Publikacje sierpień, 2013

Dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o. – protokół z otwarcia ofert

Dot. Świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o.

Poniżej przedstawiamy protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

Dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o.

Dot. Świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o.

Zmiana treści SIWZ

Dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o. – wyjaśnienie treści SIWZ

Dot. świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przywołanego powyżej postępowania przetargowego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o.

Ogłoszenie zostaje zamieszczone w dwóch formach:

1. W postaci pliku do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu – usługi telekom.

2. W postaci tekstu znajdującego się poniżej:

Wałbrzych: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o.
Numer ogłoszenia: 325342 – 2013; data zamieszczenia: 12.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń wewnętrznych, lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych i sieci komórkowych generowanych z lokalizacji Zamawiającego (ul.Piastów Śląskich 1, 58 – 306 Wałbrzych tj. siedziby spółki i ul wrocławska 158, 58-306 Wałbrzych – Palmiarnia) oraz symetrycznego dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 50 Mbit )s. 1.1. Lokalizacja łącza 50 Mb)s: siedziba główna Zamawiającego, tj. Wałbrzych 58-306 ul. Piastów Śląskich 1, budynek główny kompleksu zamkowo-parkowego Książ (Zamek), pomieszczenie nr 21 na parterze. 2. Wykonawca zapewni połączenie pomiędzy obiema lokalizacjami Zamawiającego – Zamkiem Książ (ulica Piastów Śląskich 1, 58 – 306 Wałbrzych) i Palmiarnią (ul. Wrocławska 158, 58 – 306 Wałbrzych) za pomocą łącza o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 Mbit/s służącego do realizacji połączeń głosowych jak i transmisji danych wewnątrz firmy i do Internetu.3. Wykonawca będzie świadczył usługi telekomunikacyjne bez konieczności fizycznej obecności centrali telefonicznej w siedzibie Zamawiającego. 4. Wykonawca dostarczy, uruchomi i skonfiguruje: 4.1. wielokontowe telefony systemowe IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o parametrach nie gorszych niż: -Wyświetlacz LCD o rozdzielczości min. 240×120 pikseli, – min. 4 przyciski dwukolorowe sygnalizujące stan profilu SIP, – min.18 przycisków programowalnych szybkiego wybierania, – min. 3 przyciski ekranowe, – konferencja do min. 5 abonentów, – możliwość indywidualizowania menu, – możliwość korzystania z usług Web, – dwa porty sieciowe 10/100 Mbit/s ze wsparciem PoE,- możliwość montażu na ścianie, – w zestawie podstawka na biurko, – dźwięk HD (kodek min. G.722 szerokopasmowy), – tryb głośnomówiący, -redukcja echa,- personalizacja dźwięków, – personalizacja wyświetlacza, – wsparcie dla SIP (RFC361), TCP/IP/UDP, RTP)RTCP, HTTP, ARP, ICMP, DNS (SRV), PPPoE, TFTP, NTP, DHCP (klient), – prezentacja numeru dzwoniącego, blokada prezentacji (globalnie lub dla połączenia),- połączenia oczekujące, zawieszanie połączeń, transfer (z konsultacją lub bez), konfiguracja poprzez TR-069, XML, SRTP i TLS. Kontrola mediów 802.1x, – książka kontaktów do min. 2000 wpisów i historia połączeń do min. 2000 pozycji, w liczbie 4 (cztery) sztuki;4.2. aparaty dwuprofilowe telefony systemowe IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o parametrach nie gorszych niż: -Wyświetlacz LCD o rozdzielczości min.180×60 pikseli, -wsparcie dla rozwiązań Wep oraz XML, – min. 3 programowalne przyciski,- dwa porty sieciowe 10)100 Mbit/s ze wsparciem PoE,-min. 2 przyciski dwukolorowe sygnalizujące stan profilu SIP, -min. 3 przyciski kontekstowe XML, – min. 5 przycisków nawigacyjnych, w liczbie 16 (szesnaście) sztuk;4.3.nie mniej niż 40 bramek IP do obsługi istniejących aparatów analogowych i faksów. Podana ilość bramek nie zawiera bramek zastępczych.Lokalizacja poszczególnych urządzeń wraz z ilością przyłączy została określona w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się także przeszkolić z zakresu użytkowania i konserwacji wyżej wymienionych urządzeń pracowników Zamawiającego. 5. Wykonawca przeniesie do własnej sieci dotychczasowe numery telefonów przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego łącznie 60 numerów dla budynku głównego Zamku i pozostałych budynków kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu oraz Palmiarni w Wałbrzychu, według wykazu w załączniku nr 7. 5.2. Przerwa w świadczeniu usług telekomunikacyjnych związana z prze-niesieniem numerów trwać będzie nie dłużej niż 24 godziny, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, 1800 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249, póź. 1670). Termin przełączenia numerów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Umowę z dotychczasowym operatorem zamawiający rozwiąże we własnym zakresie i właściwym czasie. 6. Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem infrastruktury technicznej oraz odtworzeniem stanu pierwotnego w budynku Zamawiającego stanowią koszty Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z rozbudową swojej infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego. 7.Wykonawca będzie świadczył usługę dostępu do Internetu bez ograniczeń w ilości i rodzaju przesyłanych danych. 8.Wykonawca przeznaczy dla Zamawiającego pulę stałych adresów IP (co najmniej 16). W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganej ilości, Zamawiający dopuści przyjęcie innej puli, jednak nie mniejszej niż 6 adresów IP pod warunkiem, że wykonawca wykaże w trakcie realizacji zamówienia odmowę przydzielenia przez RIPE NCC docelowej ilości (16) adresów IP. 9. Wykonawca zapewni pocztę elektroniczną o pojemności min. 1 GB dla każdego użytkownika (co najmniej 20 użytkowników) bez limitu transferu wraz z usługami: a) hostowany serwer pocztowy MS Exchange 2010 lub równoważny – współdzielony kalendarz, kontakty, harmonogramy z obsługą w domenie firmowej, możliwość edycji i zmiany, tworzenia i usuwania kont email przez Zamawiającego, b)hostowany MS SharePoint 2010 lub równoważny – współdzielone zasoby sieciowe, c) możliwość obsługi poczty na urządzeniu mobilnym za pomocą push mail, d) zunifikowany komunikator umożliwiający nawiązywanie połączeń telefonicznych z użyciem aparatów telefonicznych IP, możliwość określenia statusu i podgląd statusu innych użytkowników, komunikację w trybie tekstowym w czasie rzeczywistym, e) wirtualny dysk – przestrzeń hostingowa do backupu. 10.Wykonawca zapewni następujące usługi konferencyjne: a)Wideokonferencja z możliwością współdzielenia pulpitu i prezentacji bazująca na MS Lync lub MS Live Meeting w pakiecie z komunikatorem OCS, b)Hostowany mostek telekonferencyjny zarządzany z portalu WEB. 11. Wykonawca zapewni usługi fax-serwer dla 20 kont użytkowników:a)Możliwość wysyłania faksów z komputera, b)Możliwość odbierania faksów na skrzynce pocztowej e-mail.12. Minimalne wymagania dotyczące serwisu:12.1.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych w całym okresie obowiązywania umowy, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku a także do monitorowania poprawności działania usługi.12.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności serwisu technicznego umożliwiającego zgłoszenie i rejestrowanie awarii przez 7 dni w tygodniu,24 godziny na dobę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 12.3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości szybkiej konfiguracji usługi i dodawania nowych funkcjonalności w ciągu 8 godzin w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00. 12.3.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zdalnego wsparcia i doradztwa technicznego w zakresie eksploatacji i rozwoju usługi.13.Awarie i planowane prace:13.1. Przez awarię rozumie się przerwę w działaniu usługi, z wyłączeniem przerw spowodowanych siłą wyższą lub przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego. W szczególności za awarię uważa się wszystkie przerwy w dostarczaniu usług w godzinach 6:00 -18:00 w dni robocze. 13.2. Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać awarię do odpowiedniego działu Wykonawcy niezwłocznie po ich stwierdzeniu.13.3. Wykonawca zarządza diagnozą awarii, lokalizacją uszkodzenia oraz naprawą uszkodzenia do czasu usunięcia awarii. 13.4. Wykonawca zarejestruje zgłoszoną awarię oraz nada jej odpowiedni numer porządkowy.13.5.Zgłoszenie awarii (zgłoszenie nieprawidłowości działania usług) przez Zamawiającego zostanie potwierdzone przez Wykonawcę drogą elektroniczną lub w przypadku braku takiej możliwości telefonicznie.13.6.W przypadku zgłoszenia awarii którejkolwiek z usług – czas reakcji serwisu na zgłoszenie nie może być dłuższy niż 1 godzina (czas reakcji rozumiany jako czas od momentu przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego do momentu potwierdzenia jego przyjęcia przez serwis Wykonawcy).13.7. W przypadku przerwy w świadczeniu usług oraz nieprawidłowości w świadczeniu usług spowodowanych awarią, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w czasie: a) nie dłuższym niż 8 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku usług telefonii stacjonarnej. Czas usunięcia usterki liczony będzie od chwili zgłoszenia telefonicznego, bądź drogą elektroniczną przez Zamawiającego do czasu potwierdzenia przez uprawnione osoby Zamawiającego poprawnej pracy łącza;b) nie dłuższym niż 8 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku usług dostępu do Internetu. Czas usunięcia usterki liczony będzie od chwili zgłoszenia telefonicznego, bądź drogą elektroniczną przez Zamawiającego do czasu potwierdzenia przez uprawnione osoby Zamawiającego po-prawnej pracy łącza.14.Wykonawca zapewni:14.1. dostępność usług telefonii stacjonarnej na poziomie nie mniejszym niż 99,9 % w skali roku kalendarzowego. (RDU>99,8%),14.2.dostępność usługi dostępu do Internetu na poziomie nie mniejszym niż 99,9% w skali roku kalendarzowego. (RDU> 99,8%).Roczna dostępność usługi (RDU*) .*Przez RDU rozumie się, obliczaną w skali roku kalendarzowego (przez który rozumie się 12 okresów rozliczeniowych), sumaryczną liczbę godzin kiedy usługa była dostępna tzn.nie znajdo-wała się w stanie awarii na łączu Zamawiającego.Parametr RDU obliczany jest zgodnie z poniższym wzorem: czas całkowity-czas awarii RDU (%)=czas całko-wity x 100 (%). Do powyższych kalkulacji przyjmuje się, że każda rozpoczęta godzina awarii liczona jest jako pełna godzina awarii.Z obliczenia parametru RDU wyłączane są przerwy w świadczeniu usługi, wynikające z:prac utrzymaniowych sieci operatorów międzynarodowych i operatorów krajowych. Przerwy w świadczeniu usługi nie będą obejmować przerw wynikających z prowadzenia prac konserwacyjnych zleconych Wykonawcy przez Zamawiającego lub leżących po jego stronie. Działań lub zaniechania działania przez Zamawiającego, lub użytkowników upoważnionych przez Zamawiającego, powodujących niedostępność usługi.15.W ramach opłaty miesięcznej Wykonawca uwzględni stały pakiet kwotowy do wykorzystania na połączenia wychodzące, pozwalający na wykonanie co najmniej 83 godziny połączeń do sieci stacjonarnych na terenie kraju lub 41 godzin na połączenia do sieci komórkowych. 