Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pt.: „Dostawa ( sprzedaż) energii elektrycznej i do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu” – wyjaśnienie treści SIWZ

Wałbrzych, dnia 25.10.2013r.

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

 ul. Piastów Śląskich 1

 58-306 Wałbrzych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pt.: Dostawa ( sprzedaż) energii elektrycznej i do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP  Numer ogłoszenia: 422482 – 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013r.,Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/09/10/2013.

I.W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonym w  za pośrednictwem faksu w dniu 21 października 2013r. o godzinie 12:08 ( trzy strony) przez jednego  z Wykonawców, które Zamawiający zarejestrował w dniu 21.10.2013r. pod  l.dz. 3310, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśnia, co następuje:

1. Wniosek Wykonawcy wpłynął do Zamawiającego w  terminie, o którym mowa w art.38 ust.1 pkt.3 ustawy pzp.

2. Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy pzp udziela Wykonawcy odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

Zapytanie nr 1 : „Zwracamy się z prośbą o podanie okresów wypowiedzenia obecnie obowiązujących umów. Czy są to umowy kompleksowe czy rozdzielone?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że obecnie  obowiązująca kompleksowa umowa na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla obu grup taryfowych, tj. C 11 i C 21, zawarta została na czas określony od dnia 01.12.2013r. do dnia 31.12.2013r. W zapisach umowy przewidziano rozwiązanie umowy przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

 

Zapytanie nr 2 : „Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający po raz pierwszy wszczął procedurę przetargową tylko na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej.

 Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Zapytanie nr 3: „Dotyczy rozdziału III pkt. 1.2. SIWZ. Zwracamy się z prośbą o podanie ilości zainstalowanych układów pomiarowo-rozliczeniowych obsługujących grupę taryfową C21 oraz C11.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że obecnie rozliczenia z dostawcą energii elektrycznej i dystrybutorem energii odbywają się w oparciu o wskazania dwóch (2) układów pomiarowo-rozliczeniowych dla grupy taryfowej C21 i jednego (1) układu dla grupy taryfowej C11. Łączna ilość zainstalowanych układów pomiarowo- rozliczeniowych wynosi trzy( 3).

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Zapytanie nr 4: „Dotyczy rozdziału III pkt. 2 SIWZ. Zwracamy się z prośbą o zmianę na następujący: „Wykonawca będzie sprzedawał energię zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997r.-Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy za zasadny i dokona zmiany w treści SIWZ  w rozdziale III pkt. 2 oraz w treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Zapytanie nr 5 : ” Dodatkowo zwracamy się z prośbą o wykreślenie następującego zapisu:

„Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.”

Informujemy, iż jakość energii elektrycznej dla Zamawiającego zapewnia OSD, zgodnie z Generalną Umową Dystrybucyjna i obowiązującymi przepisami prawa. „

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy za zasadny i dokona zmiany w treści SIWZ  w rozdziale III pkt. 2 oraz w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zapytanie nr 6 : ” Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie czasu niezbędnego na przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz okoliczności niezależnych od Wykonawcy i uzupełnienie rozdziału IV SIWZ o następujący zapis: „Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia …………….r. nie wcześniej jednak, niż po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, oraz nie wcześniej jednak niż z dniem skutecznego rozwiązania obowiązującej umowy oraz nie wcześniej niż dniem wejścia w życie umowy sprzedaży energii  elektrycznej i umowy oświadczenie usług dystrybucji.”

Odpowiedź Zamawiającego:

 Zamawiający informuje, że częściowo podziela wniosek Wykonawcy i dokona zmian zapisów SIWZ w

 rozdziale IV , który otrzyma brzmienie: Od dnia 01.01.2014r., lecz nie wcześniej niż po dostosowaniu

 układów pomiarowo – rozliczeniowych, do dnia 31.12.2014r.”

