Dot. Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 379532 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dozorowania obiektów i budynków historycznych wraz z terenem na którym są posadowione , ochrony mienia, wystaw i eksponatów, obsługi ruchu turystycznego, monitorowania systemu przeciwpożarowego, ochrony imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , a w szczególności : 1.1. W zakresie całodobowej ochrony i monitorowania systemu przeciwpożarowego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługę stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia składającego się z historycznych budynków i budowli zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ i Palmiarni w Wałbrzychu , ich pomieszczeń, wyposażenia stałego i ruchomego znajdującego się w pomieszczeniach oraz terenów na których obiekty te i budynki są posadowione i będzie polegać na zabezpieczeniu budynków przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem mienia oraz działaniem osób trzecich , jak również w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, w tym pożaru, zalania wodą . 1.1.1.Szczegółowy sposób świadczenia usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej: Lokalizacja posterunku nr 1 : siedziba Zamawiającego w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Piastów Śląskich 1 , budynek nr 1 ( Zamek ) kompleksu zamkowo-parkowego Książ (dyżurka ochrony). Posterunek nr 1 – całodobowy , jednoosobowy, stacjonarny zlokalizowany w portierni, wyposażony w monitory systemu monitoringu wizyjnego ( 10 kamer monitorujących wydzielone sektory w budynku Zamku i wydzielone sektory terenu zewnętrznego ),centralkę dozorowo-rejestracyjną dla systemu instalacji hydrantowej w Zamku. . Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony wykonawcy należy strzeżenie, ochrona mienia i wyposażenia obiektu poprzez dokonywanie okresowych obchodów tego obiektu , obserwacje monitorów wizyjnych przesyłających obraz z kamer rozmieszczonych na terenie obiektu ( Zamku ) i w jego otoczeniu zewnętrznym, reagowanie na sygnał alarmu przeciwpożarowego , ze szczególnym uwzględnieniem: a) przebywania osób niepowołanych na terenie Zamku po godzinach pracy ,po zamknięciu tras turystycznych, w dniach wolnych od pracy. b) kontrolowania zamknięcia wszystkich drzwi , c) kontrolowania pomieszczeń po zakończonym zwiedzaniu lub imprezach , w tym zamknięcia okien i drzwi, wyłączenia oświetlenia, d) reagowania na niewłaściwe zachowanie się osób , w tym palenie w miejscach niedozwolonych, oraz zakłócanie porządku, e) kontrolowania wynoszonych paczek lub przedmiotów mogących wskazywać, że stanowią one mienie Zamawiającego, f) wydawania, odbioru i zabezpieczania kluczy do pomieszczeń służbowych, sal ciągu turystycznego, sal wykorzystywanych podczas imprez, przegród, klatek schodowych, pomieszczeń technicznych i innych, uwzględniając poświadczenia tych czynności odpowiednim wpisem do książki. Prowadzenie ewidencji wydawanych i przyjmowanych kluczy. g) ujawniania awarii i zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie obiektu, informowania o nich wyznaczonych pracowników Zamawiającego lub odpowiednich służb oraz swoich przełożonych. Odnotowywanie tych zdarzeń i podjętych działań w książce raportów oraz sporządzanie protokołów szkód. h) podejmowanie natychmiastowych działań interwencyjnych w przypadku zadziałania sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującą instrukcją pożarową. Ścisła współpraca w tym zakresie z pracownikiem ochrony wizyjnego monitoringu systemu przeciwpożarowego w Zamku, i) podejmowanie natychmiastowych działań interwencyjnych w przypadku zadziałania sygnalizacji centrali dozorowo-rejestrującej monitorującej pracę systemu instalacji hydrantowej w Zamku. Ścisła współpraca w tym zakresie z pracownikiem ochrony wizyjnego monitoringu systemu przeciwpożarowego w Zamku, j) prowadzenia biura przepustek w dni robocze w godzinach od 700 do 1600, k) kontrolowania ruchu osobowego i samochodowego na terenie Zamku, l) udzielanie informacji interesantom, turystom i gościom odwiedzającym Zamek oraz kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych, ł) prowadzenie rejestru zewnętrznych rozmów telefonicznych łączonych na zamówienie z portierni – posterunku nr 1 w Zamku w celu ich rozliczenia. 