16. Po przekroczeniu pakietu kwotowego koszty połączeń będą rozliczane sekundowo i nie będą przekraczać odpowiednio: a) dla połączeń lokalnych i strefowych – 0,05 zł, b) dla połączeń międzystrefowych – 0, 05 zł, c) dla połączeń do wszystkich sieci komórkowych – 0,10 zł. Wymagania szczegółowe: 1.Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii opartych o technologię IP: 1.1. Łącze powinno zapewniać możliwość realizacji połączeń przychodzących i wychodzących jednocześnie dla każdego z numerów DDI zgodnie z Krajowym Planem Numeracyjnym oraz skróconą numeracją wewnętrzną. 1.2. Zamawiający wymaga świadczenia usługi telekomunikacyjnej o charakterze powszechnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, póz. 1800, z późn. zm.), a w szczególności: 1.2.1. Realizacji następujących połączeń telefonicznych: 1.2.1.1. Połączenia telefoniczne krajowe, w tym: miejscowe, strefo-we, międzystrefowe oraz do sieci ruchomych (komórkowych),zgodnie z ofertą Wykonawcy. 1.2.1.2. Połączenia międzynarodowe do krajów Unii Europejskiej, zapewnienie transmisji danych, w tym połączenia do sieci Internet, 1.2.1.3. Zapewnienie transmisji dla faksu,1.2.1.4. Bezpłatnie połączenia do Służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy, posiadających numery skrócone. 1.3. Realizacja usług dodatkowych, zgodnie z ogólnodostępnym Cennikiem Wykonawcy dla klientów biznesowych: 1.3.1.Dodatkowych numerów DDI, 1.3.2. Połączeń trójstronnych,1.3.3. Przekserowania połączeń, 1.3.4.Bezpłatnego blokowania połączeń wychodzących do określonych kategorii numeracji lub usług, 1.3.5. Bezpłatnej prezentacji numeru, 1.3.6.Innych zgodnie z aktualnym Cennikiem Wykonawcy dla klientów biznesowych.1.4.Ponadto Zamawiający wymaga: 1.4.1. Bezpłatnego do-starczania szczegółowego wykazu wykonanych na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych z każdą fakturą. Dopuszczalny jest wykaz jedynie w postaci elektronicznej.1.4.2. Aby taryfa będąca przedmiotem oferty byłą taryfą płaską z naliczaniem sekundowym, to znaczy Zamawiający wymaga jednolite ceny za minutę rozmowy i nie dopuszcza opłat za rozpoczęcie połączenia, podwyższonej opłaty za pierwszą minutę itp.2. Świadczenie usługi dostępu do Internetu poprzez łącze symetryczne o przepustowości 50 Mbit)s: 2.1. Stały dostęp do sieci Internet poprzez łącze o gwarantowanej przepustowości minimum 50 Mbit)s (symetryczne). Wymagania Zamawiającego: a) Download do węzła nie może być mniejszy niż 6,25 MB)s, b) Upload do węzła nie może być mniejszy niż 6,25 MB)s. 2.2. Nielimitowana ilość przesyłanych danych. 2.3. Doprowadzenie oraz instalacja i uruchomienie łącza dostępowego w punkcie abonenta, zakończonego stykiem Ethernet (RJ-45).2.4. Dostarczenie wysoko-wydajnego routera, który będzie zainstalowany i zarządzany przez Wykonawcę, a do którego będzie możliwe podłączenia sieci LAN Zamawiającego.2.5. Łącze musi posiadać podsieć minimum 6 stałych publicznych adresów IP.2.6. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania technologii radiowej. Łącze powinno zostać zrealizowane w technologii światłowodowej.2.7.Skonfigurowanie usługi przez Wykonawcę w sposób umożliwiający dostarczanie połączenia z Internetem dwoma łączami jednocześnie (łącze podstawowe i zapasowe) zagwarantowanymi przez jednego lub różnych dostawców ISP. Zamawiający wymaga określenia parametrów łącza zapasowego, które w przyszłości będzie mogło być użyte w takiej konfiguracji.2.8.Statystyki wykorzystania łącza. 2.9.Dodatkowe, niezbędne urządzenia do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca. 2.10. Zamawiający zaleca Wykonawcy wykonanie usług w oparciu o infrastrukturę sieciową Wykonawcy. W przypadku korzystania z sieci innych operatorów Wykonawca ustala we własnym zakresie wszelkie formalności związane z zestawieniem, włączeniem do eksploatacji oraz późniejszym utrzymaniem usługi. 2.11.Ponadto Zamawiający wymaga:2.12.1. Aby wszystkie ewentualne dodatkowe opłaty o charakterze stałym np. opłata za dzierżawę modemu itp. były wliczone w abonament miesięczny. Zamawiający nie dopuści na fakturze pozycji, dotyczących usług, których nie zamawiał lub które nie wynikają z rozliczeń bilingowych.2.12.2.Łącze doprowadzone do siedziby Zamawiającego powinno zapewniać przepustowość określoną CIR w obu kierunkach i obejmować na całej długości następujące odcinki: a) Od sieci lokalnej Zamawiającego do węzła dostępowego sieci PoP, b) Od sieci lokalnej Zamku Książ do Palmiarni. 2.13.Pełne wysycenie CIR na danym odcinku powinno być osiągane wtedy, gdy nie odbywa się transmisja danych w tym samym kierunku na żadnym z pozo-stałych odcinków. W przypadku, gdy trwa równoczesna transmisja danych z sie-ci Zamawiającego do kilku różnych miejsc przeznaczenia, gwarantowana przepustowość jest rozdzielana pomiędzy wszystkie transmisje. Te same założenia dotyczą ruchu w przeciwnym kierunku, to jest, gdy trwa równoczesna transmisja z kilku różnych źródeł do sieci Zamawiającego.3.Wykonanie połączenia po-między siedzibą główną Zamawiającego czyli Zamkiem Książ, a Palmiarnią za pomocą usługi o przepustowości CIR min. 2 Mb, dzięki której realizowane będą połączenia głosowe jak i transmisji danych wewnątrz firmy jak i do Internetu. Rozwiązanie musi umożliwić rezygnację z dotychczasowych łączy telefonicznych i internetowych na terenie Palmiarni. 4.Zapewnienie zintegrowanego narzędzia telekomunikacyjnego, które łączy wszystkie dostępne kanały telekomunikacyjne i pozwala pracownikom Zamku Książ kontaktować się i współpracować w każdej chwili, niezależnie od miejsca ich pobytu, w tym z użyciem komunikatora biznesowego- Microsoft Office Communicator, Hostowanej skrzynki pocztowej – Microsoft Exchange, Biura w komórce – Microsoft, Active Sync usługi webkonferencji i prezentacji online – Microsoft LiveMeeting, Pracy grupowej – Microsoft SharePoint, Klienta poczty elektronicznej – Micro-soft Outlook lub usług )oprogramowania )narzędzi równoważnych.Liczba osób korzystająca z wymienionych usług będzie zgodna z liczbą kont email. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do bezpłatnej infolinii technicznej oraz dostęp do statystyk oraz bilingów za pośrednictwem serwisu internetowego. 2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do pomocy technicznej w zakresie łącza. bezpieczne i szybkie przesyła-nie różnorodnych danych w obrębie sieci (np. transmisja danych, Internet, intranet, wideokonferencje, połączenia głosowe), możliwość klasyfikacji i usta-wiania priorytetów w ramach połączenia.3.Wykonawca zapewni Zamawiające-mu sieć prywatną, w pełni odseparowaną i niezależną od sieci publicznych, bez dostępu do niej podmiotów zewnętrznych oraz ochronę wszystkich przesyłanych danych przed ich udostępnieniem osobom niepowołanym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.00.00-1, 72.40.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 oraz złożył dokumenty : Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej . Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie i złożonych dokumentów (zaświadczenia o wpisie do rejestru).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie VI.1. specyfikacji na zasadzie spełnia warunek-nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie VI.1. specyfikacji na zasadzie spełnia warunek-nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie VI.1. specyfikacji na zasadzie spełnia warunek-nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie VI.1. specyfikacji na zasadzie spełnia warunek-nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE I WARUNKI TAKIEJ ZMIANY. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy. 1.1.Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a) klęski żywiołowe,b) udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy.1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Za-mawiającego: a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiające-go, b) zmiana w zakresie dostaw przedmiotu zamówienia z przyczyn niewynikających ze strony Wykonawcy, c) w przypadku zbycia lub przejęcia przez inny podmiot administrowania kompleksu zamkowo-parkowgo Książ w Wałbrzychu. 1.3.W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostanie odwołanie, Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania o czas ponad termin ustawowy na rozpatrzenie odwołania.2.Zmiana wynagrodzenia: 2.1.Zmniejszenie zakresu lub ilości świadczonych usług niezależnie od Wykonawcy służące celowemu wydatkowaniu środków publicznych. W takim przypadku przewidywane jest proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia w stosunku do określonego w ofercie.2.2. Zmiana ceny brutto przedmiotu zamówienia wynikająca z czynników niezależnych od Wykonawcy tj. ustawowej zmiany wysokości podatku VAT. 2.3.W przypadku gdy ceny jednostkowe za minutę połączenia w aktualnym Cenniku usług telekomunikacyjnych Wykonawcy dla klientów biznesowych zostaną obniżone w stosunku do cen zaproponowanych w ofercie, Zamawiający przewiduje zmianę (obniżenie) cen jednostkowych za usługi telekomunikacyjne. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego pisemnie o obniżeniu cen i do-starczenia nowego Cennika usług telekomunikacyjnych nie później niż w termi-nie 7 dni od dnia przyjęcia przez Wykonawcę nowego Cennika w oparciu o który zostanie podpisany aneks do umowy. 3. Zmiany pozostałe: 3.1. Odstąpienie od wykonania części usług z powodu przejęcia przez inny podmiot administrowania kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu;3.2.Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, zmiana administratora kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu, zmiana nazwy Zamawiającego, zmiana osób upoważnionych do reprezentowania stron itp.);3.3. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego np. gdy obniży to koszty usług. 4.Zmiany, o których mowa w ust.2 nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielanie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 ( Sekretariat)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.,58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich1, pokój nr 22 ( Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o.”

