Publikacje grudzień, 2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ”                                                                                                                                                              Wałbrzych, dnia 27 grudnia 2011 r. 
w Wałbrzychu Spółka z o.o.
58-306 Wałbrzych
ul.Piastów Śląskich 1
WSZYSCY WYKONAWCY  
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO*  
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. mającego siedzibę w Wałbrzychu 58-306 ul. Piastów Śląskich 1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ……………… na „Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanej przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ul. Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – ALBA Dolny Śląsk Spółka z o.o. mającego siedzibę/miejsce zamieszkania w 58-304 Wałbrzych , ul. Piasta 16
 
 Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium/ów* oceny ofert określonego/ych* w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu –73.200,00 zł netto i 79.056,00 zł brutto
 
 
 
kryterium Cena -100% – 100 punktów
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty/nie złożono innych ofert*:  
Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców: 
1. Nie odrzucono żadnej z ofert.
Uzasadnienie faktyczne: Nie dotyczy
Uzasadnienie prawne: Nie dotyczy 
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy
1. Nie wykluczono żadnego z wykonawców   

Uzasadnienie faktyczne: Nie dotyczy

*/przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*. Liczba otrzymanych punktów na podstawie

Uzasadnienie prawne: Nie dotyczy

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie w dniu 29.12.2011 r.
Na oryginale podpisał:
Prezes Zarządu
Krzysztof Urbański
 
 Otrzymują:
1. Wszyscy Wykonawcy – strona int. Zamawiającego : www.ksiaz.walbrzych.pl/bip
2. Tablica ogłoszeń
3. Zamawiający a/a

* Niepotrzebne skreślić.
  

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO*

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. mającego siedzibę w 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Kompleksową dostawę ( sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu ” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP pod numerem ogłoszenia: 427322-2011;data zamieszczenia: 14.12.2011r. wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – TAURON Sprzedaż Spółka z o.o., mającego siedzibę/miejsce zamieszkania w Krakowie 30-417 ul. Łagiewnicka 60.

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium/ów* oceny ofert określonego/ych* w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu – 243.254,91 zł netto i 299.203,54 zł brutto
*/przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
Cena – 100 % 100 punktów.

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

1. Nie odrzucono żadnej z ofert. 

 
Uzasadnienie faktyczne: nie dotyczy

Uzasadnienie prawne: nie dotyczy
 

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

1. Nie wykluczono żadnego z wykonawców
 

 

Uzasadnienie faktyczne: nie dotyczy

Uzasadnienie prawne: nie dotyczy
 

 

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w przed upływem terminów, o których mowa w art.94 ust. 1 , tj. w dniu 28 grudnia 2011 r.
Na oryginale podpisał:
Krzysztof Urbański

Prezes Zarządu

Otrzymują:
1. Wszyscy Wykonawcy :
strona zamawiającego www.ksiaz.walbrzych.pl/bip

2. Tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego

 

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu ogłasza przetarg na dzierżawę Hotelu

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

 

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu 58-306 ogłasza pisemny, nieograniczony, przetarg na dzierżawę wydzielonych powierzchni użytkowych w dwóch obiektach użytkowych zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu stanowiących własność Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na działalność hotelową i gastronomiczną.

 

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

1.Przedmiotem przetargu jest wydzielona powierzchnia użytkowa i nieużytkowa w dwóch wolnostojących obiektach ( budynkach nr 3 i 4 ) przystosowanych zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nr 188, poz. 1945 z późniejszymi zmianami) do prowadzenia działalności hotelowej i gastronomicznej, a zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu, o łącznej powierzchni podlegającej dzierżawie 3.362,27 m2 wraz z wyposażeniem hotelowym i gastronomicznym , w tym:
a) w budynku nr 3 podlegająca dzierżawie powierzchnia użytkowa wynosi 1214,25 m2, powierzchnia nieużytkowa wynosi 508,82m2 ,

b) w budynku nr 4 podlegająca dzierżawie powierzchnia użytkowa wynosi 1.334,50m2 powierzchnia nieużytkowa wynosi 304,70m2 .

2. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu przetargu zawarta została w warunkach przetargu i jest do pobrania na stronie internetowej ogłaszającego przetarg http://www.ksiaz.walbrzych.pl/bip lub w wersji papierowej w Sekretariacie Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 .

 

II. INFORMACJE OGÓLNOPRAWNE

1. Przedmiot przetargu zlokalizowany jest w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Piastów Śląskich 1 na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 41, obręb 51 wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu pod numerem KW SW1W/00009426/4.

2. Kompleks zamkowo – parkowy „Książ” wpisany jest do rejestru zabytków Nr A/572/1 – 3, a przedmiot przetargu wpisany jest do rejestru zabytków Nr A/4627/481 z dnia 5 maja 1958 r. i podlegają one szczególnej ochronie służb konserwatorskich.

3. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Wałbrzych. Ogłaszający przetarg Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. użytkuje nieruchomość w oparciu o Umowę dzierżawy z dnia 01.12.1996 r. z późn. zm. i w oparciu zapisy w § 9 ust. 1 tejże Umowy i za zgodą właściciela poddzierżawi przedmiot przetargu. Przedmiot przetargu nie jest obciążony żadnymi innymi prawami i roszczeniami osób trzecich.

4. Przedmiot przetargu zostanie oddany w dzierżawę.

 

 

III. OPIS DODATKOWYCH WARUNKÓW PRZETARGU

1. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą przejmie z dniem podpisania umowy dzierżawy pracowników: recepcjonistki, pokojowe – razem 9 osób Hotelu Książ ** zatrudnionych w Przedsiębiorstwie „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. w oparciu o zapisy art. 23` Kodeksu Pracy na podstawie odrębnego porozumienia.

2. Oferent, z którym zostanie podpisana umowa dzierżawy zobowiązuje się do przeprowadzenia prac remontowych szczegółowo opisanych w warunkach przetargu.

IV. OPŁATA CZYNSZOWA

1. Wywoławcza, minimalna miesięczna stawka czynszowa za przedmiot dzierżawy ustalona w oparciu o wielkość powierzchni użytkowej dla budynków nr 3 i 4 wynosi za 1 m2 – 13 zł netto + 23 % podatku VAT

2. Szczegółowe warunki naliczania opłat czynszowych, opłat za media, warunki upustów, waloryzacji ujęto w warunkach przetargu i projekcie umowy.

 

V. UMOWA DZIERŻAWY

1. Istotne postanowienia umowy dzierżawy zawarte zostały w warunkach przetargu i we wzorze umowy.

2. Dzierżawca oprócz miesięcznego czynszu dzierżawnego będzie uiszczał należne podatki i ciężary publiczne związane z nieruchomością oraz ponosił koszty mediów.

3. Podpisanie umowy dzierżawy z wybranym oferentem nastąpi po uzyskaniu przez ogłaszającego zgody właściciela, w miejscu i terminie wskazanym przez Ogłaszającego.

4. Czas trwania umowy – 20 lat od dnia zawarcia umowy.

 

VI. TERMIN PRZETARGU

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do godziny 1000 w dniu 17.02.2012 r. w siedzibie ogłaszającego: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1 w pokoju nr 22 – sekretariat – osobiście lub przesłać pocztą.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ogłaszającego: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1 w pokoju nr 21 w dniu 17.02.2012 r. o godzinie 1015. Oferenci uczestniczyć mogą w jawnej części otwarcia ofert.

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez ich otwierania.

 

VII. WADIUM

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 14.02.2012 r. wadium w wysokości 50.000 zł na konto Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. w Kredyt Bank S.A. o/Wałbrzych nr rachunku: 35 1500 1764 1217 6001 6040 0000 z dopiskiem tytułu przelewu: „Wadium. Przetarg na dzierżawę hoteli i lokali gastronomicznych” .

Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Ogłaszającego przetarg.

2. Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty przetargowej.

3. Brak na przelewie tytułu: „Wadium. Przetarg na dzierżawę hoteli i lokali gastronomicznych” powoduje nieważność wpłaty, która zostanie zwrócona na konto wpłacającego.

4. Wadium wpłacone przez oferenta, z którym podpisano umowę zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego i pozostałych opłat wynikających z zapisów umowy.

5. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia wyników przetargu i powiadomienia uczestników przetargu.

 

VIII. ZALECENIA OGŁASZAJĄCEGO

1. W dzierżawionych pomieszczeniach oferent, z którym zostanie podpisana umowa dzierżawy prowadził będzie usługi hotelowe zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nr 188, poz. 1945 z późniejszymi zmianami) i lokale gastronomiczne.

2. Ogłaszający przetarg zaleca oferentom dokonanie wizji lokalnej przedmiotu przetargu każdego roboczego dnia w godzinach od 12.00 do 14.00.

3. Oferta oferenta sporządzona ma być według wzoru ( formularz ofertowy) stanowiącego załącznik nr 1 do warunków udziału w przetargu.

4. Ogłaszający przetarg zaleca oferentom zapoznanie się z warunkami przetargu.

 

IX. INFORMACJE OGÓLNE

1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pani Joanna Cieślik tel. 74/6643829 lub Pan Ireneusz Grzybowski tel.74/66 43 857.

2. Treść ogłoszenia, warunki przetargu wraz z załącznikami i postanowieniami przyszłej umowy dostępne są na stronie internetowej ogłaszającego:

http://www.ksiąz.walbrzych/bip lub w wersji papierowej w Sekretariacie (pokój nr 22) Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.

3. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia bez obowiązku podania przyczyny.

 

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 – 2011-12-19-przetarg-hotele-zalacznik-nr-1doc

Załącznik nr 2- 2011_12_16-przetarg-2-hotel-umowa1

WARUNKI UMOWY- 2011_12_16-przetarg-2-hotel-warunki-w-ii

 

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi

 

