Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pt.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o. ” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP numer ogłoszenia: 150846 – 2013; data zamieszcze- nia: 17.04.2013r.,Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/02/04/2013. Zmiana treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia

ZMIANA SIWZ

Skip to content