Publikacje luty, 2014

dotyczy przetargu pod nazwą: Wymiana części pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu – skrzydło północne i środkowe

Wyjaśnienia treści SIWZ

Roboty remontowe budowlano-konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu

ZP MAUZOLEUM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZP MAUZOLEUM SIWZ

ZP MAUZOLEUM 2014 Zał. nr 1

ZP MAUZOLEUM 2014 Zał. nr 2

ZP MAUZOLEUM 2014 Zał. nr 3

ZP MAUZOLEUM 2014 Zał. nr 4

ZP MAUZOLEUM 2014 Zał. nr 5

ZP MAUZOLEUM 2014 Zał. nr 6

ZP MAUZOLEUM 2014 Zał. nr 7

Decyzja na wym. stolarki 1

Decyzja na wym. stolarki

PB wymiana stolarki Mauzoleum komplet

ZP MAUZOLEUM stolarka

ZP MAUZOLEUM Program prac konserwatorskich

Mauzoleum Kosztorys Nakładczy wymiana stolarki

Roboty konserwatorskie i uzupełniające Kosztorys Nakładczy

STWiORB_MAUZOLEUM_wnętrze

STWiORB_wymiana_stolarki_Mauzoleum

ZP MAUZOLEUM zał. nr 11 -umowa

Dot. wynajmu i zagospodarowania Szklarni nr 1 o powierzchni 160 m2 w Palmiarni przy Ul. Wrocławskiej 158 – Ogłoszenie o przetargu

Dot. wynajmu i zagospodarowania Szklarni nr 1 o powierzchni 160 m2 w Palmiarni przy Ul. Wrocławskiej 158

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie o przetargu oraz projekt umowy.

1. Ogłoszenie

2. Projekt umowy

Dot. dostawy (leasing operacyjny) pojazdu silnikowego do transportu mniej niż 10 osób na potrzeby Zamku Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. – Protokół z otwarcia ofert

Dot. dostawy (leasing operacyjny) pojazdu silnikowego do transportu mniej niż 10 osób na potrzeby Zamku Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

Poniżej zamieszczamy protokół z dzisiejszego otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

Plan zamówień publicznych na rok 2014

Publikujemy dla Państwa PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2014 r.

Dot. dostawy (leasing operacyjny) pojazdu silnikowego do transportu mniej niż 10 osób na potrzeby Zamku Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. – wyjaśnienie treści SIWZ

Dot. dostawy (leasing operacyjny) pojazdu silnikowego do transportu mniej niż 10 osób na potrzeby Zamku Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

Poniżej zamieszczamy wyjaśnienie treści SIWZ:

Wyjaśnienie

Wymiana części pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu – skrzydło północne i środkowe – ogłoszenie o zamówieniu

 

Wałbrzych: Wymiana części pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu – skrzydło północne i środkowe

