Dot. wymiana pokrycia dachowego nad częścią barokową Zamku Książ w Wałbrzychu

Wałbrzych: Wymiana pokrycia dachowego nad częścią barokową Zamku Książ w Wałbrzychu. Numer ogłoszenia: 250912 – 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 189238 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachowego nad częścią barokową Zamku Książ w Wałbrzychu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia:1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachowego nad częścią barokową Zamku Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1. 1.2. Szcze-gółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: załącznik nr 11 do SIWZ – spe-cyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana przez Darię Kuber-ską – Matuszek z firmy Biuro Doradczo Usługowe Budownictwa mgr inż. Jacek Kramnik z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Mieszka I nr 9 oraz załącznik nr 9 do SI WZ projekt budowlano – konserwatorski wymiany pokrycia dachowego części barokowej Zamku Książ wykonany przez Jacka Kramnika z firmy Biuro Dorad-czo Usługowe Budownictwa mgr inż. Jacek Kramnik z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Mieszka I nr 9. 1.3.We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano po-chodzenie materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do projektowanych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.1.4. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową wymienioną w punkcie 1.2., dokonać wizji lokalnej terenu budowy przed złożeniem oferty.1.5. Zamawiający wymaga aby wykonawca demontując obecne pokrycie dachowe z blachy miedzianej dokonywał sukcesywnie protokolarnych przekazań Zamawiającemu odzyskanej blachy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-0, 45.26.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • WIKPOL Łukasz Męcik, ul. Wesoła 113, 42-311 Żarki Letnisko, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1031126,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 774392,96
  • Oferta z najniższą ceną: 774392,96 / Oferta z najwyższą ceną: 1118005,60
  • Waluta: PLN.

Skip to content