Publikacje październik, 2013

Dot. dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia. Protokół z otwarcia ofert.

Dot. dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia.

Poniżej zamieszczamy protokół z otwarcia ofert.

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ.

Wałbrzych: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ.
Numer ogłoszenia: 436278 – 2013; data zamieszczenia: 25.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862 , strona internetowa www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą świadczenie usług dystrybucji do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. zlokalizowanych w całości w rejonie Polski przyporządkowanym wskazanemu powyżej Wykonawcy, który jest Operatorem Systemu Dystrybucji energii elektrycznej i do którego sieci przesyłowej przyłączony jest Zamawiający – odbiorca. Usługa dystrybucji energii elektrycznej polegać będzie na transporcie energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu dostarczenia jej odbiorcy – Zamawiającemu, utrzymaniu ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej, utrzymaniu jakościowych parametrów energii elektrycznej. Prognozowany (szacowany) pobór energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2014r.do31 grudnia 2014r. wynosi razem 846.925 kWh, w tym: a) dla dostaw energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanym całodobowo wynosi 845.662 kW; b) dla dostaw energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo wynosi 1.263 kWh. 4. Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. 5. Charakterystyka elektroenergetyczną obiektu.5.1. Wykaz obiektów i miejsc dostarczania – poboru energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenergetyczną : 5.1.2. Energia elektryczna ze wskaźnikiem mocy rozliczana całodobowo: 1)Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul. Piastów Śląskich 1; 2)Rodzaj obiektów: 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno- wystawienniczym, hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym; 3) Miejsce zamontowania licznika : Stacja transformatorowa R 211-72 / Zamek Książ; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski transformatorowe T-1 / przyłącze podstawowe/ i T-2 / przyłącze awaryjne / w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy; 5) Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej i biernej, przekładnia A/A 300/5, 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej : 200 kW, 7) Moc przyłączeniowa : 310 kW. 5.1.3 Energia elektryczna bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo : 1) Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul. Piastów Śląskich 1 (parking central-ny w parku Książ); 2) Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingowe, szalet; 3) Miejsce zamontowania licznika : szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3/R; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe; 5) Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej;6) Wielkość mocy za-mówionej – umownej: 35 kW; 7) Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego: 63 A. 6. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.Świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 89 z 2006r. poz.625 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gos-podarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów elektroenergetycznych ( Dz. U. nr 93, poz. 623), Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSDF), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  UZASADNIENIE WYBORU TRYBU: Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) – zamówienie z wolnej ręki z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Uzasadnienie faktyczne: W art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, ustawodawca jako przesłankę zastosowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki określił, iż Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi okoliczność, że usługi, dostawy, ro-boty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Nieruchomości Zamawiającego, jako odbiorcy energii elektrycznej, przyłączone są do sieci energetycznej, którą dostarczana -przesyłana jest energia elektryczna. Podmiotem świadczącym usługi przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, na obszarze Polski gdzie zlokalizowane są nieruchomości Zamawiającego, jest Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Re-jon Wałbrzych 58-300 Wałbrzych, ul. Piotra Wysockiego 11. Podmiot ten decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczony został do pełnienia funkcji Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) w ramach udzielonej mu koncesji na dystrybucję energii elektrycznej własnymi sieciami m.in. na obszarze miasta Wałbrzych. Wysokość stawek za przesył energii jest regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. Zamawiający nie ma możliwości wyboru pod-miotu gospodarczego na świadczenie usług dystrybucji i przesyłania energii elektrycznej, gdyż podmioty te działają w obszarze monopolu naturalnego. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej podmiotowi, który posiada koncesję na obrót energią elektryczną. Takiej możliwości w przypadku usług dystrybucji energii elektrycznej Zamawiający nie ma.W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki z przyczyn technicznych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ , REJON DYSTRYBUCJI WAŁBRZYCH, ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

Dot. dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia.