Numer ogłoszenia: 52892 – 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana części pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu – skrzydło północne i środkowe ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia:1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany części pokrycia dachowego budynku głównego ( Zamek ) w skrzydle północnym i środkowym Zamku Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 polegających na:- robotach rozbiórkowych, – robotach ciesielskich dachowych, w tym wymianie elementów konstrukcyjnych, lukarn i okien bawolich, oraz wymianie elementów drewnianych i uzupełnienie tynków, – roboty pokrywcze : dachówka, blacha miedziana oraz obróbki blacharskie, – roboty murarskie : naprawa kominów, – roboty kamieniarskie : kominy, szczytowa część elewacji północnej, – roboty tynkarskie: baszta wewnętrzna i filar skrzydła północnego, ściana szachulcowa, – renowacja elementów ozdobnych, – naprawa żelbetowych elementów konstrukcji głównej, – roboty w zakresie instalacji odgromowej. 1.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: załącznik nr 11 do SIWZ – specyfikacja techniczna wy-konania i odbioru robót opracowana przez Darię Kuberską – Matuszek z firmy Biuro Doradczo Usługowe Budownictwa mgr inż. Jacek Kramnik z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Mieszka I nr 9 oraz załącznik nr 9 do SIWZ projekt budowlano – konserwatorski wymiany części pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu – skrzydło północne i środkowe Zamku Książ wykonany przez Jacka Kramnika z firmy Biuro Doradczo Usługowe Budownictwa mgr inż. Jacek Kramnik z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Mieszka I nr 9. 1.3.We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych nie gorszych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do projektowanych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 1.4. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową wymienioną w punkcie 1.2., dokonać wizji lokalnej terenu budowy przed złożeniem oferty. 1.5. Zamawiający wymaga aby wykonawca demontując obecne pokrycie dachowe z blachy miedzianej dokonywał sukcesywnie protokolarnych przekazań Zamawiającemu odzyskanej blachy. Wszystkie obowiązki i wymagania zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 12 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-0, 45.26.10.00-4, 45.26.00.00-7, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.21.23.50-4, 45.45.31.00-8, 45.41.00.00-4, 45.26.21.00-2, 45.31.70.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 220.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości 35.000,00 zł ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 05 marca 2014r. do godz. 10.00.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz złożył wykaz robót budowlanych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie-o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania.Za robotę budowlaną o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia uważa się robotę budowlaną wykonaną lub wykonywaną w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, polegającą na wymianie pokrycia dachowego o powierzchni co najmniej 2000 m2, wymianie obróbek blacharskich co najmniej 200 mb. 1.2.1.Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowody (dotyczące najważniejszych robót), określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami taki-mi są: a) poświadczenie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie Wykonawcy zawierające uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. b) składa Wykonawca tylko i wyłącznie wtedy, gdy z przyczyn o obiektywnym charakterze nie może uzyskać poświadczenia.1.2.2. W przypadku, gdy w Załączniku nr 5 Wykonawca wskazał Zamawiającego jako podmiot na rzecz którego wykonywał wcześniej, wskazane w wykazie roboty budowlane, nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej w punkcie 1.2.1. UWAGA: W niniejszym postępowaniu Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej w punkcie 1.2.1., może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych określone w § 1 ust. 1 pkt.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. nr 226,poz. 1817). Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana wiedza i do-świadczenie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr2 do SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 oraz przedłożył odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii po-świadczonej za zgodność z oryginałem w celu potwierdzenia spełnienia warunku, tj.: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych kontrolę jakości, kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami i/ lub pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3.1.Wymagane osoby: 1) Kierownik Budowy – posiadający: a) aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz potwierdzenie przy-należności do właściwej Izby Budowlanej. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budo-wlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.); b) posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku: Kierownika Budowy i/lub Kierownika Robót i/lub Inspektora nadzoru inwestycyjnego (łącznie); c) posiadający co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków; Zamawiający zaakceptuje następujące dokumenty potwierdzające odbycie dwuletniej praktyki na budo-wie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków: a) zaświadczenie konserwatora zabytków lub potwierdzenie wydane przez konserwatora, że osoba odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych lub że jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, b) oświadczenie osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy z zapewnieniem, że odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, wraz z potwierdzeniem tego oświadczenia w postaci : – wykazu obiektów, na których prowadzone były prace, z podaniem ich nazwy i numeru wpisu do ewidencji zabytków, okresu wykonania prac oraz pisemnego oświadczenia Zleceniodawcy, że potwierdza wykonanie tych prac we wskazanym zakresie; lub – referencji od zamawiających z podaniem obiektów, na których prowadzone były prace, ich nazwy i numeru wpisu do ewidencji zabytków, okresu wykonania prac oraz numeru telefonu Zamawiającego lub Inwestora; lub – umowy z zamawiającymi na pełnienie funkcji kierownika budowy oraz protokołów odbioru robót w zabytku, ze wskazaniem numeru wpisu do rejestru zabytków i okresu wykonywania prac; lub – innych dokumentów wystawionych przez Zamawiającego/Inwestora potwierdzających odbycie praktyki, o której mowa w §24 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury u Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań architektonicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) ze wskazaniem danych kontaktowych ich wystawcy oraz podstawy stwierdzenia faktu odbycia praktyki. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń w tym zakresie oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 oraz złoży dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej wykonywania robót budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 PLN (słownie: jeden milion złotych). Wykonawca jest zobowiązany kontynuować ubezpieczenie przez cały okres wykonywania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie oraz przedłożonych dokumentów. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z regułą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy oraz kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ISTOTNE POSTANOWIENIA I WARUNKI ZMIANY UMOWY.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 12 do niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: 1.Zmiana postanowień umowy dotyczących: jej zakresu, terminu wykonania i wynagrodzenia dokona-na w przypadku wskazanym w art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, tj. w przypadku konieczności zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budo-wlanych lub usprawnienia procesu budowy; 2. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT;3.Zmiana terminu wykonania Robót w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzeń, niezawinionych przez Wykonawcę, które wpływały na harmonogram wykonywania Robót; 4.Zmiana terminu wykonania Robót – wskutek wystąpienia okoliczności, niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji zadań; 5. Osób będących przedstawicielami Zamawiającego;6. Osób wymienionych w ofercie, które zostały wskazane przez Wykonawcę celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych (śmierć choroba, zmiana miejsca pracy, nienależyte wykonywanie obowiązków) pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz spełnienia przez nowe osoby warunków opisanych w SIWZ; 7. Wystąpienie siły wyższej; 8.Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę postanowień umownych gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z niniejszą Specyfikacją – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia; 9. Dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej pod-stawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy Inicjatorem tej zmiany może być zamawiający lub wykonawca; 10. Umowa może być zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów.11. Wykonawca nie będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy, zwiększenie wy-nagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 (Sekretariat)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 ( Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dot. wymiany części pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu – skrzydło północne i środkowe – SIWZ i załączniki

Dot.wymiany części pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu – skrzydło północne i środkowe.