Zamówienie publiczne zostaje zamieszczone w dwóch formach:

1. Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – ZP SIWZ 2 Usługi telekom.2013

Załącznik nr 1 – wzór oferty.

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 4 – oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 5 – informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 6 –lista podmiotów należących do tej grupy lub informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 7 – Lokalizacja urządzeń wraz z ilością przyłączy,

2. Opis zamieszczony poniżej:

Nr sprawy nadany przez Zamawiającego : ZP/07/08/2013

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w  zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu dla  Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki  z o.o.”

 

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) :

64.21.00.00-1 Usługi telefoniczne i przesyłu danych

72.40.00.00-4 Usługi internetowe 

Na oryginale zatwierdził

Prezes Zarządu

Krzysztof Urbański

(data i podpis)

Wałbrzych, sierpień 2013r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.

Adres: ul. Piastów Śląskich 1, 58 – 306 Wałbrzych

Tel./ fax.: 74 66 43 850 / 74 66 43 862

Regon: 890011550, NIP: 886-000-24-16

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla  Zamek Książ w Wałbrzychu Sp.  z o.o.”

Kategoria wg. Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV):

64.21.00.00-1 Usługi telefoniczne i przesyłu danych

72.40.00.00-4 Usługi internetowe

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

     Wymagania ogólne

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług  telekomunikacyjnych w zakresie połączeń wewnętrznych, lokalnych, strefowych, międzystrefowych,   międzynarodowych   i   sieci   komórkowych  generowanych  z  lokalizacji Zamawiającego (ul. Piastów Śląskich 1, 58 – 306 Wałbrzych tj. siedziby spółki i ul. Wrocławska 158, 58-306 Wałbrzych – Palmiarnia) oraz symetrycznego dostępu do internetu o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 50 Mbit/s.

1.1. Lokalizacja  łącza  50 Mb/s  : siedziba główna Zamawiającego, tj. Wałbrzych  58-306 ul. Piastów Śląskich 1, budynek główny kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” ( Zamek ) , pomieszczenie nr 21 na parterze.

2. Wykonawca zapewni połączenie pomiędzy obiema lokalizacjami Zamawiającego – Zamkiem Książ (ulica Piastów Śląskich 1, 58 – 306 Wałbrzych) i Palmiarnią (ul. Wrocławska 158, 58 – 306 Wałbrzych) za pomocą łącza o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 Mbit/s  służącego do realizacji połączeń głosowych jak i transmisji danych wewnątrz firmy i do Internetu.

3. Wykonawca będzie świadczył usługi telekomunikacyjne bez konieczności fizycznej obecności centrali telefonicznej w siedzibie  Zamawiającego.

4. Wykonawca dostarczy, uruchomi i skonfiguruje :

4.1. wielokontowe telefony systemowe IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o parametrach nie gorszych niż:

● Wyświetlacz LCD o rozdzielczości min. 240×120 pikseli,

 • min. 4 przyciski dwukolorowe sygnalizujące stan profilu SIP,
 • min.18 przycisków programowalnych szybkiego wybierania,
 • min  3 przyciski ekranowe,
 • konferencja do min. 5 abonentów,
 • możliwość indywidualizowania menu,
 • możliwość korzystania z usług Web,
 • dwa porty sieciowe 10/100 Mbit/s ze wsparciem PoE,
 • możliwość montażu na ścianie,
 • w zestawie podstawka na biurko,
 • dźwięk HD (kodek min. G.722 szerokopasmowy),
 • tryb głośnomówiący,
 • redukcja echa,
 • personalizacja dźwięków,
 • personalizacja wyświetlacza,
 • wsparcie dla SIP (RFC3261), TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP, ARP, ICMP, DNS (SRV), PPPoE, TFTP, NTP, DHCP (klient),
 • prezentacja numeru dzwoniącego, blokada prezentacji (globalnie lub dla połączenia),
 • połączenia oczekujące, zawieszanie połączeń, transfer (z konsultacją lub bez),
 • konfiguracja poprzez TR-069, XML, SRTP i TLS. Kontrola mediów 802.1x,
 • książka kontaktów do min. 2000 wpisów i historia połączeń do min. 2000 pozycji,

 w liczbie 4 (cztery) sztuki;

4.2. aparaty dwuprofilowe telefony systemowe IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o parametrach nie gorszych niż:

 • Wyświetlacz LCD o rozdzielczości min.180×60 pikseli,
 • wsparcie dla rozwiązań Wep oraz XML,
 • min. 3 programowalne przyciski,
 • dwa porty sieciowe 10/100 Mbit/s ze wsparciem PoE,
 • min. 2 przyciski dwukolorowe sygnalizujące stan profilu SIP,
 • min. 3 przyciski kontekstowe XML,

●   min. 5 przycisków nawigacyjnych,

w liczbie 16 (szesnaście) sztuk;

 

4.3.nie mniej niż 40 bramek  IP do obsługi istniejących aparatów  analogowych i faksów.

Podana  ilość bramek nie zawiera bramek zastępczych.

 

Lokalizacja poszczególnych urządzeń wraz z ilością przyłączy została określona w załączniku  nr 7 do niniejszej SIWZ .

 

Wykonawca zobowiązuje się także przeszkolić z zakresu użytkowania i konserwacji  wyżej wymienionych urządzeń pracowników Zamawiającego.

5. Wykonawca przeniesie do własnej sieci dotychczasowe numery telefonów przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego łącznie 60 numerów  dla  budynku głównego Zamku i pozostałych budynków kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu oraz Palmiarni w Wałbrzychu, według wykazu w załączniku nr 7.

5.2. Przerwa w świadczeniu usług telekomunikacyjnych  związana z przeniesieniem numerów trwać będzie nie dłużej niż 24 godziny, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, póz. 1800 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249, póz. 1670). Termin przełączenia numerów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Umowę z dotychczasowym operatorem zamawiający rozwiąże we własnym zakresie i właściwym czasie.

6. Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem infrastruktury technicznej oraz odtworzeniem stanu pierwotnego w budynku Zamawiającego stanowią koszty Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z rozbudową swojej infrastruktury telekomunikacyjnej w związku   z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego.

7.Wykonawca będzie świadczył usługę dostępu do internetu bez ograniczeń w ilości i rodzaju przesyłanych danych.

8.Wykonawca przeznaczy dla Zamawiającego pulę stałych adresów IP (co najmniej 16).

W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganej ilości, Zamawiający dopuści przyjęcie innej puli, jednak nie mniejszej niż 6 adresów IP pod warunkiem, że wykonawca wykaże w trakcie realizacji zamówienia odmowę przydzielenia przez RIPE NCC  docelowej ilości ( 16 ) adresów IP.

9. Wykonawca zapewni pocztę elektroniczną  o pojemności min. 1 GB dla każdego użytkownika (co najmniej 20 użytkowników) bez limitu transferu  wraz z usługami:

a) hostowany serwer pocztowy MS Exchange 2010 lub równoważny – współdzielony kalendarz, kontakty, harmonogramy z obsługą w domenie firmowej, możliwość edycji i zmiany, tworzenia i usuwania kont email przez Zamawiającego,

b) hostowany MS SharePoint 2010 lub równoważny – współdzielone zasoby sieciowe,

c)  możliwość obsługi poczty na urządzeniu mobilnym za pomocą push mail,

d)  zunifikowany komunikator umożliwiający nawiązywanie połączeń telefonicznych z użyciem aparatów telefonicznych IP, możliwość określenia statusu i podgląd statusu innych użytkowników, komunikację w trybie tekstowym  w czasie rzeczywistym,

e) wirtualny dysk – przestrzeń hostingowa do backupu.

