WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA  PRZYWOŁANEGO POWYŻEJ POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonym w  za pośrednictwem faksu w dniu 05 grudnia 2012r. o godzinie 11:56 ( dwie strony)  przez  jednego  z Wykonawców , zarejestrowanego przez Zamawiającego w dniu 05.12.2012r. pod  l.dz. 2274, Zamawia-jący, na podstawie art. 38 ust. 1, 1a,2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśnia, co następuje:

1. Wniosek Wykonawcy wpłynął do Zamawiającego w  terminie, o którym mowa w art.38 ust.1 pkt.3 ustawy pzp.

2. Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy pzp udziela Wykonawcy odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

Pytanie nr 1 :

„Pragniemy wyjaśnić, że jako spółka obrotu energią elektryczną nie jesteśmy właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Z przykrością informujemy, że nie możemy dołączyć do oferty umowy z Operatorem Systemu Dystrybucji na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Generalna umowa dystrybucyjna, której stroną jest Wykonawca, zgodnie z jej treścią, stanowi tajemnice handlową w całości i nie może być ujawniona w całości ani w części. Ujawnienie tej umowy w całości lub części skutkowałoby odpowiedzialnością kontraktową Wykonawcy oraz mogłoby nosić znamiona czynu nieuczciwej konkurencji.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uznając zapytanie Wykonawcy za uzasadnione dokona modyfikacji SIWZ w ten sposób, że w pkt. VI 1.1. oraz w pkt. VII 2.2. SIWZ  dodaje się ostatnie zdanie o treści:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę w miejsce umowy (obowiązującej w terminie wykonywania zamówienia) zawartej z przedsiębiorstwem  energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędna rozbudowę sieci dystrybucji, w tym połączeń z innymi systemami

elektroenergetycznymi wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatora Systemu Dystrybucji w ramach której  Przedsiębiorstwo to zapewni Wykonawcy (Sprzedawcy) świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego (Odbiorcy) – oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnej, obowiązującej przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia,  umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającego na terenie na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej, tj. do obiektów Zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. „

Pytanie nr 2  ( w piśmie Wykonawcy oznaczone cyfrą 4):

” Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany cen i stawek za dystrybucję energii elektrycznej w sytuacji, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uzyskaniu niezbędnej decyzji zmieniona zostanie taryfa OSD ?”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź na powyższe pytanie zawarta jest w  treści SIWZ w pkt. XVI 2., który brzmi:

„XVI.2. Rozliczanie za dostarczaną energię  i usługi dystrybucji odbywać się będzie w cyklach jednomiesięcznych według wskazań liczników i stawek właściwych dla danej grupy taryfowej dla dostaw ( sprzedaży energii elektrycznej obowiązującej u sprzedawcy oraz stawki za dystrybucję wg. taryfy operatora systemu dystrybucji aktualnej dla danego okresu rozliczeniowego”.

Pytanie nr 3 ( w piśmie Wykonawcy oznaczone cyfrą 5):

” Wykonawca prosi o wyjaśnienie, w jakich taryfach Zamawiający jest obecnie rozliczany?”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający obecnie rozliczany jest w dwóch grupach taryfowych : dla energii ze wskaźnikiem mocy wg. Taryfy C21 i dla energii  bez wskaźnika mocy wg. Taryfy C11.

Pytanie nr 4 ( w piśmie Wykonawcy oznaczone cyfrą 5):

„Czy Zamawiający dopuści możliwość dołączenia do oferty dwóch oddzielnych wzorów (propozycji) umowy dla każdej taryfy ( np. taryfa B21- 1 wzór umowy; taryfa C11- 1 wzór umowy)?”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający  dopuszcza możliwość zastosowania dwóch wzorów umów , odrębnie dla każdej z taryf.

Pytania zawarte we wniosku Wykonawcy i udzielone wyjaśnienia Zamawiającego  mają wpływ na zmianę treści SIWZ i treści ogłoszonego zamówienia. Zamawiający informuje, że  przewiduje  dokonanie zmiany w treści SIWZ, zmianę ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert,  zmiany terminu związania ofertą.

Na oryginale podpisał Prezes Zarządu Krzysztof Urbański

Złącznik do pobrania:

1. ZP ENERGIA 2013 Zmiana SIWZ

                                                                             

                                                                                                                      

Skip to content