Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Zamku Książ w Wałbrzychu

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.ksiaz.walbrzych.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • struktura dokumentu jest niekompatybilna z czytnikami ekranu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Kwieciński.
 • E-mail: kwiecinski@ksiaz.walbrzych.pl
 • Telefon: 746643826

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Zamku Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.
 • Adres: ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych
 • E-mail: office@ksiaz.walbrzych.pl
 • Telefon: 746643850

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zamek Książ
ul. Piastów Śląskich 1
58-306 Wałbrzych

Ze względu na zabytkowy charakter obiektu, nie każde pomieszczenie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Część biurowa oraz większość trasy turystycznej wewnątrz zamku dostępne są dla wszystkich (np. dzięki podjazdom dla wózków lub windom), ale część trasy turystycznej i tarasy ze względu na schody i brak możliwości zjazdu są niedostępne. Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu hotelowym oraz parkingu na przedzamczu. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na 1 i 2 piętrze głównego budynku zamku.

Palmiarnia Wałbrzych
ul. Wrocławska 158
58-306 Wałbrzych

Trasa zwiedzania dostępna jest dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, choć jej bieg musi zostać zmieniony (w jednym z pawilonów znajdują się schody), natomiast można do nich dotrzeć z obu stron. Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu przed głównym wejściem do Palmiarni. W Palmiarni nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

 • zwiedzanie Zamku Książ możliwe jest z zestawem audioguide dla osób niesłyszących i niedosłyszących (polski język migowy)
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • na stronie internetowej można zmieniać rozmiar tekstu
 • na stronie internetowej można zmieniać kontrast
 • na stronie internetowej można zmieniać podświetlenie
 • na stronie internetowej można zmieniać podkreślenie linków
 • na stronie internetowej można zmieniać czcionkę

Skip to content