Publikacje październik, 2014

Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. – protokół z otwarcia ofert

Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

Poniżej zamieszczamy protokół z dzisiejszego otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia dot. Dozorowania Historycznych Obiektów i Terenów

Poniżej zamieszczamy do pobrania dokumenty:

Dozorowanie – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dozorowanie – Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dozorowanie – załącznik nr 6 w.24.10.2014r

Wyjaśnienia treści specyfikacji zamówienia dot. Dozorowania historycznych obiektów i terenów na terenie Zamku Książ

Poniżej zamieszczamy wyjaśnienie treści specyfikacji do zamówienia „Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.”

Dokument można pobrać z poniższego linku:

Dokument ze specyfikacja zamowienia

Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

Wałbrzych: Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.
Numer ogłoszenia: 343520 – 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dozorowania historycznych obiektów i terenów, ochrony mienia, wystaw i eksponatów, obsługi ruchu turystycznego, monitorowania systemu przeciwpożarowego, ochrony imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., na którą składają się następujące usługi:1.1. Całodobowa ochro-na mienia oraz monitorowanie systemu przeciwpożarowego w ramach której Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługę stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia składającego się z historycznych budynków i budowli zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ i Palmiarni w Wałbrzychu, ich pomieszczeń, wyposażenia stałego i ruchomego znajdującego się w pomieszczeniach oraz terenów na których obiekty te i budynki są posadowione i będzie polegać na zabezpieczeniu budynków przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem mienia oraz działaniem osób trzecich , jak również w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, w tym pożaru, zalania wodą. Przedmiotem umowy objęte są niżej wymienione posterunki i punkty ochrony: 1.1.1.Lokalizacja posterunku nr 1: siedziba Zamawiającego w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Piastów Śląskich 1, budynek nr 1 (Zamek) kompleksu zamkowo-parkowego Książ (dyżurka ochrony). Posterunek nr 1 – całodobowy, jednoosobowy, stacjonarny zlokalizowany w portierni, wyposażony w monitory systemu monitoringu wizyjnego (5 kamer monitorujących wydzielone sektory w budynku Zamku i wydzielone sektory terenu zewnętrznego), cen-tralkę dozorowo-rejestracyjną dla systemu instalacji hydrantowej w Zamku. Szczegółowe i podstawowe obowiązków pracowników ochrony na tym posterunku określono w SIWZ; 1.1.2. Posterunek nr 2 – całodobowy monitoring systemu przeciwpożarowego w budynku Zamku Książ. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługę całodobowego, bezpośredniego dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych to znaczy wizyjnego monitoringu systemu przeciw-pożarowego funkcjonującego w budynku Zamku. Lokalizacja posterunku nr 2 (monitoring ppoż.): siedziba Zamawiającego w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Piastów Śląskich 1, budynek nr 1 (Zamek) kompleksu zamkowo-parkowego Książ, pomieszczenie nr 13.Posterunek nr 2 ( monitoring ppoż) – całodobowy, jednoosobowy, stacjonarny zlokalizowany na parterze w pomieszczeniu nr 13 przylegającym do dyżurki ochrony (posterunek nr 1), wyposażony w monitory systemu przeciwpożarowego funkcjonującego w budynku nr 1 (Zamek). Czujki alarmu przeciwpożarowego zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach Zamku. Podstawowe i szczegółowe obowiązki pracowników ochrony na tym stanowisku zawarte zostały w SIWZ. 1.1.3. . Posterunek nr 3 – stała, całodobowa usługa bezpośredniej ochrony fizycznej, obejmującej swoim zakresem dozorowanie mienia, terenu przedzamcza wraz z zabudowaniami (bud. Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wraz z parkingami wewnętrznymi hotelowymi) oraz pozostałych terenów leżących w granicach murów obronnych. Lokalizacja posterunek nr 3: siedziba Zamawiającego w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Piastów Śląskich 1, teren przedzamcza obejmujący budynki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (budynki Hotelu Zamku Książ, budynek garażu, trafostacji, budynki hotelowe dzierżawione, budynki gospodarcze kuźni), parkingi hotelowe wewnętrzne kompleksu zamkowo-parkowego Książ. Posterunek nr 3 – całodobowy, jednoosobowy, zlokalizowany w drewnianej portierni na przedzamczu, obejmuje swoim zakresem dozorowanie terenu przedzamcza wraz z zabudowaniami (bud. Nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wraz z parkingami wewnętrznymi) oraz pozostałych terenów leżących w granicach murów obronnych. Szczegółowe i podstawowe obowiązki pracownika ochrony na