Wałbrzych: Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanej przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 331815 – 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanej przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanej przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Odbiór i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych w szacowanych ilościach: a) w kontenerach o pojemności 7 m3 – 240 sztuk, b) w pojemnikach o pojemności 240 litrów – 60 sztuk. 2. Częstotliwość wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych wynosi: a) dla kontenerów o pojemności 7 m3 z dwóch miejsc gromadzenia odpadów (boks i tunel) w okresie od 1 kwietnia do 30 września każdego roku minimum 2 wywozy tygodniu (we wtorek i w piątek), a w okresie od 1 października do 31 marca każdego roku minimum 1 wywóz w tygodniu (we wtorek). b) dla pojemników o pojemności 240 litrów częstotliwość uzgadniana będzie każdorazowo przez strony w formie pisemnej i wiąże się z obsługą imprez kulturalnych odbywających na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. 3.Dostarczanie przez Wykonawcę kontenerów o pojemności 7 m3 i pojemników o pojemności 240 litrów na odpady komunalne niesegregowane w miejscach gromadzenia tych odpadów na terenie nieruchomości w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1, a mianowicie: boks na odpady – 1 kontener 7 m3 , miejsce przed tunelem wjazdowym do Zamku – 1 kontener 7 m3 , pojemniki o pojemności 240 l – plac przed garażami. 4.Nieodpłatne przestawianie kontenerów na odpady w nowe miejsca gromadzenia odpadów lub czasowe ustawienie dodatkowych kontenerów i / lub pojemników na pisemne zlecenie Zamawiającego. 5.Wywóz komunalnych niesegregowanych odpadów w przypadku wcześniejszego zapełnienia pojemników w terminie do 2 dni po telefonicznym zgłoszeniu przez administratora nieruchomości. Odpłatność Zamawiającego w takim przypadku odbywać się będzie wg. cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 6.Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia miejsc wyznaczonych do gromadzenia odpadów w dodatkowe kontenery i /lub pojemniki do zbiórki odpadów w czasie trwania umowy oraz wyznaczania nowych stałych lub czasowych miejsc gromadzenia odpadów i ich opróżniania. Usługa realizowana będzie na zasadach i wg. cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Zamówienie podstawowe obejmuje realizację zadania pod nazwą Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanej przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Odbiór i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych w szacowanych ilościach: a) w kontenerach o pojemności 7 m3 – 240 sztuk, b) w pojemnikach o pojemności 240 litrów – 60 sztuk. 2. Częstotliwość wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych wynosi : a) dla kontenerów o pojemności 7 m3 z dwóch miejsc gromadzenia odpadów ( boks i tunel ) w okresie od 1 kwietnia do 30 września każdego roku minimum 2 wywozy tygodniu (we wtorek i w piątek), a w okresie od 1 października do 31 marca każdego roku minimum 1 wywóz w tygodniu (we wtorek). b) dla pojemników o pojemności 240 litrów częstotliwość uzgadniana będzie każdorazowo przez strony w formie pisemnej i wiąże się z obsługą imprez kulturalnych odbywających na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. 3.Dostarczanie przez Wykonawcę kontenerów o pojemności 7 m3 i pojemników o pojemności 240 litrów na odpady komunalne niesegregowane w miejscach gromadzenia tych odpadów na terenie nieruchomości w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 a mianowicie: boks na odpady – 1 kontener 7 m3 , miejsce przed tunelem wjazdowym do Zamku – 1 kontener 7 m3 , pojemniki o pojemności 240 l – plac przed garażami. 4. Nieodpłatne przestawianie kontenerów na odpady w nowe miejsca gromadzenia odpadów lub czasowe ustawienie dodatkowych kontenerów i / lub pojemników na pisemne zlecenie Zamawiającego. 5. Wywóz komunalnych niesegregowanych odpadów w przypadku wcześniejszego zapełnienia pojemników w terminie do 2 dni po telefonicznym zgłoszeniu przez administratora nieruchomości. Odpłatność Zamawiającego w takim przypadku odbywać się będzie wg. cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia miejsc wyznaczonych do gromadzenia odpadów w dodatkowe kontenery i /lub pojemniki do zbiórki odpadów w czasie trwania umowy oraz wyznaczania nowych stałych lub czasowych miejsc gromadzenia odpadów i ich opróżniania. Usługa realizowana będzie na zasadach i wg. cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od upływu terminu do składania ofert. UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ww. ustalenia będą podlegały – odpowiednio – nowym terminom. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert, o godzinie wyznaczonej na składanie ofert, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6. poniżej. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach ubezpieczeniowych lub gwarancjach bankowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z 2000 r., z późn. zm.) W przypadku złożenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Kredyt Bank S.A. Oddział Wałbrzych nr 35 1500 1764 1217 6001 6040 0000.z dopiskiem na przelewie: Wadium: Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanej przez Przedsiębiorstwo ‚Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w Kasie Głównej (pokój nr 18) Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1. Kopię dokumentu należy dołączyć do oferty. Złożone poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa i poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – musi być wystawione na Zamawiającego i zawierać zobowiązanie, zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 PZP: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3. pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25.ust.1 pzp lub pełnomocnictw, 2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie -oryginał dowodu wniesienia wadium -. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a i ust. 5 PZP. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci ( z zastrzeżeniem art. 46 pkt. 4a i ust. 5 PZP) wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, został wykluczony z postępowania lub którego oferta została odrzucona. Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia odwołania. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie przepisów Ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawca, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, oraz c) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. Ustawy, lub pełnomocnictw.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań ustawowych i braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załączniki Nr 2,2A i 3. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań ustawowych i braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załączniki Nr 2,2A,3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych robót wg. wzoru stanowiącego załacznik nr 4. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań ustawowych i braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załączniki Nr 2,2A , 3. Wykaz sprzętu technicznego wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań ustawowych i braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodne w treści ze wzorem stanowiącymi załączniki nr 2,2A,3. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań ustawowych i braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załączniki Nr 2,2A i 3. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję,
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz możliwe zmiany w zawartej umowie i warunki takiej zmiany. 1. Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik Nr 6 do SIWZ – projekt umowy. 2. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach: 1. w stosunku do terminu realizacji umowy: a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ, b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, c) wypowiedzenia Zamawiającemu umowy dzierżawy kompleksu zamkowo-parkowego Książ, d) wykonawca przerwał realizację umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni, e) wystąpienia okoliczności określonych w art. 145 UZP. 2. w stosunku do osób: a) zmiany osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych, b) zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ i uzyskają akceptację Zamawiającego. 3. inne: a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np., gdy obniży to koszty wykonania zamówienia), b) w przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostanie odwołanie, Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania o czas ponad termin ustawowy na rozpatrzenie odwołania, c) zmiany nazwy zadania. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 (Sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul.Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załącznik nr 1 oferta wywóz odpadów

