Publikacje maj, 2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego nad częścią barokową Zamku Książ w Wałbrzychu”

 

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pn.:Wymiana pokrycia dachowego nad częścią barokową Zamku Książ w Wałbrzychu” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP numer ogłoszenia: 189238 – 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013r., Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/03/05/2013.

                                                                                                                   

                                                                                             

ZAMÓWIENIA  PRZYWOŁANEGO POWYŻEJ POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

W związku z pismem -wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonym w  oryginale w dniu 21 maja 2013r. ( jedna strona) przez jednego z Wykonawców, które zarejestrowano przez Zamawiającego w dniu 21.05.2013r. pod  l.dz. 1678, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3)  i ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), stwierdza co następuje:

1. Wniosek Wykonawcy wpłynął do Zamawiającego w  terminie, o którym mowa w art.38 ust.1  ustawy pzp.

2. Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 ust. 3)  ustawy pzp udziela Wykonawcy odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

 

 Pytanie nr 1: ” W SIWZ cz. II p.1.2.Posiadania wiedzy i doświadczenia zawarto zapis, że oferent musi wykazać się robotami o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia. Nie ma tam, żadnych wskaźników liczbowych. Czy to oznacza, że wykonanie dachu z dachówki na małym domku jednorodzinnym ( robota o wartości kilkunastu tysięcy złotych) jest wystarczającą kwalifikacją do wykonania dachu zamku?

Czy Zamawiający uzupełni ten zapis o jakieś jednoznaczne kryteria liczbowe dotyczące np. wartości lub powierzchni wykonanych dachów? „

Odpowiedź Zamawiającego:

W części III SIWZ „Warunki oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy” ust. II. „Wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu” pkt. 1.2. „Posiadanie wiedzy i doświadczenia” Zamawiający jednoznacznie określił wymagania stawiane wykonawcom w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w art.22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2013r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  2010 nr 113, poz. 759 ze zmianami).Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz złożenia wykaz robót budowlanych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga również aby Wykonawca przedłożył dokumenty potwierdzające, że najważniejsze ze wszystkich wykazanych robót z okresu ostatnich pięciu lat, zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończone. Zamawiający nie ma obowiązku  określania robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę, w inny sposób niż wskazuje to  ustawa pzp. Zawężając wymagania w zakresie wielkości wykazywanych przez Wykonawców robót budowlanych do określonej wielkości powierzchni dachów czy wartości robót narazić możemy się na zarzut braku obiektywizmu czy wręcz dyskryminacji tych wykonawców, którzy w przeszłości nie wykonywali podobnych zadań, ale korzystając z zasobów innych podmiotów czy podwykonawców będą zdolni wykonać przedmiot zamówienia, co nie stoi w sprzeczności z zapisami ustawy pzp. Zamawiający dokonując oceny warunków „Posiadanie wiedzy i doświadczenia” w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia wg. wzorów określonych w załącznikach nr 2 i nr 5 oraz na podstawie złożonych dokumentów będzie mógł obiektywnie ocenić rzetelność i doświadczenie wykonawcy.

Zamawiający nie dokona zmiany w treści SIWZ.

Pytanie nr 2: „ W SIWZ cz. II rozdz. II p.1.3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest zapis dotyczący Kierownika Budowy – powinien on posiadać co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. W załącznikach do oferty ani w umowie ten zapis nie ma kontynuacji. Nigdzie nie wymaga się udowodnienia tego faktu przez oferentów, przez złożenie oświadczenia lub potwierdzenia. Czy Zamawiający uzupełni SIWZ w tym zakresie?”

Odpowiedź Zamawiającego:

W części III SIWZ „Warunki oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy” ust. II. „Wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu” pkt. 1.3 „Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia” Zamawiający określił wymagania wobec osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym wobec kierownika budowy, który posiadać musi aktualne uprawnienia budowlane, co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z odpowiedzialnością za świadczenie usługi, kontrolą jakości, kierowanie robotami budowlanymi ( kierownik robót, i/lub kierownik budowy i/lub inspektor nadzoru inwestycyjnego – liczone łącznie), oraz co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych. Zamawiający wymaga aby wykonawca złożył oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz złożył „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.W  treści załącznika nr 6 w Tabeli  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał imię i nazwisko, zakres wykonywanych czynności, doświadczenie wymagane dla przedmiotowego zamówienia, informację o podstawie dysponowania wymieniona w tabeli osobą- obligatoryjnie dla kierownika budowy. Oprócz wypełnienia tabeli w załączniku nr 6 i podpisania oświadczenia, Zamawiający w części opisowej przywołanego na wstępie punktu 1.3. określa, że wymaga przedłożenia odpowiednich dokumentów w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w celu potwierdzenia spełnienia warunku. W dalszej treści tego punktu Zamawiający wskazuje, że dokona oceny spełnienia warunku

„dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia” na podstawie złożonych i podpisanych przez Wykonawcę oświadczeń ( załączniki nr 2 i nr 6 do SIWZ) oraz przedłożonych na ich potwierdzenie dokumentów.

Zamawiający nie dokona zmiany, uzupełnienia treści SIWZ.

Pytanie nr 3: „W załączonym przedmiarze w poz. 1 i 2 zastosowano katalog KNR 4-04 dotyczący wyburzeń i rozbiórek budynków. W części ogólnej tego katalogu, w punktach 1.3. i 1.4. normodawca określa

zakres stosowania tego katalogu. Wynika z niego, że w przypadku tego zadania nie powinien on być stosowany. Naszym zdaniem należałoby zastosować katalog KNR 4-01. Czy Zamawiający zmieni podstawę wyceny?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dokona zmian w przedmiarze robót i podstawie wyceny, gdyż różnice w wycenie wynikające z zastosowania katalogu KNR 4-04  w porównaniu z katalogiem wskazanym przez Wykonawcę są nieznaczne i  przy powierzchni dachu będącej przedmiotem zamówienia, nie wpływają w sposób istotny na wielkość wyceny.

Zamawiający nie dokona zmiany w treści SIWZ.

Pytanie nr 4: „ W przedmiarze brak nakładów na wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki oraz na opłaty za składowanie. Brak też informacji co należy zrobić z rozbieranym pokryciem z blachy. Czy Zamawiający uzupełni przedmiar i zapisy SIWZ w tym zakresie?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze robót nie uwzględnił nakładów na wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki oraz opłat za składowanie, gdyż przewiduje składowanie materiałów rozbiórkowych, za wyjątkiem gruzu, który wystąpi w znikomych ilościach, na terenie obiektu Zamawiającego w wyznaczonym do tego miejscu. W Części II SIWZ  ust. 1 pkt. 1.5. Zamawiający określił., że wymaga aby demontowane obecne pokrycie dachu z blachy miedzianej było sukcesywnie, protokolarnie przekazywane Zamawiającemu. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce na terenie obiektu przeznaczone do  składowania blachy.

Zamawiający nie dokona zmiany w treści SIWZ.

