Dostawa ( sprzedaż ) energii elektrycznej

Wałbrzych: Dostawa ( sprzedaż ) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ Spółka z o.o. w Wałbrzychu, przy ulicy Piastów Śląskich 1 na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ .

Numer ogłoszenia: 31848 – 2009; data zamieszczenia: 18.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Sp. z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ( sprzedaż ) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ Spółka z o.o. w Wałbrzychu, przy ulicy Piastów Śląskich 1 na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ Spółka z o.o. w Wałbrzychu, przy ulicy Piastów Śląskich 1 na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ. 1.1.Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie 1 kwietnia 2009 r. – 31 marca 2011 r. dla obiektów wyszczególnionych w załączniku nr 2 : a) dostaw energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanym całodobowo wynosi 1.706.000 kWh, b) dostaw energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozlicznej całodobowo wynosi 4.600 kWh. 1.2.Wykaz obiektów i miejsc dostarczania energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenergetyczną obiektów na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ stanowi załącznik nr 2. I.Dostawa energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozlicznej całodobowo : 1.Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 , 2. Rodzaj obiektów : 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno – wystawienniczym, hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym , 3. Miejsce zamontowania licznika : Stacja transformatorowa R 211-72 / Zamek Książ , 4. Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski transformatorowe T-1 i T-2 po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, 5.Parametry techniczne przyłącza pomiarowego : licznik energii czynnej, mnożna 800, przekładniki 5 A. 6.Wielkość mocy zamówionej – umownej : 250 kW, 7.Grupa przyłączeniowa obiektu : …………………….( wypełnia Wykonawca ) , 8.Moc przyłączeniowa : 310 kW. II.Dostawa energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozlicznej całodobowo : 1.Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 ( parking centralny w parku Książ) , 2.Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingowe, szalet , 3.Miejsce zamontowania licznika : szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3/R, 4.Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy,złącze kablowe, 5.Parametry techniczne przyłącza pomiarowego : licznik energii czynnej, 6.Wielkość mocy zamówionej – umownej : 35 kW , 7.Grupa przyłączeniowa obiektu : …………………….( wypełnia Wykonawca ) , 8.Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego : 63 A. Wymagany termin realizacji zaówienia : 01.04.2009 r. – 31.03.2011 r..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 09.30.00.00-2, 65.30.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.04.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia . 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy. 3. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1)Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia,w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy. 2)Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcyz postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty oraz oświadczenia, które mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia udziału w postępowaniu: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w wypadku złożenia oferty przez konsorcjum – każdy z członków konsorcjum złoży z osobna) Dla podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, w wypadku ,gdy informacje przedstawione w rejestrze stracą aktualność z powodu podjęcia stosownych uchwał przez wspólników bądź akcjonariuszy, a zmiany te nie zostały jeszcze w rejestrze umieszczone,wymagane jest także dołączenie dokumentów świadczących, że ww. zmiany zostały zgłoszone do sądu rejestrowego załącznik nr 3. 2)Wykaz osób uprawnionych do podpisania oferty, umowy oraz podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do SIWZ) wg. załącznika nr 4, 3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne , lub zaświadczenie,że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty . 4)Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 5)Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku , gdy wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucji lub oświadczenie o posiadaniu aktualnej ( obowiązującej w terminie wykonywania zamówienia ) umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym,bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucji, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji na Operatora Systemu Dystrybucji w ramach której przedsiębiorstwo to zapewni Wykonawcy ( Sprzedawcy ) świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego ( odbiorcy ) – wg. załącznik nr 5 do SIWZ. 6) Oświadczenie Wykonawcy ,że spełnia wymagania art.22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz , że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn .zm. ) – wg. załącznika nr 6 do SIWZ . 7)Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu podwykonawcy wskazanej części zamówienia – wg.załącznika nr 7..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl/bip/przetargi.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Zamek Książ Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzcyh , ul.Piastów Sląskich 1, sekretariat pokoj nr 22.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2009 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Zamek Książ Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzcyh , ul.Piastów Sląskich 1, sekretariat pokoj nr 22.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zadanie finansowane ze środków własnych zamawiającego

 

Załączniki:

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1
  3. Załacznik nr 2
  4. Załacznik nr 4
  5. Załacznik nr 5
  6. Załacznik nr 6
  7. Załacznik nr 7

Skip to content