Publikacje luty, 2011

Dozorowanie obiektów i terenu

Wałbrzych: Dozorowanie obiektów i terenu, ochrona mienia , wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego na terenie kompleksu zamkowo -parkowego Książ w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 30992 – 2011; data zamieszczenia: 28.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 Dotyczy : postępowania  przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „ Dozorowanie obiektów i terenu, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu „ opublikowanego  w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP pod numerem ogłoszenia: 30992-2011;data zamieszczenia : 28.02.2011 r., numer sprawy nadany przez Zamawiającego : 02/02/2011

  W oparciu o zapisy art. 38 ust. 4 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r.  nr 113 , poz. 759 z późn. zmianami ) Zamawiający informuje Wszystkich Wykonawców  o dokonanych zmianach w treści SIWZ w zakresie :

1) Zamawiający   w treści SIWZ w części  IV  „ Ceny ofertowe, waluta ofert, wynagrodzenie”  dopisuje kolejny punkt  o numerze 7 w brzmieniu  :  „ 7. Do oszacowania wartości zamówienia w zakresie  obsługi ruchu turystycznego, ochrony mienia wystaw i eksponatów  należy przyjąć  42.358 godzin. „
Uwaga :
 Wprowadzona zmiana  w treści SIWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod wymienionym powyżej numerem.

Czytaj dalej »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE/ WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Czytaj dalej »

Świadczenie usług przewodnickich

Wałbrzych: Świadczenie usług przewodnickich w zakresie oprowadzania grup turystycznych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. Numer ogłoszenia: 17230 – 2011; data zamieszczenia: 04.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Czytaj dalej »

Skip to content