 

Pytania zawarte we wniosku Wykonawcy i udzielone wyjaśnienia Zamawiającego  nie mają wpływu na zmianę treści SIWZ i treści ogłoszonego zamówienia. Zamawiający informuje, że nie przewiduje  dokonania zmiany w treści SIWZ, zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Na oryginale podpisał:

Krzysztof Urbański

                                                                                                                          

Prezes Zarządu 

 

( kierownik Zamawiającego)

 

 

 

Otrzymują :

1. Wszyscy Wykonawcy strona internetowa zamawiającego

     www.ksiaz.walbrzych.pl/bip

2. Zamawiający a/a

Ogłoszenie o przetargu – wynajem i zagospodarowanie lokalu użytkowego w Palmiarni Wałbrzych z przeznaczeniem na kawiarnię

Dot. ogłoszenia o przetargu – wynajem i zagospodarowanie lokalu użytkowego w Palmiarni Wałbrzych z przeznaczeniem na kawiarnię

Ogłoszenie przetargu

Warunki szczegółowe do przetargu

 

Dot. Naprawy miejscowych uszkodzeń pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych na dachu budynku głównego (Zamek) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu

Wałbrzych: Naprawa miejscowych uszkodzeń pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych na dachu budynku głównego (Zamek) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 200338 – 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862 , strona internetowa www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa miejscowych uszkodzeń pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych na dachu budynku głównego (Zamek) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Naprawa miejscowych uszkodzeń pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych na dachu budynku głównego (Zamek) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.Szczegółowy opis przed-miotu zamówienia: Naprawa miejscowych uszkodzeń powstałych po obfitych opadach śniegu i zlodowaceniach na dachu Zamku – budynku głównego kompleksu zamkowo -parkowego Książ w Wałbrzychu. Zerwane fragmenty pokrycia z blachy należy naprawić poprzez zerwanie danego pasa blachy i pokrycie nową blachą miedzianą gr. 0,7 mm. Uszkodzenia poszycia dachowego zlokalizowano w ośmiu (8) miejscach. W przypadku rynien należy rynhaki doprowadzić do profilu prawidłowego a zerwane rynny połączyć poprzez dodatkowe nałożenie blachy, uszczelnienie silikonem dachowym i połączenie nitami. Zerwane fragmenty rur spustowych uzupełnić takimi samymi średni-cami jak istniejące fragmenty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z lokalizacją uszkodzeń zawiera Ocena stanu techniczne-go pokrycia dachowego Zamku Książ nad nowowyremontowanymi pomieszczeniami III piętra z dnia 14 maja 2013r. sporządzona przez mgr inż. arch. Andrzeja Oleszkiewicza i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia do negocjacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-0, 45.26.10.00-4.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zamawiający użytkuje kompleks zamkowo-parkowy Książ w Wałbrzychu w skład którego wchodzi budynek główny, którym jest Zamek. Zamek w Książu wraz z towarzyszącymi budynkami, obwarowaniami oraz parkiem wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr 481 z dnia 05 maja 1958r. W maju bieżącego roku stwierdzono miejscowe zalania pomieszczeń na III i IV piętrze w Zamku powstałe w wyniku nieszczelności pokrycia dachowego. Przyczyną powstałej sytuacji są miejscowe uszkodzenia pokrycia dachowego z blachy miedzianej, wykonane w latach 80-tych XX w. Oględziny połaci dachowych wykazały, że osuwające się z dachu kawałki lodu i płaty śniegu spowodowały zerwanie rynien i fragmentów blach połaciowych. Uszkodzenia na połaci dachu powstały w wyniku źle zamocowanych żabek mocujących arkusze blach. Obsuwający się zlodowaciały śnieg wyrwał żabki z deskowania. Uszkodzenia powstały w wyniku długotrwałej i śnieżnej zimy trwającej do końca pierwszej dekady kwietnia. Skala uszkodzeń dachu, rynien i rur spustowych ujawniła się po kilkudniowych obfitych opadach deszczu , które w naszym rejonie, przeszły w pierwszych dniach maja 2013r. Nieszczelności połaci dachowej spowodowała zalewanie nowo wyremontowanych pomieszczeń na III piętrze w Zamku. Prace remontowe III p.wykonane zostały m.in. ze środków unijnych ogółem na kwotę około 13.000.000 PLN, pierwszy raz od 1945r. w takim zakresie rzeczowo-finansowym. Nie podejmowanie z naszej strony miejscowych działań naprawczych dachu grozi powstaniem szkód o znacznych rozmiarach tak na IV nieodbudowanym piętrze Zamku jak i na III odbudowanym piętrze.Mając powyższe na uwadze oraz w trosce o zabytkowy obiekt, zamawiający podjął decyzje o podjęciu prac związanych z miejscową naprawą dachu z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust.1 pkt.3). Sytuacja jest wyjątkowa i powstała z przyczyn, niezależnych od zamawiającego, których nie mógł przewidzieć. Miejscowa naprawa dachu wymaga natychmiastowej interwencji specjalistycznych ekip naprawczych. Zachowanie terminów określonych w ustawie dla innych trybów udzielania zamówienia staje się w obecnej sytuacji nie-możliwe.Zamawiający poczynił starania w zakresie prac remontowych dachu w Zamku i ogłosił przetarg nieograniczony na wymianę blachy na dachówkę ceramiczną dla dachu nad częścią barokową Zamku. Postępowanie to nie obejmuje jednak tych części dachu, na których stwierdzono obecnie miejscowe uszkodzenia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • ALPEX Spółka z o.o., ul.Moniuszki 62, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

Dot. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o. ” – unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania

Dot. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o. ” Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert str.1

Protokół z otwarcia ofert str.2

Ogłoszenie wyników – przeprowadzonego postępowania przetargowego na wynajem i zagospodarowanie lokalu użytkowego w Palmiarni Wałbrzych z przeznaczeniem na kawiarnię.

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie o zamówieniu – Wymiana pokrycia dachowego nad częścią barokową Zamku Książ w Wałbrzychu

