Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ.

Wałbrzych: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ.
Numer ogłoszenia: 436278 – 2013; data zamieszczenia: 25.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862 , strona internetowa www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą świadczenie usług dystrybucji do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. zlokalizowanych w całości w rejonie Polski przyporządkowanym wskazanemu powyżej Wykonawcy, który jest Operatorem Systemu Dystrybucji energii elektrycznej i do którego sieci przesyłowej przyłączony jest Zamawiający – odbiorca. Usługa dystrybucji energii elektrycznej polegać będzie na transporcie energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w celu dostarczenia jej odbiorcy – Zamawiającemu, utrzymaniu ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej, utrzymaniu jakościowych parametrów energii elektrycznej. Prognozowany (szacowany) pobór energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2014r.do31 grudnia 2014r. wynosi razem 846.925 kWh, w tym: a) dla dostaw energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanym całodobowo wynosi 845.662 kW; b) dla dostaw energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo wynosi 1.263 kWh. 4. Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. 5. Charakterystyka elektroenergetyczną obiektu.5.1. Wykaz obiektów i miejsc dostarczania – poboru energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenergetyczną : 5.1.2. Energia elektryczna ze wskaźnikiem mocy rozliczana całodobowo: 1)Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul. Piastów Śląskich 1; 2)Rodzaj obiektów: 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno- wystawienniczym, hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym; 3) Miejsce zamontowania licznika : Stacja transformatorowa R 211-72 / Zamek Książ; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski transformatorowe T-1 / przyłącze podstawowe/ i T-2 / przyłącze awaryjne / w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy; 5) Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej i biernej, przekładnia A/A 300/5, 6) Wielkość mocy zamówionej – umownej : 200 kW, 7) Moc przyłączeniowa : 310 kW. 5.1.3 Energia elektryczna bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo : 1) Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul. Piastów Śląskich 1 (parking central-ny w parku Książ); 2) Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingowe, szalet; 3) Miejsce zamontowania licznika : szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3/R; 4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe; 5) Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej;6) Wielkość mocy za-mówionej – umownej: 35 kW; 7) Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego: 63 A. 6. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.Świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 89 z 2006r. poz.625 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gos-podarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów elektroenergetycznych ( Dz. U. nr 93, poz. 623), Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSDF), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.31.00.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    UZASADNIENIE WYBORU TRYBU: Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) – zamówienie z wolnej ręki z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Uzasadnienie faktyczne: W art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, ustawodawca jako przesłankę zastosowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki określił, iż Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi okoliczność, że usługi, dostawy, ro-boty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Nieruchomości Zamawiającego, jako odbiorcy energii elektrycznej, przyłączone są do sieci energetycznej, którą dostarczana -przesyłana jest energia elektryczna. Podmiotem świadczącym usługi przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, na obszarze Polski gdzie zlokalizowane są nieruchomości Zamawiającego, jest Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Re-jon Wałbrzych 58-300 Wałbrzych, ul. Piotra Wysockiego 11. Podmiot ten decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczony został do pełnienia funkcji Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) w ramach udzielonej mu koncesji na dystrybucję energii elektrycznej własnymi sieciami m.in. na obszarze miasta Wałbrzych. Wysokość stawek za przesył energii jest regulowana przez Urząd Regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. Zamawiający nie ma możliwości wyboru pod-miotu gospodarczego na świadczenie usług dystrybucji i przesyłania energii elektrycznej, gdyż podmioty te działają w obszarze monopolu naturalnego. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej podmiotowi, który posiada koncesję na obrót energią elektryczną. Takiej możliwości w przypadku usług dystrybucji energii elektrycznej Zamawiający nie ma.W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki z przyczyn technicznych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ , REJON DYSTRYBUCJI WAŁBRZYCH, ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

Skip to content