Dostawa ( sprzedaż ) energii elektrycznej

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości poniżej 206 000 EURO

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58 – 306 WAŁBRZYCH, REGON: 890011550 , NIP: 886 – 000 – 24 – 16 , ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Dostawa ( sprzedaż ) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Spółka z o.o.w Wałbrzychu, przy ulicy Piastów Śląskich 1 na terenie kompleksu zamkowo – parkowegoKsiąż”.

 

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot: 0931000-5

0900000-2

65300000-6

 

Termin realizacji zamówienia: od 1 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje konieczności udzielenia zamówień uzupełniających.
 4. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 6. Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
 7. Adres strony internatowej, na której zostanie umieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www .ksiaz.walbrzych.pl
 8. Zakres przedmiotu zamówienia : Dostawa ( sprzedaż ) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu, przy ulicy Piastów Śląskich 1 na terenie kompleksu zamkowo – parkowego.

Szczegółowy zakres zamówienia określony został w SIWZ.

 1. Warunki udziału w postępowaniu :

Do postępowania przetargowego zostaną zakwalifikowani Wykonawcy spełniający

wymagania określone w art. 22 ust. Ustawy prawo zamówień publicznych :

 1.  
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy).

oraz spełniają następujące wymagania szczególne:

a) Posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

obrotu ( sprzedaży) energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji

Energetyki

b) Posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w

przypadku , gdy wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucji lub

aktualną umowę ( obowiązującą w terminie wykonywania zamówienia ) zawartą z

przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej

odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące

i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację,

remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucji, w tym połączeń z innymi systemami

elektroenergetycznymi wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji na Operatora Systemu

Dystrybucji w ramach której przedsiębiorstwo to zapewni Wykonawcy ( Sprzedawcy )

świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego ( odbiorcy ).

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana będzie przez zamawiającego wg formuły

„spełnia / nie spełnia”.

 

 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki określone w pkt 9, do swojej oferty powinien dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły­wem terminu składania ofert (w wypadku złożenia oferty przez konsorcjum – każdy z członków konsorcjum złoży z osobna). Dla podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, w wypadku gdy informacje przedstawione w rejestrze stracą aktualność z powodu podjęcia stosownych uchwał przez wspólników bądź akcjonariuszy, a zmiany te nie zostały jeszcze w rejestrze umieszczone, wymagane jest także dołączenie dokumentów świadczących, że ww. zmiany zostały zgłoszone do sądu rejestrowego (zał. nr 1);

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru załączonego do SIWZ );

c) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

(sprzedaży) energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

d) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w

przypadku , gdy wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucji lub

aktualną umowę ( obowiązującą w terminie wykonywania zamówienia ) zawartą z

przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej

odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące

i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację,

remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucji, w tym połączeń z innymi systemami

elektroenergetycznymi wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji na Operatora Systemu

Dystrybucji w ramach której przedsiębiorstwo to zapewni Wykonawcy ( Sprzedawcy )

świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego ( odbiorcy ).

e) oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania Wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 i 2.

 1. Kryteria wyboru oferty: – cena -100%
 2. Miejsce i termin składania ofert: Przedsiębiorstwo Zamek „Książ’ sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58 – 306 Wałbrzych, do dnia 02.07.2009 r, do godz. 1000, pok. Nr 22.

 3. Miejsce i termin otwarcia ofert : Przedsiębiorstwo Zamek „Książ’ sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58 – 306 Wałbrzych, 02.07.2009 r., godz. 1015, pok. Nr 23.

 4. Ogłoszenie wyników postępowania : wyniki postępowania ogłoszone zostaną sposób przewidziany ustawą.

 5. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu upływu składania ofert.
 6. W tym postępowaniu przetargowym wadium nie obowiązuje.

 

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1
 3. Załacznik nr 2
 4. Załacznik nr 6
 5. Załacznik nr 7

Skip to content