Wałbrzych: Wymiana pokrycia dachowego nad częścią barokową Zamku Książ w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 189238 – 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachowego nad częścią barokową Zamku Książ w Wałbrzychu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachowego nad częścią barokową Zamku Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: załącznik nr 11 do SIWZ – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana przez Darię Kuberską – Matuszek z firmy Biuro Doradczo Usługowe Budownictwa mgr inż. Jacek Kramnik z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Mieszka I nr 9 oraz załącznik nr 9 do SIWZ projekt budowlano – konserwatorski wymiany pokrycia dachowego części barokowej Zamku Książ wykonany przez Jacka Kramnika z firmy Biuro Doradczo Usługowe Budownictwa mgr inż. Jacek Kramnik z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Mieszka I nr 9. 3.We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do projektowanych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 4.Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową wymienioną w punkcie 2., dokonać wizji lokalnej terenu budowy przed złożeniem oferty.5. Zamawiający wymaga aby wykonawca demontując obecne pokrycie dachowe z blachy miedzianej dokonywał sukcesywnie protokolarnych przekazań Zamawiającemu odzyskanej blachy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-0, 45.26.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 150.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości 30.000 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 03.06.2013r.do godz. 10.00. Wadium należy wnieść na konto Zamawiającego w Kredyt Banku S.A. Oddział Wałbrzych na rachunek nr : 35 1500 1764 1217 6001 6040 0000 przelewem z zaznaczeniem nazwy postępowania: Wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn.:Wymiana pokrycia dachowego nad częścią barokową Zamku Książ w Wałbrzychu. 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 2.Wadium może być wnoszone również w innych formach zgodnie z art. 45, ust. 6 Prawo zamówień publicznych (wraz z późniejszymi zmianami), w siedzibie Zamawiającego w Wałbrzychu 58-306 ulica Piastów Śląskich 1, pokój nr 18/1 ( kasa główna). Kopię wniesionego wadium należy dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz złożył wykaz robót budowlanych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie-o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączył dowody ( dotyczące najważniej-szych robót) określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana wiedza i doświadczenie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ . Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 oraz przedłożył odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii po-świadczonej za zgodność z oryginałem w celu potwierdzenia spełnienia warunku, tj.:wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami:1) Kierownik Budowy – posiadający: a) aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz potwierdzenie przynależności do właściwej Izby Budowlanej. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.); b) posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku: Kierownika Budowy i/lub Kierownika Robót i/lub Inspektora nadzoru inwestycyjnego (łącznie); c) posiadający co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków; Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń w tym zakresie oraz przedłożonych dokumentów. Oce-na spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 oraz złoży dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej wykonywania robót budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 900.000 PLN ( słownie: dziewięćset tysięcy złotych). Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty, referencje lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie robot budowlanych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych:1.Zmiana dokonana w przypadku wskazanym w art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, tj. w przypadku konieczności zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 2.Zmiana wy-nagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 3. Zmiana terminu wykonania Robót w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, niezawinionych przez Wykonawcę, które wpływały na harmonogram wykonywania Robót; 4.Zmiana terminu wykonania Robót – wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zadań; 5.Osób będących przedstawicielami Zamawiającego; 6.Osób wymienionych w ofercie, które zostały wskazane przez Wykonawcę celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych (śmierć choroba, zmiana miejsca pracy, nienależyte wykonywanie obowiązków) pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz spełnienia przez nowe osoby warunków opisanych w SIWZ;7.Wystąpienie siły wyższej; 8.Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia; 9.Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca;10. Umowa może być zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów.11. Wykonawca nie będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy, zwiększenie wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 ( Sekretariat)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 (Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wymiana pokrycia dachowego nad częścią barokową Zamku Książ w Wałbrzychu – SIWZ i załączniki

Dot. „Wymiany pokrycia dachowego nad częścią barokową Zamku Książ w Wałbrzychu”

Poniżej znajdują się załączniki do pobrania:

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9 – Projekt Budowlano-Konserwatorski

