Publikacje czerwiec, 2014

Przetarg na wynajem i zagospodarowanie szklarni Nr 1 o powierzchni 160 m2, w Palmiarni Wałbrzych, położonej przy ul. Wrocławskiej 158.

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, działając na rzecz i w imieniu Gminy Wałbrzych, ogłasza przetarg na wynajem i zagospodarowanie szklarni Nr 1 o powierzchni 160 m2,  w Palmiarni Wałbrzych, położonej przy ul. Wrocławskiej 158, z przeznaczeniem na sklep z roślinami ozdobnymi z różnych stref klimatycznych (zbliżonych charakterem i pochodzeniem do nasadzeń ekspozycyjnych Palmiarni w Wałbrzychu), kwiatami i pamiątkami oraz akcesoriami ogrodniczymi.

 1. 1.                 Lokalizacja i powierzchnia obiektu do wynajęcia: 

Wałbrzych, ul. Wrocławska 158. Szklarnia Nr 1  znajduje się w obiekcie Palmiarni, z wejściem bezpośrednio ze szklarni głównej, oraz z alei spacerowej. Szkic położenia obiektu będącego przedmiotem przetargu stanowi załącznik Nr 1. Łączna powierzchnia lokalu wynosi 160,00 m2.

 1. 2.                  Opis lokalu:

Szklarnia, będąca przedmiotem przetargu, wpisana jest do rejestru zabytków pod numerem 1407, stanowi element zabudowy historycznej Palmiarni w Wałbrzychu i podlega ochronie. Została poddana pracom remontowym w roku 2013. Zakres remontu obejmował: odnowienie konstrukcji, naprawę i modernizację centralnego ogrzewania, naprawę stołów stalowo – betonowych oraz została pokryta nowym szkłem. Szklarnia wyposażona jest w instalacje; elektryczną 230 V, centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjną, wentylacyjną (wietrzniki).

 1. 3.                 Przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowania:

Lokal przeznaczony jest do prowadzenia działalności handlowej w zakresie sprzedaży roślin ozdobnych z różnych stref klimatycznych (zbliżonych charakterem i pochodzeniem do nasadzeń ekspozycyjnych Palmiarni w Wałbrzychu), kwiatów, pamiątek oraz akcesoriów ogrodniczych.

 1. 4.                 Okres najmu.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony od daty podpisania umowy.

 1. 5.                 Najemca przed rozpoczęciem działalności w lokalu uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia i badania.
 2. 6.                 Miesięczny wywoławczy czynsz najmu netto: 552,00 zł ustalony na podstawie stawki za 1m2 = 3,45 zł wynikającej z Zarządzenia Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr 129/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku.
 3. 7.                 Wysokość wadium ustala się na kwotę: 3 000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych). Warunkiem przyjęcia oferty będzie dokonanie wpłaty wadium co najmniej na trzy dni przed terminem złożenia oferty, na konto spółki Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o., ul. Piastów Śl. 1, 58-306 Wałbrzych, prowadzone przez BZ WBK 5/Oddział Wałbrzych  pod numerem 35 1500 1764 1217 6001 6040 0000. Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 4. 8.                 Pozostałe opłaty z tytułu najmu lokalu:

Od zaoferowanej miesięcznej stawki czynszu, najemca wyłoniony w drodze przetargu, będzie opłacał należny podatek VAT w  wysokości ustawowej. Stawka czynszu będzie corocznie waloryzowana z dniem 1 stycznia każdego roku, o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za  rok poprzedzający waloryzację, ustalony na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Monitorze Polskim. Najemca oprócz czynszu opłacać będzie podatek od nieruchomości, którego wysokość ustalona zostanie na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha, oraz wszelkie opłaty eksploatacyjne. Zgłoszenie obowiązku podatkowego ciążyć będzie na najemcy.

 1. 9.                 Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na wynajem i zagospodarowanie lokalu użytkowego w Palmiarni Wałbrzych” należy składać w terminie do godz. 1050 dnia 10 lipca 2014 roku, w sekretariacie (pok. 22) Zamku Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o., ul. Piastów Śl. 1, 58-306 Wałbrzych.

