Dot. Naprawy miejscowych uszkodzeń pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych na dachu budynku głównego (Zamek) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu

Wałbrzych: Naprawa miejscowych uszkodzeń pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych na dachu budynku głównego (Zamek) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 200338 – 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862 , strona internetowa www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa miejscowych uszkodzeń pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych na dachu budynku głównego (Zamek) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Naprawa miejscowych uszkodzeń pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych na dachu budynku głównego (Zamek) na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.Szczegółowy opis przed-miotu zamówienia: Naprawa miejscowych uszkodzeń powstałych po obfitych opadach śniegu i zlodowaceniach na dachu Zamku – budynku głównego kompleksu zamkowo -parkowego Książ w Wałbrzychu. Zerwane fragmenty pokrycia z blachy należy naprawić poprzez zerwanie danego pasa blachy i pokrycie nową blachą miedzianą gr. 0,7 mm. Uszkodzenia poszycia dachowego zlokalizowano w ośmiu (8) miejscach. W przypadku rynien należy rynhaki doprowadzić do profilu prawidłowego a zerwane rynny połączyć poprzez dodatkowe nałożenie blachy, uszczelnienie silikonem dachowym i połączenie nitami. Zerwane fragmenty rur spustowych uzupełnić takimi samymi średni-cami jak istniejące fragmenty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z lokalizacją uszkodzeń zawiera Ocena stanu techniczne-go pokrycia dachowego Zamku Książ nad nowowyremontowanymi pomieszczeniami III piętra z dnia 14 maja 2013r. sporządzona przez mgr inż. arch. Andrzeja Oleszkiewicza i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia do negocjacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-0, 45.26.10.00-4.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiający użytkuje kompleks zamkowo-parkowy Książ w Wałbrzychu w skład którego wchodzi budynek główny, którym jest Zamek. Zamek w Książu wraz z towarzyszącymi budynkami, obwarowaniami oraz parkiem wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr 481 z dnia 05 maja 1958r. W maju bieżącego roku stwierdzono miejscowe zalania pomieszczeń na III i IV piętrze w Zamku powstałe w wyniku nieszczelności pokrycia dachowego. Przyczyną powstałej sytuacji są miejscowe uszkodzenia pokrycia dachowego z blachy miedzianej, wykonane w latach 80-tych XX w. Oględziny połaci dachowych wykazały, że osuwające się z dachu kawałki lodu i płaty śniegu spowodowały zerwanie rynien i fragmentów blach połaciowych. Uszkodzenia na połaci dachu powstały w wyniku źle zamocowanych żabek mocujących arkusze blach. Obsuwający się zlodowaciały śnieg wyrwał żabki z deskowania. Uszkodzenia powstały w wyniku długotrwałej i śnieżnej zimy trwającej do końca pierwszej dekady kwietnia. Skala uszkodzeń dachu, rynien i rur spustowych ujawniła się po kilkudniowych obfitych opadach deszczu , które w naszym rejonie, przeszły w pierwszych dniach maja 2013r. Nieszczelności połaci dachowej spowodowała zalewanie nowo wyremontowanych pomieszczeń na III piętrze w Zamku. Prace remontowe III p.wykonane zostały m.in. ze środków unijnych ogółem na kwotę około 13.000.000 PLN, pierwszy raz od 1945r. w takim zakresie rzeczowo-finansowym. Nie podejmowanie z naszej strony miejscowych działań naprawczych dachu grozi powstaniem szkód o znacznych rozmiarach tak na IV nieodbudowanym piętrze Zamku jak i na III odbudowanym piętrze.Mając powyższe na uwadze oraz w trosce o zabytkowy obiekt, zamawiający podjął decyzje o podjęciu prac związanych z miejscową naprawą dachu z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust.1 pkt.3). Sytuacja jest wyjątkowa i powstała z przyczyn, niezależnych od zamawiającego, których nie mógł przewidzieć. Miejscowa naprawa dachu wymaga natychmiastowej interwencji specjalistycznych ekip naprawczych. Zachowanie terminów określonych w ustawie dla innych trybów udzielania zamówienia staje się w obecnej sytuacji nie-możliwe.Zamawiający poczynił starania w zakresie prac remontowych dachu w Zamku i ogłosił przetarg nieograniczony na wymianę blachy na dachówkę ceramiczną dla dachu nad częścią barokową Zamku. Postępowanie to nie obejmuje jednak tych części dachu, na których stwierdzono obecnie miejscowe uszkodzenia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • ALPEX Spółka z o.o., ul.Moniuszki 62, 58-300 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

Skip to content