Załącznik nr 10 – Kosztorys Nakładczy

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 185832 – 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 150846 – 2013 data 17.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, fax. 74 6643862.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagania ogólne 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń wewnętrznych, lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych i sieci komórkowych generowanych z lokalizacji Zamawiającego (ul. Piastów Śląskich 1, 58 – 306 Wałbrzych tj. siedziby spółki i ul. Wrocławska 158, 58-306 Wałbrzych – Palmiarnia) oraz symetrycznego dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 50 Mbit/s. 2.Wykonawca zapewni połączenie pomiędzy obiema lokalizacjami Zamawiającego – Zamkiem Książ (ulica Piastów Śląskich 1, 58 – 306 Wałbrzych) i Palmiarnią (ul. Wrocławska 158, 58 – 306 Wałbrzych) za pomocą łącza o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 Mbit/s służącego do realizacji połączeń głosowych jak i transmisji danych wewnątrz firmy i do Internetu.3.Wykonawca będzie świadczył usługi telekomunikacyjne bez konie-czności fizycznej obecności centrali telefonicznej w siedzibie Zamawiającego.4. Wykonawca dostarczy, uruchomi i skonfiguruje : 4.1. wielokontowe telefony systemowe IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o parametrach nie gorszych niż: Wyświetlacz LCD o rozdzielczości min. 240×120 pikseli, min. 4 przyciski dwukolorowe sygnalizujące stan profilu SIP, min.18 przycisków programowalnych szybkiego wybierania, min.3 przyciski ekranowe, konferencja do min. 5 abonentów, możliwość indywidualizowania menu, możliwość korzystania z usług Web, dwa porty sieciowe 10/100 Mbit/s ze wsparciem PoE, możliwość montażu na ścianie, w zestawie podstawka na biurko, dźwięk HD (kodek min. G.722 szerokopasmowy), tryb głośnomówiący, redukcja echa, personalizacja dźwięków, personalizacja wyświetlacza, wsparcie dla SIP (RFC3261), TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP, ARP, ICMP, DNS (SRV), PPPoE, TFTP, NTP, DHCP (klient), prezentacja numeru dzwoniącego, blokada prezentacji (globalnie lub dla połączenia), połączenia oczekujące, zawieszanie połączeń, transfer (z konsultacją lub bez), konfiguracja poprzez TR-069, XML, SRTP i TLS. Kontrola mediów 802.1x, książka kontaktów do min. 2000 wpisów i historia połączeń do min. 2000 pozycji, w liczbie nie mniej niż 5 (pięć),4.2. aparaty dwuprofilowe telefony systemowe IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o parametrach nie gorszych niż: Wyświetlacz LKCD o rozdzielczości min.180×60 pikseli, wsparcie dla rozwiązań Wep oraz XML, min. 3 programowalne przyciski, dwa porty sieciowe 10/100 Mbit/s ze wsparciem PoE, min. 2 przyciski dwukolorowe sygnalizujące stan profilu SIP, min. 3 przyciski kontekstowe XML, min. 5 przycisków nawigacyjnych, w liczbie nie mniej niż 16 (szesnaście); 4.3.nie mniej niż 30 bramek IP do obsługi istniejących aparatów i faksów. Lokalizacja poszczególnych urządzeń wraz z ilością przyłączy została zaznaczona na planie stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ .Wykonawca zobowiązuje się także przeszkolić z zakresu użytkowania i konserwacji wyżej wymienionych urządzeń pracowników Zamawiającego. 5. Wykonawca przeniesie do własnej sieci dotychczasowe numery telefonów przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego łącznie dla 100 numerów, w tym : 5.1. zakres numeracji dla Hotelu (46 numerów wewnętrznych dla pokoi hotelowych i 3 numery w recepcji hotelowej 74/66 43 890, 74/66 43 891, fax 74/66 43 892) według wykazu w Załączniku nr 8. 5.2. zakres numeracji dla budynku głównego Zamku i pozostałych budynków kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu (od 66 43 800 do 66 43 899) oraz Palmiarni w Wałbrzychu, według wykazu w załączniku nr 7, a także dołączy pulę dodatkowych 20 numerów. 5.3. Przerwa w świadczeniu usług telekomunikacyjnych związana z przeniesieniem numerów trwać będzie nie dłużej niż 24 godziny, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, póz. 1800 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249, póz. 1670). Termin przełączenia numerów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Umowę z dotychczasowym operatorem zamawiający rozwiąże we własnym zakresie i w właściwym czasie.6. Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem infrastruktury technicznej oraz odtworzeniem stanu pierwotnego w budynku Zamawiają-cego stanowią koszty Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości po-noszenia dodatkowych kosztów związanych z rozbudową swojej infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego. 7.Wykonawca będzie świadczył usługę dostępu do Internetu bez ograniczeń w ilości i rodzaju przesyłanych danych. 8.Wykonawca przeznaczy dla Zamawiającego pulę stałych adresów IP (co najmniej 16). W przypadku braku możliwości przydzielenia wymaganej ilości Zamawiający dopuści przyjęcie innej, jednak nie mniejszej niż 6 adresów IP pod warunkiem, że wykonawca wykaże w trakcie realizacji zamówienia odmowę przydzielenia przez RIPE NCC docelowej ilości adresów IP. 9. Wykonawca zapewni pocztę elektroniczną o pojemności min. 1 GB dla każdego użytkownika (co najmniej 50 użytkowników) bez limitu transferu wraz z usługami: a) hostowany serwer pocztowy MS Ex-change 2010 lub równoważny – współdzielony kalendarz, kontakty, harmonogramy z obsługą w domenie firmowej, możliwość edycji i zmiany, tworzenia i usuwania kont email przez Zamawiającego, b) hostowany MS SharePoint 2010 lub równoważny – współdzielone zasoby sieciowe, c) możliwość obsługi poczty na urządzeniu mobilnym za pomocą push mail, d) zunifikowany komunikator umożliwiający nawiązywanie połączeń telefonicznych z użyciem aparatów telefonicznych IP, możliwość określenia statusu i podgląd statusu innych użytkowników, komunikację w trybie tekstowym w czasie rzeczywistym, e) wirtualny dysk – przestrzeń hostingowa do backupu.10. Wykonawca zapewni następujące usługi konferencyjne: a)Wideokonferencja z możliwością współdzielenia pulpitu i prezentacji bazująca na MS Lync lub MS Live Meeting w pakiecie z komunikatorem OCS, b)Hostowany mostek telekonferencyjny zarządzany z portalu WEB.11.Wykonawca zapewni usługi fax-serwer dla 50 kont użytkowników: a) Możliwość wysyłania faksów z komputera ,b)Możliwość odbierania faksów na skrzynce pocztowej e-mail.12.Minimalne wymagania dotyczące serwisu:12.1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczenia usług tele-komunikacyjnych w całym okresie obowiązywania umowy, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku a także do monitorowania poprawności działania usługi.12.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności serwisu technicznego umożliwiającego zgłoszenie, rejestrowanie i usuwa-nie awarii przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.12.3. Wykonawca zobowiązany jest do zape-wnienia możliwości szybkiej konfiguracji usługi i dodawania nowych funkcjonalności w ciągu 8 godzin w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00. 12.3. Wy-konawca zobowiązany jest do zapewnienia zdalnego wsparcia i doradztwa technicznego w zakresie eksploatacji i rozwoju usługi. 13.Awarie i planowane prace: 13.1. Przez awarię rozumie się przerwę w działaniu usługi, z wyłączeniem przerw spowodowanych siłą wyższą lub przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego. W szczególności za awarię uważa się wszystkie przerwy w dostarczaniu usług w godzinach 6:00 -18:00 w dni robocze.13.2.Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać awarię do odpowiedniego działu Wykonawcy nie-zwłocznie po ich stwierdzeniu.13.3. Wykonawca zarządza diagnozą awarii, lo-kalizacją uszkodzenia oraz naprawą uszkodzenia do czasu usunięcia awarii. 13.4. Wykonawca zarejestruje zgłoszoną awarię oraz nada jej odpowiedni nu-mer porządkowy.13.5.Zgłoszenie awarii (zgłoszenie nieprawidłowości działania usług) przez Zamawiającego zostanie potwierdzone przez Wykonawcę drogą elektroniczną lub w przypadku braku takiej możliwości telefonicznie.13.6.W przypadku zgłoszenia awarii którejkolwiek z usług – czas reakcji serwisu na zgłoszenie nie może być dłuższy niż 1 godzina (czas reakcji rozumiany jako czas od momentu przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego do momentu potwierdzenia jego przyjęcia przez serwis Wykonawcy).13.7. W przypadku przerwy w świadczeniu usług oraz nieprawidłowości w świadczeniu usług spowo-dowanych awarią, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w czasie: a) nie dłuższym niż 8 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego w przy-padku usług telefonii stacjonarnej. Czas usunięcia usterki liczony będzie od chwili zgłoszenia telefonicznego, bądź drogą elektroniczną przez Zamawiają-cego do czasu potwierdzenia przez uprawnione osoby Zamawiającego poprawnej pracy łącza; b) nie dłuższym niż 8 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku usług dostępu do Internetu. Czas usunięcia usterki liczony będzie od chwili zgłoszenia telefonicznego, bądź drogą elektroniczną przez Zamawiającego do czasu potwierdzenia przez uprawnione osoby Zamawiającego poprawnej pracy łącza. 