Załącznik nr 2 wywóz odpadów

Załącznik nr 2 a wywóz odpadów

Załącznik nr 3 wywóz odpadów

Załącznik nr 4 wywóz odpadów

Załącznik nr 5 wywóz odpadów

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wywóz odpadów

Umowa wywóz odpadów

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

Wałbrzych: Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 427322 – 2011; data zamieszczenia: 14.12.2011 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ w Wałbrzychu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz charakterystyka elektroenergetyczna obiektu.

1. Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wynosi razem 529.357 kWh, w tym: a) dla dostaw energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanym całodobowo wynosi 526.495 kWh, b) dla dostaw energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo wynosi 2.862 kWh. 2. Wykaz obiektów i miejsc dostarczania energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenergetyczną : a) Dostawa energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanej całodobowo: 1.Adres obiektu: Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 , 2.Rodzaj obiektów: 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno – wystawienniczym, hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym , 3. Miejsce zamontowania licznika: Stacja transformatorowa R 211-72 / Zamek Książ , 4. Miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski transformatorowe T-1 ( przyłącze podstawowe ) i T-2 ( przyłącze awaryjne ) w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, 5. Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej, mnożna 800, przekładniki 5 A. 6.Wielkość mocy zamówionej – umownej:150 kW, 7. Moc przyłączeniowa: 310 kW. b)Dostawa energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo: 1. Adres obiektu: Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 (parking centralny w parku Książ ), 2. Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingowe, szalet , 3. Miejsce zamontowania licznika: szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3/R, 4. Miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe, 5. Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej, 6. Wielkość mocy zamówionej – umownej: 35 kW, 7. Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego: 63 A.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zakres zamówień uzupełniających obejmuje nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego przedmiot zamówienia, którym jest realizacja zadania pod nazwą Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz charakterystyka elektroenergetyczną obiektu. 1.Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wynosi razem 529.357 kWh, w tym: a) dla dostaw energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanym całodobowo wynosi 26.495 kWh , b) dla dostaw energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo wynosi 2.862 kWh. 2. Wykaz obiektów i miejsc dostarczania energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenergetyczną: a) dostawa energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanej całodobowo: 1. Adres obiektu: Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 , 2. Rodzaj obiektów: 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno – wystawienniczym, hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym , 3. Miejsce zamontowania licznika: Stacja transformatorowa R 211-72 / Zamek Książ , 4. Miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski transformatorowe T-1 (przyłącze podstawowe ) i T-2 (przyłącze awaryjne ) w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, 5. Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej, mnożna 800, przekładniki 5 A. 6.Wielkość mocy zamówionej – umownej: 150 kW, 7. Moc przyłączeniowa: 310 kW. b) dostawa energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo: 1. Adres obiektu: Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 (parking centralny w parku Książ ) , 2. Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingowe, szalet , 3. Miejsce zamontowania licznika: szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3/R, 4. Miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe, 5. Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej, 6. Wielkość mocy zamówionej – umownej: 35 kW , 7. Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego: 63 A

