Publikacje czerwiec, 2013

Dot. wymiana pokrycia dachowego nad częścią barokową Zamku Książ w Wałbrzychu

Wałbrzych: Wymiana pokrycia dachowego nad częścią barokową Zamku Książ w Wałbrzychu. Numer ogłoszenia: 250912 – 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 189238 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachowego nad częścią barokową Zamku Książ w Wałbrzychu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia:1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachowego nad częścią barokową Zamku Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1. 1.2. Szcze-gółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: załącznik nr 11 do SIWZ – spe-cyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana przez Darię Kuber-ską – Matuszek z firmy Biuro Doradczo Usługowe Budownictwa mgr inż. Jacek Kramnik z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Mieszka I nr 9 oraz załącznik nr 9 do SI WZ projekt budowlano – konserwatorski wymiany pokrycia dachowego części barokowej Zamku Książ wykonany przez Jacka Kramnika z firmy Biuro Dorad-czo Usługowe Budownictwa mgr inż. Jacek Kramnik z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Mieszka I nr 9. 1.3.We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano po-chodzenie materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do projektowanych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.1.4. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową wymienioną w punkcie 1.2., dokonać wizji lokalnej terenu budowy przed złożeniem oferty.1.5. Zamawiający wymaga aby wykonawca demontując obecne pokrycie dachowe z blachy miedzianej dokonywał sukcesywnie protokolarnych przekazań Zamawiającemu odzyskanej blachy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-0, 45.26.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WIKPOL Łukasz Męcik, ul. Wesoła 113, 42-311 Żarki Letnisko, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1031126,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 774392,96
 • Oferta z najniższą ceną: 774392,96 / Oferta z najwyższą ceną: 1118005,60
 • Waluta: PLN.

Dot. remont pokrycia dachu, instalacji odgromowej, elewacji i schodów Mauzoleum Hochbergów w zespole zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu – wyjaśnienie treści specyfikacji

Remont pokrycia dachu, instalacji odgromowej, elewacji i schodów Mauzoleum Hochbergów w zespole zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu

Wyjaśnienie treści specyfikacji

Załącznik nr 1

Przedmiar

Dot. remontu pokrycia dachu, instalacji odgromowej, elewacji i schodów Mauzoleum Hochbergów w zespole zamkowo-parkowym Książ w WałbrzychuZmiana treści SIWZ

Remont pokrycia dachu, instalacji odgromowej, elewacji i schodów Mauzoleum Hochbergów w zespole zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu.

Zmiana treści SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania „Wymiana pokrycia dachowego nad częścią barokową Zamku Książ w Wałbrzychu”

Dot. zadania „Wymiana pokrycia dachowego nad częścią barokową Zamku Książ w Wałbrzychu” – protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty str. 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty str. 2

Remont pokrycia dachu, instalacji odgromowej, elewacji i schodów Mauzoleum Hochbergów w zespole zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu.