Poniżej zamieszczamy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki do pobrania:

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9 – Projekt Budowlano-Konserwatorski

Rys. 1

Rys. 2

Załącznik nr 10 -Kosztorys nakładczy – skrzydło północne i środkowe

Załącznik nr 11 – STWiORB_KSIĄŻ_DACH

Załącznik nr 12 projekt umowy

 

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa ( leasing operacyjny) pojazdu silnikowego do transportu mniej niż 10 osób na potrzeby Zamku Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

Wałbrzych: Dostawa ( leasing operacyjny) pojazdu silnikowego do transportu mniej niż 10 osób na potrzeby Zamku Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.
Numer ogłoszenia: 44434 – 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ( leasing operacyjny) pojazdu silnikowego do transportu mniej niż 10 osób na potrzeby Zamku Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia publicznego w zakresie dostawy (leasingu operacyjnego) fabrycznie nowego pojazdu silnikowego do transportu mniej niż 10 osób z opcją wykupu wraz z ubezpieczeniem pojazdu na czas trwania umowy leasingu w zakresie OC ,AC, NNW, Assistance. Dostarczony pojazd winien spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów w prawie krajowym i wspólnotowym, w szczególności odnoszących się do pojazdów samochodowych, związanych z dopuszczeniem do ruchu i norm związanych z emisją zanieczyszczeń do środowiska. Szczegółowe minimalne wymagania techniczne i użytkowe pojazdu określone zostały w punkcie 2 niniejszego rozdziału; warunki gwarancji i serwisu określone zostały w punkcie 3 niniejszego rozdziału, wymagania dotyczące leasingu operacyjnego określone zostały w punkcie 4 niniejszego rozdziału.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania techniczne i użytkowe pojazdu:2.1.RODZAJ POJAZDU:2.1.1.Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2013; 2.1.2. Typ samochodu: pojazd silnikowy do transportu mniej niż 10 osób;2.1.3. Ilość miejsc siedzących: fabrycznie przystosowany do przewozu nie mniej niż 8 pasażerów, w układzie 3 rzędów siedzeń;2.1.4. Długość całkowita pojazdu: nie mniej niż 5180 mm;2.1.5.Szerokość pojazdu (bez lusterek zewnętrznych): do 2000 mm; 2.1.6. Wysokość pojazdu; do 2000 mm;2.1.7.Rozstaw osi pojazdu: nie mniej niż 3090 mm;2.1.8. Nadwozie z opcją powiększenia przestrzeni ładunkowej poprzez szybki demontaż ostatnich dwóch rzędów siedzeń;2.1.9. Kolor nadwozia: biała perła, dopuszcza się kolor srebrny;2.1.10. Kolor zderzaków: w kolorze nadwozia.2.2. SILNIK:2.2.1. Wysokoprężny ( diesel), rodzaj paliwa: olej napędowy;2.2.2. Pojemność silnika: minimum 1900 cm3 ;2.2.3. Moc silnika: minimum 110 KM;2.2.4. Napęd na koła przednie;2.3. WYPOSAŻENIE MINIMUM: 2.3.1. Skrzynia biegów: manualna;2.3.2. Układ kierowniczy ze wspomaganiem; 2.3.3. Kierownica wielofunkcyjna z regulacją położenia:3.3.4. Hamulce tarczo-we z przodu i z tyłu ze wspomaganiem;2.3.5. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania;2.3.6. System stabilizacji toru jazdy;2.3.7. System kontroli trakcji;2.3.8. Poduszki powietrzne: minimum dwie (dla kierowcy i pasażera);2.3.9. Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki i 3-punktowe pasy bezpieczeństwa;2.3.10.Fotel kierowcy z regulacją wysokości całego fotela oraz części na wysokości lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz z podłokietnikiem; 2.3.11.Tylna klapa podnoszona z szybą ogrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem;2.3.12. Boczne drzwi przesuwane z prawej strony;2.3.13. Komputer pokładowy;2.3.14. Immobiliser;2.3.15. Tempomat;2.3.16. Autoalarm aprobowany przez firmy ubezpieczeniowe;2.3.17.System bezprzewodowej obsługi telefonu (bluetooth lub równoważny); 2.3.19. Centralny zamek zdalnie sterowany; 2.3.20. Pełnowymiarowe koło zapasowe;2.3.21. Dwa komplety kół : letnie z felgami aluminiowymi, zimowe z felgami stalowymi i kołpakami; 2.3.22. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z regulacją przód – tył;2.3.23. Ogrzewanie przedniej szyby lub nadmuch ciepłego powietrza na przednią szybę; 2.3.24. Wentylacja kabiny z recyrkulacją powietrza, filtr przeciwpyłkowy; 2.3.25. Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości, spryskiwaczem;2.3.26. Elektrycznie regulowane szyby boczne;2.3.27. Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie lub sygnalizacja informująca o nie włączonych światłach;2.3.28. Trzecie światło STOP;2.3.29. Światła przeciwmgielne przednie;2.3.30. Czujniki parkowania zamontowane z przodu i tyłu pojazdu;2.3.31. Oświetlenie wewnętrzne przestrzeni pasażerskiej i przedziału bagażowego;2.3.32. Lusterka zewnętrzne boczne sterowane elektrycznie z podgrzewaniem;2.3.33.Radioodtwarzacz CD wraz z instalacją i głośnikami;2.3.34. Pojazd wyposażony w apteczkę samo-chodową, trójkąt ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe (2 sztuki), gaśnicę, zapasowy komplet żarówek;2.3.35. Niezależne ogrzewanie postojowe; 2.3.36. Przyciemniane szyby w części pasażerskie;2.3.37. Hak holowniczy z homologacją. 