Zapytanie nr 7: „Dotyczy rozdziału VII pkt. 2.2. SIWZ. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy przez zapis:”…oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnej, obowiązującej przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia, umowy oświadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającego na terenie, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej, tj. do obiektów Zamawiającego” Zamawiający rozumie przedstawienie oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z OSD działającym na terenie na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokładnie sprecyzował w pkt. 2.2. wymagania, co w przypadku pytającego Wykonawcy sprowadzać się może do  przedstawienie oświadczenia o posiadaniu Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z OSD działającym na terenie na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej.

Zamawiający uznaje, że wyjaśnienia nie powodują konieczności dokonania zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

 

 Zapytanie nr 8: „Dotyczy rozdziału XVI pkt. 1 SIWZ. Zwracamy się z prośbą o zaniechanie wymogu dołączenia do oferty propozycji treści umowy lub umów na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej i wykreślenie w/w zapisu. Informujemy, iż Wykonawca wyłoniony w postępowaniu zobowiązany jest do zawarcia umowy na dostawę energii zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ i istotnych postanowieniach umowy. W związku z tym Wykonawca nie widzi konieczności przygotowywania propozycji umowy na dostawę energii jeszcze przed rozstrzygnięciem postępowania.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dołączył do oferty propozycję treści umowy, gdyż chciałby zapoznać się z jej warunkami przed ewentualnym jej podpisaniem.

Zamawiający nie dokona zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

 

Zapytanie nr 9: ” W rozdziale XVI pkt. 2 SIWZ widnieje zapis: „Rozliczanie za dostarczoną ( sprzedaną) energię elektryczną obywać się będzie w cyklach jednomiesięcznych, dla każdego punktu poboru od-dzielnie.” Czy cykl jednomiesięczny jest zgodny z cyklem stosowanym przez OSD?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że dokona zmiany w treści SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu  a punkt 2. w rozdziale XVI otrzyma brzmienie:”2. Okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną dostosowany będzie do okresu przekazywania odczytów przez OSD.”

 

Zapytanie nr 10: ” Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w pkt. 5 rozdziału XVI SIWZ na „Należności Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy będą płatne w ciągu 21 dnia od daty wystawienia faktury  ? ” Pozostawienie zapisów zgodnie, z którymi faktury VAT będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego będzie oznaczało każdorazowo konieczność ingerencji Wykonawcy w automatycznie wykonywane operacje przez systemy rozliczeniowo-księgowe, które określają termin od daty wystawienia faktury?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy za zasadny i dokona zmiany punktu 5 w rozdziale XVI SIWZ

pkt. 5 otrzyma brzmienie: : „5. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia Zamawiającemu faktury VAT.”

Zapytanie nr 11: ” Dotyczy rozdziału XVII SIWZ. Informujemy, że planowane zmiany przepisów wykonawczych do ustawy Prawo Energetyczne nakładają na Sprzedawców  dodatkowy obowiązek zakupu praw majątkowych, które wpłyną na końcową cenę energii elektrycznej. Na dzień dzisiejszy nie są znane ich procentowe wartości oraz daty wprowadzenia w życie. Z uwagi na to, że zmiany w prawie mogą nastąpić do końca roku to Sprzedawcy energii elektrycznej już na dzień dzisiejszy w cenie ofertowej uwzględniają ryzyko wprowadzenia ww. obowiązków.

Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem oferty, przedstawiającą najniższą w chwili obecnej cenę jednostkową energii elektrycznej oraz co za tym idzie najniższa możliwa cena wykonania całości zamówienia, pomniejszona o powyższe ryzyko, konieczne jest uzupełnienie rozdziału XVII SIWZ o poniższy zapis:

„Zmiany cen są dopuszczalne w przypadku zmiany kosztów wpływających na kalkulację cen energii elektrycznej a w szczególności w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub wprowadzenia lub zmiany innych opłat lub podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkujących wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej. W takich przypadkach ceny za energię elektryczną dostarczaną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikająca z powyższych zmian. Sprzedawca poinformuje Klienta na piśmie o korekcie ceny energii elektrycznej dostarczanej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie zmiany przepisów prawnych stanowiące podstawę tej korekty. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązujące dla Sprzedawcy i klienta od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian przepisów prawnych stanowiących podstawę do ich korekty.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy w tej kwestii, zwłaszcza w zakresie zmiany – zwiększania zaoferowanej ceny z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Nadto ustawa Prawo zamówień publicznych w związku z art. 77 kodeksu cywilnego nakładają na Zamawiającego i Wykonawcę obowiązek wprowadzania zmian w umowie  w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, a nie jednostronnie podjętej decyzji  przez Wykonawcę i poinformowaniu o fakcie Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje dokonania zmian w treści SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Zapytanie nr 12: „Dodatkowo zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu w pkt. 4 rozdziału XVII SIWZ.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający  nie podziela stanowiska pytającego Wykonawcy.

