Publikacje wrzesień, 2015

„Wymiana pokrycia dachu oficyny północnej (budynek nr 4) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.” Protokól z otwarcia ofert.

Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

Wyjaśnienia treści SIWZ dot. przetargu „Wymiana pokrycia dachu oficyny północnej (budynek nr 4) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.”

Załącznik :

Dach BUD. NR 4 wyjaśnienia 4 Wszyscy wykonawcy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przetargu „Wymiana pokrycia dachu oficyny północnej (budynek nr 4) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.”

ZP DACH bud. nr 4 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiany treści SIWZ dot. przetargu „Wymiana pokrycia dachu oficyny północnej (budynek nr 4) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.”

Załącznik:
ZP DACH bud. nr 4 Zmiana SIWZ

Załącznik nr 10 (aktualizacja):

STWiORB_KSIĄŻ_BUD 4

Wyjaśnienia treści SIWZ dot. przetargu „Wymiana pokrycia dachu oficyny północnej (budynek nr 4) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.”

Załącznik:

ZP DACH bud. nr 4 wyjaśnienia treści SIWZ

Zmiany treści SIWZ dot. przetargu „Wymiana pokrycia dachu oficyny północnej (budynek nr 4) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.”

Załącznik:
DACH bud. nr 4 Zmiana SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ dot. przetargu „Wymiana pokrycia dachu oficyny północnej (budynek nr 4) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.”


Załącznik :
ZP DACH bud. nr 4

Wymiana pokrycia dachu oficyny północnej (budynek nr 4) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. Ogłoszenie o zamówieniu.

Wałbrzych: Wymiana pokrycia dachu oficyny północnej (budynek nr 4) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

Numer ogłoszenia: 232570 – 2015; data zamieszczenia: 08.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.,  ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

Adres strony internetowej zamawiającego:   www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego :  Wymiana pokrycia dachu oficyny północnej (budynek nr 4) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Opis przedmiotu zamówienia:1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachowego oficyny północnej ( budynek nr 4) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 polegających na: – wzmocnieniu elementów konstrukcji dachu i ewentualne wymiany na nowe elementy, – rekonstrukcji drewnianych gzymsów, – naprawie lukarn z rekonstrukcją elementów

drewnianych i stolarki okiennej, – impregnacji drewna, – wykonaniu nowego pokrycia dachu z dachówki karpiówki w formie gotyckiej,

 – naprawie kominów wraz z otynkowaniem, – wykonaniu nowych obróbek blacharskich z miedzi, rynien i rur spustowych z miedzi,