Numer ogłoszenia: 435938 – 2013; data zamieszczenia: 25.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 422482 – 2013 data 17.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, fax. 74 6643862.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2006r.nr 89,poz.625 z późn. zm.).1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz charakterystyka elektroenergetyczną obiektu.1.1 Prognozowany (szacowany) pobór energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. wynosi razem 846.925 kWh, w tym:a) dla dostaw energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanym całodobowo według taryfy C 21 wynosi 845.662 kWh ; b) dla dostaw energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo według taryfy C 11 wynosi 1.263 kWh.1.2. Wykaz obiektów i miejsc dostarczania energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenergetyczną :1.2.1 Dostawa energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanej całodobowo : 1) Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1; 2)Rodzaj obiektów: 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno- wystawienniczym, hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym; 3) Miejsce zamontowania licznika : Stacja transformatorowa R 211-72 / Zamek Książ; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski transformatorowe T-1( przyłącze podstawowe) i T-2 ( przyłącze awaryjne ) w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy; 5)Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej i biernej, przekładniki A/A 300/5, 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej : 200 kW; 7) Moc przyłączeniowa : 310 kW. 1.2.2.Dostawa energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo : 1) Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 (parking centralny w parku Książ); 2) Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingowe, szalet; 3) Miejsce zamontowania licznika : szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3/R; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe; 5) Parametry techniczne przyłącza pomiarowego : licznik energii czynnej; 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej : 35 kW; 7) Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowe-go: 63 A. 2. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Wykona-wca będzie dostarczał energię zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2006r.nr 89, poz. 625 z późn. zm.). 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz charakterystyka elektroenergetyczną obiektu. 1.1 Prognozowany ( szacowany) pobór energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. wy-nosi razem 846.925 kWh, w tym: a) dla dostaw energii elektrycznej całodobowo według taryfy C 21 wynosi 845.662 kWh ; b) dla dostaw energii elektrycznej całodobowo według taryfy C 11 wynosi 1.263 kWh. 1.2. Wykaz obiektów i miejsc dostarczania energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenergetyczną: 1.2.1 Dostawa energii elektrycznej rozliczanej całodobowo według taryfy C21:1) Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1;2) Rodzaj obiektów: 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno- wystawienniczym, hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym; 3) Miejsce zamontowania licznika : Stacja transformatorowa R 211-72 / Zamek Książ; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski transformatorowe T-1 ( przyłącze podstawowe) i T-2 ( przyłącze awaryjne ) w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy; 5)Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej i biernej, przekładniki A/A 300/5, 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej : 200 kW; 7) Moc przyłączeniowa : 310 kW. 1.2.2.Dostawa energii elektrycznej rozliczanej całodobowo według taryfy C11:1) Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 (parking centralny w parku Książ); 2) Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingowe, szalet; 3) Miejsce zamontowania licznika : szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3/R; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe; 5) Parametry techniczne przyłącza pomiarowego : licznik energii czynnej; 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej : 35 kW; 7) Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowe-go: 63 A. 2. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie sprzedawał energię elektryczną zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997r. – Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
 • W ogłoszeniu jest: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. 1.Wykonawca dołączy do oferty propozycję treści umowy lub umów na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej uwzględniającą istotne dla Zamawiającego warunki umowy, o których mowa w pkt. XVI specyfikacji i możliwe zmiany w zawartej umowie oraz warunki takiej zmiany, o których mowa w pkt. XVII specyfikacji. 2. Rozliczanie za dostarczaną (sprzedaną) energię elektryczną odbywać się będzie w cyklach jednomiesięcznych, dla każdego punktu poboru oddzielnie, według wskazań urządzeń po-miarowo – rozliczeniowych i cen jednostkowych energii elektrycznej netto właściwych dla danej grupy taryfowej. 3.Prognozowany (szacowany) pobór energii elektrycznej służy do określenia wartości przedmiotu zamówienia/ umowy nie stanowi zobowiązania Zamawiającego / Klienta do zakupu energii w ilościach podanych w SIWZ.4. Wykonawca/ Sprzedawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach umowy. Wykonawca / Sprzeda-wca dokonywać będzie bilansowania handlowego zakupionej przez Zamawiającego / Klienta na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. 5. Wykonawca stosować będzie wobec Zamawiającego 14 dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE I WARUNKI TAKIEJ ZMIANY. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy.1.1.Zmiany spowodowane wa-runkami atmosferycznymi w szczególności:a) klęski żywiołowe,b) udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy. 1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego, b) zmiana w zakresie dostaw przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze strony Wykonawcy, c) w przypadku zbycia lub przejęcia przez inny podmiot administrowania kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. 1.3.W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostanie odwołanie, Zamawiający prze-dłuży termin realizacji zadania o czas ponad termin ustawowy na rozpatrzenie odwołania. 2.Zmiana wynagrodzenia: 2.1. Zmniejszenie ilości dostaw energii elektrycznej niezależnie od Wykonawcy służące celowemu wydatkowaniu środków publicznych. W takim przypadku przewidywane jest proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia w stosunku do określonego w ofercie. 2.2. Zmiana ceny brutto przedmiotu zamówienia wynikająca wyłącznie z czynników niezależnych od Wykonawcy, tj. ustawowej zmiany wysokości podatku VAT i / lub zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 3.Zmiany pozostałe: 3.1. Odstąpienie od wykonania części dostaw energii elektrycznej z powodu przejęcia przez inny podmiot administrowania kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu lub jego części; 3.2. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, zmiana administratora kompleksu zamkowo-parkowe-go Książ w Wałbrzychu, zmiana nazwy Zamawiającego, zmiana osób upoważnionych do reprezentowania stron itp.); 3.3. Zmiana układu pomiaroworozliczeniowego; 3.4. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego np. gdy obniży to koszty dostawy energii elektrycznej. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. 5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielanie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych..
 • W ogłoszeniu powinno być: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. 1.Wykonawca dołączy do oferty propozycję treści umowy lub umów na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej uwzględniającą istotne dla Zamawiającego warunki umowy, o których mowa w pkt. XVI specyfikacji i możliwe zmiany w zawartej umowie oraz warunki takiej zmiany, o których mowa w pkt. XVII specyfikacji. 2. Okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną dostosowany będzie do okresu przekazywania odczytów przez OSD. 3. Prognozowany (szacowany) pobór energii elektrycznej służy do określenia wartości przedmiotu zamówienia/ umowy nie stanowi zobowiązania Zamawiającego / Klienta do zakupu energii w ilościach podanych w SIWZ. 4. Wykonawca/ Sprzedawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach umowy. Wykonawca / Sprzedawca dokonywać będzie bilansowania handlowego zakupionej przez Zamawiającego / Klienta na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. 5. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni licząc od daty wystawienia Zamawiającemu faktury VAT.6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 7. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego poboru z dniem 01.01.2014r.,lecz nie wcześniej niż po dostosowaniu układów pomiarowo – rozliczeniowych. Umowa obowiązuje strony do dnia 31.12.2014r. MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE I WARUNKI TAKIEJ ZMIANY. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy.1.1.Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację przed-miotu umowy. 1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego, b) zmiana w zakresie dostaw przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze strony Wykonawcy, c) w przypadku zbycia lub przejęcia przez inny podmiot administrowania kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. 1.3.W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostanie odwołanie, Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania o czas ponad termin ustawo-wy na rozpatrzenie odwołania. 2.Zmiana wynagrodzenia: 2.1. Zmniejszenie ilości dostaw energii elektrycznej niezależnie od Wykonawcy służące celowemu wydatkowaniu środków publicznych. W takim przypadku przewidywane jest proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia w stosunku do określonego w ofercie. 2.2. Zmiana ceny brutto przedmiotu zamówienia wynikająca wyłącznie z czynników niezależnych od Wykonawcy, tj. ustawowej zmiany wysokości podatku VAT i / lub zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 3. Zmiany pozostałe: 3.1. Odstąpienie od wykonania części dostaw energii elektrycznej z powodu przejęcia przez inny podmiot administrowania kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu lub jego części; 3.2. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, zmiana administratora kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu, zmiana nazwy Zamawiającego, zmiana osób upoważnionych do reprezentowania stron itp.); 3.3. Zmiana układu po-miarowo-rozliczeniowego; 3.4. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego np. gdy obniży to koszty dostawy energii elektrycznej. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. 5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wy-rażenia takiej zgody przez Zamawiającego. Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielanie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych..

