Publikacje luty, 2012

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy


Wałbrzych: Dostawa (sprzedaż) wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do obiektów i odbiór ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej z obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 46455 – 2012; data zamieszczenia: 28.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 35441 – 2012 r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa (sprzedaż) wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do obiektów i odbiór ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej z obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do obiektów i odbiór ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej z obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ.Termin wykonania zamówienia – 4 lata licząc od 1 marca 2012 r. do 29 lutego 2016 r. Szacowana wielkość przedmiotu zamówienia:

a) dostawa wody w szacowanej ilości 40.000 m3;

b) odbiór ścieków w szacowanej ilości 40.000 m3.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.11.00.00-3, 65.11.10.00-4, 90.00.00.00-7, 90.41.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2012 r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

· Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 412306,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

· Cena wybranej oferty: 414800,00

· Oferta z najniższą ceną: 414800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 414800,00

· Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

· 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

· 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki między innymi w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art.67 ust. 1 pkt. 1 litera a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, gdy dostawy mogą być świadczone z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze tylko przez jednego wykonawcę. Uzasadnienie faktyczne: Na terenie Gminy Wałbrzych, gdzie zlokalizowane są obiekty administrowane przez zamawiającego na rynku występuje tylko jeden wykonawca – monopolista, wykonujący szczególne zamówienia dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej i odbioru ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej. Takim naturalnym monopolistom na naszym rynku jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji. Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze na rynku nie występują inni wykonawcy zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia i konkurowania z monopolistą naturalnym.W istniejącym stanie faktycznym lokalizacji obiektów zamawiającego na terenie Gminy Wałbrzych i przyłączenia tych obiektów do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, której jest on właścicielem oraz braku innych wykonawców na miejscowym rynku, udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit.a) wskazanemu wykonawcy zgodne jest z przepisami.

Wyniki przetargu na dzierżawę wydzielonych powierzchni użytkowych w dwóch obiektach użytkowych zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu stanowiących własność Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na działalność hotelową i gastronomiczną.

Poniżej publikujemy wyniki  pisemnego, nieograniczonego przetargu na dzierżawę wydzielonych powierzchni użytkowych w dwóch obiektach użytkowych zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu stanowiących własność Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na działalność hotelową i gastronomiczną.

Wyniki przetargu

Hotel Książ** w dzierżawę – protokół z otwarcia ofert w dniu 22.02.2012 r.

Poniżej publikujemy protokół z otwarcia ofert z dnia 22.02.2012 r.

Protokół

Pytania w sprawie przetargu dot. Hotelu Książ z dnia 14.02.2011 r. i odpowiedź Spółki

Wałbrzych, 15.02.2012 r.