– wymianie instalacji odgromowej, – wykonaniu robót towarzyszących. Oficyna wpisana do rejestru zabytków pod numerem A/4627/48 decyzją z dnia 06. 05. 1958 r. 1.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: załącznik nr 10 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót opracowana przez z mgr inż. Jacek Kramnik z firmy Biuro Doradczo Usługowe Budownictwa siedzibą w Wałbrzychu, ul. Mieszka I nr 9 oraz załącznik nr 8 do SIWZ Projekt budowlany konserwatorski Wymiana pokrycia dachowego oficyny północnej (budynek nr 4) zespołu Zamku Książ w Wałbrzychu wykonany przez mgr inż. Jacka Kramnika z firmy Biuro Doradczo Usługowe Budownictwa mgr inż. Jacek Kramnik z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Mieszka I nr 9. Przedmiary Robót stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 1.3.We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do projektowanych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 1.4. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową wymienioną w punkcie 1.2., dokonać wizji lokalnej terenu budowy przed złożeniem oferty. Wszystkie obowiązki i wymagania zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.26.10.00-4, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.26.25.00-6, 45.42.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.26.21.00-2, 45.31.70.00-2, 45.11.12.20-6, 45.21.00.00-2, 45.21.23.50-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:   nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 140.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium :  Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości 13.000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100 ) najpóźniej do dnia 23 września 2015 r. do godz. 10.00.Wadium należy wnieść na konto Zamawiającego w BZ WBK S.A. VI Oddział w Wałbrzychu, numer rachunku: 35 1500 1764 1217 6001 6040 0000 przelewem z zaznaczeniem nazwy postępowania: Wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn.: Wymiana pokrycia dachu oficyny północnej ( budynek nr 4) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.1. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 2. Wadium może być wnoszone również w innych formach zgodnie z art. 45, ust. 6 Prawo zamówień publicznych w siedzibie Zamawiającego w Wałbrzychu 58-306 ulica Piastów Śląskich 1, pokój nr 18/1 ( kasa główna). Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach należy dołączyć do oferty. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.3. W przypadku złożenie przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy:3.1.nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego, gwaranta (banku lub instytucji udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,3.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,3.3. kwotę gwarancji, 3.4. termin ważności gwarancji, 3.5. wskazanie, że gwarancja jest nieodwołalna,3.6. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. 3.7.zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe postanowienia stosuje się również do poręczeń.4. Zwrot wadium.4.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.4.2. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta wybrana została, jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4.3. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, którego oferta została wycofana przed upływem terminu składania ofert. 5. Utrata wadium.5.1.Wykonawca, którego oferta została wybrana utraci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.5.2. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ oraz złożył wykaz minimum dwóch robót budowlanych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz numeru wpisu obiektu do rejestru zabytków. Za robotę budowlaną o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia uważa się robotę budowlaną wykonaną lub wykonywaną w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, polegającą na wymianie pokrycia dachowego o powierzchni, co najmniej 1000 m 2 (dachówka karpiówka).1.2.1.Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowody dotyczące najważniejszych robót spośród robót wskazanych w Załączniku nr 5 w postaci dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przedkładane dokumenty muszą zawierać, co najmniej: a) wskazanie, że Wykonawca składający ofertę realizował zamówienie, którego dokument dotyczy, b) wskazanie zamawiającego, na rzecz którego realizowana było zamówienie, c) wskazanie przedmiotu zamówienia, d) opinię stwierdzającą, że zamówienie zostało wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, e) podpis upoważnionego przedstawiciela zamawiającego, dla którego zostało wykonane dane zamówienie. Dowodami takimi są: a) poświadczenie wystawione przez podmiot, na zlecenie, którego prace były wykonywane, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo b) oświadczenie Wykonawcy zawierające uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. b) składa Wykonawca tylko i wyłącznie wtedy, gdy z przyczyn o obiektywnym charakterze nie może uzyskać poświadczenia. 1.2.2. W przypadku, gdy w Załączniku nr 5 Wykonawca wskazał Zamawiającego, jako podmiot na rzecz którego wykonywał wcześniej, wskazane w wykazie roboty budowlane, nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej w punkcie 1.2.1. Zamawiający uzna
 • warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana wiedza i doświadczenie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3, a nadto przedłożył odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ zawierające wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami Zamawiający wymaga, by Wykonawca przedłożył w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wskazane poniżej w pkt 1.3.1. dokumenty potwierdzające praktykę zawodową Kierownika Budowy oraz – w razie zaistnienia takiej potrzeby – dokumenty potwierdzające zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy pzp – istnienie zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób wskazanych w Załączniku nr 6 do SIWZ. 1.3.1. Wymagane osoby: 1) Kierownik Budowy – posiadający: a) aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz potwierdzenie przynależności do właściwej Izby Budowlanej. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.); b) posiadający, co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku: Kierownika Budowy i/lub Kierownika Robót i/lub Inspektora nadzoru inwestycyjnego (łącznie); c) posiadający, co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów potwierdzających odbycie dwuletniej praktyki na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków: a) zaświadczenia konserwatora zabytków lub potwierdzenia wydanego przez konserwatora, że osoba odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych lub że jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, b) oświadczenia osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy z zapewnieniem, że odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, wraz z potwierdzeniem tego oświadczenia w postaci: – wykazu obiektów, na których prowadzone były prace, z podaniem ich nazwy i numeru wpisu do ewidencji zabytków, okresu wykonania prac oraz pisemnego oświadczenia Zleceniodawcy, że potwierdza wykonanie tych prac we wskazanym zakresie; lub – referencji od zamawiających z podaniem obiektów, na których prowadzone były prace, ich nazwy i numeru wpisu do ewidencji zabytków, okresu wykonania prac oraz numeru telefonu Zamawiającego lub Inwestora; lub – umowy z zamawiającymi na pełnienie funkcji kierownika budowy oraz protokołów odbioru robót w zabytku, ze wskazaniem numeru wpisu do rejestru zabytków i okresu wykonywania prac; lub – innych dokumentów wystawionych przez Zamawiającego/ Inwestora potwierdzających odbycie praktyki, o której mowa w §24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury u Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań architektonicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) ze wskazaniem danych kontaktowych ich wystawcy oraz podstawy stwierdzenia faktu odbycia praktyki. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń w tym zakresie oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 oraz złoży dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej wykonywania robót
 • budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 350.000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wykonawca jest zobowiązany kontynuować ubezpieczenie przez cały okres wykonywania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami, których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo,  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy oraz kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:   przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert :  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 85
 • 2 – okres rękojmi za wady fizyczne i prawne – 15

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie,  której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: 2.1.Zmiana postanowień umowy dotyczących: jej zakresu, terminu wykonania i wynagrodzenia dokonana w przypadku wskazanym w art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, tj. w przypadku konieczności zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 2.2.Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, obejmująca wprowadzenie przez projektanta uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. 2.3.Zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w istotny sposób od zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36 a ust. 6 ustawy Prawo budowlane spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 2.4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 2.5. Zmiana terminu wykonania Robót w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, niezawinionych przez Wykonawcę, które wpływały na harmonogram wykonywania Robót; 2.6.Zmiana terminu wykonania Robót – wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy, związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zadań; 2.7.Osób będących przedstawicielami Zamawiającego; 2.8. Osób wymienionych w ofercie, które zostały wskazane przez Wykonawcę celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych (śmierć choroba, zmiana miejsca pracy, nienależyte wykonywanie obowiązków) pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz spełnienia przez nowe osoby warunków opisanych w SIWZ; 2.9. Wystąpienie siły wyższej; 2.10. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją w szczególności terminu realizacji zamówienia;2.11. Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca; 2.12. Umowa może być zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów. 2.13. Wykonawca nie będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy, zwiększenie wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.ksiaz.walbrzych.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem : Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2015 godzina 10:00,  miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Załączniki:

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 – umowa

Załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa:

Decyzja DWKZ

Pozwolenie na budowę

Projekt Budowlany Konserwatorski

Załącznik nr 9 – Przedmiar Robót

Załącznik nr 10 – STWiORB

Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowej Palmiarni wraz z bieżącymi pracami konserwacyjno – naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Skip to content