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pt.: „Dostawa ( sprzedaż) energii elektrycznej i do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu” – wyjaśnienie treści SIWZ

Wałbrzych, dnia 25.10.2013r.

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

 ul. Piastów Śląskich 1

 58-306 Wałbrzych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pt.: Dostawa ( sprzedaż) energii elektrycznej i do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP  Numer ogłoszenia: 422482 – 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013r.,Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/09/10/2013.

I.W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonym w  za pośrednictwem faksu w dniu 21 października 2013r. o godzinie 12:08 ( trzy strony) przez jednego  z Wykonawców, które Zamawiający zarejestrował w dniu 21.10.2013r. pod  l.dz. 3310, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśnia, co następuje:

1. Wniosek Wykonawcy wpłynął do Zamawiającego w  terminie, o którym mowa w art.38 ust.1 pkt.3 ustawy pzp.

2. Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy pzp udziela Wykonawcy odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

Zapytanie nr 1 : „Zwracamy się z prośbą o podanie okresów wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów. Czy są to umowy kompleksowe czy rozdzielone?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że obecnie  obowiązująca kompleksowa umowa na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla obu grup taryfowych, tj. C 11 i C 21, zawarta została na czas określony od dnia 01.12.2013r. do dnia 31.12.2013r. W zapisach umowy przewidziano rozwiązanie umowy przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

 

Zapytanie nr 2 : „Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający po raz pierwszy wszczął procedurę przetargową tylko na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej.

 Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Zapytanie nr 3: „Dotyczy rozdziału III pkt. 1.2. SIWZ. Zwracamy się z prośbą o podanie ilości zainstalowanych układów pomiarowo-rozliczeniowych obsługujących grupę taryfową C21 oraz C11.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że obecnie rozliczenia z dostawcą energii elektrycznej i dystrybutorem energii odbywają się w oparciu o wskazania dwóch (2) układów pomiarowo-rozliczeniowych dla grupy taryfowej C21 i jednego (1) układu dla grupy taryfowej C11. Łączna ilość zainstalowanych układów pomiarowo- rozliczeniowych wynosi trzy( 3).

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Zapytanie nr 4: „Dotyczy rozdziału III pkt. 2 SIWZ. Zwracamy się z prośbą o zmianę na następujący: „Wykonawca będzie sprzedawał energię zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997r.-Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy za zasadny i dokona zmiany w treści SIWZ  w rozdziale III pkt. 2 oraz w treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Zapytanie nr 5 : ” Dodatkowo zwracamy się z prośbą o wykreślenie następującego zapisu:

„Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.”

Informujemy, iż jakość energii elektrycznej dla Zamawiającego zapewnia OSD, zgodnie z Generalną Umową Dystrybucyjna i obowiązującymi przepisami prawa. „

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy za zasadny i dokona zmiany w treści SIWZ  w rozdziale III pkt. 2 oraz w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zapytanie nr 6 : ” Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie czasu niezbędnego na przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz okoliczności niezależnych od Wykonawcy i uzupełnienie rozdziału IV SIWZ o następujący zapis: „Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia …………….r. nie wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej jednak niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązującej umowy oraz nie wcześniej niż dniem wejścia w życie umowy sprzedaży energii  elektrycznej i umowy oświadczenie usług dystrybucji.”

