Dostawa i montaż dźwigów

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58–306 Wałbrzych, REGON: 890011550, NIP: 886–000–24–16, ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „DOSTAWA I MONTAŻ DŹWIGÓW: OSOBOWO – TOWAROWEGO I TOWAROWEGO W BUDYNKU ZAMKU KSIĄŻ W WAŁBRZYCHU”

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31-03-2008r. w II etapach:

 • etap dźwig osobowo towarowy do dnia 30 listopada 2007 roku
 • II etap dźwig towarowy 31 marca 2008 roku
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje konieczności udzielenia zamówień uzupełniających.
 4. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 6. Adres strony internatowej, na której zostanie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl/bip/index.html 
  Zakres przedmiotu zamówienia – „DOSTAWA I MONTAŻ DŹWIGÓW: OSOBOWO – TOWAROWEGO I TOWAROWEGO W BUDYNKU ZAMKU KSIĄŻ W WAŁBRZYCHU”
  Szczegółowy zakres zamówienia w SIWZ.
 7. Warunki udziału w postępowaniu:
  Do postępowania przetargowego zostaną zakwalifikowane firmy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy).

  oraz spełniają następujące wymagania szczególne:

  • nie zalegają z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

  • Posiadają uprawnienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie robót budowlanych

  • Zapewnią wykwalifikowaną kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, która posiada udokumentowane uprawnienia

  • Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

  Ocena spełnienia ww. warunków dokonana będzie przez zamawiającego wg formuły „spełnia / nie spełnia”.

 8. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki określone w pkt 8, do swojej oferty powinien dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

  • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w wypadku złożenia oferty przez konsorcjum – każdy z członków konsorcjum złoży z osobna). Dla podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, w wypadku gdy informacje przedstawione w rejestrze stracą aktualność z powodu podjęcia stosownych uchwał przez wspólników bądź akcjonariuszy, a zmiany te nie zostały jeszcze w rejestrze umieszczone, wymagane jest także dołączenie dokumentów świadczących, że ww. zmiany zostały zgłoszone do sądu rejestrowego.

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w formularzu oferty);

  • Oświadczenie o nie zaleganiu w opłacie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne oraz o nie zaleganiu w opłacie obowiązkowych podatków i opłat (w formularzu oferty);

  • Wykaz osób stanowiących kadrę, która będzie wykonywać zamówienie

 9. Kryteria wyboru oferty: – cena – 100 %,
 10. Miejsce i termin składania ofert: Przedsiębiorstwo Zamek „Książ’ sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58–306 Wałbrzych, do dnia 4.09.2007r., do godz. 1000, pok. Nr 22. (sekretariat).

 11. Miejsce i termin otwarcia ofert: Przedsiębiorstwo Zamek „Książ’ sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58–306 Wałbrzych, dnia 04.09.2007r. o godz. 1010, pok. Nr 23.

 12. Ogłoszenie wyników postępowania: w dniu 7.09.2007 r. do godziny 1500 w sposób przewidziany ustawą.

 13. Termin związania ofertą: 30 dni od momentu upływu składania ofert.

 14. W tym postępowaniu przetargowym wadium wynosi 5.000,00 zł wniesione w gotówce lub formach przewidzianych art. 45 ust. 6 Prawa Zamówień Publicznych. Konto bankowe Zamawiającego podane jest w SIWZ.

 

Pobierz SIWZ:

SIWZ_dzwig.exe lub SIWZ_dzwig.zip

Skip to content