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2012 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1. Oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu wymagań ustawowych i braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 .
  • 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów zorganizowanych w formie spółki cywilnej, każdy ze wspólników zobowiązany jest dołączyć wypis z ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy informacje przedstawione w rejestrze lub wypisie zostały zmienione, a zmiany te nie zostały jeszcze umieszczone w rejestrze, należy dołączyć do oferty kopie ww. uchwał.
  • 3. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
  •  4. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energii w przypadku, gdy Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucji lub aktualną umowę (obowiązującą w terminie wykonywania zamówienia ) zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucji, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji na Operatora Systemu Dystrybucji w ramach której Przedsiębiorstwo to zapewni Wykonawcy (Sprzedawcy) świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego (Odbiorcy),
  •  5. Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  • 6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.  

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy.

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy ,
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz możliwe zmiany w zawartej umowie i warunki takiej zmiany. 1. W proponowanej treści umowy Wykonawca zawrze istotne dla Zamawiającego postanowienia: 1.1. Umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. 1.2. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne ( Dz. U. z 2006 r. nr 89,poz. 625 z późniejszymi zmianami), przepisami Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie, 1.3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy, 1.4.Rozliczenie za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będzie w cyklach jednomiesięcznych według wskazań liczników i stawek właściwych dla danej grupy taryfowej dla dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej obowiązującej u sprzedawcy oraz stawki za dystrybucję wg. taryfy operatora systemu dystrybucji aktualnej dla danego okresu rozliczeniowego. 1.5. Wykonawca stosować będzie wobec Zamawiającego 21 dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 1.6.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2006 nr 89,poz. 625 z późniejszymi zmianami). 2. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach: 2.1. w stosunku do terminu realizacji umowy: a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ, b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, c) w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy kompleksu zamkowo-parkowego przez Gminę Wałbrzych z zamawiającym, 2.2. w stosunku do osób: a) zmiany osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych, b) zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ i uzyskają akceptację Zamawiającego. 2.3. inne: a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np., gdy obniży to koszty dostawy energii elektrycznej i/ lub usług dystrybucji ), b) w przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostanie odwołanie, Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania o czas ponad termin ustawowy na rozpatrzenie odwołania, c) zmiany nazwy zadania. 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. , 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2011 r. godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. , 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załącznik nr 1 oferta energia 2012

Załącznik nr 2 a energia 2012

Załącznik nr 2 energia 2012

Załącznik nr 3 energia 2012

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia energia 2012

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie wyników

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 ogłasza wyniki przeprowadzonego postępowania przetargowego na dzierżawę parkingów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu.

W wyniku przeprowadzonego ofertowego, pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę 11.395,0 m2 wydzielonych powierzchni parkingowych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu Komisja przetargowa rekomendowała Zarządowi Spółki uznanie za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Spółdzielnię Usługową „ODRA” we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 67. Wyniki przetargu zatwierdzone zostały przez właściciela kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ”                                            Wałbrzych, dnia 01.12.2011 r.

w Wałbrzychu Spółka z o.o

58-306 Wałbrzych,

ul. Piastów Śląskich 1

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO*

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. (nazwa Zamawiającego)

mającego siedzibę w  58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Pielęgnację drzewostanu na terenie zabytkowego kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu „ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP pod numerem ogłoszenia: 379312-2011; data zamieszczenia 15.11.2011 r. i zmienionego ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 299455-2011; zamieszczonego dnia 17.11.2011 r. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/05/11/2011 wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

 

„GARDEN” Spółka z o.o. mającego siedzibę/miejsce zamieszkania w 33-100 Tarnów, ul. Romanowicza 1

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium/ów* oceny ofert określonego/ych* w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu –  51.240,0 zł netto i 55.339,20 zł brutto*/przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*.

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

 

Najniższa Cena – 100 punktów.