Odpowiedź Zamawiającego:

 Zamawiający informuje, że częściowo podziela wniosek Wykonawcy i dokona zmian zapisów SIWZ w

 rozdziale IV , który otrzyma brzmienie: Od dnia 01.01.2014r., lecz nie wcześniej niż po dostosowaniu

 układów pomiarowo – rozliczeniowych, do dnia 31.12.2014r.”

Zapytanie nr 7: „Dotyczy rozdziału VII pkt. 2.2. SIWZ. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy przez zapis:”…oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnej, obowiązującej przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia, umowy oświadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającego na terenie, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej, tj. do obiektów Zamawiającego” Zamawiający rozumie przedstawienie oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z OSD działającym na terenie na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokładnie sprecyzował w pkt. 2.2. wymagania, co w przypadku pytającego Wykonawcy sprowadzać się może do  przedstawienie oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z OSD działającym na terenie na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej.

Zamawiający uznaje, że wyjaśnienia nie powodują konieczności dokonania zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

 

 Zapytanie nr 8: „Dotyczy rozdziału XVI pkt. 1 SIWZ. Zwracamy się z prośbą o zaniechanie wymogu dołączenia do oferty propozycji treści umowy lub umów na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej i wykreślenie w/w zapisu. Informujemy, iż Wykonawca wyłoniony w postępowaniu zobowiązany jest do zawarcia umowy na dostawę energii zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ i istotnych postanowieniach umowy. W związku z tym Wykonawca nie widzi konieczności przygotowywania propozycji umowy na dostawę energii jeszcze przed rozstrzygnięciem postępowania.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do oferty propozycję treści umowy, gdyż chciałby zapoznać się z jej warunkami przed ewentualnym jej podpisaniem.

Zamawiający nie dokona zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

 

Zapytanie nr 9: ” W rozdziale XVI pkt. 2 SIWZ widnieje zapis: „Rozliczanie za dostarczoną ( sprzedaną) energię elektryczną obywać się będzie w cyklach jednomiesięcznych, dla każdego punktu poboru od-dzielnie.” Czy cykl jednomiesięczny jest zgodny z cyklem stosowanym przez OSD?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że dokona zmiany w treści SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu  a punkt 2. w rozdziale XVI otrzyma brzmienie:”2. Okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną dostosowany będzie do okresu przekazywania odczytów przez OSD.”

 

Zapytanie nr 10: ” Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w pkt. 5 rozdziału XVI SIWZ na „Należności Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy będą płatne w ciągu 21 dnia od daty wystawienia faktury  ? ” Pozostawienie zapisów zgodnie, z którymi faktury VAT będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego będzie oznaczało każdorazowo konieczność ingerencji Wykonawcy w automatycznie wykonywane operacje przez systemy rozliczeniowo-księgowe, które określają termin od daty wystawienia faktury?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy za zasadny i dokona zmiany punktu 5 w rozdziale XVI SIWZ

pkt. 5 otrzyma brzmienie: : „5. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia Zamawiającemu faktury VAT.”

Zapytanie nr 11: ” Dotyczy rozdziału XVII SIWZ. Informujemy, że planowane zmiany przepisów wykonawczych do ustawy Prawo Energetyczne nakładają na Sprzedawców  dodatkowy obowiązek zakupu praw majątkowych, które wpłyną na końcową cenę energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy nie są znane ich procentowe wartości oraz daty wprowadzenia w życie. Z uwagi na to, że zmiany w prawie mogą nastąpić do końca roku to Sprzedawcy energii elektrycznej już na dzień dzisiejszy w cenie ofertowej uwzględniają ryzyko wprowadzenia ww. obowiązków.

Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, przedstawiającą najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii elektrycznej oraz co za tym idzie najniższa możliwa cena wykonania całości zamówienia, pomniejszona o powyższe ryzyko, konieczne jest uzupełnienie rozdziału XVII SIWZ o poniższy zapis:

„Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkujących wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikająca z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy w tej kwestii, zwłaszcza w zakresie zmiany – zwiększania zaoferowanej ceny z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Nadto ustawa Prawo zamówień publicznych w związku z art. 77 kodeksu cywilnego nakładają na Zamawiającego i Wykonawcę obowiązek wprowadzania zmian w umowie  w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, a nie jednostronnie podjętej decyzji  przez Wykonawcę i poinformowaniu o fakcie Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje dokonania zmian w treści SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Zapytanie nr 12: „Dodatkowo zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu w pkt. 4 rozdziału XVII SIWZ.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający  nie podziela stanowiska pytającego Wykonawcy.

