Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego nad częścią barokową Zamku Książ w Wałbrzychu”

 

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pn.:Wymiana pokrycia dachowego nad częścią barokową Zamku Książ w Wałbrzychu” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP numer ogłoszenia: 189238 – 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013r., Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/03/05/2013.

                                                                                                                   

                                                                                             

ZAMÓWIENIA  PRZYWOŁANEGO POWYŻEJ POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

W związku z pismem -wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonym w  oryginale w dniu 21 maja 2013r. ( jedna strona) przez jednego z Wykonawców, które zarejestrowano przez Zamawiającego w dniu 21.05.2013r. pod  l.dz. 1678, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3)  i ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), stwierdza co następuje:

1. Wniosek Wykonawcy wpłynął do Zamawiającego w  terminie, o którym mowa w art.38 ust.1  ustawy pzp.

2. Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 1 ust. 3)  ustawy pzp udziela Wykonawcy odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

 

 Pytanie nr 1: ” W SIWZ cz. II p.1.2.Posiadania wiedzy i doświadczenia zawarto zapis, że oferent musi wykazać się robotami o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia. Nie ma tam, żadnych wskaźników liczbowych. Czy to oznacza, że wykonanie dachu z dachówki na małym domku jednorodzinnym ( robota o wartości kilkunastu tysięcy złotych) jest wystarczającą kwalifikacją do wykonania dachu zamku?

Czy Zamawiający uzupełni ten zapis o jakieś jednoznaczne kryteria liczbowe dotyczące np. wartości lub powierzchni wykonanych dachów? „

Odpowiedź Zamawiającego:

W części III SIWZ „Warunki oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy” ust. II. „Wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu” pkt. 1.2. „Posiadanie wiedzy i doświadczenia” Zamawiający jednoznacznie określił wymagania stawiane wykonawcom w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w art.22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2013r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  2010 nr 113, poz. 759 ze zmianami).Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz złożenia wykaz robót budowlanych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga również aby Wykonawca przedłożył dokumenty potwierdzające, że najważniejsze ze wszystkich wykazanych robót z okresu ostatnich pięciu lat, zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończone. Zamawiający nie ma obowiązku  określania robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę, w inny sposób niż wskazuje to  ustawa pzp. Zawężając wymagania w zakresie wielkości wykazywanych przez Wykonawców robót budowlanych do określonej wielkości powierzchni dachów czy wartości robót narazić możemy się na zarzut braku obiektywizmu czy wręcz dyskryminacji tych wykonawców, którzy w przeszłości nie wykonywali podobnych zadań, ale korzystając z zasobów innych podmiotów czy podwykonawców będą zdolni wykonać przedmiot zamówienia, co nie stoi w sprzeczności z zapisami ustawy pzp. Zamawiający dokonując oceny warunków „Posiadanie wiedzy i doświadczenia” w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia wg. wzorów określonych w załącznikach nr 2 i nr 5 oraz na podstawie złożonych dokumentów będzie mógł obiektywnie ocenić rzetelność i doświadczenie wykonawcy.

Zamawiający nie dokona zmiany w treści SIWZ.

Pytanie nr 2: „ W SIWZ cz. II rozdz. II p.1.3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest zapis dotyczący Kierownika Budowy – powinien on posiadać co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. W załącznikach do oferty ani w umowie ten zapis nie ma kontynuacji. Nigdzie nie wymaga się udowodnienia tego faktu przez oferentów, przez złożenie oświadczenia lub potwierdzenia. Czy Zamawiający uzupełni SIWZ w tym zakresie?”

Odpowiedź Zamawiającego:

W części III SIWZ „Warunki oraz dokumenty wymagane od Wykonawcy” ust. II. „Wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu” pkt. 1.3 „Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia” Zamawiający określił wymagania wobec osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym wobec kierownika budowy, który posiadać musi aktualne uprawnienia budowlane, co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z odpowiedzialnością za świadczenie usługi, kontrolą jakości, kierowanie robotami budowlanymi ( kierownik robót, i/lub kierownik budowy i/lub inspektor nadzoru inwestycyjnego – liczone łącznie), oraz co najmniej dwuletnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych. Zamawiający wymaga aby wykonawca złożył oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz złożył „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.W  treści załącznika nr 6 w Tabeli  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał imię i nazwisko, zakres wykonywanych czynności, doświadczenie wymagane dla przedmiotowego zamówienia, informację o podstawie dysponowania wymieniona w tabeli osobą- obligatoryjnie dla kierownika budowy. Oprócz wypełnienia tabeli w załączniku nr 6 i podpisania oświadczenia, Zamawiający w części opisowej przywołanego na wstępie punktu 1.3. określa, że wymaga przedłożenia odpowiednich dokumentów w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w celu potwierdzenia spełnienia warunku. W dalszej treści tego punktu Zamawiający wskazuje, że dokona oceny spełnienia warunku

„dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia” na podstawie złożonych i podpisanych przez Wykonawcę oświadczeń ( załączniki nr 2 i nr 6 do SIWZ) oraz przedłożonych na ich potwierdzenie dokumentów.

Zamawiający nie dokona zmiany, uzupełnienia treści SIWZ.

Pytanie nr 3: „W załączonym przedmiarze w poz. 1 i 2 zastosowano katalog KNR 4-04 dotyczący wyburzeń i rozbiórek budynków. W części ogólnej tego katalogu, w punktach 1.3. i 1.4. normodawca określa

zakres stosowania tego katalogu. Wynika z niego, że w przypadku tego zadania nie powinien on być stosowany. Naszym zdaniem należałoby zastosować katalog KNR 4-01. Czy Zamawiający zmieni podstawę wyceny?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dokona zmian w przedmiarze robót i podstawie wyceny, gdyż różnice w wycenie wynikające z zastosowania katalogu KNR 4-04  w porównaniu z katalogiem wskazanym przez Wykonawcę są nieznaczne i  przy powierzchni dachu będącej przedmiotem zamówienia, nie wpływają w sposób istotny na wielkość wyceny.

Zamawiający nie dokona zmiany w treści SIWZ.

Pytanie nr 4: „ W przedmiarze brak nakładów na wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki oraz na opłaty za składowanie. Brak też informacji co należy zrobić z rozbieranym pokryciem z blachy. Czy Zamawiający uzupełni przedmiar i zapisy SIWZ w tym zakresie?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze robót nie uwzględnił nakładów na wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki oraz opłat za składowanie, gdyż przewiduje składowanie materiałów rozbiórkowych, za wyjątkiem gruzu, który wystąpi w znikomych ilościach, na terenie obiektu Zamawiającego w wyznaczonym do tego miejscu. W Części II SIWZ  ust. 1 pkt. 1.5. Zamawiający określił., że wymaga aby demontowane obecne pokrycie dachu z blachy miedzianej było sukcesywnie, protokolarnie przekazywane Zamawiającemu. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce na terenie obiektu przeznaczone do  składowania blachy.

Zamawiający nie dokona zmiany w treści SIWZ.

 

Pytania zawarte we wniosku Wykonawcy i udzielone wyjaśnienia Zamawiającego  nie mają wpływu na zmianę treści SIWZ i treści ogłoszonego zamówienia. Zamawiający informuje, że nie przewiduje  dokonania zmiany w treści SIWZ, zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Na oryginale podpisał:

Krzysztof Urbański

                                                                                                                          

Prezes Zarządu 

 

( kierownik Zamawiającego)

 

 

 

Otrzymują :

1. Wszyscy Wykonawcy strona internetowa zamawiającego

     www.ksiaz.walbrzych.pl/bip

2. Zamawiający a/a

Skip to content