10.   Wykonawca zapewni następujące usługi konferencyjne:

a)  Wideokonferencja z możliwością współdzielenia pulpitu i prezentacji bazująca na MS Lync lub MS Live Meeting w pakiecie z komunikatorem OCS,

b)  Hostowany mostek telekonferencyjny zarządzany z portalu WEB.

11. Wykonawca zapewni usługi fax-serwer  dla 20 kont użytkowników:

a)  Możliwość wysyłania faksów z komputera,

b)  Możliwość odbierania faksów na skrzynce pocztowej e-mail.

12. Minimalne wymagania dotyczące serwisu:

12.1.Wykonawca    zobowiązany    jest    do    zapewnienia    ciągłości    świadczenia    usług telekomunikacyjnych w całym okresie obowiązywania umowy, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku a także do monitorowania poprawności działania usługi.

12.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności serwisu technicznego umożliwiającego zgłoszenie i rejestrowanie awarii przez 7 dni w tygodniu,24 godziny na dobę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

12.3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia  możliwości szybkiej konfiguracji usługi i dodawania nowych funkcjonalności w ciągu 8 godzin w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00.

12.3.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zdalnego wsparcia i doradztwa technicznego w zakresie eksploatacji i rozwoju usługi.

13.Awarie i planowane prace:

13.1. Przez awarię rozumie się przerwę w  działaniu usługi, z wyłączeniem przerw spowodowanych siłą wyższą lub przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego. W szczególności za awarię uważa się wszystkie przerwy w dostarczaniu usług w godzinach 6:00 -18:00 w dni robocze.

13.2.Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać awarię do odpowiedniego działu Wykonawcy niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

13.3. Wykonawca zarządza diagnozą awarii, lokalizacją uszkodzenia oraz naprawą uszkodzenia do czasu usunięcia awarii.

13.4. Wykonawca zarejestruje zgłoszoną awarię oraz nada jej odpowiedni numer porządkowy.

13.5.Zgłoszenie awarii (zgłoszenie nieprawidłowości działania usług) przez Zamawiającego zostanie potwierdzone przez Wykonawcę drogą elektroniczną lub w przypadku braku takiej możliwości telefonicznie.

13.6.W przypadku zgłoszenia awarii którejkolwiek z usług  – czas reakcji serwisu na zgłoszenie nie może być dłuższy niż 1 godzina (czas reakcji rozumiany jako czas od momentu przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego do momentu potwierdzenia jego przyjęcia przez serwis Wykonawcy).

13.7. W przypadku przerwy w świadczeniu usług oraz nieprawidłowości w świadczeniu usług spowodowanych awarią, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w czasie:

a) nie dłuższym niż 8 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku usług telefonii stacjonarnej. Czas usunięcia usterki liczony będzie od chwili zgłoszenia telefonicznego, bądź drogą elektroniczną przez Zamawiającego do czasu potwierdzenia przez uprawnione osoby Zamawiającego poprawnej pracy łącza;

b) nie dłuższym niż 8 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku usług dostępu do internetu. Czas usunięcia usterki liczony będzie od chwili zgłoszenia telefonicznego, bądź drogą elektroniczną przez Zamawiającego do czasu potwierdzenia przez uprawnione osoby Zamawiającego poprawnej pracy łącza.

14.Wykonawca zapewni:

14.1. dostępność usług telefonii stacjonarnej na poziomie nie mniejszym niż 99,9 % w skali roku kalendarzowego. (RDU>99,8%)

14.2.dostępność usługi dostępu do internetu na poziomie nie mniejszym niż 99,9% w skali roku kalendarzowego. (RDU>99,8%)

Roczna dostępność usługi (RDU*)

*Przez RDU rozumie się, obliczaną w skali roku kalendarzowego (przez który rozumie
si
ę 12 okresów rozliczeniowych), sumaryczną liczbę godzin kiedy usługa była dostępna tzn.
nie znajdowa
ła się w stanie awarii na łączu Zamawiającego.

Parametr RDU obliczany jest zgodnie z poniższym wzorem:

                        czas całkowity –  czas awarii     

                                                      RDU [ % ]   =  czas całkowity x 100 [ % ]

 

 Do powyższych kalkulacji przyjmuje się, że każda rozpoczęta godzina awarii liczona jest jako pełna godzina awarii.

Z obliczenia parametru RDU wyłączane są przerwy w świadczeniu usługi, wynikające z:

 • prac utrzymaniowych sieci operatorów międzynarodowych i operatorów krajowych.
 • przerwy  w   świadczeniu   usługi   nie   będą   obejmować   przerw   wynikających   z prowadzenia prac konserwacyjnych zleconych Wykonawcy przez Zamawiającego lub leżących po jego stronie.
 •  działań   lub   zaniechania   działania   przez   Zamawiającego,   lub   użytkowników upoważnionych przez Zamawiającego, powodujących niedostępność usługi.

15.W ramach opłaty miesięcznej Wykonawca uwzględni stały pakiet kwotowy do wykorzystania na połączenia wychodzące, pozwalający na wykonanie co najmniej 83  godziny połączeń do sieci stacjonarnych na terenie kraju lub 41 godzin na połączenia do sieci komórkowych.

16. Po przekroczeniu pakietu kwotowego koszty połączeń będą rozliczane sekundowo i nie będą przekraczać odpowiednio:

a)  dla połączeń lokalnych i strefowych – 0,05 zł,

b) dla połączeń międzystrefowych – 0, 05 zł,

c) dla połączeń do wszystkich sieci komórkowych – 0,10 zł .

Wymagania szczegółowe

 1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii opartych o technologię IP:

1.1. Łącze powinno zapewniać możliwość realizacji połączeń przychodzących i wychodzących jednocześnie dla każdego z numerów DDI zgodnie z Krajowym Planem Numeracyjnym oraz skróconą numeracją wewnętrzną.

1.2. Zamawiający   wymaga   świadczenia   usługi   telekomunikacyjnej   o   charakterze powszechnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, póz. 1800, z późn. zm.), a w szczególności:

1.2.1. Realizacji następujących połączeń telefonicznych:

1.2.1.1. Połączenia   telefoniczne   krajowe, w  tym: miejscowe, strefowe, międzystrefowe oraz do sieci ruchomych (komórkowych),zgodnie z ofertą Wykonawcy.

1.2.1.2. Połączenia międzynarodowe do krajów Unii Europejskiej, zapewnienie transmisji danych, w tym połączenia do sieci internet,

1.2.1.3. Zapewnienie transmisji dla faksu,

1.2.1.4. Bezpłatnie połączenia do Służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy, posiadających numery skrócone.

1.3. Realizacja usług dodatkowych, zgodnie z ogólnodostępnym Cennikiem Wykonawcy dla klientów biznesowych:

1.3.1.       Dodatkowych numerów DDI,

1.3.2.       Połączeń trójstronnych,

1.3.3.       Przekierowania połączeń,

1.3.4.       Bezpłatnego blokowania połączeń   wychodzących   do  określonych   kategorii numeracji lub  usług,

1.3.5.       Bezpłatnej prezentacji numeru,

1.3.6.       Innych zgodnie z aktualnym Cennikiem Wykonawcy dla klientów biznesowych.

1.4.Ponadto Zamawiający wymaga:

1.4.1. Bezpłatnego dostarczania szczegółowego wykazu wykonanych na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych z każdą fakturą. Dopuszczalny jest wykaz jedynie w postaci elektronicznej.

1.4.2. Aby taryfa będąca przedmiotem oferty byłą taryfą płaską z naliczaniem sekundowym, to znaczy  Zamawiający  wymaga jednolite ceny za minutę rozmowy i nie dopuszcza opłat za rozpoczęcie połączenia, podwyższonej opłaty za pierwszą minutę itp.

2. Świadczenie usługi dostępu do Internetu poprzez łącze symetryczne o przepustowości 50 Mbit/s:

2.1. Stały dostęp do sieci Internet poprzez łącze o gwarantowanej przepustowości minimum 50   Mbit/s (symetryczne).

Wymagania Zamawiającego:

a)  Download do węzła nie może być mniejszy niż 6,25 MB/s,

b) Upload do węzła nie może być mniejszy niż 6,25 MB/s.

2.2. Nielimitowana ilość przesyłanych danych.

2.3 Doprowadzenie oraz instalacja i uruchomienie łącza dostępowego w punkcie abonenta, zakończonego stykiem Ethernet (RJ-45).

2.4. Dostarczenie wysokowydajnego routera, który będzie zainstalowany i zarządzany przez Wykonawcę, a do którego będzie możliwe podłączenia sieci LAN Zamawiającego.

2.5.Łącze musi posiadać podsieć minimum 6  stałych publicznych adresów IP.

2.6.Zamawiający nie dopuszcza zastosowania technologii radiowej. Łącze powinno zostać zrealizowane w technologii światłowodowej.

2.7.Skonfigurowanie usługi przez Wykonawcę w sposób umożliwiający dostarczanie połączenia z internetem dwoma łączami jednocześnie (łącze podstawowe i zapasowe) zagwarantowanymi przez jednego lub różnych dostawców ISP. Zamawiający wymaga określenia parametrów łącza zapasowego, które w przyszłości będzie mogło być użyte w takiej konfiguracji

2.8.Statystyki wykorzystania łącza.

2.9.Dodatkowe, niezbędne urządzenia do  prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca.

2.10.Zamawiający zaleca Wykonawcy wykonanie usług w oparciu o infrastrukturę sieciową Wykonawcy. W przypadku korzystania z sieci innych operatorów Wykonawca ustala we własnym zakresie wszelkie formalności związane z zestawieniem, włączeniem do eksploatacji oraz późniejszym utrzymaniem usługi.

2.11.Ponadto Zamawiający wymaga:

2.12.1. Aby wszystkie ewentualne dodatkowe opłaty o charakterze stałym np. opłata za dzierżawę mo-demu itp. były wliczone w abonament miesięczny. Zamawiający nie dopuści na fakturze pozycji, dotyczących usług, których nie zamawiał lub które nie wynikają z rozliczeń  bilingowych.

