Dot. przetargu na dzierżawę wydzielonych powierzchni parkingowych zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu stanowiących własność Gminy Wałbrzych i dzierżawionych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółkę z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu z przeznaczeniem na parkingi.

Zmiana treści „Warunków przetargu”

w prowadzonym postępowaniu przetargowym na dzierżawę wydzielonych powierzchni parkingowych zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu ogłoszonego w dniu 09.11.2011 r.

W części VIII „Warunków przetargu” zatytułowanej „Dokumenty jakie musi zawierać oferta „Ogłaszający przetarg wprowadza zmiany dopisując punkty 9 i 10 w brzmieniu:

„9. Ogłaszający przetarg warunkowo dopuści oferty, które na dzień składania nie będą zawierać aktualnych zaświadczeń o których mowa w pkt. 3,4,5 (urząd skarbowy, ZUS) a oferent dołączy do oferty swoje oświadczenie, że wystąpił do właściwych urzędów o uzyskanie zaświadczeń wymaganych w niniejszym postępowaniu przetargowym.

10. Warunek o którym mowa w punkcie 9 Ogłaszający uzna za spełniony i nie odrzuci oferty, jeżeli oferent dostarczy zaświadczenia o których mowa w pkt.3,4,5 w terminie do 5 dni licząc od daty otwarcia ofert. Nie dostarczenie Ogłaszającemu zaświadczeń w wyznaczonym dodatkowym terminie 5 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Skip to content