Zamawiający nie dokona zmian w treści SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Zapytanie nr 13: ” Wnosimy o dodanie do rozdziału XVI SIWZ następującego zapisu: W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa wypowiedzenia umowy lub rozwiązania umowy z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, przed terminem zakończenia obowiązywania Umowy, Zamawiającego zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, której wysokość zostanie obliczona ze wzorem:

Wo= (Ez – Ew) * ( Ce – K)

gdzie:

Wo  – wysokość kary umownej

Ez    – wolumen energii zakontraktowanej przez Zamawiającego, określony w SIWZ

Ew    – wolumen energii wykorzystanej przez Klienta

Ce   – cena energii określona w umowie obowiązująca w momencie naliczania kary umownej

K – aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna energii elektrycznej na rynku bilansującym określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających z przepisów Prawa energetycznego obowiązujących w momencie naliczania kary umownej.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy.

Zamawiający nie dokona zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

 

II. W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonym w  za pośrednictwem faksu w dniu 22 października 2013r. o godzinie 09:42 ( dwie strony) przez jednego  z Wykonawców, które Zamawiający zarejestrował w dniu 22.10.2013r. pod  l.dz. 3316, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśnia co następuje:

1. Wniosek Wykonawcy wpłynął do Zamawiającego w  terminie, o którym mowa w art.38 ust.1 pkt.3 ustawy pzp.

2. Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy pzp udziela Wykonawcy odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

 

Zapytanie nr 1 litera a) : ” W rozdziale XVI SIWZ ( istotne postanowienia umowy):

a. W punkcie 2 Zamawiający określił 1 miesięczny okres rozliczeniowy. Niniejszym informujemy, że okres rozliczeniowy uzależniony jest od terminu odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych, których dokonuje Operator Systemu Dystrybucyjnego. Wnosimy zatem o zmianę powyższego zapisu na następujący: ” Okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną dostosowany będzie do okresu przekazywania odczytów przez OSD.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy za zasadny i dokona zmiany w treści SIWZ w rozdziale XVI pkt.2 i ogłoszeniu o zamówieniu.

Zapytanie nr 1 litera b): ” W rozdziale XVI SIWZ ( istotne postanowienia umowy):

b. W punkcie 5 istnieje zapis mówiący o terminie płatności liczonym od dnia doręczenia faktury rozliczeniowej. Pragniemy poinformować, że zapis ten nie jest możliwy do zrealizowania. Systemy bilingowe generują terminy płatności od daty wystawienia faktury rozliczeniowej. W związku z powyższym proponujemy ujednolicić w/w zapis następująco: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia Zamawiającemu faktury VAT.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uznaje propozycję Wykonawcy za zasadną i dokona zmiany w treści SIWZ w rozdziale XVI pkt.5 i ogłoszeniu o zamówieniu.

Zapytanie nr 1 litera c): ” W rozdziale XVI SIWZ ( istotne postanowienia umowy):

c. Wnosimy o dodanie kolejnego punktu o następującej treści: ” Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego poboru z dniem 01.01.2014r. lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Umowa obowiązuje strony do dnia 31.12.2014r.”

 Odpowiedź Zamawiającego:

 Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy za zasadny i dokona zmiany w treści SIWZ w rozdziale XVI  poprzez dodanie kolejnego punktu o numerze 7 i zmianę treści w rozdziale IV. Termin wykonania zamówienia” na „Od dnia 01.01.2014r., lecz nie wcześniej niż po dostosowaniu układów pomiarowo-rozliczeniowych ,do dnia 31.12.2014r.”  i ogłoszeniu o zamówieniu.

Zapytanie nr 2: ” Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy korespondencyjnie?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że umowa może zostać zawarta przez wymianę przez strony podpisanych egzemplarzy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest przesłać dwa podpisane egzemplarze umowy jako pierwszy na adres Zamawiającego.

  Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Zapytanie nr 3: ” Wnosimy o wyjaśnienie zapisu widocznego w załączniku nr 1 do SIWZ ( wzór formularza oferty) w pkt. 12: „Oświadcza/my,* że dysponuje sprzętem niezbędnym do należytego wykonania umowy”. Jaki sprzęt Zamawiający ma na myśli ? „

Odpowiedź Zamawiającego:

Przez sprzęt niezbędny do wykonania umowy, Zamawiający rozumie wszelki sprzęt który konieczny jest Wykonawcy do zapewnienia prawidłowego wywiązania się przez Wykonawcę z jego obowiązków prze-widzianych w SIWZ i wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje dokonanie zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

 

Zapytanie nr 4: „Czy Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w terminie niezbędne dane do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy ( nr ewidencyjny, nr licznika, itp.)?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wybranemu Wykonawcy informacje niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o za-mówieniu.

Zapytanie nr 5: ” Czy Zamawiający posiada obecnie umowę kompleksową czy rozdzieloną umowę na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzona jest po raz pierwszy?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada obecnie kompleksową umowę na dostawę ( sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji. Obecne postępowanie przetargowe tylko na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej podjęte zostało po raz pierwszy.

 Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

 

Zapytanie nr 6: „Czy obecnie obowiązująca umowa zawarta jest na czas nieokreślony czy na czas określony? Jaki jest okres wypowiedzenia umowy?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że obecnie  obowiązująca kompleksowa umowa na dostawę ( sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji zawarta została na czas określony od dnia 01.12.2013r. do dnia 31.12.2013r. W zapisach umowy przewidziano rozwiązanie umowy przez każdą ze stron z zachowa-niem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o za-mów.