14.Wykonawca zapewni:14.1. dostępność usług telefonii stacjonarnej na poziomie nie mniejszym niż 99,9 % w skali miesiąca kalendarzowego/okresu rozliczeniowego; 14.2.dostępność usługi dostępu do Internetu na poziomie nie mniejszym niż 99,9% w skali miesiąca kalendarzowego/okresu rozliczeniowego. Miesięczna dostępność usługi (MDU*) *Przez MDU rozumie się, obliczaną w skali miesiąca kalendarzowego (przez który rozumie się jeden okres rozliczeniowy), sumaryczną liczbę godzin kiedy usługa była dostępna tzn. nie znajdowała się w stanie awarii na łączu Zamawiającego. Parametr MDU obliczany jest zgodnie z poniższym wzorem: czas całkowity – J czas awarii MDU [ % ]= czas całkowity x 100 [ % ]. Do powyższych kalkulacji przyjmuje się, że każda rozpoczęta godzina awarii liczona jest jako pełna godzina awarii. Z obliczenia parametru MDU wyłączane są przerwy w świadczeniu usługi, wynikające z: prac utrzymaniowych sieci operatorów międzynarodowych i operatorów krajowych ,przerwy w świadczeniu usługi nie będą obejmować przerw wynikających z prowadzenia prac konserwacyjnych zleconych Wykonawcy przez Zamawiającego lub leżących po jego stronie, działań lub zaniechania działania przez Zamawiającego, lub użytkowników upoważnionych przez Zamawiającego, powodujących niedostępność usługi.15.W ramach opłaty miesięcznej Wykonawca uwzględni stały pakiet kwotowy do wykorzystania na połączenia wychodzące, pozwalający na wykonanie co najmniej 135 godzin połączeń do sieci stacjonarnych na terenie kraju lub 45 godzin na połą-czenia do sieci komórkowych.16. Po przekroczeniu pakietu kwotowego koszty połączeń będą rozliczane sekundowo i nie będą przekraczać odpowiednio: a) dla połączeń lokalnych i strefowych – 0,06 zł, b) dla połączeń międzystrefo-wych – 0, 06 zł, c) dla połączeń do wszystkich sieci komórkowych – 0,18 zł . Wymagania szczegółowe:1.Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii opartych o technologię IP: 1.1. Łącze powinno zapewniać możliwość realizacji połączeń przychodzących i wychodzących jednocześnie dla każdego z numerów DDI zgodnie z Krajowym Planem Numeracyjnym oraz skróconą numeracją wewnętrzną.1.2. Zamawiający wymaga świadczenia usługi telekomunikacyjnej o charakterze powszechnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, póz. 1800, z późn. zm.), a w szczególności: 1.2.1. Realizacji następujących połączeń telefonicznych: 1.2.1.1. Połączenia telefoniczne krajowe, w tym: miejscowe, strefowe, międzystrefowe oraz do sieci ruchomych (komórkowych),zgodnie z ofertą Wykonawcy. 1.2.1.2. Połączenia międzynarodowe, zapewnienie transmisji danych, w tym połączenia do sieci Internet, 1.2.1.3. Zapewnienie transmisji dla faksu, 1.2.1.4. Bezpłatnie połączenia do Służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy, posiadających numery skrócone. 1.3. Realizacja usług dodatkowych, zgodnie z ogólnodostępnym Cennikiem Wykonawcy dla klientów biznesowych:1.3.1. Dodatkowych numerów DDI, 1.3.2. Połączeń trójstronnych, 1.3.3. Przekiero-wania połączeń, 1.3.4.Bezpłatnego blokowania połączeń wychodzących do określonych kategorii numeracji lub usług, 1.3.5.Bezpłatnej prezentacji numeru, 1.3.6.Innych zgodnie z aktualnym Cennikiem Wykonawcy dla klientów biznesowych. 1.4.Ponadto Zamawiający wymaga: 1.4.1. Bezpłatnego dostarczania szczegółowego wykazu wykonanych na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych z każdą fakturą. Dopuszczalny jest wykaz jedynie w postaci elektronicznej. 1.4.2. Aby taryfa będąca przed-miotem oferty byłą taryfą płaską z naliczaniem sekundowym, to znaczy Zamawiający wymaga jednolite ceny za minutę rozmowy i nie dopuszcza opłat za rozpoczęcie połączenia, podwyższonej opłaty za pierwszą minutę itp. 2. Świadczenie usługi dostępu do Internetu poprzez łącze symetryczne o przepustowości 50 Mbit/s: 2.1. Stały dostęp do sieci Internet poprzez łącze o gwarantowanej przepustowości minimum 50 Mbit/s (symetryczne). Wymagania Zamawiającego: a) Download do węzła nie może być mniejszy niż 6,25 MB/s, b) Upload do węzła nie może być mniejszy niż 6,25 MB/s.2.2. Nielimitowana ilość przesyłanych danych.2.3 Doprowadzenie oraz instalacja i uruchomienie łącza dostępowego w punkcie abonenta, zakończonego stykiem Ethernet (RJ-45). 2.4. Dostarczenie wysokowydajnego routera, który będzie zainstalowany i zarządzany przez Wykonawcę, a do którego będzie możliwe podłączenia sieci LAN Zamawiającego.2.5.Łącze musi posiadać podsieć 16 stałych publicznych adresów IP. 2.6.Zamawiający nie dopuszcza zastosowania technologii radiowej. Łącze powinno zostać zrealizowane w technologii światłowodowej. 2.7. Możli-wość uaktywnienia obsługi protokołu BGP. 2.8.Skonfigurowanie usługi przez Wykonawcę w sposób umożliwiający dostarczanie połączenia z internetem dwo-ma łączami jednocześnie (łącze podstawowe i zapasowe) zagwarantowanymi przez jednego lub różnych dostawców ISP. Zamawiający wymaga określenia parametrów łącza zapasowego, które w przyszłości będzie mogło być użyte w takiej konfiguracji. 2.9.Statystyki wykorzystania łącza. 2.10.Dodatkowe, niezbę-dne urządzenia do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca. 2.11. Zamawiający zaleca Wykonawcy wykonanie usług w oparciu o infrastrukturę sieciową Wykonawcy. W przypadku korzystania z sieci innych operatorów Wyko-nawca ustala we własnym zakresie wszelkie formalności związane z zestawie-niem, włączeniem do eksploatacji oraz późniejszym utrzymaniem usługi. 2.12. Ponadto Zamawiający wymaga:2.12.1. Aby wszystkie ewentualne dodatkowe opłaty o charakterze stałym np. opłata za dzierżawę modemu itp. były wliczone w abonament miesięczny. Zamawiający nie dopuści na fakturze pozycji, doty-czących usług, których nie zamawiał lub które nie wynikają z rozliczeń bilingo-wych. 2.12.2.Łącze doprowadzone do siedziby Zamawiającego powinno zape-wniać przepustowość określoną CIR w obu kierunkach i obejmować na całej długości następujące odcinki: a) Od sieci lokalnej Zamawiającego do węzła dostępowego sieci PoP, b) Od sieci lokalnej Zamku Książ do Palmiarni. 2.13. Pełne wysycenie CIR na danym odcinku powinno być osiągane wtedy, gdy nie odbywa się transmisja danych w tym samym kierunku na żadnym z pozosta-łych odcinków. W przypadku gdy trwa równoczesna transmisja danych z sieci Zamawiającego do kilku różnych miejsc przeznaczenia, gwarantowana przep-ustowość jest rozdzielana pomiędzy wszystkie transmisje. Te same założenia dotyczą ruchu w przeciwnym kierunku, to jest, gdy trwa równoczesna trans-misja z kilku różnych źródeł do sieci Zamawiającego. 3. Wykonanie połączenia pomiędzy siedzibą główną Zamawiającego czyli Zamkiem Książ (w tym z Hote-lem), a Palmiarnią za pomocą usługi o przepustowości CIR min. 2 Mb, za pomo-cą której realizowane będą połączenia głosowe jak i transmisji danych we wnątrz firmy jaki do internetu. Rozwiązanie musi umożliwić rezygnację z łączy telefonicznych i internetowych na terenie Palmiarni. 4. Zapewnienie zintegro-wanego narzędzia telekomunikacyjnego, które łączy wszystkie dostępne kanały telekomunikacyjne i pozwala pracownikom Zamku Książ kontaktować się i współpracować w każdej chwili, niezależnie od miejsca ich pobytu, w tym z użyciem komunikatora biznesowego- Microsoft Office Communicator, Hosto-wanej skrzynki pocztowej – Microsoft Exchange, Biura w komórce – Microsoft, Active Sync usługi webkonferencji i prezentacji online – Microsoft LiveMeeting, Pracy grupowej – Microsoft SharePoint, Klienta poczty elektronicznej – Micro-soft Outlook lub usług/oprogramowania/narzędzi równoważnych.Liczba osób korzystająca z wymienionych usług będzie zgodna z liczbą kont email. 5. Reali-zacja systemu połączeń hotelowych według załącznika nr 8 do SIWZ. Dostar-czenie urządzeń i rozwiązań potrze-bnych do wykonywania w/w systemu z każ-dego miejsca wskazanego w załączniku nr 8 do SIWZ. Zastąpienie istniejącego systemu bilingowego obiektu hotelowego, rozliczającego zużycie impulsów za-meldowanych gości. Konfiguracja automatycznego naliczania opłat w istnieją-cym systemie rozliczeń meldunkowych hotelu.Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 1.Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do bez-płatnej infolinii technicznej oraz dostęp do statystyk oraz bilingów za pośredni-ctwem serwisu internetowego. 2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do pomocy technicznej w zakresie łącza. bezpieczne i szybkie przesyłanie różno-rodnych danych w obrębie sieci (np. transmisja danych, Internet, intranet, wi-deokonferencje, połączenia głosowe), możliwość klasyfikacji i ustawiania priory-tetów w ramach połączenia. 3. wykreślony. 4. Wykonawca zapewni Zamawiają-cemu sieć prywatną, w pełni odseparowaną i niezależną od sieci publicznych, bez dostępu do niej podmiotów zewnętrznych oraz ochronę wszystkich przesyłanych danych przed ich udostępnieniem osobom niepowołanym..