3. Warunki gwarancji i serwisu.3.1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udzielenie gwarancji ogólnej producenta na pojazd na minimum 36 miesięcy lub 100.000 km.3.2.Dostępność serwisu: autoryzowana stacja serwisowa znaj-dująca się maksymalnie 50 km od siedziby Zamawiającego (podać adres i telefon);3.3. Zapewnienie pojazdu zastępczego na czas usunięcia awarii i serwisu gwarancyjnego pojazdu. Koszty eksploatacyjne pojazdu zastępczego w tym okresie pokrywa Zamawiający. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym.4. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: 4.1.Leasing operacyjny w walucie: Polski złoty (PLN );4.2. Rodzaj rat leasingowych: stałe równe raty, płatne zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy leasingu, na podstawie faktury VAT, preferowany okres spłaty rat leasingowych do 15 dnia każdego miesiąca ;4.3. Ilość rat miesięcznych: 36 rat leasingowych i 37-ma rata wykupowa. Pierwsza rata leasingowa płatna na pod-stawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę z datą protokolarnego przekazania-przejęcia przedmiotu leasingu, w terminie 14 dni licząc od daty jej wpływu do Zamawiającego; 4.4. Wstępna opłata leasingowa: 20% wartości (net-to i brutto) pojazdu płatna w terminie do 14 dni licząc od daty zawarcia umowy leasingowej;4.5. Wykup przedmiotu leasingu po upływie okresu leasingu określonego w umowie: wykup pojazdu na poziomie 1% wartości początkowej pojazdu, płatnej na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni licząc od dnia wpływu faktury VAT do Zamawiającego;4.6. Wydanie pojazdu: maksymalnie do 60 dni licząc od daty zawarcia umowy leasingowej;4.7. Zakres ubezpieczenia: AC, OC, NNW, Assistance,4.8. Zakres terytorialny ubezpieczenia: Polska, pozostałe kra-je Unii Europejskiej.4.9. Umowa leasingowa bez zabezpieczenia.4.10. Rata leasingowa uwzględnia koszty ubezpieczenia pojazdu przez czas trwania umowy leasingu.5. Warunki ogólne: 5.1. Przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy pojazd kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz o parametrach i wyposażeniu zgodnym ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą Wykonawcy.5.2. Przed wydaniem Wykonawca zarejestruje pojazd oraz dokonana ubezpieczenia w zakresie wymaganym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy leasingu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8, 66.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W oparciu o zapisy ustawy PZP w art.45 ust.2 Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Zamawiają-cy wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z formułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Zamawiają-cy wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2.Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z formułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Zamawiają-cy wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z formułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Zamawiają-cy wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2.Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z formułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie. Zamawiają-cy wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2.Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z formułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z załącznikiem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne postanowienia umowy.1. Wykonawca do oferty dołączy propozycję treści umowy leasingowej wraz z harmonogramem spłat, w której uwzględni istotne dla Zamawiającego warunki umowy, o których mowa w niniejszej SIWZ i możliwe zmiany w zawartej umowie oraz warunki takiej zmiany, o których mowa w Rozdziale 17 SIWZ. 2. Przedmiot umowy – dostawa (leasing operacyjny) pojazdu silnikowego do transportu mniej niż 10 osób fabrycznie nowego, marki, model, o parametrach technicznych i wyposażeniu opisanych w ofercie Wykonawcy z dnia , wraz z prawem do jego wykupu po upływie okresu umowy. 3. Miejsce odbioru przedmiotu leasingu: siedziba Zamawiającego. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru, podpisanym przez obie strony umowy. 4. Wraz z pojazdem Zamawiającemu zostaną dostarczone: a) instrukcja obsługi w języku polskim, b) karta gwarancyjna, c) 2 komplety, d) atestowana gaśnica, e) apteczka pierwszej pomocy, f) trójkąt ostrzegawczy, g)2 kamizelki odblaskowe samochodowe, h) zapasowy komplet, i) potwierdzenie ubezpieczenia pojazdu. 