Dot. ocieplenia dachu i sufitów mansard oraz wykonania kominów wentylacyjnych w budynku nr 3 na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Dot. ocieplenia dachu i sufitów mansard oraz wykonania kominów wentylacyjnych w budynku nr 3 na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 64084 – 2015; data zamieszczenia: 23.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 59168 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ocieplenie dachu i sufitów mansard oraz wykonanie kominów wentylacyjnych w budynku nr 3 na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym, które realizowane jest w oparciu o Umowę nr 103/Z P/2014 z dnia 30-09-2014r. w zakresie dotyczącym prac remontowych dachu i wymiany stropu pośredniego w budynku hotelowym nr 3 na terenie kompleksu zamkowo -parkowego Książ. Prace dodatkowe obejmują wykonanie ocieplenia dachu i sufitów w górnej części dachu obu mansard oraz wykonaniu nowych kanałów wentylacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1. Protokół konieczności z dnia 09-01-2015 r. wraz z załącznikiem sporządzony przez przedstaw-cieli Zamawiającego i Wykonawcy stanowiących Załącznik nr 6; 2. Opinia dot. zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji wentylacji w budynku nr 3 z dnia 25-02-2015r. sporządzona przez Adama Prokopowicza Specjalistę ds. Ochrony Przeciwpożarowej st. kap. poż. w st. spoczynku i stanowiących załącznik nr 7 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia do negocjacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.26.00.00-7, 45.21.24.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • WIKPOL Łukasz Męcik, ul. Wesoła 113, 42-311 Żarki Letnisko, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125675,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 122466,65
  • Oferta z najniższą ceną: 122466,65 / Oferta z najwyższą ceną: 122466,65
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – przetarg nieograniczony – w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w 2014 roku udzielono wykonawcy zamówienia. Podpisana w dniu 30-09-2014 r. Umowa nr 103/ZP/2014 z późn. zm. jest obecnie realizowana. Termin zakończenia prac upływa z dniem 20 kwietnia 2015r. Podczas realizacji zadania wykonawca zgłosił zamawiającemu konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie wymiany ocieplenia górnych części mansard obu wyższych części dachu oraz wykonania nowych kanałów wentylacyjnych. Wnioski wykonawcy potwierdzone zostały przez strony poprzez wizję lokalną i sporządzenie Protokołu konieczności w dniu 09.01.2015r. Komisja stwierdziła, że w wyniku prowadzonych przez wykonawcę prac i uzyskania pełnego dostępu do zakrytych elementów istniejącego pokrycia dachu, co było niemożliwe na etapie projektowania, zachodzi konieczność wykonania powyższych robót. Po zdjęciu starej dachówki oraz rozbiórce zabudowanych na poddaszu istniejących przewodów wentylujących pomieszczenia hotelowe stwierdzono następujące uszkodzenia i nieprawidłowości: 1. istniejące ocieplenie poddasza mansard wykonane zostało z luźno ułożonych fragmentów porozbiórkowej wełny mineralnej, uzupełnianej płytami supremy i połamanymi płytami styropianowymi. W wyniku wieloletniego zaciekania i penetracji dachu przez gryzonie i ptaki oraz dostawanie się, przez nieszczelności pokrycia dachowego, pod dachówki zanieczyszczeń stałych (kurz, liście, piasek itp.), wełna mineralna utraciła w całości swoje własności izolacyjne, poprzez ugniecenie i wy-pełnienie pustek powietrznych materiałem stałym. W związku z tym, dla spełnienia wymaganych przez przepisy parametrów cieplnych przegród w budynkach prze-znaczonych na stały pobyt ludzi należy wymienić na nowe istniejące warstwy izolacji termicznej dachu w części mansardowej; 2. istniejące kanały wentylacyjne wykonane zostały z aluminiowych rur spiro oraz rur kanalizacyjnych z PCV. Prze-wody były częściowo obudowane płytami gipsowo-kartonowymi. W wyniku wieloletniego użytkowania poddasza jako podręcznego magazynu, oraz wykonywanych wielokrotnie przebudów i napraw znajdujących się na poddaszu instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej obsługującej zaplecze kuchenne w hotelu, nie zabezpieczone przewody uległy licznym uszkodzeniom mechanicznym. Ponadto, aktualnie obowiązujące przepisy związane z bezpieczeństwem pożarowym nakładają na przewody instalacji wentylacyjnej rygory, których spełnienie nie jest możliwe przez odsłonięte w trakcie robót odcinki istniejących przewodów wentylacji, w związku czym należy wszystkie znajdujące się w obszarze poddasza odcinki przewodów wentylacyjnych obudować w sposób zapewniający spełnienie warunku EIS60 – zgodnie z wymogami ppoż. Nadto zamawiający wystąpił do uprawnionego specjalisty ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Adama Prokopowicza starszego kapitana pożarnictwa w stanie spoczynku, o wydanie stosownej opinii dotyczącej zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji wentylacyjnej w budynku nr 3. Z wy-danej w dniu 25 lutego 2015 r. opinii wynika, że przez strop oddzielający pierwsze piętro hotelu od strychu (budynek nr 3) prowadzone są przewody wentylacyjne z restauracji i pokoi hotelowych. Strop stanowi w tym przypadku oddzielenie przeciwpożarowe strefy zagrożenia ludzi ZL V od strychu. Wymagana klasa odporności ogniowej stropu REI 60. Otwory w przegrodzie przeciwpożarowej klasy REI 60 po-winny być zabezpieczone przeciwpożarowymi klapami odcinającymi EIS 60 zamykanymi w przypadku pożaru przez system sygnalizacji pożarowej. W przypadku odstąpienia od zastosowania klap można wykonać obudowę przewodów przechodzących przez strych ścianami niepalnymi o klasie odporności ogniowej EIS 60 (szczelność, izolacyjność ogniowa i dymoszczelność w czasie 60 minut). Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu. Obudowa przewodów spełniająca wymagania odporności ogniowej może być wykonana z pustaków keramzytobetonowych lub płyt gipsowych (GKF). Klasę odporności ogniowej wybranego rozwiązania musi potwierdzać świadectwo badania technicznego uzyskane przez producenta w uprawnionej placówce naukowo – badawczej. Zakres prac, o których mowa powyżej, nie był objęty projektem dotyczącym wykonania zadania podstawowego polegającego na wymianie stropu pośredniego i pokrycia dachu, a jest niezbędny do prawidłowego wykonania całości zadania. Ujawniony w trakcie robót stan dachu mansardy i kanałów wentylacyjnych był niemożliwy wcześniej do prze-widzenia. Z przyczyn technicznych, jak również gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego naraziłoby zamawiającego na poniesienie niewspółmiernie wysokich kosztów. Dlatego też zamawiający podjął decyzję o udzieleniu dotychczasowemu wykonawcy zamówienia dodatkowego o wartości nie przekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

Skip to content