 • W ogłoszeniu powinno być: : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagania ogólne 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń wewnętrznych, lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych i sieci komórkowych generowanych z lokalizacji Zamawiającego (ul. Piastów Śląskich 1, 58 – 306 Wałbrzych tj. siedziby spółki i ul. Wrocławska 158, 58-306 Wałbrzych – Palmiarnia) oraz symetrycznego dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 50 Mbit/s. 2.Wykonawca zapewni połączenie pomiędzy obiema lokalizacjami Zamawiającego – Zamkiem Książ (ulica Piastów Śląskich 1, 58 – 306 Wałbrzych) i Palmiarnią (ul. Wrocławska 158, 58 – 306 Wałbrzych) za pomocą łącza o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 Mbit/s służącego do realizacji połączeń głosowych jak i transmisji danych wewnątrz firmy i do Internetu.3.Wykonawca będzie świadczył usługi telekomunikacyjne bez konieczności fizycznej obecności centrali telefonicznej w siedzibie Zamawiającego.4. Wykonawca dostarczy, uruchomi i skonfiguruje : 4.1. wielokontowe telefony systemowe IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o parametrach nie gorszych niż: Wyświetlacz LCD o rozdzielczości min. 240×120 pikseli, min. 4 przyciski dwukolorowe sygnalizujące stan profilu SIP, min.18 przycisków programowalnych szybkiego wybierania, min.3 przyciski ekranowe, konferencja do min. 5 abonentów, możliwość indywidualizowania menu, możliwość korzystania z usług Web, dwa porty sieciowe 10/100 Mbit/s ze wsparciem PoE, możliwość montażu na ścianie, w zestawie podstawka na biurko, dźwięk HD (kodek min. G.722 szerokopasmowy), tryb głośnomówiący, redukcja echa, personalizacja dźwięków, personalizacja wyświetlacza, wsparcie dla SIP (RFC3261), TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP, ARP, ICMP, DNS (SRV), PPPoE, TFTP, NTP, DHCP (klient), prezentacja numeru dzwoniącego, blokada prezentacji (globalnie lub dla połączenia), połączenia oczekujące, zawieszanie połączeń, transfer (z konsultacją lub bez), konfiguracja poprzez TR-069, XML, SRTP i TLS. Kontrola mediów 802.1x, książka kontaktów do min. 2000 wpisów i historia połączeń do min. 2000 pozycji, w liczbie nie mniej niż 5 (pięć),4.2. aparaty dwuprofilowe telefony systemowe IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o parametrach nie gorszych niż: Wyświetlacz LKCD o rozdzielczości min.180×60 pikseli, wsparcie dla rozwiązań Wep oraz XML, min. 3 programowalne przyciski, dwa porty sieciowe 10/100 Mbit/s ze wsparciem PoE, min. 2 przyciski dwukolorowe sygnalizujące stan profilu SIP, min. 3 przyciski kontekstowe XML, min. 5 przycisków nawigacyjnych, w liczbie nie mniej niż 16 (szesnaście); 4.3.nie mniej niż 30 bramek IP do obsługi istniejących aparatów i faksów. Lokalizacja poszczególnych urządzeń wraz z ilością przyłączy została zaznaczona na planie stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ .Wykonawca zobowiązuje się także przeszkolić z zakresu użytkowania i konserwacji wyżej wymienionych urządzeń pracowników Zamawiającego. 5. Wykonawca przeniesie do własnej sieci dotychczasowe numery telefonów przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego łącznie dla 100 numerów, w tym : 5.1. zakres numeracji dla Hotelu (46 numerów wewnętrznych dla pokoi hotelowych i 3 numery w recepcji hotelowej 74/66 43 890, 74/66 43 891, fax 74/66 43 892) według wykazu w Załączniku nr 8. 5.2. zakres numeracji dla budynku głównego Zamku i pozostałych budynków kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu (od 66 43 800 do 66 43 899) oraz Palmiarni w Wałbrzychu, według wykazu w załączniku nr 7, a także dołączy pulę dodatkowych 20 numerów. 5.3. Przerwa w świadczeniu usług telekomunikacyjnych związana z przeniesieniem numerów trwać będzie nie dłużej niż 24 godziny, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, póz. 1800 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249, póz. 1670). Termin przełączenia numerów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Umowę z dotychczasowym operatorem zamawiający rozwiąże we własnym zakresie i w właściwym czasie.6. Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem infrastruktury technicznej oraz odtworzeniem stanu pierwotnego w budynku Zamawiają-cego stanowią koszty Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości po-noszenia dodatkowych kosztów związanych z rozbudową swojej infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego. 7.Wykonawca będzie świadczył usługę dostępu do Internetu bez ograniczeń w ilości i rodzaju przesyłanych danych. 8.Wykonawca przeznaczy dla Zamawiającego pulę stałych adresów IP (co najmniej 16). W przypadku braku możliwości przydzielenia wymaganej ilości Zamawiający dopuści przyjęcie innej, jednak nie mniejszej niż 6 adresów IP pod warunkiem, że wykonawca wykaże w trakcie realizacji zamówienia odmowę przydzielenia przez RIPE NCC docelowej ilości adresów IP. 9. Wykonawca zapewni pocztę elektroniczną o pojemności min. 1 GB dla każdego użytkownika (co najmniej 50 użytkowników) bez limitu transferu wraz z usługami: a) hostowany serwer pocztowy MS Ex-change 2010 lub równoważny – współdzielony kalendarz, kontakty, harmonogramy z obsługą w domenie firmowej, możliwość edycji i zmiany, tworzenia i usuwania kont email przez Zamawiającego, b) hostowany MS SharePoint 2010 lub równoważny – współdzielone zasoby sieciowe, c) możliwość obsługi poczty na urządzeniu mobilnym za pomocą push mail, d) zunifikowany komunikator umożliwiający nawiązywanie połączeń telefonicznych z użyciem aparatów telefonicznych IP, możliwość określenia statusu i podgląd statusu innych użytkowników, komunikację w trybie tekstowym w czasie rzeczywistym, e) wirtualny dysk – przestrzeń hostingowa do backupu.10. Wykonawca zapewni następujące usługi konferencyjne: a)Wideokonferencja z możliwością współdzielenia pulpitu i prezentacji bazująca na MS Lync lub MS Live Meeting w pakiecie z komunikatorem OCS, b)Hostowany mostek telekonferencyjny zarządzany z portalu WEB.11.Wykonawca zapewni usługi fax-serwer dla 50 kont użytkowników: a) Możliwość wysyłania faksów z komputera ,b)Możliwość odbierania faksów na skrzynce pocztowej e-mail.12.Minimalne wymagania dotyczące serwisu:12.1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczenia usług tele-komunikacyjnych w całym okresie obowiązywania umowy, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku a także do monitorowania poprawności działania usługi.12.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności serwisu technicznego umożliwiającego zgłoszenie, rejestrowanie i usuwa-nie awarii przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.12.3. Wykonawca zobowiązany jest do zape-wnienia możliwości szybkiej konfiguracji usługi i dodawania nowych funkcjonalności w ciągu 8 godzin w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00. 12.3. Wy-konawca zobowiązany jest do zapewnienia zdalnego wsparcia i doradztwa technicznego w zakresie eksploatacji i rozwoju usługi. 13.Awarie i planowane prace: 13.1. Przez awarię rozumie się przerwę w działaniu usługi, z wyłączeniem przerw spowodowanych siłą wyższą lub przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego. W szczególności za awarię uważa się wszystkie przerwy w dostarczaniu usług w godzinach 6:00 -18:00 w dni robocze.13.2.Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać awarię do odpowiedniego działu Wykonawcy nie-zwłocznie po ich stwierdzeniu.13.3. Wykonawca zarządza diagnozą awarii, lo-kalizacją uszkodzenia oraz naprawą uszkodzenia do czasu usunięcia awarii. 13.4. Wykonawca zarejestruje zgłoszoną awarię oraz nada jej odpowiedni nu-mer porządkowy.13.5.Zgłoszenie awarii (zgłoszenie nieprawidłowości działania usług) przez Zamawiającego zostanie potwierdzone przez Wykonawcę drogą elektroniczną lub w przypadku braku takiej możliwości telefonicznie.13.6.W przypadku zgłoszenia awarii którejkolwiek z usług – czas reakcji serwisu na zgłoszenie nie może być dłuższy niż 1 godzina (czas reakcji rozumiany jako czas od momentu przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego do momentu potwierdzenia jego przyjęcia przez serwis Wykonawcy).13.7. W przypadku przerwy w świadczeniu usług oraz nieprawidłowości w świadczeniu usług spowo-dowanych awarią, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w czasie: a) nie dłuższym niż 8 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego w przy-padku usług telefonii stacjonarnej. Czas usunięcia usterki liczony będzie od chwili zgłoszenia telefonicznego, bądź drogą elektroniczną przez Zamawiają-cego do czasu potwierdzenia przez uprawnione osoby Zamawiającego poprawnej pracy łącza; b) nie dłuższym niż 8 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku usług dostępu do Internetu. Czas usunięcia usterki liczony będzie od chwili zgłoszenia telefonicznego, bądź drogą elektroniczną przez Zamawiającego do czasu potwierdzenia przez uprawnione osoby Zamawiającego poprawnej pracy łącza. 