Dot. „ Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu” – zmiana treści SIWZ

Wałbrzych, dnia 25 października 2013 r.

Zamawiający:

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1

NIP: 886-000-24-16;REGON: 890011550,

Tel.74/66 43 850, faks 74/66 43 863

www.ksiaz.walbrzych.pl/bip


                                                                                                           WSZYSCY WYKONAWCY              

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pt.: Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP  numer ogłoszenia: 422482 – 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013r.,Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/09/10/2013.

          Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zm. Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

1. W rozdziale III ust. 1 pkt. 1.1. litera a) wykreśla się jego dotychczasowe brzmienie i zastępuje się treścią w brzmieniu:

” 1.1.a) dla dostaw energii elektrycznej całodobowo według taryfy C 21 wynosi  845.662 kWh „

2. W rozdziale III ust. 1 pkt. 1.1. litera b) wykreśla się jego dotychczasowe brzmienie i zastępuje się treścią w brzmieniu:

” 1.1.b) dla dostaw energii elektrycznej całodobowo według taryfy C 11 wynosi 1.263 kWh.”

3. W rozdziale III ust. 1 pkt. 1.2.1.wykreśla się dotychczasowe brzmienie części tytułowej i zastępuje się go treścią w brzmieniu:

„1.2.1. Dostawa energii elektrycznej rozliczanej całodobowo według taryfy C21.”

Pozostała treść pkt. 1.2.1. nie ulega zmianie.

4. W rozdziale III ust. 1 pkt. 1.2.2.wykreśla się dotychczasowe brzmienie części tytułowej i zastępuje się go treścią w brzmieniu:

„1.2.1. Dostawa energii elektrycznej rozliczanej całodobowo według taryfy C11.”

Pozostała treść pkt. 1.2.2. nie ulega zmianie.

5. W Formularzu ofertowym  (Załącznik nr 1 do SIWZ) pkt. 6.1. wykreśla się dotychczasowe brzmienie części tytułowej, które otrzymuje brzmienie: 

„6.1. W części zamówienia dotyczącym grupy taryfowej C 21”

Pozostała treść pkt. 6.1. nie ulega zmianie.

5. W Formularzu ofertowym  (Załącznik nr 1 do SIWZ) pkt. 6.2. wykreśla się dotychczasowe brzmienie części tytułowej, które otrzymuje brzmienie: 

„6.1. W części zamówienia dotyczącym grupy taryfowej C 11”

Pozostała treść pkt. 6.1. nie ulega zmianie.

 

6.  W rozdziale III  ust. 2  wykreśla się  jego dotychczasowe brzmienie, a w to miejsce  wpisuje się treść: „2. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Wykonawca będzie sprzedawał energię elektryczną zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997r. – Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami.”

7.Wykreśla się dotychczasowe brzmienie rozdziału IV a w to miejsce wpisuje się treść w brzmieniu:

” IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Od dnia 01.01.2014r., lecz nie wcześniej niż po dostosowaniu układów pomiarowo-rozliczeniowych, do dnia 31.12.2014r.”

 

8.W rozdziale XVI wykreśla się dotychczasowe brzmienie ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

” 2. Okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną dostosowany będzie do okresu przekazywania odczytów przez OSD.”

9.W rozdziale XVI wykreśla się dotychczasowe brzmienie ust. 5, który otrzymuje brzmienie:

„5.Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni licząc od daty wystawienia Zamawiającemu faktury VAT.”

10.W rozdziale XVI po ust. 6 dopisuje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego poboru z dniem 01.01.2014r., lecz nie wcześniej niż po dostosowaniu układów pomiarowo-rozliczeniowych. Umowa obowiązuje strony do dnia 31.12.2014r.”

Zamawiający jednocześnie informuje, że wprowadzone zmiany w treści SIWZ mają wpływ na treść ogłoszenia o zamówieniu, którego treść Zamawiający zmieni. Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę terminu składania ofert.

                                                                                                           Kierownik Zamawiającego:

Otrzymują:

1. wszyscy wykonawcy: strona internetowa zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl/bip/zamówienia publiczne,

2. Zamawiający a/a/

Skip to content