Publikacje lipiec, 2013

Protokół z otwarcia ofert dot. pielęgnacji nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni w Wałbrzychu

Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert  dot. „pielęgnacji nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407, wraz z obsługą kotłowni i bieżącą konserwacją urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła oraz bieżącymi pracami konserwacyjno -naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP pod numerem ogłoszenia 286728-2013 w dniu 22.07.2013.; Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/06/07/2013 .

Protokół z otwarcia ofert w formacie pdf do pobrania: Protokół z otwarcia ofert ZP06072013

Dot. Pielęgnacji nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni w Wałbrzychu

Wałbrzych: Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407 wraz z obsługą kotło-wni i bieżącą konserwacją urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła oraz bieżącymi pracami konserwacyjno – naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 286728 – 2013; data zamieszczenia: 22.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407 wraz z obsługą kotłowni i bieżącą konserwacją urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła oraz bieżącymi pracami konserwacyjno – naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.1.Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407 wraz z obsługą kotłowni i bieżącą konserwacją urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła oraz bieżącymi pracami konserwacyjno-naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu. 2.Szczegółowy wykaz prac do wykonywania w zakresie pielęgnacji zieleni: 2.1. pielęgnacja zieleni między innymi: nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej na powierzchni około 2500 m2 oraz zieleni i otwartych terenów parkowych na powierzchni około 8000 m2, 2.2. wykonywanie cięć sanitarnych, chirurgicznych, pielęgnacyjnych i korekcyjnych roślin, krzewów ozdobnych i drzew,2.3. nasadzanie nowych roślin i uzupełnianie ubytków w roślinach,2.4. wykonanie nasadzeń roślin sezonowych (3 razy w roku) na klombach usytuowanych w 7 miejscach na terenie obiektu (do ok. 110 m2 ), 2.5. pielęgnacja roślin sezonowych,2.6. zasilanie, podlewanie i dokarmianie roślin,2.7. nawadnianie wszystkich nowo posadzonych roślin,2.8. stosowanie środków ochrony roślin,2.9. ochrona chemiczna roślin, 2.10. wykony-wanie oprysków drzew i krzewów przeciwko szkodnikom i chorobom, 2.11. stosowanie selektywnego środka chwastobójczego na trawnikach,2.12. uzupełnia-nie podłoża w zależności od potrzeb,2.13. koszenie trawników o powierzchni około 8000 m2 w cyklu 10 dniowym maksymalnie 15 cykli,2.14. utrzymanie trawników w stanie niepogorszonym poprzez nawożenie, dosiewanie, wyrównywanie kretowisk, podlewanie, zimą odśnieżanie w przypadku nadmiernych opadów śniegu,2.15. zakup kwiatów kwitnących np. guzmani w ilości ok. 100 sztuk i wykonanie nasadzeń na trzech kaskadach wodnych w cyklu 3 miesięcznym, 2.16. wykonanie nasadzeń rabatowych w skrzyniach – 10 szt, skrzynkach balkonowych – 20szt,2.17. wykonanie nasadzeń rabatowych wzdłuż szklani nr 1 ( wym. rabaty 25 m x 0,60 m),2.18. uzupełnienie kory i wymiana agrotkaniny na klombach, (do 110 m2),2.19. wykonywanie koniecznych cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych żywopłotów min. 4 razy w sezonie wegetacyjnym (żywopłoty : bukszpan – długość 110 mb x wysokość 0,50 mb; ligustr, jaśmin i inne – długość 720 mb x średnia wysokość 1,50 mb x średnia szerokość 1,0 mb),2.20. usuwanie chwastów,2.21.dbanie o stan drzew i krzewów poprzez nawożenie, usuwanie uszkodzonych, złamanych oraz drobnych pędów i gałęzi, formowanie i cięcie, sprawdzanie podpór i wiązań młodych drzewek i krzewów, zabezpieczenie przed wiatrem i mrozem, 2.22. rozdrabnianie, zagospodarowanie i utylizowanie we własnym zakresie obumarłych roślin oraz odpadów z cięć korekcyjnych, sanitarnych i chirurgicznych, 2.23. utrzymanie porządku i czystości w obiekcie, na trawnikach, parkingach i alejach,2.24. zacienia-nie szklarni przed nadmiernym nasłonecznieniem, 2.25. odśnieżanie parkingów, alejek oraz dojść do obiektów Palmiarni w okresie zimowym, usuwanie oblodzeń (sopli) na zewnątrz szklarni,2.26. Wykaz roślin, eksponatów botanicznych oraz drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej, zlokalizowanych w obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu zawiera załącznik Nr 1 do projektu umowy.2.27. Wykaz roślin, drzew oraz krzewów ozdobnych zlokalizowanych na otwartych terenach parkowych przy obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu zawiera załącznik Nr 2 do projektu umowy.3. Szczegółowy wykaz prac do wykonywania w zakresie obsługi kotłowni: 3.1. Całodobowa obsługa kotłowni wraz z bieżącą konserwacją urządzeń, instalacji i odbiorników ciepła na terenie Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu. Całodobowa (24 godzinna) obsługa kotłowni w systemie zmiano-wym. Zmianowość pracy przy obsłudze kotłowni z zachowaniem określonych parametrów techniczno – użytkowych określonych przez Zamawiającego ustala Wykonawca. Obsługa kotłowni musi odbywać się w sposób ciągły, w tym również we wszystkie dni wolne od pracy. Zamawiający zastrzega, iż odpowiedzialność za prawidłową obsługę kotłowni poprzez uwzględnienie odpowiedniej liczby pracowników kotłowni spoczywa na Wykonawcy.3.2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę ciepła i ciepłej wody do obiektu Palmiarni o powierzchni około 3000 m² przy zapewnieniu określonych parametrów techniczno – użytkowych tj.: a) temperatura w pomieszczeniach szklarniowych musi odpowiadać wymaganiom roślin egzotycznych i nie może być niższa niż 6°C, b) temperatura w pomieszczeniach socjalnych nie może być niższa niż 18°C, c) temperatura ciepłej wody w punktach czerpalnych nie może być niższa niż 55°C. 3.3. Wykonawca realizuje usługę poprzez prowadzenie eksploatacji kotłów wymienionych pkt. 3.3.1 w systemie otwartym.3.3.1. W palmiarni za-instalowane są następujące urządzenia grzewcze:a) Kocioł węglowy wodny – stalowy UKS-M kl.3 nr 1 o mocy 56 KW, powierzchnia grzewcza 7,5 m2 (ogrzewanie pomieszczeń socjalnych oraz dostarczenie ciepłej wody), b) Kocioł węglowy wodny – stalowy UKS-M kl. 3 nr 2 o mocy 130 KW, powierzchnia grzewcza 16 m2,c) Kocioł węglowy wodny – stalowy UKS-M nr 3 o mocy 190 KW, powierzchnia grzewcza 24 m2,d) Kocioł węglowy wodny – stalowy UKS-M nr 4 o mocy 190KW, powierzchnia grzewcza 24 m2, e) Kocioł węglowy wodny – stalowy KWM – S nr 5 o mocy 200 KW, powierzchnia grzewcza 17 m2. 3.4. Obsługa kotłów winna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, obowiązującymi normami oraz instrukcją obsługi urządzeń. Za prawidłową organizację tych prac i nadzór nad nimi odpowiada Wykonawca. 3.5.W zakres eksploatacji wchodzi również obowiązek: a) pełnienia nadzoru technicznego w okresie eksploatacji kotłowni, b) kontroli i regulacji urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła, c) drobnych napraw (wymiana czopuchów, naprawa drzwiczek, oczyszczenie dysz, wymiana szpilek),d) bieżącej konserwacji urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła, e) dokonywania systematycznego czyszczenia kotłów. 3.6. W okresie grzewczym wymagane jest również przeprowadzenie obligatoryjnie wszelkich przeglądów okresowych w zakresie:a) przewodów dymowych, b) przewodów wentylacyjnych, c) instalacji p. poż. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w oryginale wszystkie dokumenty, zaświadczenia z przeprowadzonych przeglądów.3.7. Zamawiający na swój koszt zapewni: a) dostawę węgla, b) dostawę wody, c) dostawę energii elektrycznej.3.8.Wykonawca uczestniczy przy dostawach węgla, następnie na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego przyjmuje go na stan magazynowy. Na koniec każdego miesiąca informuje zamawiającego o faktycznym miesięcznym zużyciu opału i podaje stan magazynowy Każdą dostawę węgla kamiennego typu: miał, groszek odnotowuje w książce dyżurów z podaniem terminu dostawy oraz ilości.3.9.Po sezonie grzewczym Wykonawca: a) wyczyści piece,b) zda Zamawiającemu pozostały węgiel – jeżeli pozostał, c) przekaże wypełnione książki dyżurów z całego okresu grzewczego,d) dokona wywozu odpadów z procesów spalania węgla, przedłoży Zamawiającemu w formie oryginału stosowny dokument. 3.10. Zaleca się przeprowadzenia wizji lokalnej, w celu dokładnego skalkulowania ceny. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawców konieczności wykonania prac nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, a stwierdzonych podczas wizji lokalnej, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, mających wpływ na cenę oferty – zaleca się Wykona-wcy złożenie pisemnego zapytania w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Roszczenia zgłoszone po wyborze najkorzystniejszej oferty nie będą uwzględnione, ponieważ Zamawiający uzna, że przedmiot zamówienia był Wykonawcy znany i nie wnosił zastrzeżeń.3.11. Zamawiający zastrzega, że usługa w zakresie obsługi kotłowni na ternie Palmiarni opisana szczegółowo w punkcie 3 niniejszego rozdziału, może trwać krócej niż pozostały zakres zamówienia. W przypadku uruchomienia nowej kotłowni i przejęcia przez nią funkcji ogrzewania całego obiektu Palmiarni obsługa kotłowni zostanie zakończona. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę na minimum 30 dni przed terminem planowanego uruchomienia nowej kotłowni. W celu oszacowania wartości niniejszego zamówienia i złożenia oferty, wykonawca winien skalkulować koszty obsługi kotłowni dla całego okresu trwania tej części zamówienia, tj. maksymalnie od dnia 15 października 2013r. do 15 kwietnia 2014r.