14.Wykonawca zapewni:14.1. dostępność usług telefonii stacjonarnej na poziomie nie mniejszym niż 99,9 % w skali roku kalendarzowego; 14.2.dostępność usługi dostępu do Internetu na poziomie nie mniejszym niż 99,9% w skali roku kalendarzowego. Miesięczna dostępność usługi (MDU*) *Przez MDU rozumie się, obliczaną w skali miesiąca kalendarzowego (przez który rozumie się jeden okres rozliczeniowy), sumaryczną liczbę godzin kiedy usługa była dostępna tzn. nie znajdowała się w stanie awarii na łączu Zamawiającego. Parametr MDU obliczany jest zgodnie z poniższym wzorem: czas całkowity – J czas awarii MDU [ % ]= czas całkowity x 100 [ % ]. Do powyższych kalkulacji przyjmuje się, że każda rozpoczęta godzina awarii liczona jest jako pełna godzina awarii. Z obliczenia parametru MDU wyłączane są przerwy w świadczeniu usługi, wynikające z: prac utrzymaniowych sieci operatorów międzynarodowych i operatorów krajowych ,przerwy w świadczeniu usługi nie bę-dą obejmować przerw wynikających z prowadzenia prac konserwacyjnych zleconych Wykonawcy przez Zamawiającego lub leżących po jego stronie, działań lub zaniechania działania przez Zamawiającego, lub użytkowników upoważnionych przez Zamawiającego, powodujących niedostępność usługi.15.W ramach opłaty miesięcznej Wykonawca uwzględni stały pakiet kwotowy do wykorzystania na połączenia wychodzące, pozwalający na wykonanie co najmniej 135 godzin połączeń do sieci stacjonarnych na terenie kraju lub 45 godzin na połą-czenia do sieci komórkowych.16. Po przekroczeniu pakietu kwotowego koszty połączeń będą rozliczane sekundowo i nie będą przekraczać odpowiednio: a) dla połączeń lokalnych i strefowych – 0,06 zł, b) dla połączeń międzystrefowych – 0, 06 zł, c) dla połączeń do wszystkich sieci komórkowych – 0,18 zł . Wymagania szczegółowe:1.Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii opartych o technologię IP: 1.1. Łącze powinno zapewniać możliwość realizacji połączeń przychodzących i wychodzących jednocześnie dla każdego z numerów DDI zgodnie z Krajowym Planem Numeracyjnym oraz skróconą numeracją wewnętrzną.1.2. Zamawiający wymaga świadczenia usługi telekomunikacyjnej o charakterze powszechnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, póz. 1800, z późn. zm.), a w szczególności: 1.2.1. Realizacji następujących połączeń telefonicznych: 1.2.1.1. Połączenia telefoniczne krajowe, w tym: miejscowe, strefowe, międzystrefowe oraz do sieci ruchomych (komórkowych),zgodnie z ofertą Wykonawcy. 1.2.1.2. Połączenia międzynarodowe, zapewnienie transmisji danych, w tym połączenia do sieci Internet, 1.2.1.3. Zapewnienie transmisji dla faksu, 1.2.1.4. Bezpłatnie połączenia do Służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy, posiadających numery skrócone. 1.3. Realizacja usług dodatkowych, zgodnie z ogólnodostępnym Cennikiem Wykonawcy dla klientów biznesowych:1.3.1. Dodatkowych numerów DDI, 1.3.2. Połączeń trójstronnych, 1.3.3.Przekierowania połączeń, 1.3.4.Bezpłatnego blokowania połączeń wychodzących do określonych kategorii numeracji lub usług, 1.3.5.Bezpłatnej prezentacji numeru, 1.3.6.Innych zgodnie z aktualnym Cennikiem Wykonawcy dla klientów biznesowych. 1.4.Ponadto Zamawiający wymaga: 1.4.1. Bezpłatnego dostarczania szczegółowego wykazu wykonanych na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych z każdą fakturą. Dopuszczalny jest wykaz jedynie w postaci elektronicznej. 1.4.2. Aby taryfa będąca przed-miotem oferty byłą taryfą płaską z naliczaniem sekundowym, to znaczy Zamawiający wymaga jednolite ceny za minutę rozmowy i nie dopuszcza opłat za rozpoczęcie połączenia, podwyższonej opłaty za pierwszą minutę itp. 2. Świadczenie usługi dostępu do Internetu poprzez łącze symetryczne o przepustowości 50 Mbit/s: 2.1. Stały dostęp do sieci Internet poprzez łącze o gwarantowanej przepustowości minimum 50 Mbit/s (symetryczne). Wymagania Zamawiającego: a) Download do węzła nie może być mniejszy niż 6,25 MB/s, b) Upload do węzła nie może być mniejszy niż 6,25 MB/s.2.2. Nielimitowana ilość przesyłanych danych.2.3 Doprowadzenie oraz instalacja i uruchomienie łącza dostępowego w punkcie abonenta, zakończonego stykiem Ethernet (RJ-45). 2.4. Dostarczenie wysokowydajnego routera, który będzie zainstalowany i zarządzany przez Wykonawcę, a do którego będzie możliwe podłączenia sieci LAN Zamawiającego.2.5.Łącze musi posiadać podsieć 16 stałych publicznych adresów IP. 2.6.Zamawiający nie dopuszcza zastosowania technologii radiowej. Łącze powinno zostać zrealizowane w technologii światłowodowej. 2.7. Możli-wość uaktywnienia obsługi protokołu BGP. 2.8.Skonfigurowanie usługi przez Wykonawcę w sposób umożliwiający dostarczanie połączenia z internetem dwo-ma łączami jednocześnie (łącze podstawowe i zapasowe) zagwarantowanymi przez jednego lub różnych dostawców ISP. Zamawiający wymaga określenia parametrów łącza zapasowego, które w przyszłości będzie mogło być użyte w takiej konfiguracji. 2.9.Statystyki wykorzystania łącza. 2.10.Dodatkowe, niezbę-dne urządzenia do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca. 2.11. Zamawiający zaleca Wykonawcy wykonanie usług w oparciu o infrastrukturę sieciową Wykonawcy. W przypadku korzystania z sieci innych operatorów Wyko-nawca ustala we własnym zakresie wszelkie formalności związane z zestawie-niem, włączeniem do eksploatacji oraz późniejszym utrzymaniem usługi. 2.12. Ponadto Zamawiający wymaga:2.12.1. Aby wszystkie ewentualne dodatkowe opłaty o charakterze stałym np. opłata za dzierżawę modemu itp. były wliczone w abonament miesięczny. Zamawiający nie dopuści na fakturze pozycji, doty-czących usług, których nie zamawiał lub które nie wynikają z rozliczeń bilingo-wych. 2.12.2.Łącze doprowadzone do siedziby Zamawiającego powinno zape-wniać przepustowość określoną CIR w obu kierunkach i obejmować na całej długości następujące odcinki: a) Od sieci lokalnej Zamawiającego do węzła dostępowego sieci PoP, b) Od sieci lokalnej Zamku Książ do Palmiarni. 2.13. Pełne wysycenie CIR na danym odcinku powinno być osiągane wtedy, gdy nie odbywa się transmisja danych w tym samym kierunku na żadnym z pozosta-łych odcinków. W przypadku gdy trwa równoczesna transmisja danych z sieci Zamawiającego do kilku różnych miejsc przeznaczenia, gwarantowana przep-ustowość jest rozdzielana pomiędzy wszystkie transmisje. Te same założenia dotyczą ruchu w przeciwnym kierunku, to jest, gdy trwa równoczesna trans-misja z kilku różnych źródeł do sieci Zamawiającego. 3. Wykonanie połączenia pomiędzy siedzibą główną Zamawiającego czyli Zamkiem Książ (w tym z Hote-lem), a Palmiarnią za pomocą usługi o przepustowości CIR min. 2 Mb, za pomo-cą której realizowane będą połączenia głosowe jak i transmisji danych we wnątrz firmy jaki do internetu. Rozwiązanie musi umożliwić rezygnację z łączy telefonicznych i internetowych na terenie Palmiarni. 4. Zapewnienie zintegro-wanego narzędzia telekomunikacyjnego, które łączy wszystkie dostępne kanały telekomunikacyjne i pozwala pracownikom Zamku Książ kontaktować się i współpracować w każdej chwili, niezależnie od miejsca ich pobytu, w tym z użyciem komunikatora biznesowego- Microsoft Office Communicator, Hosto-wanej skrzynki pocztowej – Microsoft Exchange, Biura w komórce – Microsoft, Active Sync usługi webkonferencji i prezentacji online – Microsoft LiveMeeting, Pracy grupowej – Microsoft SharePoint, Klienta poczty elektronicznej – Micro-soft Outlook lub usług/oprogramowania/narzędzi równoważnych.Liczba osób korzystająca z wymienionych usług będzie zgodna z liczbą kont email. 5. Reali-zacja systemu połączeń hotelowych według załącznika nr 8 do SIWZ. Dostar-czenie urządzeń i rozwiązań potrze-bnych do wykonywania w/w systemu z każ-dego miejsca wskazanego w załączniku nr 8 do SIWZ. Zastąpienie istniejącego systemu bilingowego obiektu hotelowego, rozliczającego zużycie impulsów za-meldowanych gości. Konfiguracja automatycznego naliczania opłat w istnieją-cym systemie rozliczeń meldunkowych hotelu.Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia: 1.Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do bez-płatnej infolinii technicznej oraz dostęp do statystyk oraz bilingów za pośredni-ctwem serwisu internetowego. 2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do pomocy technicznej w zakresie łącza. bezpieczne i szybkie przesyłanie różno-rodnych danych w obrębie sieci (np. transmisja danych, Internet, intranet, wi-deokonferencje, połączenia głosowe), możliwość klasyfikacji i ustawiania priory-tetów w ramach połączenia. 3. wykreślony. 4. Wykonawca zapewni Zamawiają-cemu sieć prywatną, w pełni odseparowaną i niezależną od sieci publicznych, bez dostępu do niej podmiotów zewnętrznych oraz ochronę wszystkich przesyła-nych danych przed ich udostępnieniem osobom niepowołanym..