2.12.2.Łącze doprowadzone do siedziby Zamawiającego powinno zapewniać przepustowość określoną CIR w obu kierunkach i obejmować na całej długości następujące odcinki:

a) Od  sieci  lokalnej  Zamawiającego do węzła dostępowego sieci PoP,

b) Od sieci lokalnej Zamku Książ do Palmiarni.

2.13.      Pełne wysycenie CIR na danym odcinku powinno być osiągane wtedy, gdy nie odbywa się transmisja danych w tym samym kierunku na żadnym z pozostałych odcinków. W przypadku gdy   trwa równoczesna transmisja danych z sieci Zamawiającego do kilku różnych miejsc przeznaczenia, gwarantowana przepustowość jest rozdzielana pomiędzy wszystkie transmisje. Te same założenia dotyczą ruchu w przeciwnym kierunku, to jest, gdy trwa równoczesna transmisja z kilku różnych źródeł do sieci Zamawiającego.

3. Wykonanie połączenia pomiędzy siedzibą główną Zamawiającego czyli Zamkiem Książ, a Palmiarnią za pomocą usługi o przepustowości CIR min. 2 Mb, dzięki której realizowane będą połączenia głosowe jak i  transmisji danych wewnątrz firmy jak i do internetu. Rozwiązanie musi umożliwić rezygnację z dotychczasowych łączy telefonicznych i  internetowych na terenie Palmiarni.

4.  Zapewnienie zintegrowanego narzędzia telekomunikacyjnego, które łączy wszystkie dostępne kanały telekomunikacyjne i pozwala pracownikom Zamku Książ kontaktować się i współpracować w każdej chwili, niezależnie od miejsca ich pobytu, w tym z użyciem komunikatora biznesowego– Microsoft Office Communicator, Hostowanej skrzynki pocztowej – Microsoft Exchange, Biura w komórce – Microsoft, Active Sync usługi webkonferencji i prezentacji online – Microsoft LiveMeeting, Pracy grupowej – Microsoft SharePoint, Klienta poczty elektronicznej – Microsoft Outlook lub usług /oprogramowania /narzędzi równoważnych.  Liczba osób korzystająca z wymienionych usług będzie zgodna z liczbą kont email.

Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

 

1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do bezpłatnej infolinii technicznej oraz dostęp do statystyk oraz bilingów za pośrednictwem serwisu internetowego.

2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do pomocy technicznej w zakresie łącza. bezpieczne i szybkie przesyłanie różnorodnych danych w obrębie sieci (np.: transmisja danych, Internet, intranet, wideokonferencje, połączenia głosowe), możliwość klasyfikacji i ustawiania priorytetów w ramach połączenia.

3.Wykonawca zapewni Zamawiającemu sieć prywatną,  w pełni odseparowaną i niezależną od sieci publicznych, bez dostępu do niej podmiotów zewnętrznych oraz ochronę wszystkich przesyłanych danych przed ich udostępnieniem osobom niepowołanym.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Termin zakończenia prac podłączeniowych i przygotowawczych: 3 miesiące (90 dni)  od daty zawarcia umowy.

2. Termin rozpoczęcia realizacji usługi od dnia następującego po dniu zakończenia prac podłączeniowych i przygotowawczych.

3. Termin zakończenia realizacji usługi 48 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji usługi.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji usługi.

V. INFORMACJE OGÓLNE

1. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi – dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2.Wykonawca składając swoją ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w SIWZ włącznie ze wszystkimi załącznikami, jakim podporządkowane jest niniejsze zamówienie oraz wymagania określone przez Zamawiającego.

3.Wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się i zastosowania do wszystkich załączników  załączonych do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych  w ustawie.

5.Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonana zmiana Specyfikacji zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.ksiaz.walbrzych.pl (pod ogłoszeniem o niniejszym zamówieniu).

6.Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wycofywania oferty Wykonawca powinien złożyć pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy – przed upływem terminu składania ofert, według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE”.

7.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki lub uzupełnić ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie takie musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.

8.Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, zamówienia uzupełniającego, nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW   

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

1.1.Posiadaniania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zamawiający  wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2  oraz złożył dokumenty :

Aktualne zaświadczenie o  wpisie  do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej .

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie i złożonych dokumentów (zaświadczenia o wpisie do rejestru).

 

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

1.3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2.Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył  oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

2.Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie VI/1 specyfikacji na zasadzie spełnia warunek/nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.

3.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego warunek określony w pkt. 1.2. spełniają łącznie, natomiast każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, tj. złożyć oświadczenie wymienione w pkt. VII/4.1. specyfikacji. Oświadczenie wymienione w pkt. VII/2.1. niniejszej specyfikacji musi być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

5.1. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

5.2. zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamó-wienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów,

5.3. pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem,

5.4. jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców,

5.5. wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem),

5.6. oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

VII.OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Forma dokumentów i oświadczeń:

1.1.Wymienione poniżej dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii, poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imie-niu Wykonawcy. Potwierdzenie kserokopii za zgodność z oryginałem może być dokonane przez jedną  z osób podpisujących ofertę.

1.2.Upoważnienie do podpisywania oferty oraz potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem w imieniu Wykonawcy musi wynikać bezpośrednio z przedstawionych dokumentów. Gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, posiadające zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

 

1.3. Oświadczenia oraz pełnomocnictwa należy złożyć w formie oryginału.

 

2.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:

 

2.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

 

2.2.Dokumenty wymienione w pkt. VI/1.1 specyfikacji, a mianowicie:

 

Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171,póź. 1800 ze zm.).

 

3.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o których mowa w pkt. VI/1.3 i 3 specyfikacji będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawcy winni dołączyć do oferty następujące dokumenty:

 

4.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;

 

4.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

 

4.3.Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonaw-

ca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

4.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolni-

czego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

 

5.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. VII/4 specyfikacji.

 

6.Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają wymagane dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Wykonawca składa odpowiednio dokumenty wymienione w § 4 ust. 1 pkt. 1 lit. a i c rozporządzenia wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

6.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż                  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

7.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

8.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie wymienione w pkt. VII/2.1. specyfikacji winno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców, oświadczenie  z pkt. VII/4.1. specyfikacji składa każdy z Wykonawców.

 

9. Wykonawca w składa oświadczenie, że nie należy do  grupy kapitałowej lub  określa grupę kapitałową do której należy. W przypadku przynależenia do grupy kapitałowej wykonawca zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp. Wzór listy i oświadczeń  stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Na podstawie zapisów Ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. nr 50 poz.331 z późn. zmianami) przez grupę kapitałową należy rozumieć  wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

 

 

         VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI, WIZJA LOKALNA:

 

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.1. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po terminie składania wniosków lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

1.2.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, zamawiający prześle wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej: www.ksiaz.walbrzych.pl (pod ogłoszeniem o niniejszym zamówieniu).

1.3. Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacje są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

 

2.W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia oraz informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu. Przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia oraz informacje przekazywane są faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Numer faksu Zamawiającego: 74/66 43 862.

 

3. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

3.1. w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia – Pan Zbigniew Kaczorowski,

3.2. w sprawach związanych z procedurą przetargową – Pan Zbigniew Mudy,

 

4.Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej dla zainteresowanych. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej zostaje wyznaczony na dzień 19 sierpnia 2013r. w godzinach od 1000 do 1400. Osobą kontaktową w sprawach dotyczących wizji lokalnej jest Pan Zbigniew Kaczorowski, tel. 665 164 848, godzinę wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie.

 

IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

 

W oparciu o zapisy art. 45 ust. 2 ustawy PZP  Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium przez Wykonawcę.

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ      

 

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

 XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą cały przedmiot zamówienia. Oferta Wykonawcy winna być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej – pod rygorem nieważności – wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

3. Do oferty należy dołączyć:

3.1.Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy, jeżeli upoważnienie osoby   podpisującej nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3.2. Dokumenty wymagane w pkt. VII niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.3. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 5  do SIWZ.

3.4. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt. VII/9  przypadku przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

 

4.Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającym pełnomocnictwo. Osoby te muszą złożyć podpisy również na oświadczeniach oraz  w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany.

 

5.Za osoby uprawnione do podpisywania oferty i składania oświadczeń w imieniu Wykonawców uznaje się:

5.1.osoby wskazane w prawomocnych przez sądy w rejestrach przedsiębiorców lub rejestrach spółdzielni,

5.2. osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

5.3.osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez ww. osoby. W przypadku podpisania oferty i jej załączników przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo posiadające zakres (podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną) musi być dołączone do oferty,

5.4. wspólników, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej. Jeżeli oferta nie została podpisana przez wszystkich wspólników Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez wszystkich pozostałych wspólników chyba, że upoważnienie do występowania w imieniu pozostałych wspólników wynika z załączonej umowy spółki cywilnej.

 

6.Zaleca się aby oferta była zszyta lub spięta, strony oferty ponumerowane, a wszystkie załączniki podpisane przez osoby upoważnione i opieczętowane pieczęciami.

 

7.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca powinien wyodrębnić w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być oznaczony „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”.

 

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

 

9. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie z opisem:

 

pełna nazwa Wykonawcy

adres, numer telefonu

Zamawiającym jest: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.

Adres: ul. Piastów Śląskich 1, 58 – 306 Wałbrzych

Tel./ fax./: 74 66 43 850 / 74 66 43 862

Regon: 890011550, NIP: 886-000-24-16

 

„OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY – „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla  Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki  z o.o.”

Nie otwierać przed godziną 10:10 w dniu 26 sierpnia 2013r.

 

10.W przypadku złożenia oferty w innej formie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej przedwczesne otwarcie.

