Dostawa gazu ziemnego

Wałbrzych: Dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do dwóch kotłowni na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. Numer ogłoszenia: 436884 – 2009; data zamieszczenia: 21.12.2009

Wałbrzych: Dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do dwóch kotłowni na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 436884 – 2009; data zamieszczenia: 21.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do dwóch kotłowni na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa gazu ziemnego z sieci gazowej do dwóch kotłowni na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu w okresie od 1 stycznia 2010 r. na czas nieoznaczony..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 09.12.12.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1560000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, Dolnosląski Oddział Obrotu Gazem we Wrocławiu, Gazownia Wałbrzyska, Gazownia Wałbrzyska, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 1560000
  • Oferta z najniższą ceną: 1560000 oferta z najwyższą ceną: 1560000
  • Waluta: PLN.

Skip to content