagane osoby: 1) Kierownik Budowy – posiadający: a) aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz potwierdzenie przynależności do właściwej Izby Budowlanej. W przypadku wykonawców za-granicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.); b) posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku: Kierownika Budowy i/lub Kierownika Robót i/lub Inspektora nadzoru inwestycyjnego (łącznie); c) posiadający co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Zamawiający zaakceptuje następujące dokumenty potwierdzające odbycie dwuletniej praktyki na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków: a) zaświadczenie konserwatora zabytków lub potwierdzenie wydane przez konserwatora, że osoba odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych lub że jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, b) oświadczenie osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy z zapewnieniem, że odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, wraz z potwierdzeniem tego oświadczenia w postaci:- wykazu obiektów, na których prowadzone były prace, z podaniem ich nazwy i numeru wpisu do ewidencji zabytków, okresu wykonania prac oraz pisemnego oświadczenia Zleceniodawcy, że potwierdza wykonanie tych prac we wskazanym zakresie; lub – referencji od zamawiających z podaniem obiektów, na których prowadzone były prace, ich nazwy i numeru wpisu do ewidencji zabytków, okresu wykonania prac oraz numeru telefonu Zamawiającego lub Inwestora; lub – umowy z zamawiającymi na pełnienie funkcji kierownika budowy oraz protokołów odbioru robót w zabytku, ze wskazaniem numeru wpisu do rejestru zabytków i okresu wykonywania prac; lub – innych dokumentów wystawionych przez Zamawiającego/Inwestora potwierdzających odbycie praktyki, o której mowa w §24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury u Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań architektonicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) ze wskazaniem danych kontaktowych ich wystawcy oraz podstawy stwierdzenia faktu odbycia praktyki. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń w tym zakresie oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 oraz złoży dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w za-kresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej wykonywania robót budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 600.000 PLN ( słownie: sześćset tysięcy złotych). Wykonawca jest zobowiązany kontynuować ubezpieczenie przez cały okres wykonywania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty, kosztorys

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 7 do specyfikacji. istotnych warunków za-mówienia.2. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych:2.1.Zmiana postanowień umowy dotyczących: jej zakresu, terminu wykonania i wynagrodzenia dokonana w przypadku wskazanym w art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, tj. w przypadku konieczności zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budo-wy; 2.2.Zmiana dokonana na podstawie art.20 ust.1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, obejmująca wprowadzenie przez projektanta uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. 2.3.Zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w istotny sposób od zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenia na budo-wę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;2.4.Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 2.5. Zmiana terminu wykonania Robót w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, niezawinionych przez Wykonawcę, które wpływały na harmonogram wykony-wania Robót; 2.6.Zmiana terminu wykonania Robót – wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy, związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zadań; 2.7.Osób będących przedstawicielami Zamawiającego;2.8. Osób wymienionych w ofercie, które zostały wskazane przez Wykonawcę celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych (śmierć choroba, zmiana miejsca pracy, nienależyte wykonywanie obowiązków) pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz spełnienia przez nowe osoby warunków opisanych w SIWZ; 2.9. Wystąpienie siły wyższej; 2.10. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje nie-możliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją w szczególności terminu realizacji zamówienia; 2.11. Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca; 2.12. Umowa może być zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów. 2.13. Wykonawca nie będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy, zwiększenie wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 ( Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2

3. Załącznik nr 3

4. Załącznik nr 4

5. Załącznik nr 5

6. Załącznik nr 6

7. Załącznik nr 7 – projekt umowy doc

8. Załącznik nr 8

a) Decyzja DWKZ

b) K-1

c) K-2

d) K-3

e) K-4

f) K-5

g) Oparcie

h) Pozwolenie na budowę

i) Projekt Budowlany Konserwatorski

j) Szczegóły Wykonawcze i Założenia Kalkulacyjne

k) Załącznik do Decyzji WKZ

l) Zbrojenie

9. Załącznik nr 9 – Przedmiar Robót

10. Załącznik nr 10 – STWiORB

Ogłoszenie o zamówieniu – Zaprojektowanie i wykonanie robót w zadaniu: Iluminacja

Wałbrzych: Zaprojektowanie i wykonanie robót w zadaniu: Iluminacja elewacji wschodniej i południowej Zamku Książ, Dziedzińca Honorowego, Dziedzińca Czarnego oraz Tarasu Czerwonego.
Numer ogłoszenia: 261920 – 2014; data zamieszczenia: 06.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Pliki do pobrania:

I.  ZP ILUMINACJA ZAMKU 2014 OGŁOSZENIE

II. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia doc.

III. Załączniki do ogłoszenia:
ZP ILUNINACJE ZAMKU 2014 Formularz oferty zał. nr 1
ZP ILUMINACJE ZAMKU 2014 Zał. nr 2 do SIWZ
ZP ILUMINACJE ZAMKU Zał. nr 3 do SIWZ
ZP ILUMINACJE ZAMKU 2014 .Zał. Nr 4
ZP ILUMINACJE ZAMKU 2014 Zał. nr 5 do SIWZ
ZP ILUMINACJE ZAMEK 2014 Zał. nr 6 do SIWZ
ZP ILUMINACJE ZAMEK 2014 Zał. nr 7 do SIW – PFU oświetlenie Zamek
ZP ILUMINACJA Zamek 2014 – Zał. nr 8 umowa

Protokół z przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Citroen Berlingo

Poniżej zamieszczony został protokół z przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Citroen Berlingo 1,6 HDI, nr rej. DB 54 595 z dnia 04 sierpnia 2014 r.:

Protokół z przetargu na sprzedaż samochodu Citroen

Skip to content