 

III. W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonym  za pośrednictwem faksu w dniu 24.10.2013r. o godzinie 08:10 ( dwie strony)  jednego z  Wykonawców, które  zarejestrowane zostało przez Zamawiającego w dniu 24.10.2013r. pod  l.dz. 3347, Zamawiający, na podstawie art. 38  ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśnia, co następuje:

1. Wniosek Wykonawcy wpłynął do Zamawiającego w  terminie, o którym mowa w art.38 ust.1 pkt.3 ustawy pzp.

2. Zamawiający w oparciu o art. 38 ustawy pzp udziela Wykonawcy odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

 

Zapytanie nr 1 : „- dot. formularza cenowego i opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisów rozdz. III pkt. 1a,b oraz zapisów w formularzu cenowym poprzez usunięcie zapisów:

– ze wskaźnikiem mocy dla grupy taryfowej C21 oraz

– bez wskaźnika mocy dla grupy taryfowej C11.

Moc rozliczana jest w oparciu o umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej i nie ma wpływu na ceny za sprzedaż energii elektrycznej.

Proponowana zmiana zapisów;

Opis przedmiotu zamówienia:

1.1a) dla dostaw energii elektrycznej całodobowo według taryfy C21 wynosi: 845.662 kWh,

1.1b) dla dostaw energii elektrycznej całodobowo według taryfy C11 wynosi: 1.263 kWh.

Formularz cenowy:

6.1. w części zamówienia – dostawa energii elektrycznej – grupa taryfowa C21

A. Kwota netto ……..

B……………..

C. …………..

6.2. w części zamówienia – dostawa energii elektrycznej- grupa taryfowa C11

A. ……. „

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy za uzasadniony i dokona zmiany zapisów w rozdziale III SIWZ ust. 1 pkt.1.1.lit.a i lit. b oraz w formularzu ofertowym oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zapytanie nr 2 : „- dot. terminu wypowiedzenia obowiązujących umów.

Czy Zamawiający może podać okres wypowiedzeń obowiązujących umów?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że obecnie obowiązująca umowa zawarta została na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2013r. W umowie przewidziano miesięczny okres wypowiedzenia.

 Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Zapytanie nr 3: „- dot. ofert promocyjno/lojalizacyjnych.

Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne? W przypadku gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia?

Uzasadnienie:

W przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakty z zawartymi promocjami cenowymi, rozwiązanie takich kontraktów może wiązać się z koniecznością zapłacenia kar przez Zamawiającego.”

Odpowiedź Zamawiającego:

 Zamawiający informuje, że obecnie obowiązująca umowa zawarta została na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2013r. Okres obowiązywania wszelkich związanych z tą umową obowiązków wynikających z ofert promocyjnych i lojalizacyjnych również w tym czasie zostanie zakończony.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Zapytanie  w kolejności nr 4 oznaczone przez Wykonawcę cyfrą 5 : „- dot. procedury zmiany sprzedawcy.

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty w wersji elektronicznej ( Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:

a) danych:

– adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki

– numer NIP

– numer REGON

– kod URD ( w przypadku już rozdzielonych umów)

– adres punktu poboru – ( miejscowość, ulica, kod pocztowy)

– przeznaczenie punktu poboru

– grupa taryfowa

– kod PPE

– roczny wolumen energii elektrycznej

– numer licznika

–  numer aktualnie obowiązującej umowy

– numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy

b) dokumentów:

– pełnomocnictwo

– dokument nadania numeru NIP

– dokument nadania numeru REGON

– KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka

– dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa

– numer rachunku bankowego.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że udzieli wybranemu Wykonawcy niezbędnych do podpisania umowy informacji oraz przedłoży stosowne dokumenty.

Pytanie i wyjaśnienia Zamawiającego nie mają wpływu na treść SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Zapytanie w kolejności nr 5 oznaczone przez Wykonawcę cyfrą 6: ” – dotyczy rozliczeń

Zamawiający w pkt. 5 IPU wskazuje: „Wykonawca stosować będzie wobec Zamawiającego 14 dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT”.” Wykonawca wnioskuje o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący”

„Wykonawca stosować będzie wobec Zamawiającego 30 dniowy termin płatności licząc od dnia wystawienia faktury VAT.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy za zasadny i dokona zmiany w treści SIWZ  w rozdziale III pkt. 5 oraz w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zapytanie  w kolejności nr 6  oznaczone przez Wykonawcę cyfrą 7: ” – dot. okresu rozliczeniowego.

Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie modyfikacji w pkt. 2 IPU i nadanie mu brzmienia:

„Rozliczanie za dostarczoną (sprzedaną) energię elektryczną odbywać się będzie w okresach rozliczeniowych zgodnych z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. Rozliczenia będą dokonywane dla każdego punktu poboru oddzielnie, według danych pomiarowo – rozliczeniowych i cen jednostkowych i cen jednostkowych i cen jednostkowych energii elektrycznej netto właściwych dla danej grupy taryfowej.”

