Publikacje październik, 2012

Dot. „Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Przedsiębiorstwo” Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o.” – wybór najkorzystniejszej oferty

Dot. postępowania na „Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Przedsiębiorstwo” Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o.”

Poniżej zamieszczamy Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – ochrona str. 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – ochrona str. 2

Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni – wybór najkorzystniejszej oferty

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie z wyboru najkorzystniejszej oferty.

Protokół str. 1

Protokół str. 2

Wałbrzych: Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 wWałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407 wraz z obsługą kotłowni i bieżącą konserwacją urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła na terenie Palmiarni w Wałbrzychu.

Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert str. 1

Protokół z otwarcia ofert str. 2

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dot. Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni

Dot. Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni

Poniżej zamieszczamy wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienie str. 1

Wyjaśnienie str. 2

Wyjaśnienie str. 3

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Przedsiębiorstwo” Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o.” – Protokół z otwarcia ofert

Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Przedsiębiorstwo” Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o.”

Protokół str. 1

Protokół str. 2

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pt. „Dostawa węgla kamiennego, groszku i miału do obiektu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158”.

Unieważnienie str. 1

Unieważnienie str. 2

 

Dostawa węgla kamiennego groszku i miału do obiektu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158. Modyfikacja

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Zamówieniu Publicznym na dostawę węgla kamiennego groszku i miału do obiektu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158

Modyfikacja – opał str. 1

Modyfikacja – opał str. 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 390538 – 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 385416 – 2012 data 08.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, fax. 074 6643862.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego groszku w ilości 160 ton oraz miału w ilości 360 ton do obiektu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:2.1. miału o parametrach jakościowych określonych poniżej: a) wartość opałowa (kaloryczność) min. 25000 kJ/kg, b) zawartość popiołu nie większa niż 8 %, c) zawartość siarki (0,7 % – 0,9 %),d) wilgotność nie większa niż 11 %, 2.2. groszku o parametrach jakościowych określonych poniżej: a) wartość opałowa (kaloryczność) min. 25000 kJ/kg, b) zawartość popiołu nie większa niż 7 %,c) zawartość siarki (0,7 % – 0,9 %),d) wilgotność nie większa niż 12 %,e) granulacja (5 mm – 20 mm).3.Węgiel kamienny typu groszek, miał musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek mułów, łupek i nadziarna.4.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie dostarczał przedmiot zamówienia o wymaganych parametrach jakościowych w ilościach i terminach określonych w pkt. IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.5.Wykonawca we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko dostarczy i wyładuje przedmiot zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 6.Celem udokumentowania, że dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada powyższym wymaganiom Zamawiający będzie żądał w formie oryginału certyfikatu jakości do każdej dostawy.7. W ofercie należy podać parametry jakościowe oferowanego węgla kamiennego typu groszek, miał – wg załącznika nr 9 do SIWZ. 8.Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy może nastąpić w terminie po uzyskaniu przez Zamawiającego umocowania prawnego do administrowania nieruchomością zlokalizowaną na działkach o numerach geodezyjnych 83/29 i 83/29 w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158 – Palmiarnia. W przypadku nie uzyskania umocowania prawnego do administrowania ww. nieruchomością Zamawiający odstąpi od zawarcia umowy na realizację zamówienia..
 • W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego groszku w ilości 160 ton oraz miału w ilości 360 ton do obiektu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:2.1. miału o parametrach jakościowych określonych poniżej: a) wartość opałowa (kaloryczność) min. 25000 kJ/kg, b) zawartość popiołu nie większa niż 8 %, c) zawartość siarki (0,7 % – 0,9 %),d) wilgotność nie większa niż 11 %, 2.2. groszku o parametrach jakościowych określonych poniżej: a) wartość opałowa (kaloryczność) min. 25000 kJ/kg, b) zawartość popiołu nie większa niż 7 %,c) zawartość siarki (0,7 % – 0,9 %),d) wilgotność nie większa niż 12 %,e) granulacja (5 mm – 25 mm).3.Węgiel kamienny typu groszek, miał musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek mułów, łupek i nadziarna.4.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie dostarczał przedmiot zamówienia o wymaganych parametrach jakościowych w ilościach i terminach określonych w pkt. IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.5.Wykonawca we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko dostarczy i wyładuje przedmiot zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego.6.Celem udokumentowania, że dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada powyższym wymaganiom Zamawiający będzie żądał w formie oryginału certyfikatu jakości do każdej dostawy.7.W ofercie należy podać parametry jakościowe oferowanego węgla kamiennego typu groszek, miał – wg załącznika nr 9 do SIWZ. 8. Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy może nastąpić w terminie po uzyskaniu przez Zamawiającego umocowania prawnego do administrowania nieruchomością zlokalizowaną na działkach o numerach geodezyjnych 83/29 i 83/29 w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158 – Palmiarnia. W przypadku nie uzyskania umocowania prawnego do administrowania ww. nieruchomością Zamawiający odstąpi od zawarcia umowy na realizację zamówienia.

Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni. Modyfikacja SIWZ

Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407 wraz z obsługą kotłowni i bieżącą konserwacją urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła na terenie Palmiarni w Wałbrzychu.

Modyfikacja SIWZ

Wałbrzych: Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni

Wałbrzych: Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407 wraz z obsługą kotłowni i bieżącą konserwacją urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła na terenie Palmiarni w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 385918 – 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407 wraz z obsługą kotłowni i bieżącą konserwacją urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła na terenie Palmiarni w Wałbrzychu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiotem zamówienia jest: pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407 wraz z obsługą kotłowni i bieżącą konserwacją urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła na terenie Palmiarni w Wałbrzychu. 2.Zakres prac do wykonywania: 2.1. pielęgnacja zieleni między innymi: nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych na powierzchni około 2500 m2, 2.2. wykonywanie cięć sanitarnych, chirurgicznych, pielęgnacyjnych i korekcyjnych roślin, krzewów ozdobnych i drzew, 2.3. nasadzanie nowych roślin i uzupełnianie ubytków w roślinach, 2.4. wykonanie nasadzeń roślin sezonowych (3 razy w roku) na klombach usytuowanych w 7 miejscach na terenie obiektu, 2.5. pielęgnacja roślin sezonowych, 2.6. zasilanie, podlewanie i dokarmianie roślin, 2.7. nawadnianie wszystkich nowo posadzonych roślin, 2.8. stosowanie środków ochrony roślin, 2.9. ochrona chemiczna roślin, 2.10. wykonywanie oprysków drzew i krzewów przeciwko szkodnikom i chorobom, 2.11. stosowanie selektywnego środka chwastobójczego na trawnikach, 2.12. uzupełnianie podłoża w zależności od potrzeb na obiekcie, 2.13. koszenie trawników o powierzchni około 2000 m2 w cyklu 10 dniowym, 2.14.utrzymanie trawników w stanie niepogorszonym poprzez nawożenie, dosiewanie, wyrównywanie kretowisk,podlewanie, zimą odśnieżanie w przypadku nadmiernych opadów śniegu, 2.15. wykonywanie koniecznych cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych żywopłotów w sezonie wegetacyjnym, 2.16. usuwanie chwastów, 2.17. dbanie o stan drzew i krzewów poprzez nawożenie, usuwanie uszkodzonych, złamanych oraz drobnych pędów i gałęzi, formowanie i cięcie, sprawdzanie podpór i wiązań młodych drzewek i krzewów, zabezpieczenie przed wiatrem i mrozem, 2.18. utrzymanie porządku i czystości w obiekcie, na trawnikach, parkingach i alejach, 2.19. zacienianie szklarni przed nasłonecznieniem, 2.20. odśnieżanie parkingów, alejek oraz dojść do obiektów Palmiarni, 2.21. usuwanie oblodzeń (sopli) na zewnątrz szklarni, 2.22. udostępnianie obiektu do zwiedzania w czasie realizacji wszelkich prac związanych z zamówieniem, 2.23. udostępnianie obiektu Palmiarni dla zwiedzających tj. otwieranie budynku o godz. 10:00 i zamykanie nie później niż o godz. 18:00 (latem o godz. 19:00), siedem dni w tygodniu, 2.24. rozdrabnianie, zagospodarowanie i utylizowanie we własnym zakresie obumarłych roślin oraz odpadów z cięć korekcyjnych, sanitarnych i chirurgicznych. 2.25. Wykaz roślin, eksponatów botanicznych oraz drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej, zlokalizowanych w obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu zawiera załącznik Nr 1 do projektu umowy. 2.26. Wykaz roślin, drzew oraz krzewów ozdobnych zlokalizowanych na otwartych terenach parkowych przy obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu zawiera załącznik Nr 2 do projektu umowy. 2.27. Całodobowa obsługa kotłowni wraz z bieżącą konserwacją urządzeń, instalacji i odbiorników ciepła na terenie Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu. Całodobowa (24 godzinna) obsługa kotłowni w systemie zmianowym. Zmianowość pracy przy obsłudze kotłowni z zachowaniem określonych parametrów techniczno – użytkowych określonych przez Zamawiającego ustala Wykonawca. Obsługa kotłowni musi odbywać się w sposób ciągły, w tym również we wszystkie dni wolne od pracy. Zamawiający zastrzega, iż odpowiedzialność za prawidłową obsługę kotłowni poprzez uwzględnienie odpowiedniej liczby pracowników kotłowni spoczywa na Wykonawcy. 2.28. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę ciepła i ciepłej wody do obiektu Palmiarni o powierzchni około 3000 m² przy zapewnieniu określonych parametrów techniczno – użytkowych tj.: a) temperatura w pomieszczeniach szklarniowych musi odpowiadać wymaganiom roślin egzotycznych i nie może być niższa niż 6°C,b) temperatura w pomieszczeniach socjalnych nie może być niższa niż 18°C, c) temperatura ciepłej wody w punktach czerpalnych nie może być niższa niż 55°C. 2.29. Wykonawca realizuje usługę poprzez prowadzenie eksploatacji kotłów wymienionych poniżej w systemie otwartym. 2.30. W palmiarni zainstalowane są następujące urządzenia grzewcze: a) Kocioł węglowy wodny – stalowy UKS-M kl.3 nr 1 o mocy 56 KW, powierzchnia grzewcza 7,5 m2 (ogrzewanie pomieszczeń socjalnych oraz dostarczenie ciepłej wody), b) Kocioł węglowy wodny – stalowy UKS-M kl. 3 nr 2 o mocy 130 KW, powierzchnia grzewcza 16 m2, c) Kocioł węglowy wodny – stalowy UKS-M nr 3 o mocy 190 KW, powierzchnia grzewcza 24 m2, d) Kocioł węglowy wodny – stalowy UKS-M nr 4 o mocy 190KW, powierzchnia grzewcza 24 m2, e) Kocioł węglowy wodny – stalowy KWM – S nr 5 o mocy 200 KW, powierzchnia grzewcza 17 m2. 2.31. Obsługa kotłów winna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, obowiązującymi normami oraz instrukcją obsługi urządzeń. Za prawidłową organizację tych prac i nadzór nad nimi odpowiada Wykonawca. 2.32. W zakres eksploatacji wchodzi również obowiązek: a) pełnienia nadzoru technicznego w okresie eksploatacji kotłowni, b) kontroli i regulacji urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła, c) drobnych napraw (wymiana czopuchów, naprawa drzwiczek, oczyszczenie dysz, wymiana szpilek), d) bieżącej konserwacji urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła, e) dokonywania systematycznego czyszczenia kotłów. 2.33. W okresie grzewczym wymagane jest również przeprowadzenie obligatoryjnie wszelkich przeglądów okresowych w zakresie: a) przewodów dymowych,b) przewodów wentylacyjnych, c) instalacji ppoż. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w oryginale wszystkie dokumenty, zaświadczenia z przeprowadzonych przeglądów. 2.34. Zamawiający na swój koszt zapewni: a) dostawę węgla,b) dostawę wody,c/)dostawę energii elektrycznej. 2.35. Wykonawca uczestniczy przy dostawach węgla, następnie na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego przyjmuje goj stan magazynowy. Na koniec każdego miesiąca informuje zamawiającego o faktycznym miesięcznym zużyciu opału i podaje stan magazynowy Każdą dostawę węgla kamiennego typu: miał, groszek odnotowuje w książce dyżurów z podaniem terminu dostawy oraz ilości. 2.36. Po sezonie grzewczym Wykonawca: a) wyczyści piece,b) zda Zamawiającemu pozostały węgiel – jeżeli pozostał,c) przekaże wypełnione książki dyżurów z całego okresu grzewczego,d) dokona wywozu odpadów z procesów spalania węgla, przedłoży Zamawiającemu w formie oryginału stosowny dokument. Zaleca się przeprowadzenia wizji lokalnej, w celu dokładnego skalkulowania ceny. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawców konieczności wykonania prac nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, a stwierdzonych podczas wizji lokalnej, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, mających wpływ na cenę oferty – zaleca się Wykonawcy złożenie pisemnego zapytania w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Roszczenia zgłoszone po wyborze najkorzystniejszej oferty nie będą uwzględnione, ponieważ Zamawiający 3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 4. Usługi należy wykonywać z należytą starannością, z zachowaniem szczególnej ostrożności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, obowiązującymi norami, instrukcjami i warunkami stosowania oraz innymi przepisami prawa, w tym ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także w uzgodnieniu z Zamawiającym. 5. Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy może nastąpić, gdy Zamawiającego uzyska umocowanie prawne do administrowania nieruchomością zlokalizowaną na działkach o numerach geodezyjnych 83/29 i 83/29 w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158 – Palmiarnia. W przypadku nie uzyskania umocowania prawnego do administrowania ww. nieruchomością Zamawiający odstąpi od zawarcia umowy na realizację zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.10.00-3, 77.31.00.00-6, 77.21.15.00-7, 77.31.41.00-5, 77.30.00.00-3, 77.31.30.00-7, 77.31.20.00-0, 77.34.20.00-9, 50.53.11.00-7, 50.72.00.00-8, 50.72.10.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga w tym postępowaniu wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z regułą spełnia-nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie, usługę obejmującą pielęgnację nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej, na kwotę minimum 200 000,00 zł w obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz ,że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie , usługę obejmującą obsługę kotłowni, konserwacji urządzeń grzewczych na kwotę minimum 100.000,00 zł. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające bezspornie, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku zgodnie z regułą spełnia-nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca złoży oświadczenie. Zamawiający nie wyznacza szegółowego warunku w tym zakresie.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku zgodnie z regułą spełnia- nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym w zakresie pielęgnacji zieleni: a) przynajmniej jedną osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów, obejmujących wiadomości w zakresie pielęgnacji i konserwacji roślin i drzew, z co najmniej 2 letnią praktyką zawodową od ukończenia studiów przy pielęgnacji i konserwacji nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych w parkach zabytkowych lub innego rodzaju zieleni zabytkowej prowadzonej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. b) przynajmniej jedną osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe lub kursu, z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w zakresie wykonywania zabiegów ochrony roślin.Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedłoży stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku zgodnie z regułą spełnia-nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna spełnienia warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200 000,00 zł.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku zgodnie z regułą spełnia – nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1.Projekt umowy, który zawarty będzie z Wykonawcą stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej: 1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy. 1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: a) klęski żywiołowe,b) udokumentowane warunki atmosferyczne, a w szczególności śnieżyce, nadmierne opady deszczu, huragany itp. uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy. 1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego, b) zmiany będące następstwem działań i decyzji organów administracji, a w szczególności wstrzymanie realizacji przedmiotu jako następstwo działań osób trzecich, c) w przypadku protokolarnego przekazania nieruchomości nowemu nabywcy lub w przypadku przekazania obiektów innemu administratorowi, 1.3. Zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego. 2) Zmiana wynagrodzenia: 2.1. Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia niezależnego od Wykonawcy służące celowemu wydatkowaniu środków publicznych. W takim przypadku przewidywane jest proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia umownego w stosunku do określonego w ofercie. 2.2. Zmniejszenie wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w pkt. 1.2. niniejszego paragrafu, będzie uzależnione od terminu realizacji przedmiotu umowy, a wartość będzie proporcjonalna do wartości umownej określonej § 7 umowy. 3) Zmiany pozostałe: 3.1. odstąpienie od wykonania części przedmiotu zamówienia z powodu zbycia lub przejęcia przez inny podmiot administrowania obiektów, 3.2. odstąpienie od wykonania części przedmiotu zamówienia z powodu protokolarnego przekazania nieruchomości nowemu nabywcy lub w przypadku przekazania obiektów innemu administratorowi, 3.3. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, zamiana administratora obiektów), 3.4. rozwiązanie umowy z terminem wypowiedzenia 30 dni w przypadku przekazania obiektów innemu administratorowi. 4) Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. 5) Nie stanowią zmian w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielanie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. 6) Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7) Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 8 ) Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach formy pisemnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu upadłościowym lub układowym oraz zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela firmy, pod rygorem skutków prawnych zaniechania, w tym uznania za doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, ul.Piastów Śląskich 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2012 godzina 13:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, ul.Piastów Śląskich 1, Sekretariat-pokój nr 22..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Załączniki do pobrania

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2) Umowa

3) Załącznik Nr 1

4) Załącznik Nr 2

5) Załącznik Nr 3

Następna strona »

Skip to content