 

Łączna liczba otrzymanych punktów : 100 punktów.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty/nie złożono innych ofert*:

 

1. Oferta nr 2 – Pielęgnacja Drzew mgr Piotr Kamiński, 44-240 Żory, Os. Sikorskiego 9 D/4.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

Oferta bez oceny

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona.

Łączna liczba otrzymanych punktów: oferta bez oceny.

 

2. Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „BILPOL” Kużaj Beata, Bil Józef, Spółka Jawna, 41-500 Chorzów, ul. Sokoła 1.  

 

Łączna liczba otrzymanych punktów: 49 punktów 

 

3. Oferta nr 4 – Urządzanie i Utrzymanie Terenów Zieleni Marian Stych, 41-706 Ruda Śląska, ul. Nowy Świat 66.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

 

Cena – 57 punktów.

 

Łączna liczba otrzymanych punktów : 57 punktów.

 

4. Oferta nr 5 – „Park Leśny” Zakład Usługowy mgr inż. Witosław Grygierczyk, 44-114Gliwice, ul. Ustroń 3.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium :

Cena – 73 punkty.

Łączna liczba otrzymanych punktów: 73 punkty.

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.5) ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

 

1. Oferta nr 2 – Pielęgnacja Drzew mgr Piotr Kamiński, 44-240 Żory, Os. Sikorskiego 9 D/4.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wezwał wykonawcę, który złożył ofertę przetargową nr 2 do złożenie dokumentów lub oświadczeń w trybie art.26 ust. 3 i 4 Ustawy prawo zamówień publicznych potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego w terminie do dnia 29 listopada 2011 r. do godziny 12.00, a mianowicie:

 

1) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego,

2) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 pzp i art. 24 ust. 1 pkt 9 pzp,

4) aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500.000 PLN.

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 pzp i art. 24 ust. 1 pkt 9 pzp,

6) potwierdzenie numerem wpisu do rejestru zabytków , że wykazane w Załączniku nr 4 (wykaz wykonanych /wykonywanych robotach ) prace były wykonane w parkach zabytkowych lub innej formie zorganizowanej zieleni o charakterze zabytkowym .

7) projekt umowy – załącznik nr 7 w całości parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej stronie po stronie „Wykonawca”.

 

Wykonawca pouczony został, że na podstawie zapisów Ustawy prawo zamówień publicznych w art. 24 ust. 2 pkt.4 w powiązaniu z art. 26 ust. 3 i 4 niedostarczenie wymienionych w wezwaniu dokumentów skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a oferta wykonawcy zostanie uznana za odrzuconą .

Zawiadomienie wysłane zostało pismem L.dz. 3630/11/2011/DAT z dnia 24.11.2011r. za pośrednictwem faksu na wskazany przez Wykonawcę numer oraz pocztą i zostało skutecznie doręczone.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający zgodnie z zapisami Ustawy prawo zamówień publicznych w art.26 ust. ust. 3 i 4 wezwał wykonawcę, który w określonym na dzień składania ofert ,tj. 21.11.2011 r. (ogłoszenie o przetargu i SIWZ) nie złożył wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust. 1 a mianowicie: aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 pzp i art. 24 ust. 1 pkt 9 pzp ,aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500.000 PLN, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 pzp i art. 24 ust. 1 pkt 9 pzp, potwierdzenie numerem wpisu do rejestru zabytków , że wykazane w Załączniku nr 4 (wykaz wykonanych /wykonywanych robotach ) prace były wykonane w parkach zabytkowych lub innej formie zorganizowanej zieleni o charakterze zabytkowym , projekt umowy – załącznik nr 7 w całości parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej stronie po stronie „Wykonawca”. Złożone dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert czyli do godziny 10.00 w dniu 21.11.2011r. Zamawiający wyznaczył wykonawcy termin na złożenie brakujących dokumentów na dzień 29.11.2011 r. do godziny 12.00. W wyznaczonym terminie na adres zamawiającego nie wpłynęły dokumenty do złożenia których wzywał wykonawcę. W oparciu o zapisy Ustawy prawo zamówień publicznych w art.24 ust. 2 pkt. 4 wykluczył wykonawcę z prowadzonego postępowania, gdyż wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na podstawie art.24 ust. 4 oferta wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą. 