Zamawiający nie dokona zmian w treści SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Zapytanie nr 13: ” Wnosimy o dodanie do rozdziału XVI SIWZ następującego zapisu: W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa wypowiedzenia umowy lub rozwiązania umowy z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, przed terminem zakończenia obowiązywania Umowy, Zamawiającego zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, której wysokość zostanie obliczona ze wzorem:

Wo= (Ez – Ew) * ( Ce – K)

gdzie:

Wo  – wysokość kary umownej

Ez    – wolumen energii zakontraktowanej przez Zamawiającego, określony w SIWZ

Ew    – wolumen energii wykorzystanej przez Klienta

Ce   – cena energii określona w umowie obowiązująca w momencie naliczania kary umownej

K – aktualna wartość podatku akcyzowego + cena minimalna energii elektrycznej na rynku bilansującym określona w IRiESP + koszt obowiązków wynikających z przepisów Prawa energetycznego obowiązujących w momencie naliczania kary umownej.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy.

Zamawiający nie dokona zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

 

II. W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonym w  za pośrednictwem faksu w dniu 22 października 2013r. o godzinie 09:42 ( dwie strony) przez jednego  z Wykonawców, które Zamawiający zarejestrował w dniu 22.10.2013r. pod  l.dz. 3316, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśnia co następuje:

1. Wniosek Wykonawcy wpłynął do Zamawiającego w  terminie, o którym mowa w art.38 ust.1 pkt.3 ustawy pzp.

2. Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy pzp udziela Wykonawcy odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

 

Zapytanie nr 1 litera a) : ” W rozdziale XVI SIWZ ( istotne postanowienia umowy):

a. W punkcie 2 Zamawiający określił 1 miesięczny okres rozliczeniowy. Niniejszym informujemy, że okres rozliczeniowy uzależniony jest od terminu odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych, których dokonuje Operator Systemu Dystrybucyjnego. Wnosimy zatem o zmianę powyższego zapisu na następujący: ” Okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną dostosowany będzie do okresu przekazywania odczytów przez OSD.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy za zasadny i dokona zmiany w treści SIWZ w rozdziale XVI pkt.2 i ogłoszeniu o zamówieniu.

Zapytanie nr 1 litera b): ” W rozdziale XVI SIWZ ( istotne postanowienia umowy):

b. W punkcie 5 istnieje zapis mówiący o terminie płatności liczonym od dnia doręczenia faktury rozliczeniowej. Pragniemy poinformować, że zapis ten nie jest możliwy do zrealizowania. Systemy bilingowe generują terminy płatności od daty wystawienia faktury rozliczeniowej. W związku z powyższym proponujemy ujednolicić w/w zapis następująco: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia Zamawiającemu faktury VAT.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uznaje propozycję Wykonawcy za zasadną i dokona zmiany w treści SIWZ w rozdziale XVI pkt.5 i ogłoszeniu o zamówieniu.

Zapytanie nr 1 litera c): ” W rozdziale XVI SIWZ ( istotne postanowienia umowy):

c. Wnosimy o dodanie kolejnego punktu o następującej treści: ” Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego poboru z dniem 01.01.2014r. lecz nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Umowa obowiązuje strony do dnia 31.12.2014r.”

