Dot. dozorowania historycznych obiektów i terenów, ochrony mienia, wystaw i eksponatów muzealnych, obsługi ruchu turystycznego, monitorowania systemu przeciwpożarowego, ochrony imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

                                                                                                                                   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pn.: Dozorowanie historycznych  obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów muzealnych, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności  na terenach administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. ”  opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP numer ogłoszenia: 278800 – 2015; data zamieszczenia: 20.10.2015r., Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/05/10/2015.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  PRZYWOŁANEGO POWYŻEJ POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

I. W związku z pismem – wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonym  za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 21 października 2015r.o godzinie 17:19  (dwie strony)  przez jednego z Wykonawców, które zarejestrowano przez Zamawiającego w dniu 22.10.2015r. o godzinie 8:09 pod l.dz. 2869, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3)  i ust. 2 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., 907 ze zm.), stwierdza co następuje:

1.Wniosek Wykonawcy wpłynął do Zamawiającego w terminie, o którym mowa w art.38 ust.1pkt.3) ustawy pzp.

2.Zamawiający w oparciu o art. 38 ust.1 i ust. 2  ustawy pzp udziela odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 1 cz. I:

„Zwracamy się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ:
Zamawiający na str. 11 SIWZ w pkt. 9.6 wymaga od Wykonawcy opracowania Planu Ochrony uwzględniającego wymogi NIMOZ dotyczące ochrony dóbr kultury – muzealiach, w salach ciągu muzealnego. W związku z tym Zamawiający powinien wymagać od Wykonawcy dysponowania co najmniej dwoma pracownikami posiadającymi ukończony kurs Kierowania ochroną muzeów i innych instytucji kultury przechowujących i udostępniających dobra kultury organizowany przez NIMOZ. Dysponowanie przez Wykonawcę osobami posiadające wspomniane przeszkolenie daje Zamawiającemu gwarancję wyboru Wykonawcy posiadającego odpowiednie przygotowanie do realizacji przedmiotu zamówienia oraz spełniającego wymogi SIWZ odnośnie przygotowania Planu Ochrony. Zamawiający nie może oczekiwać posiadania wiedzy i doświadczenia w realizacji Planu Ochrony uwzględniającego wymogi NIMOZ bez przeszkolenia instytucji wskazujące wytyczne.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1 cz. I:

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada statusu muzeum. W obiekcie Zamawiającego w części sektora turystycznego zorganizowana jest ekspozycja obrazów wypożyczonych z jednego z muzeów, a sale zostały przystosowane do ich prezentacji. Wystawa ma charakter czasowy i ograniczoną lokalizację. Zamawiający w części II SIWZ pkt.6, ppkt. 6.2.2. ( str. 9) przewidział konieczność przeszkolenia  pracowników ochrony przewidzianych do pracy w sektorze wymagającym szczególnej ochrony i wpisał treść w brzmieniu: „Koordynator ciągu turystycznego oraz opiekun sal ekspozycyjnych zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu ochrony wystaw muzealnych, które zorganizowane i przeprowadzone zostanie przez Zamawiającego.” W związku z tym Zamawiający nie dostrzega konieczności wykazania się przez Wykonawcę dysponowaniem osobami posiadającymi ukończony kurs kierowania ochroną muzeów i innych instytucji kultury przechowujących i udostępniających dobra kultury organizowany przez NIMOZ.

Zamawiający nie wprowadza zmian do SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu.

 

II. W związku z pismem – wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonym  za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 22 października 2015r.o godzinie 11:56  (dwie strony)  przez jednego z  Wykonawców, które zarejestrowano przez Zamawiającego w dniu 22.10.2015r. o godzinie 11:56 pod l.dz. 2875, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3)  i ust. 2 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., 907 ze zm.), stwierdza co następuje:

1.Wniosek Wykonawcy wpłynął do Zamawiającego w terminie, o którym mowa w art.38 ust.1pkt.3) ustawy pzp.

2.Zamawiający w oparciu o art. 38 ust.1 i ust. 2  ustawy pzp udziela odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 1 cz. II :

 „Zwracamy się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ:
Uprzejmie prosimy o podanie podstawy prawnej, na podstawie której wykluczyliście Państwo możliwość złożenia oświadczenia przez Wykonawcę, którego oferta będzie oceniana, odnośnie usług w załączonych do doświadczenia ( Część V pkt. 2.2.2 lit. b) ppkt.2).”

Odpowiedź Zamawiającego na pyt. nr 1 cz. II:

Zamawiający zwraca uwagę, że nie wyklucza posłużenia się przez Wykonawcę wskazanym oświadczeniem w celu potwierdzenia posiadania wymaganego doświadczenia. Skorzystanie z takiego oświadczenia wpływa jedynie na ocenę oferty. Przyjęcie wskazanej metody oceny kryterium doświadczenia nie jest natomiast sprzeczne z ustawą. Zamawiający ma bowiem prawo zadecydować  o premiowaniu ofert, w których doświadczenie Wykonawcy, istotne dla Zamawiającego ze względu na przedmiot zamówienia, zostaje potwierdzone w sposób bardziej wiarygodny.

Zamawiający nie wprowadza zmian do SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu.

Uwaga : Wyjaśnienia Zamawiającego nie mają wpływu na zmianę treści SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu.

Skip to content