Dozorowanie obiektów i terenu

Wałbrzych: Dozorowanie obiektów i terenu, ochrona mienia , wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 64650 – 2011; data zamieszczenia: 05.04.2011

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 30992 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dozorowanie obiektów i terenu,ochrona mienia , wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dozorowania obiektów i budynków historycznych wraz z terenem na którym są posadowione , ochronę mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ w Wałbrzychu , a w szczególności : 1.1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników ochrony świadczył usługę stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia składającego się z budynków i budowli zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu , ich pomieszczeń, wyposażenia stałego i ruchomego znajdującego się w tych pomieszczeniach oraz poza budynkami i będzie polegać na zabezpieczeniu budynków przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem mienia oraz działaniem osób trzecich , jak również w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, w tym pożaru, zalania wodą . 1.1.1.Szczegółowy sposób świadczenia usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej: Lokalizacja posterunku nr 1 – siedziba Zamawiającego w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Piastów Śląskich 1 , budynek nr 1 kompleksu zamkowo-parkowego Książ – Zamek. Posterunek nr 1 – całodobowy , jednoosobowy, stacjonarny zlokalizowany w portierni, wyposażony w monitory systemu monitoringu wizyjnego ( 10 kamer monitorujących wydzielone sektory w Zamku i wydzielone sektory terenu zewnętrznego ),centralkę alarmu przeciwpożarowego ( czujki alarmu przeciwpożarowego umieszczone we wszystkich pomieszczeniach Zamku ). Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony wykonawcy należy strzeżenie, ochrona mienia i wyposażenia obiektu poprzez dokonywanie okresowych obchodów tego obiektu , obserwacje monitorów wizyjnych przesyłających obraz z kamer rozmieszczonych na terenie obiektu ( Zamku ) i w jego otoczeniu zewnętrznym, reagowanie na sygnał alarmu przeciwpożarowego , ze szczególnym uwzględnieniem: a) kontrolowania zamknięcia wszystkich drzwi ewakuacyjnych , b) kontrolowania pomieszczeń po zakończonym zwiedzaniu lub imprezach , w tym zamknięcia okien i drzwi, wyłączenia oświetlenia, c) reagowania na niewłaściwe zachowanie się osób , w tym palenie w miejscach niedozwolonych, oraz zakłócanie porządku, d) kontrolowania wynoszonych paczek lub przedmiotów mogących wskazywać, że stanowią one mienie Zamawiającego, e) wydawania, odbioru i zabezpieczania kluczy do pomieszczeń służbowych uwzględniając poświadczenia tych czynności odpowiednim wpisem do książki. Prowadzenie ewidencji wydawanych i przyjmowanych kluczy. f) ujawniania awarii i zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie obiektu, informowania o nich wyznaczonych pracowników Zamawiającego lub odpowiednich służb oraz swoich przełożonych. Odnotowywanie tych zdarzeń i podjętych działań w książce raportów oraz sporządzanie protokołów szkód. g) podejmowanie natychmiastowych działań interwencyjnych w przypadku zadziałania sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego, zgodnie z obowiązującą instrukcją pożarową, h) prowadzenia biura przepustek w dni robocze w godzinach od 700 do 1600, i) kontrolowania ruchu osobowego na terenie Zamku , j) udzielanie informacji interesantom, turystom i gościom odwiedzającym Zamek oraz kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych, k) prowadzenie rejestru zewnętrznych rozmów telefonicznych łączonych na zamówienie z portierni – posterunku nr 1 w Zamku w celu ich rozliczenia. 1.1.2.Szczegółowy sposób świadczenia usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej w zakresie obsługi ruchu turystycznego, ochronie mienia, wystaw i eksponatów na trasach turystycznych Zamku Książ w Wałbrzychu .1 W ramach wykonywanych czynności wykonawca zobowiązany jest do: 1) Wystawienia niezbędnej, niżej wymienionej , liczby stanowisk w celu zapewnienia sprawnej obsługi ruchu turystycznego, 2) Bieżącej kontroli w osobowym ruchu turystycznym, 3) Ochrony mienia, wystaw i eksponatów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony osób i mienia. Zamawiający wymaga aby wykonawca w celu zapewnienia sprawnej obsługi ruchu turystycznego wystawił posterunki bezpośredniej fizycznej ochrony w miejscach : a) PARTER – dwa stanowiska jednoosobowe w sezonie turystycznym, jedno stanowisko jednoosobowe po sezonie turystycznym, Obowiązek : W obiekcie należy zapewnić kontrolę w osobowym ruchu turystów wyłącznie z ważnym biletem wstępu w czasie godzin udostępniania Zamku do zwiedzania. Formowanie grup turystycznych do zwiedzania, koordynacja pracy przewodników zamkowych, b) I PIĘTRO – Trzy całoroczne stanowiska obsługi, jednoosobowe, Obowiązek : Obsługa zwiedzających, dozór nad mieniem, wystawami i eksponatami, kierowanie ruchem osobowym. c) KONDYGNACJA MIĘDZY I a II PIĘTREM – jedno całoroczne stanowisko obsługi, jednoosobowe. Obowiązek: Obsługa zwiedzających, dozór nad mieniem, wystawami i eksponatami, kierowanie ruchem osobowym, d) II PIĘTRO – dwa całoroczne stanowisko obsługi . Obowiązki : Obsługa zwiedzających, dozór nad mieniem, wystawami i eksponatami, kierowanie ruchem osobowym, e) TARASY ZAMKOWE (czynne tylko w sezonie turystycznym): trzy stanowiska obsługi, jednoosobowe w sezonie turystycznym. Obowiązki : Kontrola biletów wstępu, obsługa zwiedzających, dozór nad mieniem , elementami małej architektury oraz szatą roślinną, kierowanie ruchem osobowym. Usługi wymienione w punkcie 1.1.2 mają być wykonywane w terminach i wymaganej przez Zamawiającego obsadzie dla poszczególnych stanowiskach : a) w okresie od 1 kwietnia do 30 września: – w dni robocze w godz. od 10.00 do 18.00 – 11 stanowisk każdego dnia, – w soboty / niedziele w godz. od 10.00 do 19.00 – 11 stanowisk każdego dnia, b) w okresie od 1 października do 31 marca: – w dni robocze w godz. od 10.00 do 16.00 – 7 stanowisk każdego dnia, – w soboty / niedziele w godz. od 10.00 do 17.00 – 7 stanowisk każdego dnia, c) Zamek nieczynny dla zwiedzających w każdy poniedziałek w okresie od: 1 października do 31 marca oraz w dniach : 1 stycznia, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych , 1 listopada, 25 i 31 grudnia. Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony wykonawcy należy strzeżenie, ochrona mienia i wyposażenia obiektu poprzez dokonywanie okresowych obchodów poszczególnych sektorów , ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków wymienionych przy poszczególnych stanowiskach obsługi , oraz : 1. Organizowania – formowania turystów indywidualnych w grupy turystyczne przy Kasie Biletowej zlokalizowanej na parterze w Zamku Książ, 2. Współpracy z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego w zakresie realizacji przyjętych awizacji oraz organizacji grup zwiedzających, 3. Raportowania ilości wejść grup zwiedzających oraz uzyskanie pisemnego potwierdzenia tych ilości od pracowników Zamawiającego. 4. Sprawdzanie biletów wstępu oraz zezwoleń na fotografowanie i video filmowanie wnętrz zamkowych i tarasów, 5. Kierowanie ruchem turystycznym zgodnie z ustalonymi i wyznaczonymi trasami zwiedzania. 6. Informowanie zwiedzających w zakresie przedmiotu zwiedzania i wystaw czasowych, 7. Informowanie o zauważonych awariach, pożarach, kradzieżach lub innych nieprawidłowościach upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz pracowników ochrony, 8. Dbanie o zachowanie bezpieczeństwa zwiedzających w Zamku i na tarasach. 1.1.3. Świadczenie dodatkowych usług bezpośredniej ochrony osób i mienia w zakresie objętym wykazaną przez Zamawiającego ilością 20.000 godzin obejmować będzie mógł usługi ochrony w zakresie : 1. dodatkowego posterunku całodobowej ochrony fizycznej w zakresie ustalonym odrębnym pisemnym zleceniem wystawionym przez Zamawiającego, 2. dodatkowej ochrony w zakresie obsługi ruchu turystycznego poprzez wzmocnienie istniejącego posterunku lub utworzenie nowego. Zakres prac ustalony zostanie w odrębnym pisemnym zleceniu wystawionym przez Zamawiającego. 3. Dodatkowa ochrona imprez okazjonalnych organizowanych na terenie Zamawiającego, festynów, festiwali lub imprez sportowo-rekreacyjnych. Zakres prac ustalony zostanie w odrębnym pisemnym zleceniu wystawionym przez Zamawiającego . Zamawiający zawiadomi wykonawcę o dodatkowym zleceniu na minimum 3 dni przed planowaną imprezą lub uruchomieniem dodatkowego posterunku. 1.2. Do obowiązków wykonawcy należy również : 1) Wyposażenie pracowników ochrony w ubiór służbowy stosowny do charakteru świadczonej usługi w obiekcie zabytkowym. 2)Wyposażenie pracowników ochrony w identyfikatory zaopatrzone w numer służbowy i zdjęcie pracownika. 3) Wyposażenie pracowników w niezbędne środki łączności umożliwiające bezpośrednie komunikowanie się pracowników ochrony. 1.3. Odpowiedzialność Wykonawcy : 1) Wykonawca będzie odpowiadał wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu przez pracowników wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez pracowników wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy. 2) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia książki dyżurów , do której pracownicy wykonawcy będą wpisywać wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze świadczeniem usługi ochrony mienia zamawiającego. 3) Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do książki dyżurów. 1.4. Zamawiający w rozliczeniu z wykonawcą dokona zapłaty tylko za godziny faktycznie przepracowane przez pracowników wykonawcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.34.11.40-8, 98.34.11.20-2, 92.52.20.00-6, 92.52.12.00-1, 79.71.00.00-4, 79.71.50.00-9, 79.71.40.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 9.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SEKURAN Spółka z o.o., ul. Nowa 38, 66-200 Świebodzin, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 393844,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 461988,00

  • Oferta z najniższą ceną: 461988,00 / Oferta z najwyższą ceną: 738410,82

  • Waluta: PLN.

Skip to content