11.Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone, bez ich otwierania.

12.Ofertę można składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres Zamawiającego.

UWAGA – za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 26 sierpnia 2013r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. Adres: ul. Piastów Śląskich 1, 58 – 306 Wałbrzych – sekretariat.- pok. 22. 

 

2. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna postępowania odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2013r. o godz.10:10 w siedzibie Zamawiającego: Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o ul. Piastów Śląskich 1, 58 – 306 Wałbrzych, parter – pok. Nr 21  (sala konferencyjna).

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUTY OFERTY

1.Wykonawca podaje w ofercie cenę brutto – sumę opłat miesięcznych za całość zamówienia, z uwzględnieniem 48 – miesięcznego okresu świadczenia usługi oraz wskazuje wartość netto i  wysokość podatku VAT  wg załącznika Nr 1 do SIWZ ;

 1. Wykonawca wskazuje także wysokość pakietu kwotowego mieszczącego się w opłacie miesięcznej pozwalającego na wykonanie połączeń – odpowiednio co najmniej 83 godzin połączeń do sieci stacjonarnych na terenie kraju lub 41 godzin połączeń do sieci komórkowych.

3. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej ze specyfikacją i obowiązującymi przepisami realizacją przedmiotu zamówienia (jak np. opłaty instalacyjne, abonament), koszty serwisu gwarancyjnego, w tym niezbędne przeglądy i konserwacje, oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić) oraz wszelkie inne koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zgodne ze specyfikacją i umową. Cena ofertowa  zawiera należny podatek VAT. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie obejmuje wynagrodzenia za wykorzystane jednostki poszczególnych usług objętych pakietem kwotowym, po przekroczeniu tego pakietu.

4. Zamawiający dla potrzeb oceny i porównania ofert w przypadku ofert Wykonawców mających
siedzibę poza granicami Polski doliczy do przedstawionych cen podatek od towarów i usług
VAT, który ma obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami

5. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN.

6. Każdy Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.

7. Nie przewiduje się waloryzacji cen jednostkowych.

8. Zamawiający w przypadku  ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT)
dopuszcza możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po
ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu do umowy.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,

 ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW, SPOSÓB OCENY OFERT

1.Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu oferty Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty: netto i brutto dla zamówienia ze wskaźnikiem mocy i bez wskaźnika mocy oraz cenę netto i brutto ogółem.

2.Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny :  cena – 100 %.

Oferta o najniższej cenie otrzyma maksymalną liczbę punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru:

                                Cena brutto oferty z najniższą ceną

Ilość punktów przyznanych       =        ———————————————————         x 100  pkt.

Wykonawcy                                                     Cena brutto kolejnej porównywanej oferty

 

3.Spośród oferty, które nie zostaną odrzucone Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, tj. taką   która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium cena.

4. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.O terminie oraz miejscu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę, którego ofertę wybrano.

2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania  i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona  i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną Wykonawcom w kryterium oceny oferty;

2.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

2.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

2.4. terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zmawiający zamieści informacje, o których

mowa w pkt. XV/2.1. na stronie internetowej www.ksiaz.walbrzych.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

4.W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

należy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawić umowę regulującą

współpracę podmiotów występujących wspólnie, zawierającą wskazane pełnomocnika lub lidera

(w przypadku zawiązania przez Wykonawców konsorcjum).

5.Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie wcześniej niż 5 lub 10 dni ( w zależności od formy przekazania) od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż w terminie związania ofertą z uwzględnieniem art. 94 ust. 2.

XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Wykonawca dołączy do oferty propozycję treści  umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla  Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki  z o.o oraz Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej „regulaminem”, opracowanym na podstawie ustawy Prawo telekomunikacyjne, który stanowi Załącznik do umowy uwzględniające wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (pkt. III specyfikacji)  oraz istotne dla Zamawiającego warunki umowy, o których mowa w pkt. XVI specyfikacji i możliwe zmiany w zawartej umowie oraz warunki takiej zmiany, o których mowa w pkt. XVII specyfikacji.

2. Regulamin wiąże Strony w zakresie, w jakim nie jest on sprzeczny, bądź mniej korzystny w stosunku do  postanowień umowy i niniejszej specyfikacji.

3. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia na wniosek Wykonawcy pomieszczenia technicznego  (serwerowni)  oraz  innych  pomieszczeń  w celu  doprowadzenia  infrastruktury technicznej Wykonawcy w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

4.  Zlecenie   wykonania   części   czynności   podwykonawcom   nie  zmienia   zakresu   zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki związane z powierzeniem podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy, tj. jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców
jak za swoje własne.

6. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty                ……………zł brutto (słownie złotych: …………       00/100). Kwota o której mowa w ust. 1 została obliczona na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………. 2013 r., która stanowi Załącznik Nr 1 do umowy. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie obejmuje wynagrodzenia za wykorzystane jednostki poszczególnych usług objętych pakietem kwotowym po przekroczeniu tego pakietu.

7.W przypadku gdy ceny jednostkowe za minutę połączenia w aktualnym Cenniku usług telekomunikacyjnych Wykonawcy dla klientów biznesowych zostaną obniżone w stosunku do cen zaproponowanych w ofercie, ceny jednostkowe ulegną odpowiednio obniżeniu po dostarczeniu zaktualizowanego Cennika i zawarciu aneksu do umowy.

8. Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie suma opłaty miesięcznej oraz iloczynu faktycznej liczby wykorzystanych jednostek poszczególnych usług objętych pakietem kwotowym po przekroczeniu tego pakietu i cen jednostkowych każdej usługi. W przypadku nie wykorzystania całej kwoty, o której mowa w ust. 6, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

9.Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, chyba, że przedstawiciele Stron, ustalą inny okres rozliczeniowy.

10.Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za każdy okres rozliczeniowy w którym wykonywane były usługi telekomunikacyjne, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur, w terminie do 30 dni licząc od daty  wystawienia faktury VAT.

10.1. Faktury VAT płatne na konto wskazane w treści każdej faktury VAT, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do doręczenia faktury na co najmniej 23 dni przed  terminem płatności określonym w pkt. 10., a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie podłużony o czas opóźnienia.

11. Wartość faktury stanowić będzie suma cen abonamentów miesięcznych usług telekomunikacyjnych za dany okres rozliczeniowy oraz iloczynu liczby jednostek poszczególnych wykonanych usług objętych pakietem kwotowym po przekroczeniu tego pakietu i ceny jednostkowej każdej usługi, za poprzedni okres rozliczeniowy.

11.1. Wszystkie abonamenty i usługi, o których mowa w pkt. 11 naliczane będą z dołu w miesięcznych cyklach rozliczeniowych.

12. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony ustalają  dzień uznania rachunku  bankowego Wykonawcy.

13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych w całym okresie obowiązywania umowy, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, a także do monitorowania poprawności działania usługi.

14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności serwisu technicznego umożliwiającego zgłoszenie, rejestrowanie i usuwanie awarii przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres:…………. lub telefonicznie pod nr tel………..         Zmiana danych o których mowa w zdaniu poprzednim następuje poprzez zgłoszenie Zamawiającemu drogą elektroniczną i nie stanowi zmiany umowy.

15. Zgłoszenie awarii (zgłoszenie nieprawidłowości działania usług) przez Zamawiającego zostanie potwierdzone przez Wykonawcę drogą elektroniczną na adres wskazany w Umowie lub w przypadku braku takiej możliwości – telefonicznie.

16. W przypadku zgłoszenia awarii którejkolwiek z usług czas reakcji serwisu na zgłoszenie nie może być dłuższy niż 1 godzina (czas reakcji rozumiany jako czas od momentu przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego do momentu potwierdzenia jego przyjęcia przez serwis Wykonawcy).

17. W przypadku przerwy w świadczeniu usług oraz nieprawidłowości w świadczeniu usług spowodowanych awarią, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w czasie:

17.1.nie dłuższym niż 8 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku usług
telefonii stacjonarnej. Czas usunięcia usterki liczony będzie od chwili zgłoszenia telefonicznego, bądź drogą elektroniczną przez Zamawiającego do czasu potwierdzenia przez uprawnione osoby Zamawiającego poprawnej pracy łącza;

17.2. nie dłuższym niż 8 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku usług dostępu do internetu. Czas usunięcia usterki liczony będzie od chwili zgłoszenia telefonicznego, bądź drogą elektroniczną przez Zamawiającego do czasu potwierdzenia przez uprawnione osoby Zamawiającego poprawnej pracy łącza.

18. Wykonawca zapewni:

18.1.dostępność usług telefonii stacjonarnej na poziomie nie mniejszym niż 99,9 % w skali roku kalendarzowego.

18.2. dostępność usługi dostępu do Internetu na poziomie nie mniejszym niż 99,9 % w skali
roku kalendarzowego.

18.3 przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń zapewnionych Zamawiającemu przez Wykonawcę.

19.  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności usług będące konsekwencją:

19.1. nieprawidłowego używania sprzętu przez Zamawiającego;

19.2. powstania w lokalizacji warunków uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie usług;

19.3. przerw lub zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej do lokalizacji;

19.4. zniszczenia lub uszkodzenia łączy lub urządzeń przez Zamawiającego;

19.5. działania siły wyższej, w tym zjawisk atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych, poza
kontrolą Wykonawcy i których nie można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuni-
knione, nawet po przedsięwzięciu przez Wykonawcę wszelkich uzasadnionych czynności zmierzających do uniknięcia takich wydarzeń lub zapobieżenia ich skutkom;

19.6. dokonywania prac serwisowych sieci (prace serwisowe sieci wykonywane są nie częściej niż 2 razy w roku w godzinach 18:00 – 05:00 i trwają nie dłużej niż 1 godzinę). Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego w formie pisemnej bądź elektronicznej o zamiarze przeprowadzenia powyższych prac serwisowych oraz ich zakresie z trzydniowym wyprzedzeniem,  przy czym  na wniosek  Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić prace serwisowe w innym uzgodnionym przez obie Strony terminie. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać powyższe prace serwisowe w sposób, który w możliwie najmniejszym zakresie ograniczy albo uniemożliwi świadczenie usług. Jakiekolwiek inne prace niż wskazane powyżej lub wykonywane z naruszeniem w/w obowiązków nie stanowią prac serwisowych. Okres przerwy w dostępności usług spowodowany wykonywaniem prac serwisowych nie jest zaliczany do okresu za który nalicza się kary umowne.