 

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy:

 

1. Oferta nr 2 – Pielęgnacja Drzew mgr Piotr Kamiński, 44-240 Żory, Os. Sikorskiego 9 D/4.

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

 

Zamawiający wezwał wykonawcę, który złożył ofertę przetargową nr 2 do złożenie dokumentów lub oświadczeń w trybie art.26 ust. 3 i 4 Ustawy prawo zamówień publicznych potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego w terminie do dnia 29 listopada 2011 r. do godziny 1200 , a mianowicie:

 

1) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, w terminie do dnia 29 listopada 2011 r. do godziny 1200, a mianowicie:

2) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 pzp i art. 24 ust. 1 pkt 9 pzp,

4) aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500.000 PLN.

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 pzp i art. 24 ust. 1 pkt 9 pzp,

6) potwierdzenie numerem wpisu do rejestru zabytków , że wykazane w Załączniku nr 4 (wykaz wykonanych /wykonywanych robotach ) prace były wykonane w parkach zabytkowych lub innej formie zorganizowanej zieleni o charakterze zabytkowym .

7) projekt umowy – załącznik nr 7 w całości parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej stronie po stronie „Wykonawca”.

 

Wykonawca pouczony został, że na podstawie zapisów Ustawy prawo zamówień publicznych w art. 24 ust. 2 pkt.4 w powiązaniu z art. 26 ust. 3 i 4 niedostarczenie wymienionych w wezwaniu dokumentów skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a oferta wykonawcy zostanie uznana za odrzuconą.

Zawiadomienie wysłane zostało pismem L.dz. 3630/11/2011/DAT z dnia 24.11.2011r. za pośrednictwem faksu na wskazany przez Wykonawcę numer oraz pocztą i zostało skutecznie doręczone.

 

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający zgodnie z zapisami Ustawy prawo zamówień publicznych w art.26 ust. ust. 3 i 4 wezwał wykonawcę, który w określonym na dzień składania ofert, tj. 21.11.2011 r. (ogłoszenie o przetargu i SIWZ) nie złożył wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust. 1 a mianowicie: aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 pzp i art. 24 ust. 1 pkt 9 pzp, aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500.000 PLN, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 pzp i art. 24 ust. 1 pkt 9 pzp, potwierdzenie numerem wpisu do rejestru zabytków , że wykazane w Załączniku nr 4 (wykaz wykonanych /wykonywanych robotach ) prace były wykonane w parkach zabytkowych lub innej formie zorganizowanej zieleni o charakterze zabytkowym , projekt umowy – załącznik nr 7 w całości parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej stronie po stronie „Wykonawca”.

Złożone dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert czyli do godziny 10.00 w dniu 21.11.2011 r. Zamawiający wyznaczył wykonawcy termin na złożenie brakujących dokumentów na dzień 29.11.2011 r. do godziny 1200. W wyznaczonym terminie na adres zamawiającego nie wpłynęły dokumenty do złożenia których wzywał wykonawcę.

 

W oparciu o zapisy Ustawy prawo zamówień publicznych w art.24 ust. 2 pkt. 4 wykluczył wykonawcę z prowadzonego postępowania gdyż wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na podstawie art.24 ust. 4 oferta wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą.

 

Zamawiający zawiadamia również, iż, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku nie złożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie – dnia 12.12.2011 r.

 

Na oryginale podpisał Prezes Zarządu Krzysztof Urbański

Otrzymują:

1.wszyscy wykonawcy : www.ksiaz.wałbrzych.pl/bip

2. tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego

* Niepotrzebne skreślić.

 

Skip to content