Dot. Naprawa miejscowych uszkodzeń pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych na dachu budynku głównego (Zamek) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

Wałbrzych: Naprawa miejscowych uszkodzeń pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych na dachu budynku głównego (Zamek) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 212492 – 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 200338 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa miejscowych uszkodzeń pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych na dachu budynku głównego (Zamek) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Naprawa miejscowych uszkodzeń pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych na dachu budynku głównego (Zamek) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Naprawa miejscowych uszkodzeń powstałych po obfitych opadach śniegu i zlodowaceniach na dachu Zamku – budynku głównego kompleksu zamkowo -parkowego Książ w Wałbrzychu. Zerwane fragmenty pokrycia z blachy należy naprawić poprzez zerwanie danego pasa blachy i pokrycie nową blachą miedzianą gr. 0,7 mm. Uszkodzenia poszycia dachowego zlokalizowano w ośmiu (8) miejscach. W przypadku rynien należy rynhaki doprowadzić do profilu prawidłowego a zerwane rynny połączyć poprzez dodatkowe nałożenie blachy, uszczelnienie silikonem dachowym i połączenie nitami. Zerwane fragmenty rur spustowych uzupełnić takimi samymi średnicami jak istniejące fragmenty. Szczegółowy opis przed-miotu zamówienia wraz z lokalizacją uszkodzeń zawiera Ocena stanu technicznego pokrycia dachowego Zamku Książ nad nowo wyremontowanymi pomieszczeniami III piętra z dnia 14 maja 2013r. sporządzona przez mgr inż. arch. Andrzeja Oleszkiewicza i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia do negocjacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-0, 45.26.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALPEX Spółka z o.o., ul. S. Moniuszki 62, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27066,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 31626,82
 • Oferta z najniższą ceną: 31626,82 / Oferta z najwyższą ceną: 31626,82
 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający użytkuje kompleks zamkowo-parkowy Książ w Wałbrzychu w skład którego wchodzi budynek główny, którym jest Zamek. Zamek w Książu wraz z towarzyszącymi budynkami, obwarowaniami oraz parkiem wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr 481 z dnia 05 maja 1958r. W maju bieżącego roku stwierdzono miejscowe zalania pomieszczeń na III i IV piętrze w Zamku powstałe w wyniku nieszczelności pokrycia dachowego. Przyczyną powstałej sytuacji są miejscowe uszkodzenia pokrycia dachowego z blachy miedzianej, wykonane w latach 80-tych XX w. Oględziny połaci dachowych wykazały, że osuwające się z dachu kawałki lodu i płaty śniegu spowodowały zerwanie rynien i fragmentów blach połaciowych. Uszkodzenia na połaci dachu powstały w wyniku źle zamocowanych żabek mocujących arkusze blach. Obsuwający się zlodowaciały śnieg wyrwał żabki z deskowania. Uszkodzenia powstały w wyniku długotrwałej i śnieżnej zimy trwającej do końca pierwszej dekady kwietnia. Skala uszkodzeń dachu, rynien i rur spustowych ujawniła się po kilkudniowych obfitych opadach deszczu , które w naszym rejonie, przeszły w pierwszych dniach maja 2013r. Nieszczelności połaci dachowej spowodowała zalewanie nowo wyremontowanych pomieszczeń na III piętrze w Zamku. Prace remontowe III p.wykonane zostały m.in. ze środków unijnych ogółem na kwotę około 13.000.000 PLN, pierwszy raz od 1945r. w takim zakresie rzeczowo-finansowym. Nie podejmowanie z naszej strony miejscowych działań naprawczych dachu grozi powstaniem szkód o znacznych rozmiarach tak na IV nieodbudowanym piętrze Zamku jak i na III odbudowanym piętrze.Mając powyższe na uwadze oraz w trosce o zabytkowy obiekt, zamawiający podjął decyzje o podjęciu prac związanych z miejscową naprawą dachu z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust.1 pkt.3). Sytuacja jest wyjątkowa i powstała z przyczyn, niezależnych od zamawiającego, których nie mógł przewidzieć. Miejscowa naprawa dachu wymaga natychmiastowej interwencji specjalistycznych ekip naprawczych. Zachowanie terminów określonych w ustawie dla innych trybów udzielania zamówienia staje się w obecnej sytuacji nie-możliwe. Zamawiający poczynił starania w zakresie prac remontowych dachu w Zamku i ogłosił przetarg nieograniczony na wymianę blachy na dachówkę ceramiczną dla dachu nad częścią barokową Zamku. Postępowanie to nie obejmuje jednak tych części dachu, na których stwierdzono obecnie miejscowe uszkodzeń.

Skip to content