1.1.2. W zakresie całodobowego monitoringu systemu przeciwpożarowego w budynku Zamku Książ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługę całodobowego, bezpośredniego fizycznego wizyjnego monitoringu systemu przeciwpożarowego funkcjonującego w budynku Zamku. Lokalizacja posterunku nr 2 ( monitoring ppoż. ) : siedziba Zamawiającego w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Piastów Śląskich 1, budynek nr 1 ( Zamek ) kompleksu zamkowo-parkowego Książ , pomieszczenie nr 13. Posterunek nr 2 ( monitoring ppoż) – całodobowy, jednoosobowy, stacjonarny zlokalizowany na parterze w pomieszczeniu nr 13 przylegającym do dyżurki ochrony (posterunek nr 1), wyposażony w monitory systemu przeciwpożarowego funkcjonującego w budynku nr 1 (Zamek). Czujki alarmu przeciwpożarowego zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach Zamku. Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony wykonawcy monitorujących system przeciwpożarowy należy przestrzeganie obowiązujących procedur i wskazań , a w szczególności : 1. Obsługa systemu SAP – elektronicznego systemu przeciwpożarowego ( System Alarmu Pożaru), w tym: a) obsługa centrali SP z terminalem operatorskim CT ( monitorowanie i sterowanie), b) wykonywanie czynności przewidzianych w procedurach w przypadku alarmu, uszkodzenia, wyłączenia, c) w przypadku wyłączenia strefy, alarmu pożarowego I i II stopnia dokonanie niezwłocznej identyfikacji przyczyny sygnalizowanego alarmu poprzez obchód obiektu, d) powiadamianie Straży Pożarnej oraz innych służb ratowniczych w razie pożaru w obiekcie, e) prowadzenie księgi raportowej zdarzeń, 2. Obsługa systemu DSO – aktywnego systemu powiadamiania ( Dźwiękowy System Ostrzegawczy), w tym: a) wykonywanie czynności przewidzianych w procedurach w przypadku alarmu, uszkodzenia, wyłączenia, b) obsługa stacji mikrofonowej w przypadku alarmu pożarowego, ewakuacji itp., 3. Obsługa systemu CCTV – systemu telewizji dozorowej ciągów komunikacyjnych ( System Telewizji Dozorowej), w tym: a) obsługa konsoli operatorskiej typu CK 4822, b) obsługa komputera z oprogramowaniem SISTORE AX oraz bezpośrednio za pomocą rejestratorów, c) logowanie do systemu i obsługa historii zdarzeń. Pracownik wykonujący czynności przewidziane dla Posterunku nr 2 ( monitoring przeciwpożarowy) zobowiązany jest do ścisłej współpracy z pracownikiem ochrony zatrudnionym na Posterunku nr 1 w zakresie wynikającym z procedur obowiązujących dla stanowiska monitoringu przeciwpożarowego. Usługa ochrony i dozorowania na posterunkach nr 1 i nr 2 musi być wykonywana przez pracowników ochrony, którzy nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, po podpisaniu umowy, w terminie do 5 dni , zobowiązany będzie do imiennego wskazania pracowników ochrony przewidzianych do realizacji zadań związanych z monitoringiem systemu przeciwpożarowego i przeszkolenia tych pracowników w zakresie obsługi systemów CCTV, DSO ,SPA. Szkolenie przeprowadzą pracownicy firmy Simens Spółka z o.o. , która była wykonawcą i jest serwisantem systemu przeciwpożarowego w Zamku Książ. 1.1.3. W zakresie całodobowej ochrony budynków i budowli oraz mienia : Lokalizacja posterunku nr 3 (Palmiarnia) : Zespół budynków i budowli Palmiarni w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Wrocławskiej 158 . Posterunek całodobowy , jednoosobowy, zlokalizowany w punkcie sprzedaży biletów wstępu.Zamawiający wymaga całodobowej , ciągłej ochrony zabytkowego obiektu Palmiarni, budynków i budowli, roślinności oraz mienia zlokalizowanego w obrębie działek 83/28 i 83/29. Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony zespołu Palmiarni należy strzeżenie budynków i budowli , ochrona mienia i wyposażenia obiektów poprzez dokonywanie okresowych obchodów terenu i obiektów, stanu nasadzeń wieloletnich i sezonowych w obiektach udostępnianych do zwiedzania oraz na zewnętrznych terenach zielonych ,a w szczególności : a) przebywania osób niepowołanych na terenie zespołu Palmiarni po godzinach pracy, po zamknięciu obiektu dla zwiedzających, w dniach wolnych od pracy. b) kontrolowania zamknięcia wszystkich drzwi do budynków i bram wjazdowych na teren posesji, c) reagowania na niewłaściwe zachowanie się osób, w tym palenie w miejscach niedozwolonych oraz zakłócanie porządku, d) kontrolowania wynoszonych paczek, przedmiotów, roślin mogących wskazywać, że stanowią one mienie Zamawiającego, e) wydawania, odbioru i zabezpieczania kluczy do pomieszczeń służbowych, pomieszczeń technicznych i innych, uwzględniając poświadczenia tych czynności odpowiednim wpisem do książki. Prowadzenie ewidencji wydawanych i przyjmowanych kluczy, f) ujawniania awarii i zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie obiektu, w tym oblodzeń szklarni, ubytków, zniszczenia szyb w szklarniach oraz informowania o nich wyznaczonych pracowników Zamawiającego jak i swoich przełożonych. Odnotowywanie tych zdarzeń i podjętych działań w książce raportów, g) kontrolowania ruchu osobowego i samochodowego na terenie zespołu Palmiarni, w tym otwieranie i zamykanie bram wjazdowych, h) kontrola biletów wstępu turystów odwiedzających Palmiarnie w godzinach jej udostępniania do zwiedzania. Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy w dniach i godzinach udostępniania obiektu zwiedzającym pełnili czynną służbę patrolową i kontroli biletów w budynku głównym Palmiarni. Rozpoczęcie realizacji zadania opisanego w punkcie 1.1.3 (Palmiarnia) nastąpi z datą, gdy Zamawiający otrzyma umocowanie prawne do administrowania nieruchomością zlokalizowaną na działkach o numerach geodezyjnych 83/28 i 83/29 w Wałbrzychu przy ul. Wrocławska 158 – Palmiarnia. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uwzględnienia ceny tej części przedmiotu zamówienia w ofercie przetargowej. 1.1.4.Szczegółowy sposób świadczenia usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej w zakresie obsługi ruchu turystycznego, ochronie mienia, wystaw i eksponatów na trasach turystycznych Zamku Książ w Wałbrzychu . W ramach wykonywanych czynności wykonawca zobowiązany jest do: 1) wystawienia niezbędnej, niżej wymienionej, liczby stanowisk w celu zapewnienia sprawnej obsługi ruchu turystycznego, 2) bieżącej kontroli w osobowym ruchu turystycznym, 3) ochrony mienia, wystaw i eksponatów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony osób i mienia. Zamawiający wymaga aby wykonawca w celu zapewnienia sprawnej obsługi ruchu turystycznego wystawił posterunki bezpośredniej fizycznej ochrony w miejscach : a) PARTER – dwa stanowiska jednoosobowe w sezonie turystycznym, jedno stanowisko jednoosobowe po sezonie turystycznym, Obowiązek : W obiekcie należy zapewnić kontrolę w osobowym ruchu turystów wyłącznie z ważnym biletem wstępu w czasie godzin udostępniania Zamku do zwiedzania. Formowanie grup turystycznych do zwiedzania, koordynacja pracy przewodników zamkowych, b) I PIĘTRO – Trzy całoroczne stanowiska obsługi, jednoosobowe, Obowiązek : Obsługa zwiedzających, dozór nad mieniem, wystawami i eksponatami, kierowanie ruchem osobowym. c) KONDYGNACJA MIĘDZY I a II PIĘTREM – jedno całoroczne stanowisko obsługi, jednoosobowe. Obowiązek: Obsługa zwiedzających, dozór nad mieniem, wystawami i eksponatami, kierowanie ruchem osobowym, d) II PIĘTRO – dwa całoroczne stanowisko obsługi . Obowiązki : Obsługa zwiedzających, dozór nad mieniem, wystawami i eksponatami, kierowanie ruchem osobowym, e) TARASY ZAMKOWE (czynne tylko w sezonie turystycznym): cztery stanowiska obsługi, jednoosobowe w sezonie turystycznym. Obowiązki : Kontrola biletów wstępu, obsługa zwiedzających, dozór nad mieniem, elementami małej architektury oraz szatą roślinną, kierowanie ruchem osobowym. f) SALE WYSTAWIENNICZE i KORYTARZ W CZĘŚCI FRONTALNEJ NA III PIĘTRZE – jedno całoroczne stanowisko obsługi. Obowiązki: Obsługa zwiedzających, dozór nad mieniem, wystawami i eksponatami, kierowanie ruchem osobowym, w tym grupami zwiedzających przechodzącymi przez korytarz III piętra na wieżę zamkową. Uwaga: Realizacja zadania opisanego w punkcie 1.1.4. podpunkt f) nastąpi z datą, gdy zakończone zostaną prace remontowe prowadzone na III piętrze w Zamku i pomieszczenia oddane zostaną do użytku Zamawiającemu. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uwzględnienia ceny tej części przedmiotu zamówienia w ofercie przetargowej. Usługi wymienione w punkcie 1.1.4 mają być wykonywane w terminach i wymaganej przez Zamawiającego obsadzie dla poszczególnych stanowiskach : a) w okresie od 1 kwietnia do 30 września: – w dni robocze w godz. od 10.00 do 18.00 – 13 stanowisk każdego dnia, – w soboty / niedziele w godz. od 10.00 do 19.00 – 13 stanowisk każdego dnia, b) w okresie od 1 października do 31 marca: – w dni robocze w godz. od 10.00 do 16.00 – 8 stanowisk każdego dnia, – w soboty / niedziele w godz. od 10.00 do 17.00 – 8 stanowisk każdego dnia, c) Zamek nieczynny dla zwiedzających w każdy poniedziałek w okresie od: 1 października do 31 marca oraz w dniach : 1 stycznia, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych , 1 listopada, 25 grudnia. Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony wykonawcy w zakresie opisanym w części 1.1.4. należy strzeżenie, ochrona mienia i wyposażenia obiektu poprzez dokonywanie okresowych obchodów poszczególnych sektorów , ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków wymienionych przy poszczególnych stanowiskach obsługi oraz : 1.organizowania – formowania turystów indywidualnych w grupy turystyczne przy Kasie Biletowej zlokalizowanej na parterze w Zamku Książ, 2.współpracy z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego w zakresie realizacji przyjętych awizacji oraz organizacji grup zwiedzających, 3.raportowania ilości wejść grup zwiedzających oraz uzyskanie pisemnego potwierdzenia tych ilości od pracowników Zamawiającego, 4.sprawdzanie biletów wstępu oraz zezwoleń na fotografowanie i video filmowanie wnętrz zamkowych i tarasów, 5.kierowanie ruchem turystycznym zgodnie z ustalonymi i wyznaczonymi trasami zwiedzania. 6.informowanie zwiedzających w zakresie przedmiotu zwiedzania i wystaw czasowych, 7.informowanie o zauważonych awariach, pożarach, kradzieżach lub innych nieprawidłowościach upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz pracowników ochrony, 8. dbanie o zachowanie bezpieczeństwa zwiedzających w Zamku i na tarasach. 1.1.5. Świadczenie dodatkowych usług bezpośredniej fizycznej ochrony budynków, budowli , osób , mienia, imprez w zakresie objętym wykazaną przez Zamawiającego ilością 13.000 godzin obejmować będzie usługi ochrony w zakresie : 1. Dodatkowego posterunku całodobowej ochrony fizycznej lub wzmocnienie istniejącego posterunku w zakresie ustalonym odrębnym pisemnym zleceniem wystawionym przez Zamawiającego; 2. Dodatkowej ochrony w zakresie obsługi ruchu turystycznego poprzez wzmocnienie istniejącego posterunku lub utworzenie nowego. Zakres prac ustalony zostanie w odrębnym pisemnym zleceniu wystawionym przez Zamawiającego; 3. Dodatkowej ochrony imprez organizowanych na terenach administrowanych przez Zamawiającego, w tym imprez okazjonalnych, festynów, festiwali lub imprez sportowo-rekreacyjnych. Zakres prac ustalony zostanie w odrębnym pisemnym zleceniu wystawionym przez Zamawiającego. Zamawiający zawiadomi wykonawcę o dodatkowym zleceniu na minimum 3 dni przed planowaną imprezą lub uruchomieniem dodatkowego posterunku..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.52.20.00-6, 98.34.11.20-2, 98.34.11.40-8, 92.52.12.00-1, 79.71.00.00-4, 79.71.50.00-9, 35.12.00.00-1, 32.23.50.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ASYSTA BIS Spółka z o.o., ul. Nowa 47, 66-200 Świebodzin, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 769519,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 858912,20
  • Oferta z najniższą ceną: 858912,20 / Oferta z najwyższą ceną: 1392030,11
  • Waluta: PLN.

 

Skip to content