(6 miesięcy).4. Szczegółowy wykaz zadań do wykonywania w zakresie bieżących prac konserwacyjno-naprawczych: 4.1. zabezpieczenie obiektu Palmiarni przed okresem zimowym poprzez zamykanie wietrzników i uszczelnianie pianką poliuretanową ok. 350 mb i zabezpieczanie ścian bocznych folią bąbelkową ok. 400 mb na wysokość 1,50 m, jak również rozszczelnianie zabezpieczonych miejsc oraz zdjęcie folii bąbelkowej po okresie zimowym, 4.2. bieżące uzupełnianie ubytków w poszyciu szklarni (szkle-nie) powierzchni szacunkowej do 150 m2, 4.3. utrzymanie czystości w wolierach i na wybiegach dla ptaków, w basenie z rybami, karmienie zwierząt (ryby, żółwie, pawie) wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej,4.4. bieżąca naprawa i konserwacja ławek oraz pojemników na odpady,4.5. naprawy bieżące istniejących ścieżek komunikacyjnych na terenie Palmiarni poprzez podsypanie i uzupełnienie ubytków w płytkach chodnikowych,4.6. udostępnianie obiektu do zwiedzania w czasie realizacji wszelkich prac związanych z zamówieniem z ewentualnym wyłączaniem tych części szklarni, w których w czasie prac naprawczych może występować zagrożenie zdrowia lub życia zwiedzających,4.7. udostępnianie obiektu Palmiarni dla zwiedzających, tj. otwieranie budynku o godz. 10:00 i zamykanie nie później niż o godz. 18:00 (latem o godz. 19:00), siedem dni w tygodniu.5. Obowiązki Wykonawcy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.6. Usługi należy wykonywać z należytą starannością, z zachowaniem szczególnej ostrożności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, obowiązującymi norami, instrukcjami i warunkami stosowania oraz innymi przepisami prawa, w tym ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także w uzgodnieniu z Zamawiającym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.10.00-3, 77.31.00.00-6, 77.21.15.00-7, 77.31.41.00-5, 77.31.40.00-4, 77.30.00.00-3, 77.31.30.00-7, 77.31.20.00-0, 77.34.20.00-9, 50.53.11.00-7, 50.72.00.00-8, 50.72.10.00-5, 50.76.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 31 lipca 2013r. do godz. 10:00. 2.Wadium należy wnieść na konto Zamawiającego w Kredyt Banku S.A. O/Wałbrzych na rachunek nr :35 1500 1764 1217 6001 6040 0000 przelewem z zaznaczeniem nazwy postępowania: Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz ziele-ni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407 wraz z obsługą kotłowni i bieżącą konserwacją urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła oraz bieżącymi pracami konserwacyjno-naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę.4. Wadium może być wnoszone również w innych formach zgodnie z art. 45, ust. 6 Prawo zamówień publicznych (wraz z późniejszymi zmianami), w siedzibie Zamawiającego w Wałbrzychu 58-306 ulica Piastów Śląskich 1, pokój nr 18/1 (kasa główna). Kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty.Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.4.1. W przypadku złożenie przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy:4.1.2.nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego, gwaranta (banku lub instytucji udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 4.1.3. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,4.1.4. kwotę gwarancji,4.1.5. termin ważności gwarancji,4.1.6. wskazanie, że gwarancja jest nieodwołalna,4.1.7. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, nie odpowiedział na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub nie złożył pełnomocnictw,4.1.8.zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw,b) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe postanowienia stosuje się również do poręczeń.5. Zwrot wadium.5.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz s odsetkami według zasad określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.5.2. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. PZP nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.6. Utrata wadium.Wykonawca, którego oferta została wybrana utraci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli:6.1. Odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 6.2.Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;6.3. Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na pod-stawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia wymienionego w punkcie VII specyfikacji na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonego oświadczenia w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należy-cie, usługę obejmującą pielęgnację nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz ,że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie, usługę obejmującą obsługę kotłowni, konserwację urządzeń grzewczych.Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedłoży wykaz, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie VII specyfikacji na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jedno-znaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku na pod-stawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia wymienionego w punkcie VII specyfikacji na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonego oświadczenia w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym w zakresie pielęgnacji zie-leni: a) przynajmniej jedną osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra uzyska-ny po ukończeniu wyższych studiów, obejmujących wiadomości w zakresie pielęgnacji i konserwacji roślin i drzew, z co najmniej 2 letnią praktyką zawodową od ukończenia studiów przy pielęgnacji i konserwacji nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych w parkach zabytkowych lub innego rodzaju zieleni zabytkowej prowadzonej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków;b) przynajmniej jedną osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe lub kursu, z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w zakresie wykonywania zabiegów ochrony roślin;c) przynajmniej trzy osoby posiadające kwalifikacje zawodowe lub kurs, z co najmniej 2 letnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze – eksploatacji kotłów parowych lub wodnych na paliwa stałe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi.Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedłoży wykaz osób, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ oraz stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie VII specyfikacji na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienia warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 400.000,0 zł.Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i dokumentów wymienionych w punkcie VII specyfikacji na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji Istotnych warunków zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Projekt umowy, który zawarty będzie z Wykonawcą stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej:1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub jego części:1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:a) klęski żywiołowe, b) udokumentowane warunki atmosferyczne, a w szczególności śnieżyce, nadmierne opady deszczu, huragany itp. uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy.1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego:a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego, b) zmiany będące następstwem działań i decyzji organów administracji, a w szczególności wstrzymanie realizacji przedmiotu jako następstwo działań osób trzecich, c) w przypadku protokolarnego przekazania nieruchomości nowe-mu nabywcy lub w przypadku przekazania obiektów innemu administratorowi, d) w części dotyczącej obsługi kotłowni w razie uruchomienia i oddania do eksploatacji nowej kotłowni ogrzewającej obiekt Palmiarni,1.3.Zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego. 2) Zmiana wynagrodzenia: 2.1. Zmniejszenie zakresu przedmiotu za-mówienia niezależnego od Wykonawcy służące celowemu wydatkowaniu środków publicznych. W takim przypadku przewidywane jest proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia umownego w stosunku do określonego w ofercie (m.in. uruchomienia nowej kotłowni).2.2. Zmniejszenie wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w pkt. 1.2. niniejszego paragrafu,będzie uzależnione od terminu realizacji przedmiotu umowy, a wartość będzie proporcjonalna do wartości umownej określonej § 7 umowy.3) Zmiany pozostałe:3.1. odstąpienie od wykonania części przedmiotu zamówienia z powodu zbycia lub przejęcia przez inny podmiot administrowania obiektów,3.2.odstąpienie od wykonania części przedmiotu zamówienia z powodu protokolarnego przekazania nieruchomości nowemu nabywcy lub w przypadku przekazania obiektów innemu administratorowi,3.3. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, zamiana administratora obiektów),3.4. rozwiązanie umowy z terminem wypowiedzenia 30 dni w przypadku przekazania obiektów innemu administratorowi.4) Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. 5) Nie stanowią zmian w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielanie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.6) Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.7) Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych postanowień umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 8) Wykonawca do czasu niezakończonych rozliczeń wynikających z realizacji umowy zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach formy pisemnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu upadłościowym lub układowym oraz zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela firmy, pod rygorem skutków prawnych zaniechania, w tym uznania za doręczoną korespondencję wysłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz. walbrzych.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 ( Sekretariat)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 ( Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dot. Pielęgnacji nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni w Wałbrzychu