20. W przypadku usługi stałego dostępu do Internetu:

20.1. awarię usługi definiuje się jako stratę pakietów pomiędzy routerem Zamawiającego a ostatnim
punktem pomiarowym w sieci Wykonawcy na poziomie większym niż 30% przez czas nie krótszy niż 60 minut;

20.2.metoda pomiaru straty pakietów wyrażona w % będzie realizowana następująco:

20.2.1. wysyłanie co najmniej 1000 pakietów ICMP Echo Request,

20.2.2.rozmiar pakietu 64 bajty,

20.2.3.czas pomiaru co najmniej 600 sekund, czas odpowiedzi na pakiet ICMP Echo Request (timeout) nie krótszy niż 1 sekunda.

21. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

21.1.odstąpienia Wykonawcy od umowy lub odstąpienia przez Zamawiającego od  umowy z przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  10% całkowitego Wynagrodzenia wykonawcy za realizację umowy;

21.2.opóźnienia z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych  w wysokości 1% kwoty całkowitego Wynagrodzenia wykonawcy za realizację umowy za każdy rozpoczęty dzień nieświadczenia usługi;

21.3.opóźnienia z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia awarii w wysokości 0,67%  wartości miesięcznych opłat abonamentowych za każdą godzinę przekroczenia parametru CUA .

21.4.przerwania świadczenia lub nienależytego świadczenia usług telekomunikacyjnych przez
okres dłuższy niż 72 godziny w wysokości 1% całkowitego Wynagrodzenia wykonawcy za realizację umowy za każdy kolejny rozpoczęty dzień nieświadczenia lub nienależytego świadczenia usługi.

22.Strony ustalają, że naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej.
Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą prowadzone na zasa-
dach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, póz. 2291).

23.Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego  Wy-
konawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

24.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

25.Kary umowne podlegają zsumowaniu.

26. Zapłata kar umownych nie zwolni Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.

27. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zgodnie z art. 145 ust.1 ustawy  Prawo zamówień  publicznych.  W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

28. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę
postanowień niniejszej umowy ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w którym nastąpiło rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy. Za rażące naruszenie umowy uznaje się w szczególności sytuację gdy:

28.1.Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umową i nie reaguje na dwa kolejne zgłoszenia nieprawidłowości działania usługi (zgłoszenia awarii) przesyłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną, przy czym uznaje się, że Wykonawca nie reaguje na zgłoszenie po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie nieprawidłowości;

28.2. Wykonawca nie rozpoczął lub nie kontynuuje wykonania przedmiotu umowy;

28.3. Suma kar umownych przekroczy 10% kwoty całkowitego Wynagrodzenia wykonawcy za realizację umowy.

29. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy
Wykonawcy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

30.Usługi w ramach umowy mogą być świadczone w czasie na jaki dana umowa jest zawarta.

XVII. MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE I WARUNKI TAKIEJ ZMIANY.\

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej:

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy.

1.1.Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

a) klęski żywiołowe,

b) udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy.

1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego:

a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

b) zmiana w zakresie dostaw przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze strony Wykonawcy,

c) w przypadku zbycia lub przejęcia przez inny podmiot administrowania kompleksu zamkowo-parkow-go Książ  w Wałbrzychu.

1.3.W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostanie odwołanie, Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania o czas ponad termin ustawowy na rozpatrzenie odwołania.

2.Zmiana wynagrodzenia:

2.1.Zmniejszenie zakresu lub ilości świadczonych usług niezależnie od Wykonawcy służące celowemu wydatkowaniu środków publicznych. W takim przypadku przewidywane jest proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia w stosunku do określonego w ofercie.

2.2. Zmiana ceny brutto przedmiotu zamówienia wynikająca z czynników niezależnych od Wykonawcy tj. ustawowej  zmiany wysokości podatku VAT.

2.3.W przypadku gdy ceny jednostkowe za minutę połączenia w aktualnym Cenniku usług telekomunikacyjnych Wykonawcy dla klientów biznesowych zostaną obniżone w stosunku do cen zaproponowanych w ofercie, Zamawiający przewiduje zmianę (obniżenie) cen jednostkowych za  usługi telekomunikacyjne. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego pisemnie o obniżeniu cen i dostarczenia nowego Cennika usług telekomunikacyjnych nie później niż w terminie 7 dni od dnia  przyjęcia przez Wykonawcę nowego Cennika w oparciu o który zostanie podpisany aneks do umowy.

3. Zmiany pozostałe:

3.1. Odstąpienie od wykonania części usług z powodu przejęcia przez inny podmiot administrowania kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu;

3.2. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana   rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, zmiana administratora kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu, zmiana nazwy Zamawiającego, zmiana osób upoważnionych do reprezentowania stron   itp.);

3.3. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego np. gdy obniży to koszty usług.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2  nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia.

5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielanie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W oparciu o art. 147 ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający  nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU

 POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przewidziane dla zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

c) odrzucenia oferty odwołującego.

W pozostałych przypadkach wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu.

Terminy wniesienia odwołania reguluje przepis art. 182 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – wzór oferty.

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 4 – oświadczenie osoby fizycznej o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 5 – informacja o podwykonawcach

Załącznik nr 6 –lista podmiotów należących do tej grupy lub informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 7  – Lokalizacja urządzeń wraz z ilością przyłączy,