Wałbrzych: Remont pokrycia dachu, instalacji odgromowej, elewacji i schodów Mauzoleum Hochbergów w zespole zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 229202 – 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pokrycia dachu, instalacji odgromowej, elewacji i schodów Mauzoleum Hochbergów w zespole zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pokrycia dachu, instalacji odgromowej, elewacji i schodów Mauzoleum Hochbergów w zespole zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu przy ul. Piastów Śląskich 1, wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr rejestru 481 z dnia 05.05.1958r. i położony na działce nr 41, Obręb 51 Książ, jedn. ewid. nr 9 miasto Wałbrzych, w tym :1.1.1. w zakresie remontu pokrycia dachowego: a) wymiana pokrycia dachowego wraz z łatami z powtórzeniem materiału i sposobu krycia (dachówka karpiówka w naturalnym kolorze układana w koronkę) na membranie i nowych łatach, b) impregnacja przeciwpożarowa i przeciwgrzybicza więźby dachowej, c) wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo – cynkowej, d) wymia-na okna włazu dachowego, e) wymiana instalacji odgromowej, f) naprawa gzymsów z rekonstrukcją formy; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie remontu dachu zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt budowlany remontu poszycia dachowego budynku mauzoleum – kaplicy wykonany przez mgr inż. Marcina Nowaka. Przedmiar robót w zakresie wyżej opisanym stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ; 1.1.2. w zakresie remontu elewacji i schodów: a) usunięcie zniszczonych tynków, wykonanie niezbędnych przemurowań i wzmocnień, b) wykonanie nowego tynku wapiennego, w tym tynku renowacyjnego w przyziemiu i miejscach szczególnie zawilgoconych, c) oczyszczenie detali architektonicznych wraz z rekonstrukcją brakujących elementów wykonane metoda sztukatorską ciągnięcia profili na elewacji, scalenie fakturowe, d) konserwacja i restauracja elementów kamiennych i metalowych; e) pomalowanie elewacji, f) wykonanie nowych obróbek blacharskich, g) oczyszczenie mechaniczne i chemiczne elementów kamiennych schodów, h) sklejenie ewentualnych pęknięć oraz uzupełnienie ubytków powierzchniowych elementów kamiennych, i) konserwacja i zabezpieczenie powierzchniowe elementów kamiennych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie remontu elewacji i schodów zawierają: załącznik nr 10 do SIWZ -Projekt Budowlano-Konserwatorski remontu elewacji mauzoleum Hochbergów wykonany przez Biuro Doradczo Usługowe Budownictwa mgr inż. Jacek Kramnik z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Mieszka I/9, mgr inż. Jacka Kramnika. Przedmiar robót w zakresie wyżej opisanym stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-0, 45.26.10.00-4, 45.11.13.00-1, 45.41.00.00-4, 45.45.31.00-8, 45.40.00.00-1, 45.31.11.10-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 02.07.2013r. do godz. 10.00. Wadium należy wnieść na konto Zamawiającego w Kredyt Banku S.A. O/Wałbrzych na rachunek nr : 35 1500 1764 1217 6001 6040 0000 przelewem z zaznaczeniem nazwy postępowania: Wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn.: Remont pokrycia dachu, instalacji odgromowej, elewacji i schodów Mauzoleum Hochbergów w zespole zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu. 2.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 2.2. Wadium może być wnoszone również w innych formach zgodnie z art. 45, ust. 6 Prawo zamówień publicznych (wraz z późniejszymi zmianami), w siedzibie Zamawiającego w Wałbrzychu 58-306 ulica Piastów Śląskich 1, pokój nr 18/1 ( kasa główna). Kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres związania ofertą tj. 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz złożył wykaz robót budowlanych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączył dowody ( dotyczące najważniejszych robót) określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana wiedza i doświadczenie.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 oraz przedłożył odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w celu potwierdzenia spełnienia warunku, tj.: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane wykształcenie, doświadczenie i uprawnienia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, w szczególności osób odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości, kierowa-nie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane wykształcenie, uprawnienia i doświadczenie oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami:1) Kierownik Budowy – posiadający: a) aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno – budo-wlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz potwierdzenie przynależności do właściwej Izby Budowlanej. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.); b) posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku: Kierownika Budowy i/lub Kierownika Robót i/lub Inspektora nadzoru inwestycyjnego (łącznie); c) posiadający co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków; b) Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń w tym zakresie oraz przedłożonych dokumentów. Zamawiający zaakceptuje następujące dokumenty potwierdzające odbycie dwuletniej praktyki na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków: – zaświadczenie konserwatora zabytków lub potwierdzenie wydane przez konserwatora, że osoba odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych lub że jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków ;- Oświadczenie osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy z zapewnieniem, że odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, wraz z potwierdzeniem tego oświadczenia w postaci :- wykazu obiektów, na których prowadzone były prace, z podaniem ich nazwy i numeru wpisu do ewidencji zabytków, okresu wykonania prac oraz pisemnego oświadczenia Zleceniodawcy, że potwierdza wykonanie tych prac we wskazanym zakresie; lub -referencji od zamawiających z podaniem obiektów, na których prowadzone były prace, ich nazwy i numeru wpisu do ewidencji zabytków, okresu wykonania prac oraz numeru telefonu Zamawiającego lub Inwestora lub – umowy z zamawiającymi na pełnienie funkcji kierownika budowy oraz protokołów odbioru robót w zabytku, ze wskazaniem numeru wpisu do rejestru zabytków i okresu wykonywania prac lub – Innych dokumentów wystawionych przez Zamawiającego/Inwestora potwierdzających odbycie praktyki, o której mowa w §24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury u Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archi-tektonicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) ze wskazaniem danych kontaktowych ich wystawcy oraz podstawy stwierdzenia faktu odbycia praktyki. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 oraz złoży dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej wykonywania robót budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 250.000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2.Kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 13 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2.Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących po-stanowień umownych: 2.1.Zmiana dokonana w przypadku wskazanym w art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, tj. w przypadku konieczności zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budo-wy; 2.2.Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawo-dawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 2.3. Zmiana terminu wykonania Robót w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, niezawinionych przez Wykonawcę, które wpływały na harmonogram wykonywania Robót; 2.4.Zmiana terminu wykonania Robót – wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zadań; 2.5. Osób będących przedstawicielami Zamawiającego; 2.6.Osób wymienionych w ofercie, które zostały wskazane przez Wykonawcę celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych (śmierć choroba, zmiana miejsca pracy, nienależyte wykonywanie obowiązków) pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz spełnienia przez nowe osoby warunków opisanych w SIWZ; 2.7. Wystąpienie siły wyższej; 2.8. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia; 2.9. Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca; 2.10. Umowa może być zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a tak-że zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów. 2.11. Wykonawca nie będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy, zwiększenie wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 3. Wykonawca potwierdzi akceptację warunków umowy w treści przedstawionej w Załączniku nr 13 do SIWZ ( projekt umowy) poprzez parafowanie każdej ze stron i dołączenie umowy do oferty .