ZP TELEFONY STAC. Wszyscy zmiana 2 do SIWZ

Zamawiający:                                                                                          Wałbrzych, dnia 13 maja 2013r.

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1

NIP: 886-000-24-16;REGON: 890011550,

Tel.74/66 43 850, faks 74/66 43 863

ww.ksiaz.walbrzych.pl/bip

                                                                                                                   WSZYSCY WYKONAWCY

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o. ” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP numer ogłoszenia:150846-2013; data zamieszczenia: 17.04.2013r.,zmienionego Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia numer :158634-2013; data zamieszczenia: 22.04.2013r.,zmienionego Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia numer: 173132-2013; data zamieszczenia: 30.04.2014r.; Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/02/04/2013.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zm., Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W części III SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ust. 14 :

1) wykreśla się obecną treść pkt. 14.1 a w to miejsce wpisuje treść w brzmieniu: „14.1.dostępność usług telefonii stacjonarnej na poziomie nie mniejszym niż 99,9 % w skali roku kalendarzowego.”,

2) wykreśla obecną treść punktu 14.2  a w to miejsce wpisuje treść w brzmieniu: „14.2.dostępność usługi dostępu do Internetu na poziomie nie mniejszym niż 99,9% w skali roku kalendarzowego.”

Zamawiający jednocześnie informuje, że dokonał zmian w  treści ogłoszenia o zamówieniu.

Na oryginale podpisał

Prezes Zarządu

Krzysztof Urbański

Otrzymują:

1. Wszyscy wykonawcy – strona internetowa zamawiającego

2. zamawiający a/a/

Następna strona »

Skip to content