Odpowiedź Zamawiającego:

 Zamawiający informuje, że podziela wniosek Wykonawcy i dokona zmian zapisów SIWZ w rozdziale XVI pkt. 2 SIWZ , który otrzyma brzmienie: „2. Okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną dostosowany będzie do okresu przekazywania odczytów przez OSD.”

Pytania zawarte we wnioskach Wykonawców i udzielone wyjaśnienia Zamawiającego  mają wpływ na zmianę treści SIWZ i treści ogłoszonego zamówienia. Zamawiający informuje, że  przewiduje  dokonanie zmiany w treści SIWZ, zmianę ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert,  zmiany terminu związania ofertą.

Na oryginale podpisał Kierownik Zamawiającego

Prezes Zarządu Krzysztof Urbański

                                                                                    

Dot. „ Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu” – zmiana treści SIWZ

Wałbrzych, dnia 25 października 2013 r.

Zamawiający:

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1

NIP: 886-000-24-16;REGON: 890011550,

Tel.74/66 43 850, faks 74/66 43 863

www.ksiaz.walbrzych.pl/bip


                                                                                                           WSZYSCY WYKONAWCY              

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pt.: Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP  numer ogłoszenia: 422482 – 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013r.,Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/09/10/2013.

          Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zm. Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

1. W rozdziale III ust. 1 pkt. 1.1. litera a) wykreśla się jego dotychczasowe brzmienie i zastępuje się treścią w brzmieniu:

” 1.1.a) dla dostaw energii elektrycznej całodobowo według taryfy C 21 wynosi  845.662 kWh „

2. W rozdziale III ust. 1 pkt. 1.1. litera b) wykreśla się jego dotychczasowe brzmienie i zastępuje się treścią w brzmieniu:

” 1.1.b) dla dostaw energii elektrycznej całodobowo według taryfy C 11 wynosi 1.263 kWh.”

3. W rozdziale III ust. 1 pkt. 1.2.1.wykreśla się dotychczasowe brzmienie części tytułowej i zastępuje się go treścią w brzmieniu:

„1.2.1. Dostawa energii elektrycznej rozliczanej całodobowo według taryfy C21.”

Pozostała treść pkt. 1.2.1. nie ulega zmianie.

4. W rozdziale III ust. 1 pkt. 1.2.2.wykreśla się dotychczasowe brzmienie części tytułowej i zastępuje się go treścią w brzmieniu:

„1.2.1. Dostawa energii elektrycznej rozliczanej całodobowo według taryfy C11.”

Pozostała treść pkt. 1.2.2. nie ulega zmianie.

5. W Formularzu ofertowym  (Załącznik nr 1 do SIWZ) pkt. 6.1. wykreśla się dotychczasowe brzmienie części tytułowej, które otrzymuje brzmienie: 

„6.1. W części zamówienia dotyczącym grupy taryfowej C 21”

Pozostała treść pkt. 6.1. nie ulega zmianie.

5. W Formularzu ofertowym  (Załącznik nr 1 do SIWZ) pkt. 6.2. wykreśla się dotychczasowe brzmienie części tytułowej, które otrzymuje brzmienie: 

„6.1. W części zamówienia dotyczącym grupy taryfowej C 11”

Pozostała treść pkt. 6.1. nie ulega zmianie.

 

6.  W rozdziale III  ust. 2  wykreśla się  jego dotychczasowe brzmienie, a w to miejsce  wpisuje się treść: „2. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Wykonawca będzie sprzedawał energię elektryczną zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997r. – Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami.”

7.Wykreśla się dotychczasowe brzmienie rozdziału IV a w to miejsce wpisuje się treść w brzmieniu:

” IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Od dnia 01.01.2014r., lecz nie wcześniej niż po dostosowaniu układów pomiarowo-rozliczeniowych, do dnia 31.12.2014r.”

 

8.W rozdziale XVI wykreśla się dotychczasowe brzmienie ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

” 2. Okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną dostosowany będzie do okresu przekazywania odczytów przez OSD.”

9.W rozdziale XVI wykreśla się dotychczasowe brzmienie ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

„5.Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni licząc od daty wystawienia Zamawiającemu faktury VAT.”

10.W rozdziale XVI po ust. 6 dopisuje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego poboru z dniem 01.01.2014r., lecz nie wcześniej niż po dostosowaniu układów pomiarowo-rozliczeniowych. Umowa obowiązuje strony do dnia 31.12.2014r.”

Zamawiający jednocześnie informuje, że wprowadzone zmiany w treści SIWZ mają wpływ na treść ogłoszenia o zamówieniu, którego treść Zamawiający zmieni. Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę terminu składania ofert.