tym posterunku zawarte zostały w SIWZ. 1.1.4. Poste-runek nr 4 – stałej, całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej budynku Mauzoleum na terenie kompleksu Zamku Książ w Wałbrzychu. Lokalizacja poste-runku nr 4: siedziba Zamawiającego w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Piastów Śląskich 1, budynek Mauzoleum na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ (w parku). Posterunek nr 4 – całodobowy , jednoosobowy, stacjonarny zlokalizowany w drewnianym domku strażnika. Podstawowe i szczegółowe obowiązki pracownika ochrony na tym posterunku zawarte zostały w SIWZ. 1.1.5. Posterunek nr 5 – całodobowa ochrony budynków i budowli oraz mienia w Palmiarni. Lokalizacja posterunku nr 5 (Palmiarnia) : Zespół budynków i budowli Palmiarni w Wałbrzychu 58-306, przy ulicy Wrocławskiej 158. Posterunek cało-dobowy, jednoosobowy, zlokalizowany w punkcie sprzedaży biletów wstępu. Zamawiający wymaga całodobowej, ciągłej ochrony zabytkowego obiektu Palmiarni, budynków i budowli, roślinności oraz mienia zlokalizowanego w obrębie działek 83/28 i 83/29. Podstawowe i szczegółowe obowiązki pracownika ochrony na tym posterunku określono w SIWZ. 1.2. Świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w zakresie obsługi ciągów turystycznych, obsługi ruchu turystycznego, ochronie mienia, wystaw i eksponatów na trasach turystycznych Zamku Książ i w Palmiarni w Wałbrzychu. W ramach wykonywanych czynności wskazanych w punkcie 1.2., Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wystawienia niezbędnej, niżej wymienionej, liczby stanowisk w celu zapewnienia sprawnej obsługi ruchu turystycznego, 2) bieżącej kontroli w osobowym ruchu turystycznym, 3) ochrony mienia, wystaw i eksponatów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony osób i mienia. Zamawiający wymaga aby wykonawca w celu zapewnienia sprawnej obsługi ruchu turystycznego wystawił posterunki bezpośredniej fizycznej ochrony w miejscach: a) PARTER – dwa stanowiska jednoosobowe w sezonie turystycznym (tj. od 1 kwietnia do 30 września 2015 roku), jedno stanowisko jednoosobowe po sezonie turystycznym. Stanowisko przy kasach biletowych – formowanie grup zwiedzających. b) I PIĘTRO i Sala Konrada – minimalnie trzy a maksymalnie sześć całorocznych stanowisk obsługi, jedno-osobowych, obejmujących dozo-rem Salę Maksymiliana, Salę Wystawową, Salon Zielony, Salon Biały i Chiński, Salon Gier i Salon Włoski, Salę Konrada, c) KONDYGNACJA MIĘDZY I a II PIĘTREM oraz II piętro – jedno całoroczne stanowisko obsługi, jednoosobowe, obejmujące dozorem Hol Myśliwski i Salę Balową z salami przyległymi do niej, d) II PIĘTRO – dwa całoroczne stanowiska ochrony, obejmujące dozorem: korytarz przed balkonami Sali Maksymiliana, korytarz Północny, Sale Muzealne pn. Sekrety.. e) III PIĘTRO – jedno stanowisko ochrony tylko w sezonie turystycznym (tj. od 1 kwietnia do 30 września 2015 roku.; f) TARASY ZAMKOWE (czynne tylko w sezonie turystycznym): cztery stanowiska obsługi, jednoosobowe w sezonie turystycznym (tj. od 1 kwietnia do 30 września 2015 roku), g) PALMIARNIA – jedno stanowisko ochrony tylko w sezonie turystycznym (tj. od 1 kwietnia do 30 września 2015 roku). Uwaga: Realizacja zadania opisanego w punkcie 1.2. podpunkt b) dla maksymalnej ilości stanowisk ochrony ( sześć) nastąpi z datą, gdy zakończone zostaną prace związane z uruchomieniem muzealnej części wystawienniczej w tym sektorze Zamku. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uwzględnienia ceny tej części przedmiotu zamówienia w ofercie przetargowej dla maksymalnej ilości stanowisk pracy. 1.2.1. Usługi wymienione w punkcie 1.2. mają być wykonywane w terminach i wymaganej przez Zamawiającego ilości dla stanowiskach: a) W okresie 1.12.2014 – 31.03.2015: (poza sezonem turystycznym) – w dni robocze od 10.00 do 16.00 – maksymalnie 10 stanowisk,- w soboty/ niedziele od 10.00 do 17.00 – maksymalnie. 10 stanowisk, b)W okresie 1.04.2015- 30.09.2015: (sezon tury-styczny) – w dni robocze od 10.00 do 18.00 – 17 stanowisk,- w soboty/ niedziele od 10.00 do 19.00 – 17 stanowisk, c) W okresie 1.10.2015 – 30.11.2015: (poza sezonem turystycznym),- w dni robocze od 10.00 do 16.00 – 10 stanowisk – w soboty/ niedziele od 10.00 do 17.00 – 10 stanowisk. UWAGA: Zamek nie-czynny dla zwiedzających w dniach : 25 grudnia 2014 (pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia), 1 stycznia 2015 (Nowy Rok), 05 kwietnia (pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych w 2015), 01 listopada w 2015r. (Wszystkich Świętych). W tych dniach usługi o który mowa w punkcie 1.2 powyżej nie będą świadczone. 1.2.2.Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony wykonawcy w zakresie opisanym w części 1.2. należy strzeżenie, ochrona mienia i wyposażenia obiektu poprzez dokonywanie okresowych obchodów poszczególnych sektorów i sal. Szczegółowy sposobu świadczenia usług ochrony w zakresie ochrony ciągów turystycznych i obsługi ruchu turystycznego zawarty został w SIWZ Uwaga: Zmiana terminu sprowadzenia nowych ekspozycji muzealnych przeznaczonych na doposażenie sal na I piętrze spowodować może, że w pierwszym okresie świadczenia usług ochrony (grudzień 2014/ styczeń 2015) zajdzie konieczność zmniejszenia liczby stanowisk ochrony w Zamku o maksymalnie 3 osoby. 1.3. Świadczenie dodatkowych usług bezpośredniej fizycznej ochrony osób i mienia, parkingów, imprez na terenach administrowanych przez Zamawiającego w zakresie objętym szacowaną dodatkową ilością 20.000 godzin, obejmować będzie usługi w zakresie: 1. Dodatkowego posterunku całodobowej ochrony fizycznej lub wzmocnienie istniejącego posterunku w zakresie ustalonym odrębnym pisemnym zleceniem wystawionym przez Zamawiającego; 2. Dodatkowej ochrony w zakresie ochrony i obsługi ruchu turystycznego poprzez wzmocnienie istniejącego posterunku lub utworzenie nowego. Zakres prac ustalony zostanie w odrębnym pisemnym zleceniu wystawionym przez Zamawiającego; 3. Dodatkowej ochrony imprez organizowanych na terenach administrowanych przez Zamawiającego, w tym imprez okazjonalnych, festynów, festiwali lub imprez sportowo-rekreacyjnych. Zakres prac ustalony zostanie w odrębnym pisemnym zleceniu wystawionym przez Zamawiającego. Zamawiający zawiadomi wykonawcę o dodatkowym zleceniu na minimum 3 dni przed planowaną imprezą lub uruchomieniem dodatkowego posterunku.2. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 2.1. Wyposażenie pracowników ochrony w ubiór służbowy stosowny do charakteru świadczonej usługi w obiektach zabytkowych oraz warunków klimatycznych. 2.2.Wyposażenie pracowników ochrony w identyfikatory zaopatrzone w numer służbowy i zdjęcie pracownika. 2.3. Wyposażenie pracowników w niezbędne środki łączności umożliwiające bezpośrednie komunikowanie się pracowników ochro-ny, wezwanie grupy interwencyjnej czy służb specjalistycznych.2.4. W każdym czasie, gdy sytuacja będzie tego wymagała, Wykonawca zapewni niezwłoczny przyjazd własnej grupy interwencyjnej i podjęcie przez nią czynności przewidzianych prawem w czasie nie dłuższym niż 1 (jedna) godzina od momentu wezwania. Wezwania grupy interwencyjnej dokonuje pracownik Wykonawcy oceniający realne możliwości własnej interwencji w konkretnym zdarzeniu, oceny stopnia zagrożenia dla osób i mienia lub uprawniony pracownik Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów przyjazdu i interwencji takiej grupy. 2.5. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia książki dyżurów, do której pracownicy Wykonawcy będą wpisywać wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze świadczeniem usługi ochrony mienia Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do książki dyżurów. 2.6. Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od daty podpisania umowy opracuje i przedstawi Zamawiającemu celem akceptacji Plan ochrony. 3. Odpowiedzialność Wykonawcy: 1.Wykonawca odpowiada na warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz umowie, której projekt stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, za szkody w dozorowanych obiektach oraz na chronionym terenie, wynikłe w szczególności z dewastacji, kradzieży, kradzieży z włamaniem, wyrządzone Zamawiającemu przez pracowników Wykonawcy lub osoby trzecie, powstałe w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 2. W razie powstania szkody, o której mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający powiadamia niezwłocznie Wykonawcę o zaistniałej szkodzie, nie później niż w pierwszym dniu roboczym po jej stwierdzeniu oraz podaje przybliżoną wartość szkody. 3. Wykonawca ma prawo wglądu do dokumentacji finansowo-księgowej Zamawiającego dotyczącej powstałej szkody, w części istotnej dla oceny zgłoszonego roszczenia. 4. Wysokość odszkodowania ustala się wg. cen aktualnych na dzień wyrządzenia szkody. 5. Naprawy będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę dokonywane będą na koszt Wykonawcy. Wartość napraw ustala się wg. aktualnych na dzień naprawienia szkody cen usług, niezbędnych do naprawienia wyrządzonej szkody. 6. Postanowienia ust. 1 – 5 nie wyłączają innych roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy – dochodzonych na zasadach ogólnych. 7. Wartość majątku użytkowanego przez Zamawiającego ( własnego, dzierżawionego, ekspozycji stałych i czasowych , eksponatów botanicznych, nasadzeń w uprawie szklarniowej i na otwartych terenach) na tere-nie objętym niniejszym postępowaniem ustalana będzie na podstawie ewidencji księgowej majątku prowadzonej przez Zamawiającego. 4. Zamawiający w rozliczeniu z Wykonawcą dokona zapłaty tylko za godziny faktycznie przepracowane przez pracowników Wykonawcy. Obowiązki i dodatkowe wymagania zawarte są w projekcie umowy dołączonym do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.52.20.00-6, 98.34.11.20-2, 98.34.11.40-8, 92.52.12.00-1, 79.71.00.00-4, 79.71.50.