Dot. pielęgnacji nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni

Wałbrzych: Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407 wraz z obsługą kotłowni i bieżącą konserwacją urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła na terenie Palmiarni w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 484540 – 2012; data zamieszczenia: 03.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 385918 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407 wraz z obsługą kotłowni i bieżącą konserwacją urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła na terenie Palmiarni w Wałbrzychu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407 wraz z obsługą kotłowni i bieżącą konserwacją urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła na terenie Palmiarni w Wałbrzychu. 2.Zakres prac do wykonywania:2.1. pielęgnacja zieleni między innymi: nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych na powierzchni około 2500 m2;2.2. wykonywanie cięć sanitarnych, chirurgicznych, pielęgnacyjnych i korekcyjnych roślin, krzewów ozdobnych i drzew;2.3. nasadzanie nowych roślin i uzupełnianie ubytków w roślinach; 2.4. wykonanie nasadzeń roślin sezonowych (3 razy w roku) na klombach usytuowanych w 7 miejscach na terenie obiektu;2.5. pielęgnacja roślin sezonowych;2.6.zasilanie, podlewanie i dokarmianie roślin;2.7. nawadnianie wszystkich nowo posadzonych roślin;2.8.stosowanie środków ochrony roślin; 2.9. ochrona chemiczna roślin;2.10. wykonywanie oprysków drzew i krzewów przeciwko szkodnikom i chorobom;2.11. stosowanie selektywnego środka chwastobójczego na trawnikach;2.12. uzupełnianie podłoża w zależności od potrzeb na obiekcie;2.13. koszenie trawników o powierzchni około 2000 m2 w cyklu 10 dniowym;2.14.utrzymanie trawników w stanie niepogorszonym poprzez nawożenie, dosiewanie, wyrównywanie kretowisk, podlewanie, zimą odśnieżanie w przypadku nadmiernych opadów śniegu; 2.15.wykonywanie koniecznych cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych żywopłotów w sezonie wegetacyjnym;2.16. usuwanie chwastów;2.17. dbanie o stan drzew i krzewów poprzez nawożenie, usuwanie uszkodzonych, złamanych oraz drobnych pędów i gałęzi, formowanie i cięcie, sprawdzanie podpór i wiązań młodych drzewek i krzewów, zabezpieczenie przed wiatrem i mrozem;2.18. utrzymanie porządku i czystości w obiekcie, na trawnikach, parkingach i alejach;2.19. zacienianie szklarni przed nasłonecznieniem; 2.20. odśnieżanie parkingów, alejek oraz dojść do obiektów Palmiarni; 2.21. usuwanie oblodzeń (sopli) na zewnątrz szklarni;2.22. udostępnianie obiektu do zwiedzania w czasie realizacji wszelkich prac związanych z zamówieniem;2.23. udostępnianie obiektu Palmiarni dla zwiedzających tj. otwieranie budynku o godz. 10:00 i zamykanie nie później niż o godz. 18:00 (latem o godz. 19:00), siedem dni w tygodniu;2.24. rozdrabnianie, zagospodarowanie i utylizowanie we własnym zakresie obumarłych roślin oraz odpadów z cięć korekcyjnych, sanitarnych i chirurgicznych;2.25. Wykaz roślin, eksponatów botanicznych oraz drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej, zlokalizowanych w obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu zawiera załącznik Nr 1 do projektu umowy;2.26. Wykaz roślin, drzew oraz krzewów ozdobnych zlokalizowanych na otwartych terenach parkowych przy obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu zawiera załącznik Nr 2 do projektu umowy.2.27. Całodobowa obsługa kotłowni wraz z bieżącą konserwacją urządzeń, instalacji i odbiorników ciepła na terenie Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu. Całodobowa (24 godzinna) obsługa kotłowni w systemie zmianowym. Zmianowość pracy przy obsłudze kotłowni z zachowaniem określonych parametrów techniczno – użytkowych określonych przez Zamawiającego ustala Wykonawca. Obsługa kotłowni musi odbywać się w sposób ciągły, w tym również we wszystkie dni wolne od pracy. Zamawiający zastrzega, iż odpowiedzialność za prawidłową obsługę kotłowni poprzez uwzględnienie odpowiedniej liczby pracowników kotłowni spoczywa na Wykonawcy.2.28. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę ciepła i ciepłej wody do obiektu Palmiarni o powierzchni około 3000 m² przy zapewnieniu określonych parametrów techniczno – użytkowych tj.: a) temperatura w pomieszczeniach szklarniowych musi odpowiadać wymaganiom roślin egzotycznych i nie może być niższa niż 6°C, b) temperatura w pomieszczeniach socjalnych nie może być niższa niż 18° c) temperatura ciepłej wody w punktach czerpalnych nie może być niższa niż 55°C. 2.29. Wykonawca realizuje usługę poprzez prowadzenie eksploatacji kotłów wymienionych poniżej w systemie otwartym. 