W dniu 14.02.2012 r. do Spółki wpłynęło pismo dotyczące warunków przetargu na dzierżawę wydzielonych powierzchni użytkowych w dwóch obiektach użytkowych zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu stanowiących własność Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na działalność hotelową i gastronomiczną, ogłoszonego dnia 19 grudnia 2012 r. o następującej treści:
1)    „ Zaproponowano, aby dzierżawca  zobowiązany był  – przez czas prowadzenia prac, o których mowa w § 4 ust. 5 projektu umowy dzierżawy, nie dłużej niż przez pierwszych 36 miesięcy licząc od daty uzyskania przez dzierżawcę wszystkich niezbędnych prawomocnych pozwoleń i decyzji związanych z prowadzonym remontem (a nie tak jak w projekcie umowy od daty podpisania umowy) do uiszczania za dzierżawiony przedmiot umowy w budynkach nr 3 i 4 – 50% stawki wymienionej w ust. 1 proporcjonalnie do protokólarnie przekazanej – przejętej powierzchni przedmiotu umowy. Jednocześnie wniesiono o to, aby 36 – miesięczny termin zobowiązujący dzierżawcę do wykonania remontu wskazanego w umowie, po przekroczeniu, którego zostanie obciążony jednorazowo opłatą stanowiąca sumę niepobranych części czynszów wraz z odsetkami, liczony był począwszy od daty uzyskania przez dzierżawcę wszystkich niezbędnych prawomocnych pozwoleń i decyzji związanych z prowadzonym remontem. Tym samym wniesiono o zmianę § 6 ust. 4 projektu umowy dzierżawy, w zaproponowanej treści.
2)    Zaproponowano, aby rzeczona umowa dzierżawy została zawarta na czas określony z formą tzw. Daty prawnej – art. 81 § 1 k.c. – (tj. tak jak Państwo podajecie 20 lat), ale bez możliwości wcześniejszego jej rozwiązania za wypowiedzeniem tj. w sytuacji wypowiedzenia umowy dzierżawy wydzierżawiającemu przez Gminę Wałbrzych. Tym samym wniesiono o usunięcie z treści umowy zapisu z § 8 ust. 3 projektu umowy. Ponadto stwierdzono, że zapis umowny pozwalający na rozwiązanie umowy dzierżawy za sześciomiesięcznym wypowiedzeniem (§ 8 ust. 3) jest krzywdzący dla dzierżawcy, który w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych i niezbędnymi w tym zakresie inwestycjami poniesie wysokie koszty związane z przygotowaniem obiektu do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej. Zdaniem wnioskodawcy treść § 8 ust. 3 projektu umowy dzierżawy w sposób rażący narusza zasady współżycia społecznego i godzi w właściwość (naturę) stosunku dzierżawy.
Mając powyższe na uwadze wskazano, iż w doktrynie podkreśla się, że postanowienia umowne, które kształtują prawa i obowiązki stron stosunku zobowiązaniowego w sposób nieodpowiadający słuszności kontraktowej, stanowią naruszenie zasad współżycia społecznego w zakresie dotyczącym stosunków obligacyjnych. W szczególności do takich umów zaliczają się kontrakty rażąco nierównoważnie kształtujące wzajemne prawa i obowiązki.
Ponadto należy zaznaczyć, iż poprzez właściwość zobowiązań ciągłych trzeba też uznać trwałość stosunku zawiązanego przez strony umowy na czas oznaczony. Zasada pacta sund servanda znajduje tu zastosowanie w takim stopniu, że przez czas określony umową podmioty pozbawione są możliwości oddziaływania na łączący ich stosunek na drodze jednostronnej decyzji.
W tym miejscu wskazano także, iż ukształtowanie stosunku obligacyjnego w taki sposób, że jego treść lub cel pozostają w sprzeczności z ustawą, zasadami współżycia społecznego lub właściwością (naturą) zobowiązania, wywołuje skutki określone ogólnymi regułami o dokonywaniu czynności prawnych, ujętymi w przepisie  art. 58 k.c., a zatem przekroczenie którejkolwiek z ww. granic swobody umów może więc oznaczać (w pewnych okolicznościach) nieważność całej umowy.
Biorąc pod uwagę powyższe wskazano, że propozycje zmiany projektu umowy  dzierżawy przedstawione w przedmiotowym zakresie należy uznać – w okoliczności niniejszej sprawy – za całkowicie uzasadnione, stąd wniesiono o rozpatrzenie wniosków i propozycji i ich uwzględnienie”.

W odpowiedzi na powyższe uprzejmie informujemy, że na tym etapie postępowania (termin wpłaty wadium: 17 lutego 2012 r., termin składania ofert: 22 lutego 2012 r.) Zamawiający nie przewiduje dokonywania zmian w warunkach przetargu oraz treści umowy dzierżawy.