                                                                                                           Kierownik Zamawiającego:

Otrzymują:

1. wszyscy wykonawcy: strona internetowa zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl/bip/zamówienia publiczne,

2. Zamawiający a/a/

Dot. Dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu

Dot. dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

SIWZ i załączniki

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu

Wałbrzych: Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 422482 – 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2006r.nr 89,poz.625 z późn. zm.).1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz charakterystyka elektroenergetyczną obiektu.1.1 Prognozowany (szacowany) pobór energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2014r.do 31grudnia 2014r. wynosi razem 846.925 kWh, w tym: a) dla dostaw energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanym całodobowo według taryfy C 21 wynosi 845.662 kWh; b) dla dostaw energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo według taryfy C 11 wynosi 1.263 kWh.1.2.Wykaz obiektów i miejsc dostarczania energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenergetyczną : 1.2.1 Dostawa energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanej całodobowo :1) Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul. Piastów Śląskich 1;2)Rodzaj obiektów: 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno – wystawienniczym, hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym; 3) Miejsce zamontowania licznika : Stacja transformatorowa R 211-72 ) Zamek Książ; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski transformatorowe T-1 ( przyłącze podstawowe) i T-2 ( przyłącze awaryjne ) w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy; 5)Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej i biernej, przekładniki A/A 300/5, 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej : 200 kW; 7) Moc przyłączeniowa : 310 kW. 1.2.2.Dostawa energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo : 1) Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul. Piastów Śląskich 1 (parking centralny w parku Książ); 2) Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingowe, szalet; 3) Miejsce zamontowania licznika : szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3)R; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe; 5) Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej; 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej : 35 kW; 7) Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowe-go: 63 A. 2. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W oparciu o zapisy art. 45 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium przez Wykonawcę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 oraz złożył dokumenty: Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku, gdy Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucji lub aktualną umowę (obowiązującą w terminie wykonywania zamówienia) zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędna rozbudowę sieci dystrybucji, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Opera-tora Systemu Dystrybucji w ramach której Przedsiębiorstwo to zapewni Wykonawcy (Sprzedawcy) świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego (Odbiorcy). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę w miejsce umowy (obowiązującej w terminie wykonywania zamówienia) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędna rozbudowę sieci dystrybucji, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetyczny-mi wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatora Systemu Dystrybucji w ramach której Przedsiębiorstwo to zapewni Wykonawcy (Sprzedawcy) świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego (Odbiorcy) – oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnej, obowiązującej przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia, umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającego na terenie na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej, tj. do obiektów Zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia warunek-nie spełnia warunku. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z zasadą spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z zasadą spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z zasadą spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z zasadą spełnia warunek – nie spełnia warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, projekt umowy lub umów odrębnych dla różnych grup taryfowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.1.Wykonawca dołączy do oferty propozycję treści umowy lub umów na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej uwzględniającą istotne dla Zamawiającego warunki umowy, o których mowa w pkt. XVI specyfikacji i możliwe zmiany w zawartej umowie oraz warunki takiej zmiany, o których mowa w pkt. XVII specyfikacji. 2. Rozliczanie za dostarczaną (sprzedaną) energię elektryczną odbywać się będzie w cyklach jednomiesięcznych, dla każdego punktu poboru oddzielnie, według wskazań urządzeń po-miarowo – rozliczeniowych i cen jednostkowych energii elektrycznej netto właściwych dla danej grupy taryfowej. 3. Prognozowany ( szacowany) pobór energii elektrycznej służy do określenia wartości przedmiotu zamówienia/ umowy nie stanowi zobowiązania Zamawiającego/Klienta do zakupu energii w ilościach podanych w SIWZ. 4. Wykonawca/ Sprzedawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach umowy. Wykonawca / Sprzedawca dokonywać będzie bilansowania handlowego zakupionej przez Zamawiającego / Klien-ta na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. 5. Wykonawca stosować będzie wobec Zamawiającego 14 dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE I WARUNKI TAKIEJ ZMIANY. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy.1.1.Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy. 1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Za-mawiającego: a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego, b) zmiana w zakresie dostaw przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze strony Wykonawcy, c) w przypadku zbycia lub przejęcia przez inny podmiot administrowania kompleksu zamkowo-parkowe-go Książ w Wałbrzychu. 1.3.W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostanie odwołanie, Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania o czas ponad termin ustawowy na rozpatrzenie odwołania. 2.Zmiana wynagrodzenia: 2.1. Zmniejszenie ilości dostaw energii elektrycznej niezależnie od Wykonawcy służące celowemu wydatkowaniu środków publicznych. W takim przypadku przewidywane jest proporcjonalne zmniejszenie wy-nagrodzenia w stosunku do określonego w ofercie. 2.2. Zmiana ceny brutto przedmiotu zamówienia wynikająca wyłącznie z czynników niezależnych od Wykonawcy, tj. ustawowej zmiany wysokości podatku VAT i / lub zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. 3. Zmiany pozostałe: 3.1. Odstąpienie od wykonania części dostaw energii elektrycznej z powodu przejęcia przez inny podmiot administrowania kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu lub jego części; 3.2. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, zmiana administratora kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu, zmiana nazwy Zamawiającego, zmiana osób upoważnionych do reprezentowania stron itp.); 3.3. Zmiana układu pomiarowo-rozliczeniowego; 3.4. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego np. gdy obniży to koszty dostawy energii elektrycznej. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. 5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielanie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl/zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ulica Piastów Śląskich 1..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych ulica Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 ( Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Skip to content