 Odpowiedź Zamawiającego:

 Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy za zasadny i dokona zmiany w treści SIWZ w rozdziale XVI  poprzez dodanie kolejnego punktu o numerze 7 i zmianę treści w rozdziale IV. Termin wykonania zamówienia” na „Od dnia 01.01.2014r., lecz nie wcześniej niż po dostosowaniu układów pomiarowo-rozliczeniowych ,do dnia 31.12.2014r.”  i ogłoszeniu o zamówieniu.

Zapytanie nr 2: ” Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy korespondencyjnie?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że umowa może zostać zawarta przez wymianę przez strony podpisanych egzemplarzy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest przesłać dwa podpisane egzemplarze umowy jako pierwszy na adres Zamawiającego.

  Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Zapytanie nr 3: ” Wnosimy o wyjaśnienie zapisu widocznego w załączniku nr 1 do SIWZ ( wzór formularza oferty) w pkt. 12: „Oświadcza/my,* że dysponuje sprzętem niezbędnym do należytego wykonania umowy”. Jaki sprzęt Zamawiający ma na myśli ? „

Odpowiedź Zamawiającego:

Przez sprzęt niezbędny do wykonania umowy, Zamawiający rozumie wszelki sprzęt który konieczny jest Wykonawcy do zapewnienia prawidłowego wywiązania się przez Wykonawcę z jego obowiązków prze-widzianych w SIWZ i wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje dokonanie zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

 

Zapytanie nr 4: „Czy Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w terminie niezbędne dane do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy ( nr ewidencyjny, nr licznika, itp.)?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wybranemu Wykonawcy informacje niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o za-mówieniu.

Zapytanie nr 5: ” Czy Zamawiający posiada obecnie umowę kompleksową czy rozdzieloną umowę na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzona jest po raz pierwszy?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada obecnie kompleksową umowę na dostawę ( sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji. Obecne postępowanie przetargowe tylko na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej podjęte zostało po raz pierwszy.

 Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

 

Zapytanie nr 6: „Czy obecnie obowiązująca umowa zawarta jest na czas nieokreślony czy na czas określony? Jaki jest okres wypowiedzenia umowy?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że obecnie  obowiązująca kompleksowa umowa na dostawę ( sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji zawarta została na czas określony od dnia 01.12.2013r. do dnia 31.12.2013r. W zapisach umowy przewidziano rozwiązanie umowy przez każdą ze stron z zachowa-niem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o za-mów.

 

III. W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonym  za pośrednictwem faksu w dniu 24.10.2013r. o godzinie 08:10 ( dwie strony)  jednego z  Wykonawców, które  zarejestrowane zostało przez Zamawiającego w dniu 24.10.2013r. pod  l.dz. 3347, Zamawiający, na podstawie art. 38  ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśnia, co następuje:

1. Wniosek Wykonawcy wpłynął do Zamawiającego w  terminie, o którym mowa w art.38 ust.1 pkt.3 ustawy pzp.

2. Zamawiający w oparciu o art. 38 ustawy pzp udziela Wykonawcy odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

 

Zapytanie nr 1 : „- dot. formularza cenowego i opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisów rozdz. III pkt. 1a,b oraz zapisów w formularzu cenowym poprzez usunięcie zapisów:

– ze wskaźnikiem mocy dla grupy taryfowej C21 oraz

– bez wskaźnika mocy dla grupy taryfowej C11.

Moc rozliczana jest w oparciu o umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej i nie ma wpływu na ceny za sprzedaż energii elektrycznej.

Proponowana zmiana zapisów;

Opis przedmiotu zamówienia:

1.1a) dla dostaw energii elektrycznej całodobowo według taryfy C21 wynosi: 845.662 kWh,

1.1b) dla dostaw energii elektrycznej całodobowo według taryfy C11 wynosi: 1.263 kWh.

Formularz cenowy:

6.1. w części zamówienia – dostawa energii elektrycznej – grupa taryfowa C21

A. Kwota netto ……..

B……………..

C. …………..

6.2. w części zamówienia – dostawa energii elektrycznej- grupa taryfowa C11

A. ……. „

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy za uzasadniony i dokona zmiany zapisów w rozdziale III SIWZ ust. 1 pkt.1.1.lit.a i lit. b oraz w formularzu ofertowym oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zapytanie nr 2 : „- dot. terminu wypowiedzenia obowiązujących umów.