Ogłoszenie – Dostawa (sprzedaż) wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do obiektów i odbiór ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej z obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu

Wałbrzych: Dostawa (sprzedaż) wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do obiektów i odbiór ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej z obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 35441 – 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Dostawy
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862, strona internetowa www.ksiaz.walbrzych.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa (sprzedaż) wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do obiektów i odbiór ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej z obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do obiektów i odbiór ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej z obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia – 4 lata licząc od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 29 lutego 2016 r. Szacowana wielkość przedmiotu zamówienia:
a) dostawa wody w ilości szacowanej 40.000 m3,
b) odbiór ścieków w ilości szacowanej 40.000 m3.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.11.00.00-3, 65.11.10.00-4, 90.00.00.00-7, 90.41.00.00-4.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
•    1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
•    2. Uzasadnienie wyboru trybu

Uzasadnienie prawne: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki między innymi w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 1 a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r., nr 113,poz.759 z póżn.zm.), gdy dostawy mogą być świadczone z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze tylko przez jednego wykonawcę. Uzasadnienie faktyczne: Na terenie Gminy Wałbrzych, gdzie zlokalizowane są obiekty administrowane przez Zamawiającego na rynku występuje tylko jeden wykonawca – monopolista wykonujący szczególne zamówienia dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej i odbioru ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej. Wykonawca, którym jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji jest naturalnym monopolistą na naszym rynku. Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze na rynku nie istnieją inni wykonawcy mogący zrealizować przedmiot zamówienia. W istniejącym stanie faktycznym przyłączenia obiektów administrowanych przez Zamawiającego do istniejącej sieci wodno – kanalizacyjnej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, której jest on właścicielem i braku innych wykonawców na miejscowym rynku zasadnym jest udzielenie przedmiotowego zamówienia we wskazanym powyżej trybie.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
•    Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

Przeatrg dot. Hotelu Książ – WAŻNA INFORMACJA!!!

Z przyczyn niezależnych od Spółki w dniach 07 – 10.02.2012 r. nie działała strona internetowa Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o.

W związku z powyższym i z uwagi na trwającą procedurę przetargową dot. dzierżawy Hotelu Książ** wydłużamy okres wpłaty wadium do dnia 17.02.2012 r.

Zmianie ulega również termin składania i otwarcia ofert. Otwarcie nastąpi dnia 22.02.2012 r. o godz. 10.15.

Pliki do pobrania:

Warunki przetargu tekst jednolity 10.02.2012 r.

Ogłoszenie o przetargu

Umowa dzierżawy tekst jednolity z dn. 06.02.2012 r.

Frmularz ofertowy

Zmiana warunków przetargu dot. Hotelu Książ

 

ZMIANA WARUNKÓW PRZETARGU

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 70(1) § 3 k.c. oraz pkt. XIV ust. 1warunków przetargu niniejszym dokonuje zmiany warunków przetargu, ogłoszonego na stronie na stronie internetowej Spółki Ogłoszenia o przetargu Tekst jednolity z dnia Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 70(1) § 3 k.c. oraz pkt. XIV ust. 1warunków przetargu niniejszym dokonuje zmiany warunków przetargu, ogłoszonego 05.01.2012 roku oraz na stronie  BIP Spółki dnia  05.01.2012 roku,  którego przedmiotem jest wydzielona powierzchnia użytkowa i nieużytkowa  w dwóch wolnostojących obiektach: w budynkach nr 3 i 4  przystosowanych zgodnie z wymogami     określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nr 188, poz. 1945 z późniejszymi zmianami ) do prowadzenia działalności hotelowej i gastronomicznej a zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu, ul. Piastów Śląskich 1, objętych księgą wieczystą KW nr 9426 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział Ksiąg Wieczystych o łącznej powierzchni   podlegającej dzierżawie 3.362,27 m2, w ten sposób, że:

– skreśla się dotychczasową treść pkt. III ust. 4 warunków przetargu, a w to miejsce wpisuje się treść następującą:

„4. Z tytułu wszelkich prac remontowych, wymienionych w Rozdziale II pkt. 3 oraz napraw i konserwacji przedmiotu przetargu w zakresie koniecznym do utrzymania w należytym stanie substancji nieruchomości i jego wyposażenia, które wykona oferent – nie przysługuje mu od ogłaszającego przetarg prawo do zwrotu poniesionych kosztów, tak w czasie trwania umowy jak i po jej zakończeniu. W przypadku innych nakładów zwrot przysługuje na zasadach opisanych w projekcie umowy dzierżawy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych warunków.”