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Wałbrzych: Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407 wraz z obsługą kotłowni i bieżącą konserwacją urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła oraz bieżącymi pracami konserwacyjno – naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 313044 – 2013; data zamieszczenia: 05.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 286728 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407 wraz z obsługą kotłowni i bieżącą konserwacją urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła oraz bieżącymi pracami konserwacyjno – naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klima-tycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiar-ni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407 wraz z obsługą kotłowni i bieżącą konserwacją urządzeń grzew-czych, instalacji i odbiorników ciepła oraz bieżącymi pracami konserwacyjno-naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu.2. Szczegółowy wykaz prac do wykonywania w zakresie pielęgnacji zieleni: 2.1.Pielęgnacja zieleni między in-nymi: nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej na powierzchni około 2500 m2 oraz zieleni i otwartych terenów parkowych na powierzchni około 8000 m2, 2.2. wykonywanie cięć sanitarnych, chirurgicznych, pielęgnacyjnych i korekcyjnych roślin, krzewów ozdobnych i drzew, 2.3. nasadzanie nowych roślin i uzupełnianie ubytków w roślinach, 2.4. wykonanie nasadzeń roślin sezonowych (3 razy w roku) na klombach usytuowanych w 7 miejscach na terenie obiektu (do ok. 110 m2 ), 2.5. pielęgnacja roślin sezonowych, 2.6. zasilanie, podlewanie i dokarmianie roślin, 2.7. nawadnianie wszystkich nowo posadzonych roślin, 2.8. stosowanie środków ochrony roślin, 2.9. ochrona chemiczna roślin, 2.10. wykonywanie oprysków drzew i krzewów przeciwko szkodnikom i chorobom, 2.11. stosowa-nie selektywnego środka chwastobójczego na trawnikach, 2.12. uzupełnianie podłoża w zależności od potrzeb, 2.13. koszenie trawników o powierzchni około 8000 m2 w cyklu 10 dniowym maksymalnie 15 cykli, 2.14. utrzymanie traw-ników w stanie niepogorszonym poprzez nawożenie, dosiewanie, wyrównywa-nie kretowisk, podlewanie, zimą odśnieżanie w przypadku nadmiernych opadów śniegu, 2.15. zakup kwiatów kwitnących np. guzmani w ilości ok. 100 sztuk i wykonanie nasadzeń na trzech kaskadach wodnych w cyklu 3 miesięcznym, 2.16. wykonanie nasadzeń rabatowych w skrzyniach – 10 szt, skrzynkach balkonowych – 20szt, 2.17. wykonanie nasadzeń rabatowych wzdłuż szklani nr 1 ( wym. rabaty 25 m x 0,60 m), 2.18. uzupełnienie kory i wymiana agrotka-niny na klombach, ( do 110 m2 ), 2.19. wykonywanie koniecznych cięć sanitar-nych i pielęgnacyjnych żywopłotów min. 4 razy w sezonie wegetacyjnym (ży-wopłoty : bukszpan – długość 110 mb x wysokość 0,50 mb; ligustr, jaśmin i inne – długość 720 mb x średnia wysokość 1,50 mb x średnia szerokość 1,0 mb), 2.20. usuwanie chwastów, 2.21.dbanie o stan drzew i krzewów poprzez nawożenie, usuwanie uszkodzonych, złamanych oraz drobnych pędów i gałęzi, formowanie i cięcie, sprawdzanie podpór i wiązań młodych drzewek i krzewów, zabezpieczenie przed wiatrem i mrozem, 2.22. rozdrabnianie, zagospodarowa-nie i utylizowanie we własnym zakresie obumarłych roślin oraz odpadów z cięć korekcyjnych, sanitarnych i chirurgicznych, 2.23. utrzymanie porządku i czysto-ści w obiekcie, na trawnikach, parkingach i alejach, 2.24. zacienianie szklarni przed nadmiernym nasłonecznieniem, 2.25. odśnieżanie parkingów, alejek oraz dojść do obiektów Palmiarni w okresie zimowym, usuwanie oblodzeń (sopli) na zewnątrz szklarni, 2.26. Wykaz roślin, eksponatów botanicznych oraz drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej, zlokalizowanych w obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu za-wiera załącznik Nr 1 do projektu umowy. 2.27. Wykaz roślin, drzew oraz krze-wów ozdobnych zlokalizowanych na otwartych terenach parkowych przy obie-kcie Palmiarni w Wałbrzychu zawiera załącznik Nr 2 do projektu umowy. 3. Szczegółowy wykaz prac do wykonywania w zakresie obsługi kotłowni: 3.1. Całodobowa obsługa kotłowni wraz z bieżącą konserwacją urządzeń, instalacji i odbiorników ciepła na terenie Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzy-chu. Całodobowa (24 godzinna) obsługa kotłowni w systemie zmianowym. Zmianowość pracy przy obsłudze kotłowni z zachowaniem określonych parame-trów techniczno – użytkowych określonych przez Zamawiającego ustala Wyko-nawca. Obsługa kotłowni musi odbywać się w sposób ciągły, w tym również we wszystkie dni wolne od pracy. Zamawiający zastrzega, iż odpowiedzialność za prawidłową obsługę kotłowni poprzez uwzględnienie odpowiedniej liczby praco-wników kotłowni spoczywa na Wykonawcy. 3.2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę ciepła i ciepłej wody do obiektu Palmiarni o powierzchni oko-ło 3000 m² przy zapewnieniu określonych parametrów techniczno – użytkowych tj.: a) temperatura w pomieszczeniach szklarniowych musi odpowiadać wyma-ganiom roślin egzotycznych i nie może być niższa niż 6°C, b) temperatura w pomieszczeniach socjalnych nie może być niższa niż 18°C, c) temperatura ciepłej wody w punktach czerpalnych nie może być niższa niż 55°C. 3.3. Wyko-nawca realizuje usługę poprzez prowadzenie eksploatacji kotłów wymienionych pkt. 3.3.1 w systemie otwartym. 3.3.1. W palmiarni zainstalowane są nastę-pujące urządzenia grzewcze: a) Kocioł węglowy wodny – stalowy UKS-M kl.3 nr 1 o mocy 56 KW, powierzchnia grzewcza 7,5 m2 (ogrzewanie pomieszczeń socjalnych oraz dostarczenie ciepłej wody), b) Kocioł węglowy wodny – stalowy UKS-M kl. 3 nr 2 o mocy 130 KW, powierzchnia grzewcza 16 m2, c) Kocioł wę-glowy wodny – stalowy UKS-M nr 3 o mocy 190 KW, powierzchnia grzewcza 24 m2, d) Kocioł węglowy wodny – stalowy UKS-M nr 4 o mocy 190KW, powie-rzchnia grzewcza 24 m2,e) Kocioł węglowy wodny – stalowy KWM – S nr 5 o mocy 200 KW, powierzchnia grzewcza 17 m2. 3.4. Obsługa kotłów winna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, obowiązującymi nor-mami oraz instrukcją obsługi urządzeń. Za prawidłową organizację tych prac i nadzór nad nimi odpowiada Wykonawca. 3.5.W zakres eksploatacji wchodzi również obowiązek:a) pełnienia nadzoru technicznego w okresie eksploatacji kotłowni, b) kontroli i regulacji urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła, c) drobnych napraw (wymiana czopuchów, naprawa drzwiczek, oczy-szczenie dysz, wymiana szpilek),d) bieżącej konserwacji urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła, e) dokonywania systematycznego czyszczenia kotłów.3.6. W okresie grzewczym wymagane jest również przeprowadzenie obligatoryjnie wszelkich przeglądów okresowych w zakresie:a) przewodów dymowych, b) przewodów wentylacyjnych, c) instalacji p.poż. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w oryginale wszystkie dokumenty, zaświadczenia z przeprowadzonych przeglądów. 3.7. Zamawiający na swój koszt zapewni: a) dostawę węgla, b) dostawę wody, c) dostawę energii elektrycznej.3.8.Wyko-nawca uczestniczy przy dostawach węgla, następnie na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego przyjmuje go na stan magazynowy. Na koniec każdego miesiąca informuje zamawiającego o faktycznym miesięcznym zużyciu opału i podaje stan magazynowy Każdą dostawę węgla kamiennego typu: miał, gro-szek odnotowuje w książce dyżurów z podaniem terminu dostawy oraz ilości. 3.9.Po sezonie grzewczym Wykonawca: a) wyczyści piece, b) zda Zamawiają-cemu pozostały węgiel – jeżeli pozostał, c) przekaże wypełnione książki dyżu-rów z całego okresu grzewczego,d) dokona wywozu odpadów z procesów spa-lania węgla, przedłoży Zamawiającemu w formie oryginału stosowny dokument. 3.10. Zaleca się przeprowadzenia wizji lokalnej, w celu dokładnego skalkulowa-nia ceny. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawców konieczności wykona-nia prac nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, a stwierdzonych podczas wizji lokalnej, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówie-nia, mających wpływ na cenę oferty – zaleca się Wykonawcy złożenie pisemne-go zapytania w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Roszczenia zgłoszone po wybo-rze najkorzystniejszej oferty nie będą uwzględnione, ponieważ Zamawiający uzna, że przedmiot zamówienia był Wykonawcy znany i nie wnosił zastrzeżeń. 3.11. Zamawiający zastrzega, że usługa w zakresie obsługi kotłowni na ternie Palmiarni opisana szczegółowo w punkcie 3 niniejszego rozdziału, może trwać krócej niż pozostały zakres zamówienia. W przypadku uruchomienia nowej ko-tłowni i przejęcia przez nią funkcji ogrzewania całego obiektu Palmiarni obsłu-ga kotłowni zostanie zakończona. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykona-wcę na minimum 30 dni przed terminem planowanego uruchomienia nowej kotłowni. W celu oszacowania wartości niniejszego zamówienia i złożenia ofer-ty, wykonawca winien skalkulować koszty obsługi kotłowni dla całego okresu trwania tej części zamówienia, tj. maksymalnie od dnia 15 października 2013r. do 15 kwietnia 2014r.(6 miesięcy ).4. Szczegółowy wykaz zadań do wykonywa-nia w zakresie bieżących prac konserwacyjno-naprawczych : 4.1. zabezpiecze-nie obiektu Palmiarni przed okresem zimowym poprzez zamykanie wietrzników i uszczelnianie pianką poliuretanową ok. 350 mb i zabezpieczanie ścian bo-cznych folią bąbelkową ok. 400 mb na wysokość 1,50 m, jak również rozszczel-nianie zabezpieczonych miejsc oraz zdjęcie folii bąbelkowej po okresie zimowym, 4.2. bieżące uzupełnianie ubytków w poszyciu szklarni (szklenie) powierzchni szacunkowej do 150 m2, 4.3. utrzymanie czystości w wolierach i na wybiegach dla ptaków, w basenie z rybami, karmienie zwierząt ( ryby, żół-wie, pawie) wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej, 4.4. bieżąca naprawa i konserwacja ławek oraz pojemników na odpady, 4.5. naprawy bieżące istnieją-cych ścieżek komunikacyjnych na terenie Palmiarni poprzez podsypanie i uzu-pełnienie ubytków w płytkach chodnikowych, 4.6. udostępnianie obiektu do zwiedzania w czasie realizacji wszelkich prac związanych z zamówieniem z ewentualnym wyłączaniem tych części szklarni, w których w czasie prac napra-wczych może występować zagrożenie zdrowia lub życia zwiedzających, 4.7. udostępnianie obiektu Palmiarni dla zwiedzających, tj. otwieranie budynku o godz. 10:00 i zamykanie nie później niż o godz. 18:00 (latem o godz. 19:00), siedem dni w tygodniu.5. Obowiązki Wykonawcy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. 6. Usługi należy wyko-nywać z należytą starannością, z zachowaniem szczególnej ostrożności, zgod-nie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, obowiązującymi norami, instrukcjami i warunkami stosowania oraz innymi przepisami prawa, w tym ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także w uzgodnieniu z Zamawiającym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.10.00-3, 77.31.00.00-6, 77.21.15.00-7, 77.31.41.00-5, 77.31.40.00-4, 77.30.00.00-3, 77.31.30.00-7, 77.31.20.00-0, 77.34.20.00-9, 50.53.11.00-7, 50.72.00.00-8, 50.72.10.00-5, 50.76.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aranżacja i Pielęgnacja Zieleni Joanna Paterova, ul. dr M.Orłowicza 45, 58-309 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 721078,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 799502,40

 • Oferta z najniższą ceną: 799502,40 / Oferta z najwyższą ceną: 799502,40

 • Waluta: PLN.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. pielęgnacji nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni Wałbrzych

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty,

Na podstawie art.92 ust. 1 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.)niniejszym informuję, że prowadzony przez Zamek Książ w Wałbrzych Sp. z o.o., mającego siedzibę w Wałbrzychu 58-306 przy ul. Piastów Śląskich, w postępowaniau pn.” Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407, wraz z obsługą kotłowni i bieżącą konserwacją urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła oraz bieżącymi pracami konserwacyjno -naprawczymi na terenie Palmiarni w Wałbrzychu” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP pod numerem ogłoszenia 286728-2013 w dniu 22.07.2013.; Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/06/07/2013 ; o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr1 złożoną przez Wykonawcę: Aranżacja i Pielęgnacja Zieleni Joanna Paterova z siedzibą w Wałbrzychu 58-309 przy ul. dr M. Orłowicza 45.

Protokół z otwarcia ofert w formacie pdf do pobrania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Palmiarnia

Skip to content