Publikacje grudzień, 2014

Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie Wałbrzycha.- ogłoszenie o zamówieniu

Wałbrzych: Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie Wałbrzycha.
Numer ogłoszenia: 415432 – 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 390868 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie Wałbrzycha..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie Wałbrzycha. 1.1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:1.2. Odbiór i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie od-padów 20.03.01 w szacowanych ilościach: a) w kontenerach o pojemności 7 m3 – 228 sztuk, b) w pojemnikach o pojemności 240 litrów – 22 sztuk, c) w pojemnikach o pojemności 120 litrów – 17 sztuk, d) w pojemnikach o pojemności 1100 litrów – 53 sztuk. 1.3. Częstotliwość wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych wynosi:1.3.1. z posesji przy ulicy Piastów Śląskich 1 (Zamek Książ): a) dla kontenerów o pojemności 7 m3 z dwóch miejsc gromadzenia od-padów w pojemnikach (boks i tunel ) w okresie od 1 kwietnia do 30 września, minimum 3 wywozy w tygodniu (w poniedziałek, środę i w piątek), a w okresie od 1 października do 31 marca każdego roku minimum 1 wywóz w tygodniu (we wtorek); b) dla pojemników o pojemności 240 litrów i 120 litrów częstotliwość uzgadniana będzie każdorazowo przez strony w formie pisemnej i wiąże się z obsługą imprez kulturalnych odbywających na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu; 1.3.2. z posesji przy ulicy Wrocławskiej 158 (Palmiarnia): a) dla pojemników o pojemności 1100 litrów z jednego miej-sca gromadzenia odpadów w pojemnikach (plac przy kotłowni) przez cały rok minimum jeden wywóz w tygodniu (w czwartek); b) dla pojemników o pojemności 240 litrów i 120 litrów, częstotliwość uzgadniana będzie każdorazowo przez strony w formie pisemnej i wiąże się z obsługą imprez kulturalnych odbywających na terenie Palmiarni w Wałbrzychu. 1.4. Dostarczanie przez Wykonawcę kontenerów i pojemników w miejscu gromadzenia tych odpadów w pojemnikach a mianowicie: 1.4.1. na terenie posesji w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 (Zamek Książ) w boksie przy Oślej Drodze – 1 kontener 7 m3, miejsce przed tunelem wjazdowym do Zamku – 1 kontener 7 m3, pojemniki o pojemności 240 litrów i 120 litrów – plac przed garażami; 1.4.2. na terenie posesji w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 158 (Palmiarnia) na placu przy kotłowni – 1 pojemnik 1100 litrów i pojemniki 240 litrów i 120 litrów. 1.5.Nieodpłatne przestawianie kontenerów na odpady w nowe miejsca gromadzenia odpadów lub czasowe ustawienie dodatkowych kontenerów i / lub pojemników na pisemne zlecenie Zamawiającego. 1.6.Wywóz komunalnych niesegregowanych odpadów w przypadku wcześniejszego zapełnienia pojemników w terminie do 2 dni po telefonicznym zgłoszeniu przez administratora nieruchomości. Odpłatność Zamawiającego w takim przypadku odbywać się będzie wg. cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.1.7.Zamawiają-cy dopuszcza możliwość wyposażenia miejsc wyznaczonych do gromadzenia odpadów w dodatkowe kontenery i /lub pojemniki do zbiórki odpadów w czasie trwania umowy oraz wyznaczania nowych stałych lub czasowych miejsc gromadzenia odpadów i ich opróżniania. Usługa realizowana będzie na zasadach i według cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.2. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 2.1.Wykonawca wykonywać będzie usługi w sposób zapewniający utrzymanie czystości i porządku w miejscach załadunku kontenerów i pojemników oraz na trasach wywozu odpadów, jak również zachowania pełnego standardu sanitarne-go wykonywanych usług. 2.2. Wykonawca jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań: – posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od Zamawiającego oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; – utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od zamawiającego; – spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; – zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej. 2.3. Wykonywane usługi nie będą stwarzały uciążliwości i zagrożenia dla środowiska. 2.4.Odebrane od Zamawiającego odpady Wykonawca przekazywać będzie tylko podmiotom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania, odzysku i recyklingu odpadów. 2.5. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w : a) ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy; b) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy; c) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. d) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zmianami). 3. Przed sporządzeniem oferty przez Wykonawcę zaleca się: 3.1.Dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przed-miotu zamówienia, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 14 00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 3.2.Uzyskanie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 4. Informacje dodatkowe. 4.1.Wszystkie kontenery, pojemniki na odpady oraz specjalistyczne środki transportu niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8, 90.51.11.00-3, 90.51.20.00-9, 91.51.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ALBA Dolny Śląsk Spółka z o.o., ul. Piasta 16, 58-304 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 182108,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 127580,22
  • Oferta z najniższą ceną: 127580,22 / Oferta z najwyższą ceną: 127580,22
  • Waluta: PLN.

Dot. wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie Wałbrzycha. – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot. wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie Wałbrzycha.

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie

Dot. wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie Wałbrzycha – protokół z otwarcia ofert.

Dot. wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie Wałbrzycha.

Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert.

Protokół

Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 369388 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Kompleksowa do-stawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz charakterystyka elektroenergetyczną obiektu.1.1 Prognozowany (szacowany) po-bór energii elektrycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 30 października 2016r. wynosi razem 1.449.328,66 kWh, w tym: a) dla dostaw energii elektrycznej całodobowo według taryfy C 21 wynosi 1.435.241,54 kWh, b) dla dostaw energii elektrycznej całodobowo według taryfy C 11 wynosi 14. 087, 12 kWh. 1.2. Wykaz obiektów i miejsc dostarczania energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenergetyczną:1.2.1 Dostawa energii elektrycznej rozliczanej całodobowo według taryfy C21: 1) Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul. Piastów Śląskich 1; 2)Rodzaj obiektów: 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno- wystawienniczym, hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym; 3) Miejsce zamontowania licznika: Stacja transformatorowa R 211-72 / Zamek Książ; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski transformatorowe T-1 (przyłącze podstawowe) i T-2 (przyłącze rezerwowe) w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy; 5)Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej i biernej, mnożna 60, przekładniki A/A 300/5; 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej (razem): 310 kW ( 200 kW + 110kW); 7) Moc przyłączeniowa: 310 kW. 1.2.2.Dostawa energii elektrycznej rozliczanej całodobowo według taryfy C11: 1) Adres obiektu: Wałbrzych 58-306, ul. Piastów Śląskich 1 (parking centralny w parku Książ); 2) Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingowe, szalet; 3) Miejsce zamontowania licznika: szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3/R; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe; 5) Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej; 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej: 35 kW; 7) Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego: 63 A. 2. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie sprzedawał energię elektryczną zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997r. – Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Tauron Sprzedaż Spółka z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 807500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 816312,50
  • Oferta z najniższą ceną: 816312,50 / Oferta z najwyższą ceną: 816312,50
  • Waluta: PLN.


Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej dostarczanej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Skip to content