– skreśla się dotychczasową treść pkt. XIII ust. 2 i 3 warunków przetargu, a w to miejsce wpisuje się treść następującą:

„2. Przez okres  prowadzenia prac wymienionych w Rozdziale II pkt. 3, nie dłużej jednak niż przez okres  pierwszych 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy  oferent będzie uiszczał za dzierżawiony przedmiot umowy w budynkach  nr 3 i 4   – 50%  należnego czynszu proporcjonalnie do przejętej protokólarnie powierzchni użytkowej przedmiotu dzierżawy.

3. W przypadku nie wykonania w całości przez Dzierżawcę prac wymienionych w Rozdziale II pkt. 3 w terminie 36 miesięcy od daty podpisania umowy Dzierżawca zostanie obciążony jednorazowo opłatą stanowiącą sumę niepobranych części czynszów, zgodnie z ust. 2, wraz z odsetkami od daty wymagalności poszczególnych czynszów miesięcznych.”

– skreśla się dotychczasową treść paragrafu 5 ust. 4 umowy dzierżawy, a w to miejsce wpisuje się treść następującą:

„4. Wartość prac remontowych, o których mowa w Rozdziale II pkt. 3 Warunków przetargu oraz prac, o których mowa w § 4 ust. 2 i § 5 ust. 3 niniejszej umowy -po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – nie podlegają zwrotowi, również w przypadku, o którym mowa w § 8 ust.3 niniejszej umowy. Wartość innych nakładów może podlegać zwrotowi, o ile strony tak postanowią w umowie zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w której zostanie określona wartość nakładów oraz wysokość należnego dzierżawcy zwrotu”

 

– skreśla się dotychczasową treść paragrafu 6 ust. 4 umowy dzierżawy, a w to miejsce wpisuje się treść następującą:

„4. Przez okres prowadzenia prac, o których mowa w § 4 ust. 5, nie dłużej jednak niż przez pierwszych 36 miesięcy licząc od daty podpisania umowy  Dzierżawca będzie uiszczał za dzierżawiony przedmiot umowy w budynkach  nr 3 i 4   – 50%  stawki wymienionej w ust. 1 proporcjonalnie do protokólarnie przekazanej – przejętej powierzchni przedmiotu umowy. W przypadku nie wykonania w całości przez Dzierżawcę prac, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie 36 miesięcy

od daty podpisania umowy Dzierżawca zostanie obciążony jednorazowo opłatą stanowiącą sumę niepobranych części czynszów wraz z odsetkami od daty wymagalności poszczególnych czynszów miesięcznych. Opłata ta zostanie również naliczona proporcjonalnie w przypadku rozwiązania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy”

– skreśla się dotychczasową treść paragrafu 8 ust. 6 umowy dzierżawy, a w to miejsce wpisuje się treść następującą:

 
„6. Po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu umowy na zasadach, o których mowa w ust. 1 i 2 lub z innych przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy – Dzierżawcy nie przysługuje prawo do żądania zwrotu poniesionych nakładów na przedmiot poddzierżawy, nawet gdyby stanowiły one ulepszenia w rozumieniu przepisów K.C. W pozostałych przypadkach prawo do żądania zwrotu poniesionych nakładów przysługuje na zasadach ustalonych przez strony w odrębnych umowach zawartych w formie pisemnej pod rygorem nieważności”.

Pliki do pobrania:

Umowa dzierżawy tekst jednolity z dnia 06.02.2012 r.

Warunki przetargu tekst jednolity z dnia 06.02.2012 r.

 

 

 

 

 

Pytania i odpowiedzi w sprawie przetargu dot. Hotelu Książ**

Poniżej publikujemy pytania i odpowiedzi w sprawie przetargu dot. Hotelu Książ**.

Pytania i odpowiedzi

Skip to content