Czy Zamawiający może podać okres wypowiedzeń obowiązujących umów?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że obecnie obowiązująca umowa zawarta została na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2013r. W umowie przewidziano miesięczny okres wypowiedzenia.

 Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Zapytanie nr 3: „- dot. ofert promocyjno/lojalizacyjnych.

Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lojalizacyjne? W przypadku gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia?

Uzasadnienie:

W przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakty z zawartymi promocjami cenowymi, rozwiązanie takich kontraktów może wiązać się z koniecznością zapłacenia kar przez Zamawiającego.”

Odpowiedź Zamawiającego:

 Zamawiający informuje, że obecnie obowiązująca umowa zawarta została na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2013r. Okres obowiązywania wszelkich związanych z tą umową obowiązków wynikających z ofert promocyjnych i lojalizacyjnych również w tym czasie zostanie zakończony.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Zapytanie  w kolejności nr 4 oznaczone przez Wykonawcę cyfrą 5 : „- dot. procedury zmiany sprzedawcy.

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty w wersji elektronicznej ( Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:

a) danych:

– adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki

– numer NIP

– numer REGON

– kod URD ( w przypadku już rozdzielonych umów)

– adres punktu poboru – ( miejscowość, ulica, kod pocztowy)

– przeznaczenie punktu poboru

– grupa taryfowa

– kod PPE

– roczny wolumen energii elektrycznej

– numer licznika

–  numer aktualnie obowiązującej umowy

– numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy

b) dokumentów:

– pełnomocnictwo

– dokument nadania numeru NIP

– dokument nadania numeru REGON

– KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka

– dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa

– numer rachunku bankowego.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że udzieli wybranemu Wykonawcy niezbędnych do podpisania umowy informacji oraz przedłoży stosowne dokumenty.

Pytanie i wyjaśnienia Zamawiającego nie mają wpływu na treść SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Zapytanie w kolejności nr 5 oznaczone przez Wykonawcę cyfrą 6: ” – dotyczy rozliczeń

Zamawiający w pkt. 5 IPU wskazuje: „Wykonawca stosować będzie wobec Zamawiającego 14 dniowy termin płatności licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT”.” Wykonawca wnioskuje o zmianę przedmiotowego zapisu na następujący”

„Wykonawca stosować będzie wobec Zamawiającego 30 dniowy termin płatności licząc od dnia wystawienia faktury VAT.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uznaje wniosek Wykonawcy za zasadny i dokona zmiany w treści SIWZ  w rozdziale III pkt. 5 oraz w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zapytanie  w kolejności nr 6  oznaczone przez Wykonawcę cyfrą 7: ” – dot. okresu rozliczeniowego.

Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie modyfikacji w pkt. 2 IPU i nadanie mu brzmienia:

„Rozliczanie za dostarczoną (sprzedaną) energię elektryczną odbywać się będzie w okresach rozliczeniowych zgodnych z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD. Rozliczenia będą dokonywane dla każdego punktu poboru oddzielnie, według danych pomiarowo – rozliczeniowych i cen jednostkowych i cen jednostkowych i cen jednostkowych energii elektrycznej netto właściwych dla danej grupy taryfowej.”

Odpowiedź Zamawiającego:

 Zamawiający informuje, że podziela wniosek Wykonawcy i dokona zmian zapisów SIWZ w rozdziale XVI pkt. 2 SIWZ , który otrzyma brzmienie: „2. Okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną dostosowany będzie do okresu przekazywania odczytów przez OSD.”

Pytania zawarte we wnioskach Wykonawców i udzielone wyjaśnienia Zamawiającego  mają wpływ na zmianę treści SIWZ i treści ogłoszonego zamówienia. Zamawiający informuje, że  przewiduje  dokonanie zmiany w treści SIWZ, zmianę ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert,  zmiany terminu związania ofertą.

Na oryginale podpisał Kierownik Zamawiającego

Prezes Zarządu Krzysztof Urbański

                                                                                    

Skip to content