Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha

Wałbrzych: Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha
Numer ogłoszenia: 532122 – 2012; data zamieszczenia: 29.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 257645 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha z posesji przy ul. Piastów Śląskich 1 ( Zamek Książ) i z posesji przy ulicy Wrocławskiej 158 (Palmiarnia). 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1. Odbiór i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie odpadów 20.03.01 w szacowanych ilościach: a) w kontenerach o pojemności 7 m3 – 180 sztuk, b) w pojemnikach o pojemności 240 litrów – 60 sztuk, c) w pojemnikach o pojemności 1100 litrów – 50 sztuk. 2.2. Częstotliwość wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych wynosi :A. z posesji przy ulicy Piastów Śląskich 1 ( Zamek Książ): a) dla kontenerów o pojemności 7 m3 z dwóch miejsc gromadzenia odpadów w pojemnikach (boks i tunel ) w okresie od 1 kwietnia do 30 września, minimum 2 wywozy w tygodniu (we wtorek i w piątek), a w okresie od 1 października do 31 marca każdego roku minimum 1 wywóz w tygodniu ( we wtorek);b) dla pojemników o pojemności 240 litrów częstotliwość uzgadniana będzie każdorazowo przez strony w formie pisemnej i wiąże się z obsługą imprez kulturalnych odbywających na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu;B. z posesji przy ulicy Wrocławskiej 158 ( Palmiarnia):a) dla pojemników o pojemności 1100 litrów z jednego miejsca gromadzenia odpadów w pojemnikach ( plac przy kotłowni) przez cały rok minimum jeden wywóz w tygodniu ( w czwartek); b) dla pojemników o pojemności 240 litrów częstotliwość uzgadniana będzie każdorazowo przez strony w formie pisemnej i wiąże się z obsługą imprez kulturalnych odbywających na terenie Palmiarni w Wałbrzychu. 2.3.Dostarczanie przez Wykonawcę kontenerów i pojemników w miejscu gromadzenia tych odpadów w po-jemnikach a mianowicie: a) na terenie posesji w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 ( Zamek Książ) w boksie przy Oślej Drodze – 1 kontener 7 m3, miejsce przed tunelem wjazdowym do Zamku – 1 kontener 7 m3 , pojemniki o pojemności 240 l – plac przed garażami :b) na terenie posesji w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 158 ( Palmiarnia) na placu przy kotłowni – 1 pojemnik 1100 litrów i pojemniki 240 litrów. 2.4.Nieodpłatne przestawianie kontenerów na odpady w nowe miejsca gromadzenia odpadów lub czasowe ustawienie dodatkowych kontenerów i / lub pojemników na pisemne zlecenie Zamawiającego. 2.5.Wywóz komunalnych niesegregowanych odpadów w przypadku wcześniejszego zapełnienia pojemników w terminie do 2 dni po telefonicznym zgłoszeniu przez administratora nieruchomości. Odpłatność Za-mawiającego w takim przypadku odbywać się będzie wg. cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 2.6.Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia miejsc wyznaczonych do gromadzenia odpadów w dodatkowe kontenery i /lub pojemniki do zbiórki odpadów w czasie trwania umowy oraz wyznaczania nowych stałych lub czasowych miejsc gromadzenia odpadów i ich opróżniania. Usługa realizowana będzie na zasadach i wg. cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 3. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 3.1.Wykonawca wykonywać będzie usługi w sposób zapewniający utrzymanie czystości i porządku w miej-scach załadunku kontenerów i pojemników oraz na trasach wywozu odpadów, jak również zachowania pełnego standardu sanitarnego wykonywanych usług. 3.2. Wykonywane usługi nie będą stwarzały uciążliwości i zagrożenia dla środowiska. 3.3.Odebrane od Zamawiającego odpady Wykonawca przekazywać będzie tylko podmiotom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania, odzysku i recyklingu odpadów. 3.4. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w : a) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2008r. nr 25,poz.150 z późn. zm. ) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, b) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 185,poz.1243 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, c) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012 r. nr ,poz.361) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, d) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz.U. nr 113,poz.759 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8, 90.51.11.00-3, 90.51.20.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ALBA Dolny Śląsk Spółka z o.o., ul. Piasta 16, 58-304 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59946,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 68078,88
  • Oferta z najniższą ceną: 68078,88 / Oferta z najwyższą ceną: 106250,40
  • Waluta: PLN.

Skip to content