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca składający ofertę na realizację zadania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 18.000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy zło-tych) nie później niż dnia 27 października 2014r. do godz. 10:00. Wadium należy wnieść na konto Zamawiającego w BZ WBK S.A. VI Oddział w Wałbrzychu, numer rachunku: 35 1500 1764 1217 6001 6040 0000 przelewem z zaznaczeniem nazwy postępowania: Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 2.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 2.2. Wadium może być wnoszone również w innych formach zgodnie z art. 45 ust. 6 Prawo zamówień publicznych w siedzibie Zamawiającego w Wałbrzychu 58-306 ulica Piastów Śląskich 1, pokój nr 18/1(kasa główna). Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach należy dołączyć do oferty. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ oraz złożył aktualną koncesję wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. nr 145 poz. 1221 z późn. zm.). Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie i przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiada-na wiedza i doświadczenie.1.2.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ oraz złożył wykaz wykonanych lub wykonywanych, usługi według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie. W wykazanych w załączniku nr 5 usługach minimum jedna usługa dotyczyć ma bezpośredniej fizycznej ochrony osób i mienia, terenów, wystaw, muzealnych sal wystawienniczych, dozoru historycznych obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz całorocznej obsługi ruchu turystycznego w takich obiektach. W wykazie (Załącznik nr 5) należy określić rodzaj przedmiot zamówienia, daty wykonania lub wykonywania usług, nazwy podmiotów – zamawiających, numerów pod którymi obiekty wpisane zostały do rejestru zabytków. 1.2.2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowody – poświadczenia (dotyczące najważniejszych usług), określające czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty. Dowodami takimi są: a) poświadczenie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie Wykonawcy zawierające uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. b) składa Wykonawca tylko i wyłącznie wtedy, gdy z przyczyn o obiektywnym charakterze nie może uzyskać poświadczenia. 1.2.3. W przypadku, gdy w Załączniku nr 5 Wykonawca wskazał Zamawiającego jako podmiot na rzecz którego wykonywał wcześniej lub wykonuje wskazane w wykazie usługi, nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w punkcie 1.2.2. 1.2.4. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże w załączniku nr 5 wykonane lub wykonywane usługi tylko z zakresu ochrony osób i mienie w obiektach wpisanych do rejestru zabytków i odrębnie z zakresu obsługi ruchu turystycznego, ochrony osób i mienia w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. W takim przypadku Zamawiający oceni łącznie posiadaną wiedzę i doświadczenie w oparciu o złożone oświadczenia i dowody – poświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożone-go przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie i przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3. Za-mawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 oraz przedłożył odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w celu potwierdzenia spełnienia warunku tj. złożył wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę pracy pracowników ochrony fizycznej stałej i do-raźnej oraz dozorujących sygnały przesyłane, gromadzone i przetwarzane w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych oraz wykonujących bez-pośrednio czynności związane z fizyczna ochroną osób i mienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. W wykazie (załączniku nr 6) należy po-dać informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia osób podanych w wykazie oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami i/lub pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia. Do wykazu należy dołączyć odpowiednie dokumenty w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj:- po-twierdzenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub potwierdzenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, lub potwierdzenie posiadania kwalifikacji do wykonywania zawodu pracowni-ka ochrony fizycznej lub potwierdzenie posiadania kwalifikacji pracownika zabezpieczenia technicznego uznanych na podstawie ustawy z dnia 18.03.2008r. z późn. zmianami o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, – zaświadczenie lub świadectwo potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia w przypadku osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, – zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu pracownika zabezpieczenia technicznego