Dostawa wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do obiektów i odbiór ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej z obiektów administrowanych przez Zamawiającego na terenie kompleksu zamkowo -parkowego Książ w Wałbrzychu. – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Dostawa wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do obiektów i odbiór ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej z obiektów administrowanych przez Zamawiającego na terenie kompleksu zamkowo -parkowego Książ w Wałbrzychu

Numer ogłoszenia: 38286 – 2016; data zamieszczenia: 22.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15244 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do obiektów i odbiór ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej z obiektów administrowanych przez Zamawiającego na terenie kompleksu zamkowo -parkowego Książ w Wałbrzychu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) wody pitnej za pomocą sieci wodociągowej do obiektów i odbiór ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej z obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu na terenie kompleksu zamkowo -parkowy Książ. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody poprzez urządzenia pomiarowo – kontrolne o numerach ewidencyjnych ODBIORCÓW : – 01-507-005 Przedzamcze ( budynki hotelowe i usługowe), – 01-507-006 Zamek ( muzealnictwo, turystyka, działalność usługowa, pomieszczenia biurowe), – 01-507-007 Parking centralny (dom mieszkalny, szalet). Odbiór ścieków odbywać się będzie bez urządzeń pomiarowo – kontrolnych. Naliczanie zrzutu ścieków w stosunku 1:1 do dostarczonej wody. Wszystkie wymienione powyżej urządzenia pomiarowe zainstalowane są na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu – adres nieruchomości 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1. 2. Szacowana wielkość przedmiotu zamówienia ogółem: a) dostawa wody w ilości szacowanej 42.400 m 3, b) odbiór ścieków w ilości szacowanej 42.400 m3. Podane w punkcie 2 ilości wody i ścieków są wielkościami szacowanymi, przewidywanymi dla czteroletniego okresu przyjmowanego do szacowania wartości zamówienia przy umowach zawieranych na czas nieokreślony. 3. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia – czas nieokreślony licząc od dnia 1 marca 2016 r. 4.Przedmiot umowy Wykonawca realizował będzie zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 123,poz.858 z późn. zm.).5. Rozliczenia między stronami dokonywane będą w cyklach jednomiesięcznych na podstawie wskazań zużycia wody istniejących urządzeń kontrolno- pomiarowych (wodomierzy) zainstalowanych na terenie administrowanym przez Zamawiającego ( teren tarasu północnego i parking centralny) i właściwych stawek obowiązujących u Wykonawcy. Rozliczenia dokonywane będą wg. wartości netto i brutto. 6. Zamawiający płacić będzie należności Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT w terminie do 21 dni licząc od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.7.Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 886-000-24-16. 8. Zamawiający nie posiada urządzeń pomiarowych ilości odprowadzanych ścieków. 9. Zamawiający oświadcza, że wodę wykorzystywać będzie na cele socjalno -bytowe.10. Umowa zawarta zostanie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o przepisy art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt. 1 litera a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 41.11.00.00-3, 65.11.10.00-4, 90.41.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 608373,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 600276,00
  • Oferta z najniższą ceną: 600276,00 / Oferta z najwyższą ceną: 600276,00
  • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki między innymi w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art.67 ust. 1 pkt. 1 litera a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych, gdy dostawy mogą być świadczone z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze tylko przez jednego wykonawcę. Uzasadnienie faktyczne: Na terenie Gminy Wałbrzych, gdzie zlokalizowane są obiekty administrowane przez zamawiającego, na rynku występuje tylko jeden wykonawca – monopolista, wykonujący zamówienia dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej i odbioru ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej. Takim naturalnym monopolistom na naszym rynku jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji. Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze nie zachodzi więc możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług i dostaw objętych zamówieniem z innym wykonawcą. Nie występują bowiem inni wykonawcy zdolni do wykonania przedmiotu zamówienia. Ze względu na lokalizację obiektów zamawiającego na terenie Gminy Wałbrzych i przyłączenia tych obiektów do istniejącej sieci wodno -kanalizacyjnej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, której jest on właścicielem oraz braku innych wykonawców na miejscowym rynku, udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 1 litera a) ustawy Prawo zamówień publicznych wskazanemu wykonawcy jest więc zgodne z przepisami i w pełni uzasadnione.

Skip to content