 1. 10.             Pisemne oferty powinny zawierać:

a)                 imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz adres siedziby, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny pomiot,

b)                 datę sporządzenia oferty,

c)                 zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS, potwierdzające długość prowadzenia działalności gospodarczej,

d)                oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

e)                 oferowaną miesięczną stawkę czynszu za wynajem,

f)                  koncepcję graficzną zagospodarowania oraz wystroju lokalu,

g)                 zgodę organów statutowych na wzięcie w najem lokalu będącego przedmiotem konkursu (o ile dotyczy),

h)                 kserokopię dowodu wpłaty wadium.

 1. 1.                 Kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty:

Rozpatrując złożone oferty organizator przetargu w pierwszym rzędzie oceniać

 będzie dwa komplementarne kryteria:

a)                 przedstawianą przez oferentów koncepcję, o której mowa w punkcie 10f powyżej, maksymalna ilość punktów do uzyskania 40,

b)                 oferowaną miesięczną stawkę czynszu za wynajem, maksymalna ilość punktów do uzyskania – 60.

Oceny ofert dokona KOMISJA PRZETARGOWA, w której osoby wchodzące w skład komisji, zostaną wytypowane i powołane przez organizatora przetargu.

 1. 1.                 Warunki wstępne uczestnictwa w przetargu:

a)                 opłacenie wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie trzy tysiące, 00/100 złotych), na konto: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o., ul. Piastów Śl. 1, 58-306 Wałbrzych, prowadzone przez BZ WBK 5/Oddział Wałbrzych  pod numerem 35 1500 1764 1217 6001 6040 0000, najpóźniej do trzech dni przed upływem terminu składania ofert. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu za wynajem. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone.

b)                 prowadzenie działalności gospodarczej  zbieżnej z kierunkiem działalności do której przeznaczony jest lokal, będący przedmiotem przetargu, opisanej w pkt. 3 powyżej, przez okres co najmniej trzech lat przed złożeniem oferty.

 1. 1.                 Termin i miejsce otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia 10 lipca 2014 roku o godz. 1100 w siedzibie Zamku Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o., ul. Piastów Śl. 1, pok. 21. Oferty niespełniające warunków wstępnych przetargu, o których mowa w punkcie 12 powyżej, zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

Przetarg zostanie rozstrzygnięty do godz. 1500 dnia 14 lipca 2014 roku w siedzibie organizatora. Rozstrzygnięcie przetargu będzie miało charakter niepubliczny.

 1. 2.                 Skutki uchylenia się od zawarcia lub niedopełnienia warunków umowy najmu:

a)                 wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu

 1. 1.                 Ustalenia dodatkowe:

Dodatkowe  informacje można będzie uzyskać w biurze Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158, bądź pod numerem telefonu 74/64 02 939 lub 607 110 188, od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1500. Wizja lokalna możliwa będzie po uprzednim telefonicznym ustaleniu godziny i dnia spotkania na terenie Palmiarni Wałbrzych, przy ul Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu.

W przypadku złożenia ofert, którym KOMISJA PRZETARGOWA będzie planowała przyznać zbliżoną ocenę  w zakresie koncepcji, o której mowa w pkt. 10 lit. f, organizator przetargu zorganizuje dodatkowy etap przetargu ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. W jego ramach z każdym z oferentów z osobna zostaną przeprowadzone rokowania, w oparciu o przedstawione uzupełniające pisemne oferty, zmierzające do wyłonienia zwycięzcy przetargu.

Przetarg uznany zostanie za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli:

a)                 organizator przetargu uzna, że żadna ze złożonych ofert nie spełnia warunków wstępnych określonych w punkcie 12 powyżej,

b)                 organizator przetargu uzna, że żadna ze złożonych ofert nie spełnia kryteriów określonych w punkcie 11 powyżej,

c)                 na przetarg nie wpłynie żadna oferta.

Z projektem umowy najmu można zapoznać się na stronie internetowej Zamku Książ – www.ksiaz.walbrzych.pl/BIP-przetargi.

 1. 1.                 Zastrzeżenie:

1)                 Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Piastów Śl. 1, 58-306 Wałbrzych, zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy z oferentem, który wygra przetarg w przypadku niewyrażenia zgody przez właściciela na zawarcie umowy z tym oferentem.

2)                 Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Piastów Śl. 1, 58-306 Wałbrzych, zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zmiany jego warunków, oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, również z innych powodów niż wymienione w punkcie 16 – 1) niniejszego ogłoszenia bez konieczności podawania uzasadnienia.

 Załączniki:

Projekt umowy najmu

Skip to content