5. Rozliczanie za usługi i dostawy odbywać się będzie w cyklach jednomiesięcznych na podstawie wystawianych faktur VAT zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy i zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej cenie netto i brutto. 6. Wykonawca stosować będzie wobec Zamawiającego 14-dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania prawidłowo wy-stawionej faktury VAT. 7. Kary umowne: 7.1. w przypadku nieterminowego do-starczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy leasingu, będą naliczone przez Zamawiającego kary umowne w wysokości 0,05 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia; 7.2. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przed-miotu umowy leasingu niezgodnego z ofertą lub niniejszą SIWZ – Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia. 7.3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody – Zamawiający może dochodzić odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 8. Za-mawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru pojazdu w wyznaczonym ter-minie wówczas, gdy : a) stwierdzi wady pojazdu, b) pojazd nie będzie odpowiadał warunkom określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w ofercie Wykonawcy. 8.1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w punkcie 8a lub 8b, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin nie krótszy niż 14 dni na dostarczenie pojazdu wolnego od wad, zgodne-go z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie przed-miotu zamówienia oraz z ofertą Wykonawcy. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zgodność przedmiotu leasingu z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi w niniejszej SIWZ. 10. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu gwarancję ogólną producenta na pojazd będący przedmiotem umowy leasingu na okres 36 miesięcy lub 100.000 km.11.Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez strony protokołu odbioru pojazdu bez za-strzeżeń. 12. Na czas naprawy – usunięcia awarii i serwisu gwarancyjnego pojazdu w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapewni Zamawiającemu pojazd zastępczy. Koszty eksploatacyjne pojazdu zastępczego w tym okresie pokrywa Zamawiający.13. Koszty rejestracji pojazdu ponosi Wykonawca.14. Ewentualne spory między stronami rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.15. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy. 16.Umowa sporządzona zostanie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzyma Zamawiający a jeden egzemplarz Wykonawca. Możliwe zmiany w zawartej umowie i warunki takiej zmiany. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej:1. Zmiana terminu realizacji przed-miotu umowy.1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a)klęski żywiołowe, b) udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy. 1.2. W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostanie odwołanie, Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania o czas ponad ter-min ustawowy na rozpatrzenie odwołania. 1.3. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. a) Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, o którym mowa Rozdziale 16 punkt 8.1.,Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w całości. 2.Zmiana wynagrodzenia: 2.1. Zmiana ceny brutto przedmiotu zamówienia wynikająca wyłącznie z powodu ustawowej zmiany wysokości podatku VAT. 3. Zmiany pozostałe:3.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru pojazdu w wyznaczonym terminie wówczas, gdy : a) stwierdzi wady pojazdu, b) pojazd nie będzie odpowiadał warunkom określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w ofercie Wykonawcy. 3.2. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, zmiana administratora nieruchomości, zmiana nazwy Zamawiającego, zmiana osób upoważnionych do reprezentowania stron itp.); 3.3. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego np. gdy obniży to koszty spłaty rat lub wykupu pojazdu. 4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielanie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych ul. Piastów Śląskich 1..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 ( Sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dot. dostawy (leasing operacyjny) pojazdu silnikowego do transportu mniej niż 10 osób na potrzeby Zamku Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

Dot. dostawy (leasing operacyjny) pojazdu silnikowego do transportu mniej niż 10 osób na potrzeby Zamku Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

Poniżej zamieszczamy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki.

1. SIWZ

2. Załączniki do SIWZ

Skip to content