lub za-świadczenie o przyuczeniu do zawodu w przypadku pracowników zabezpieczenia technicznego, – dokumenty potwierdzające wykształcenie, – zaświadczenia lub świadectwa pracy potwierdzające staż pracy w zawodzie.1.3.2. Wymagane osoby: a) minimum 2 osoby posiadające wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony osób i mienia (Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. z późn. zm.) i mogące wykazać co najmniej 24-miesięczny staż pracy w ochronie osób i mienia oraz posiadających minimum średnie wykształcenie, które będą nadzorować i kontrolować pracę pracowników ochrony fizycznej stałej i doraźnej oraz dozorujących sygnały przesyłane, gromadzone i przetwarzane w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych nieposiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej; b) minimum 5 osób przeznaczonych do bezpośredniego stałego dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, nieposiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, mogących wykazać co najmniej 24-miesięczny staż pracy w zakresie ochrony oraz posiadających minimum średnie wykształcenie lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony; c) minimum 20 osób przeznaczonych do bezpośredniego stałego dozoru osób i mienia i mogące wykazać co najmniej 12-to miesięczny staż pracy w ochronie osób i mienia oraz posiadających minimum zawodowe wy-kształcenie, nieposiadających wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony; W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, fakt dysponowania osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia oceniany będzie łącznie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie i przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii po-świadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana wiedza i doświadczenie: a) Posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500 000 PLN ( słownie: pięćset tysięcy złotych). W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi polisę o wartości wyrażonej w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN po kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie i przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Projekt umowy, który zawarty będzie z Wykonawcą stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: 2.1.Terminu realizacji umowy, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zmianami przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia lub wystąpienia zdarzenia spowodowane siłą wyższą.2.2. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. 2.3 Zmiana wymaganej liczby stanowisk (posterunków) obsługiwanych przez Wykonawcę, wskazanych w Części II SIWZ w punkcie 1.2 w następujących sytuacjach:2.3.1 W przypadku, gdy nie dojdzie do uruchomienia muzealnej części wystawienniczej w sektorze Zamku wskazanym w Części II SIWZ punkcie 1.2 podpunkt b), zakres tej części usługi dla oszacowanej ilości godzin, odpowiedniej dla maksymalnej ilości stanowisk pracy (to jest sześciu), może ulec w okresie obowiązywania umowy zmniejszeniu do trzech stanowisk pracy. 2.3.2. W przypadku zmiany planowanego terminu sprowadzenia nowych ekspozycji muzealnych, przeznaczonych na doposażenie sal na I piętrze Zamku, za-kres usługi wskazanej w Części II SIWZ punkcie 1.2 może ulec zmniejszeniu w pierwszym okresie świadczenia usług przez Wykonawcę (to jest od 1 grudnia 2014 roku do 31 stycznia 2015 r.) o maksymalnie 3 stanowiska pracy. 2.4. Osób przewidzianych do realizacji zamówienia w przypadkach: 2.4.1. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiającym osobom wskazanym do realizacji zamówienia wykonywanie przedmiotowej usługi, 2.4.2. nie wywiązywanie się osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia, 2.4.3. wystąpienie innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. rezygnacji z pracy osób wskazanych do realizacji usług, skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia.2.5. Kwalifikacje i doświadczenie nowych osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji umowy, muszą spełniać warunki zawarte w niniejszej SIWZ. Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy jest akceptacja Zamawiającego. 2.6. Zmiany osób będących przedstawicielami Zamawiającego lub Wykonawcy. 2.7. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją w szczególności terminu realizacji zamówienia. 2.8. Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy, a jej inicjatorem może być Za-mawiający lub Wykonawca. 2.9. Umowa może być zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów. 2.10. Wykonawca nie będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy, zwiększenie wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka Z O.O., 58-306 Wałbrzych ul. Piastów Śląskich 1..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 – Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 Umowa

SIWZ

Skip to content