Dot. Naprawa miejscowych uszkodzeń pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych na dachu budynku głównego (Zamek) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

Wałbrzych: Naprawa miejscowych uszkodzeń pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych na dachu budynku głównego (Zamek) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 212492 – 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 200338 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa miejscowych uszkodzeń pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych na dachu budynku głównego (Zamek) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Naprawa miejscowych uszkodzeń pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych na dachu budynku głównego (Zamek) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Naprawa miejscowych uszkodzeń powstałych po obfitych opadach śniegu i zlodowaceniach na dachu Zamku – budynku głównego kompleksu zamkowo -parkowego Książ w Wałbrzychu. Zerwane fragmenty pokrycia z blachy należy naprawić poprzez zerwanie danego pasa blachy i pokrycie nową blachą miedzianą gr. 0,7 mm. Uszkodzenia poszycia dachowego zlokalizowano w ośmiu (8) miejscach. W przypadku rynien należy rynhaki doprowadzić do profilu prawidłowego a zerwane rynny połączyć poprzez dodatkowe nałożenie blachy, uszczelnienie silikonem dachowym i połączenie nitami. Zerwane fragmenty rur spustowych uzupełnić takimi samymi średnicami jak istniejące fragmenty. Szczegółowy opis przed-miotu zamówienia wraz z lokalizacją uszkodzeń zawiera Ocena stanu technicznego pokrycia dachowego Zamku Książ nad nowo wyremontowanymi pomieszczeniami III piętra z dnia 14 maja 2013r. sporządzona przez mgr inż. arch. Andrzeja Oleszkiewicza i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia do negocjacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-0, 45.26.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALPEX Spółka z o.o., ul. S. Moniuszki 62, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27066,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 31626,82
 • Oferta z najniższą ceną: 31626,82 / Oferta z najwyższą ceną: 31626,82
 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający użytkuje kompleks zamkowo-parkowy Książ w Wałbrzychu w skład którego wchodzi budynek główny, którym jest Zamek. Zamek w Książu wraz z towarzyszącymi budynkami, obwarowaniami oraz parkiem wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr 481 z dnia 05 maja 1958r. W maju bieżącego roku stwierdzono miejscowe zalania pomieszczeń na III i IV piętrze w Zamku powstałe w wyniku nieszczelności pokrycia dachowego. Przyczyną powstałej sytuacji są miejscowe uszkodzenia pokrycia dachowego z blachy miedzianej, wykonane w latach 80-tych XX w. Oględziny połaci dachowych wykazały, że osuwające się z dachu kawałki lodu i płaty śniegu spowodowały zerwanie rynien i fragmentów blach połaciowych. Uszkodzenia na połaci dachu powstały w wyniku źle zamocowanych żabek mocujących arkusze blach. Obsuwający się zlodowaciały śnieg wyrwał żabki z deskowania. Uszkodzenia powstały w wyniku długotrwałej i śnieżnej zimy trwającej do końca pierwszej dekady kwietnia. Skala uszkodzeń dachu, rynien i rur spustowych ujawniła się po kilkudniowych obfitych opadach deszczu , które w naszym rejonie, przeszły w pierwszych dniach maja 2013r. Nieszczelności połaci dachowej spowodowała zalewanie nowo wyremontowanych pomieszczeń na III piętrze w Zamku. Prace remontowe III p.wykonane zostały m.in. ze środków unijnych ogółem na kwotę około 13.000.000 PLN, pierwszy raz od 1945r. w takim zakresie rzeczowo-finansowym. Nie podejmowanie z naszej strony miejscowych działań naprawczych dachu grozi powstaniem szkód o znacznych rozmiarach tak na IV nieodbudowanym piętrze Zamku jak i na III odbudowanym piętrze.Mając powyższe na uwadze oraz w trosce o zabytkowy obiekt, zamawiający podjął decyzje o podjęciu prac związanych z miejscową naprawą dachu z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust.1 pkt.3). Sytuacja jest wyjątkowa i powstała z przyczyn, niezależnych od zamawiającego, których nie mógł przewidzieć. Miejscowa naprawa dachu wymaga natychmiastowej interwencji specjalistycznych ekip naprawczych. Zachowanie terminów określonych w ustawie dla innych trybów udzielania zamówienia staje się w obecnej sytuacji nie-możliwe. Zamawiający poczynił starania w zakresie prac remontowych dachu w Zamku i ogłosił przetarg nieograniczony na wymianę blachy na dachówkę ceramiczną dla dachu nad częścią barokową Zamku. Postępowanie to nie obejmuje jednak tych części dachu, na których stwierdzono obecnie miejscowe uszkodzeń.