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl/bip/zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 ( sekretariat)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 (Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dot. remontu pokrycia dachu, instalacji odgromowej, elewacji i schodów Mauzoleum Hochbergów w zespole zamkowo-parkowym Książ w Wałbrzychu.

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8 Projekt budowlany remontu poszycia dachowego

Załącznik nr 9 Przedmiar na remont pokrycia dachu Mauzoleum

Załącznik nr 10 Projekt Budowlany Mauzoleum elewacja

Załącznik nr 11 – Rys. Elewacja

Załącznik nr 12 Przedmiar na remont elewacji i schodów zewnętrznych

Załącznik nr 13 – Projekt umowy

 

Dot. Naprawa miejscowych uszkodzeń pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych na dachu budynku głównego (Zamek) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

Wałbrzych: Naprawa miejscowych uszkodzeń pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych na dachu budynku głównego (Zamek) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 212492 – 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 200338 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa miejscowych uszkodzeń pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych na dachu budynku głównego (Zamek) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Naprawa miejscowych uszkodzeń pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych na dachu budynku głównego (Zamek) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Naprawa miejscowych uszkodzeń powstałych po obfitych opadach śniegu i zlodowaceniach na dachu Zamku – budynku głównego kompleksu zamkowo -parkowego Książ w Wałbrzychu. Zerwane fragmenty pokrycia z blachy należy naprawić poprzez zerwanie danego pasa blachy i pokrycie nową blachą miedzianą gr. 0,7 mm. Uszkodzenia poszycia dachowego zlokalizowano w ośmiu (8) miejscach. W przypadku rynien należy rynhaki doprowadzić do profilu prawidłowego a zerwane rynny połączyć poprzez dodatkowe nałożenie blachy, uszczelnienie silikonem dachowym i połączenie nitami. Zerwane fragmenty rur spustowych uzupełnić takimi samymi średnicami jak istniejące fragmenty. Szczegółowy opis przed-miotu zamówienia wraz z lokalizacją uszkodzeń zawiera Ocena stanu technicznego pokrycia dachowego Zamku Książ nad nowo wyremontowanymi pomieszczeniami III piętra z dnia 14 maja 2013r. sporządzona przez mgr inż. arch. Andrzeja Oleszkiewicza i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia do negocjacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-0, 45.26.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALPEX Spółka z o.o., ul. S. Moniuszki 62, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27066,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 31626,82
 • Oferta z najniższą ceną: 31626,82 / Oferta z najwyższą ceną: 31626,82
 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający użytkuje kompleks zamkowo-parkowy Książ w Wałbrzychu w skład którego wchodzi budynek główny, którym jest Zamek. Zamek w Książu wraz z towarzyszącymi budynkami, obwarowaniami oraz parkiem wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr 481 z dnia 05 maja 1958r. W maju bieżącego roku stwierdzono miejscowe zalania pomieszczeń na III i IV piętrze w Zamku powstałe w wyniku nieszczelności pokrycia dachowego. Przyczyną powstałej sytuacji są miejscowe uszkodzenia pokrycia dachowego z blachy miedzianej, wykonane w latach 80-tych XX w. Oględziny połaci dachowych wykazały, że osuwające się z dachu kawałki lodu i płaty śniegu spowodowały zerwanie rynien i fragmentów blach połaciowych. Uszkodzenia na połaci dachu powstały w wyniku źle zamocowanych żabek mocujących arkusze blach. Obsuwający się zlodowaciały śnieg wyrwał żabki z deskowania. Uszkodzenia powstały w wyniku długotrwałej i śnieżnej zimy trwającej do końca pierwszej dekady kwietnia. Skala uszkodzeń dachu, rynien i rur spustowych ujawniła się po kilkudniowych obfitych opadach deszczu , które w naszym rejonie, przeszły w pierwszych dniach maja 2013r. Nieszczelności połaci dachowej spowodowała zalewanie nowo wyremontowanych pomieszczeń na III piętrze w Zamku. Prace remontowe III p.wykonane zostały m.in. ze środków unijnych ogółem na kwotę około 13.000.000 PLN, pierwszy raz od 1945r. w takim zakresie rzeczowo-finansowym. Nie podejmowanie z naszej strony miejscowych działań naprawczych dachu grozi powstaniem szkód o znacznych rozmiarach tak na IV nieodbudowanym piętrze Zamku jak i na III odbudowanym piętrze.Mając powyższe na uwadze oraz w trosce o zabytkowy obiekt, zamawiający podjął decyzje o podjęciu prac związanych z miejscową naprawą dachu z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust.1 pkt.3). Sytuacja jest wyjątkowa i powstała z przyczyn, niezależnych od zamawiającego, których nie mógł przewidzieć. Miejscowa naprawa dachu wymaga natychmiastowej interwencji specjalistycznych ekip naprawczych. Zachowanie terminów określonych w ustawie dla innych trybów udzielania zamówienia staje się w obecnej sytuacji nie-możliwe. Zamawiający poczynił starania w zakresie prac remontowych dachu w Zamku i ogłosił przetarg nieograniczony na wymianę blachy na dachówkę ceramiczną dla dachu nad częścią barokową Zamku. Postępowanie to nie obejmuje jednak tych części dachu, na których stwierdzono obecnie miejscowe uszkodzeń.

Dot. zadania „Wymiana pokrycia dachowego nad częścią barokową Zamku Książ w Wałbrzychu” – protokół z otwarcia ofert

Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert:

Protokół z otwarcia ofert str. 1

Protokół z otwarcia ofert str. 2

Skip to content