Dot. Pielęgnacji nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni w Wałbrzychu.

SIWZ

Umowa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Remont pokrycia dachu, instalacji odgromowej, elewacji i schodów Mauzoleum Hochbergów w zespole zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu.

Wałbrzych: Remont pokrycia dachu, instalacji odgromowej, elewacji i schodów Mauzoleum Hochbergów w zespole zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 279110 – 2013; data zamieszczenia: 17.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 229202 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pokrycia dachu, instalacji odgromowej, elewacji i schodów Mauzoleum Hochbergów w zespole zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia:1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pokrycia dachu, instalacji odgromowej, elewacji i schodów Mauzoleum Hochbergów w zespole zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu przy ul. Piastów Śląskich 1, wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr rejestru 481 z dnia 05.05.1958r. i położony na działce nr 41, Obręb 51 Książ, jedn. ewid. nr 9 miasto Wałbrzych, w tym:1.1.1. w zakresie remontu pokrycia dachowego:a) wymiana pokrycia dachowego wraz z łatami z powtórzeniem materiału i sposobu krycia ( dachówka karpiówka w naturalnym kolorze układana w koronkę) na membranie i nowych łatach,b) impregnacja przeciwpożarowa i przeciwgrzybicza więźby dachowej,c) wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo- cynkowej,d) wymiana okna włazu dachowego,e) wymiana instalacji odgromowej, f) naprawa gzymsów z rekonstrukcją formy; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie remontu dachu zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt budowlany remontu poszycia dachowego budynku mauzoleum – kaplicy wykonany przez mgr inż. Marcina Nowaka. Przedmiar robót w zakresie wyżej opisanym stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ; 1.1.2. w zakresie remontu elewacji i schodów: a) usunięcie zniszczonych tynków, wykonanie niezbędnych przemurowań i wzmocnień, b) wykonanie nowego tynku wapiennego, w tym tynku renowacyjnego w przyziemiu i miejscach szczególnie zawilgoconych, c) oczyszczenie detali architektonicznych wraz z rekonstrukcją brakujących elementów wykonane metoda sztukatorską ciągnięcia profili na elewacji, scalenie fakturowe, d) konserwacja i restauracja elementów kamiennych i metalowych; e) pomalowanie elewacji, f) wykonanie nowych obróbek blacharskich, g) oczyszczenie mechaniczne i chemiczne elementów kamiennych schodów, h) sklejenie ewentualnych pęknięć oraz uzupełnienie ubytków powierzchniowych elementów kamiennych, i) konserwacja i zabezpieczenie powierzchniowe elementów kamiennych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie remontu elewacji i schodów zawierają: załącznik nr 10 do SIWZ -Projekt Budowlano-Konserwatorski remontu elewacji Mauzoleum Hochbergów wykonany przez Biuro Doradczo Usługowe Budownictwa mgr inż. Jacek Kramnik z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Mieszka I/9, mgr inż. Jacka Kramnika. Przedmiar robót w zakresie wyżej opisanym stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ;.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-0, 45.26.10.00-4, 45.11.13.00-1, 45.41.00.00-4, 45.45.31.00-8, 45.31.11.10-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALPEX Spółka z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 62, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 284074,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 388128,23
 • Oferta z najniższą ceną: 388128,23 / Oferta z najwyższą ceną: 388128,23
 • Waluta: PLN.

 

Dot. remontu pokrycia dachu, instalacji odgromowej, elewacji i schodów Mauzoleum Hochbergów w zespole zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. remontu pokrycia dachu, instalacji odgromowej, elewacji i schodów Mauzoleum Hochbergów w zespole zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu.

Przedstawiamy Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. remontu pokrycia dachu, instalacji odgromowej, elewacji i schodów Mauzoleum Hochbergów w zespole zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu – protokół z otwarcia ofert.

Dot. remontu pokrycia dachu, instalacji odgromowej, elewacji i schodów Mauzoleum Hochbergów w zespole zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu.

Przedstawiamy Państwu protokół z otwarcia ofert .

Skip to content