2.30. W palmiarni zainstalowane są następujące urządzenia grzewcze: a) Kocioł węglowy wodny – stalowy UKS-M kl.3 nr 1 o mocy 56 KW, powierzchnia grzewcza 7,5 m2 (ogrzewanie pomieszczeń socjalnych oraz dostarczenie ciepłej wody), b) Kocioł węglowy wodny – stalowy UKS-M kl. 3 nr 2 o mocy 130 KW, powierzchnia grzewcza 16 m2, c) Kocioł węglowy wodny – stalowy UKS-M nr 3 o mocy 190 KW, powierzchnia grzewcza 24 m2, d) kocioł węglowy wodny – stalowy UKS-M nr 4 o mocy 190KW, powierzchnia grzewcza 24 m2,e) Kocioł węglowy wodny – stalowy KWM – S nr 5 o mocy 200 KW, powierzchnia grzewcza 17 m2.2.31. Obsługa kotłów winna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, obowiązującymi normami oraz instrukcją obsługi urządzeń. Za prawidłową organizację tych prac i nadzór nad nimi odpowiada Wykonawca.2.32. W zakres eksploatacji wchodzi również obowiązek:a) pełnienia nadzoru technicznego w okresie eksploatacji kotłowni, b) kontroli i regulacji urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła, c) drobnych napraw (wymiana czopuchów, naprawa drzwiczek, oczyszczenie dysz, wymiana szpilek), d) bieżącej konserwacji urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła, e) dokonywania systematycznego czyszczenia kotłów.2.33. W okresie grzewczym wymagane jest również przeprowadzenie obligatoryjnie wszelkich przeglądów okresowych w zakresie: a) przewodów dymowych,b) przewodów wentylacyjnych, c) instalacji p. poż.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w oryginale wszystkie dokumenty, zaświadczenia z przeprowadzonych przeglądów.2.34. Zamawiający na swój koszt zapewni:a) dostawę węgla, b) dostawę wody, c) dostawę energii elektrycznej. 2.35. Wykonawca uczestniczy przy dostawach węgla, następnie na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego przyjmuje goj stan magazynowy. Na koniec każdego miesiąca informuje zamawiającego o faktycznym miesięcznym zużyciu opału i podaje stan magazynowy Każdą dostawę węgla kamiennego typu: miał, groszek odnotowuje w książce dyżurów z podaniem terminu dostawy oraz ilości.2.36. Po sezonie grzewczym Wykonawca: a) wyczyści piece,b) zda Zamawiającemu pozostały węgiel – jeżeli pozostał, c) przekaże wypełnione książki dyżurów z całego okresu grzewczego,d) dokona wywozu odpadów z procesów spalania węgla, przedłoży Zamawiającemu w formie oryginału stosowny dokument. Zaleca się przeprowadzenia wizji lokalnej, w celu dokładnego skalkulowania ceny. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawców konieczności wykonania prac nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, a stwierdzonych podczas wizji lokalnej, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, mających wpływ na cenę oferty – zaleca się Wykonawcy złożenie pisemnego zapytania w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Roszczenia zgłoszone po wyborze najkorzystniejszej oferty nie będą uwzględnione, ponieważ Zamawiający 3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 4. Usługi należy wykonywać z należytą starannością, z zachowaniem szczególnej ostrożności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, obowiązującymi norami, instrukcjami i warunkami stosowania oraz innymi przepisami prawa, w tym ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także w uzgodnieniu z Zamawiającym.5. Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy może nastąpić, gdy Zamawiającego uzyska umocowanie prawne do administrowania nieruchomością zlokalizowaną na działkach o numerach geodezyjnych 83/29 i 83/29 w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158 – Palmiarnia. W przypadku nie uzyskania umocowania prawnego do administrowania ww. nieruchomością Zamawiający odstąpi od zawarcia umowy na realizację zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.10.00-3, 77.31.00.00-6, 77.21.15.00-7, 77.32.41.00-5, 77.30.00.00-3, 77.31.30.00-7, 77.31.20.00-0, 77.34.20.00-9, 50.53.11.00-7, 50.72.00.00-8, 50.72.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Aranżacja i Pielęgnacja Zieleni Joanna Paterova, ul. dr M.Orłowicza 45, 58-306 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 358628,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 343563,00
  • Oferta z najniższą ceną: 343563,00 / Oferta z najwyższą ceną: 343563,00
  • Waluta: PLN.

Skip to content