Dozorowanie obiektów i terenu

Wałbrzych: Dozorowanie obiektów i terenu, ochrona mienia , wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego na terenie kompleksu zamkowo -parkowego Książ w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 30992 – 2011; data zamieszczenia: 28.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 Dotyczy : postępowania  przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „ Dozorowanie obiektów i terenu, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu „ opublikowanego  w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP pod numerem ogłoszenia: 30992-2011;data zamieszczenia : 28.02.2011 r., numer sprawy nadany przez Zamawiającego : 02/02/2011

  W oparciu o zapisy art. 38 ust. 4 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r.  nr 113 , poz. 759 z późn. zmianami ) Zamawiający informuje Wszystkich Wykonawców  o dokonanych zmianach w treści SIWZ w zakresie :

1) Zamawiający   w treści SIWZ w części  IV  „ Ceny ofertowe, waluta ofert, wynagrodzenie”  dopisuje kolejny punkt  o numerze 7 w brzmieniu  :  „ 7. Do oszacowania wartości zamówienia w zakresie  obsługi ruchu turystycznego, ochrony mienia wystaw i eksponatów  należy przyjąć  42.358 godzin. „
Uwaga :
 Wprowadzona zmiana  w treści SIWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod wymienionym powyżej numerem.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dozorowanie obiektów i terenu, ochrona mienia , wystaw i eksponatów,obsługa ruchu turystycznego na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Ksiąz w Wałbrzychu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dozorowania obiektów i budynków historycznych wraz z terenem na którym są posadowione , ochronę mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ w Wałbrzychu , a w szczególności : 1.1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników ochrony świadczył usługę stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia składającego się z budynków i budowli zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu , ich pomieszczeń, wyposażenia stałego i ruchomego znajdującego się w tych pomieszczeniach oraz poza budynkami i będzie polegać na zabezpieczeniu budynków przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem mienia oraz działaniem osób trzecich , jak również w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, w tym pożaru, zalania wodą . 1.1.1.Szczegółowy sposób świadczenia usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej: Lokalizacja posterunku nr 1 – siedziba Zamawiającego w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Piastów Śląskich 1 , budynek nr 1 kompleksu zamkowo-parkowego Książ – Zamek. Posterunek nr 1 – całodobowy , jednoosobowy, stacjonarny zlokalizowany w portierni, wyposażony w monitory systemu monitoringu wizyjnego ( 10 kamer monitorujących wydzielone sektory w Zamku i wydzielone sektory terenu zewnętrznego ),centralkę alarmu przeciwpożarowego ( czujki alarmu przeciwpożarowego umieszczone we wszystkich pomieszczeniach Zamku ). Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony wykonawcy należy strzeżenie, ochrona mienia i wyposażenia obiektu poprzez dokonywanie okresowych obchodów tego obiektu , obserwacje monitorów wizyjnych przesyłających obraz z kamer rozmieszczonych na terenie obiektu ( Zamku ) i w jego otoczeniu zewnętrznym, reagowanie na sygnał alarmu przeciwpożarowego , ze szczególnym uwzględnieniem: a) kontrolowania zamknięcia wszystkich drzwi ewakuacyjnych , b) kontrolowania pomieszczeń po zakończonym zwiedzaniu lub imprezach , w tym zamknięcia okien i drzwi, wyłączenia oświetlenia, c) reagowania na niewłaściwe zachowanie się osób , w tym palenie w miejscach niedozwolonych, oraz zakłócanie porządku, d) kontrolowania wynoszonych paczek lub przedmiotów mogących wskazywać, że stanowią one mienie Zamawiającego, e) wydawania, odbioru i zabezpieczania kluczy do pomieszczeń służbowych uwzględniając poświadczenia tych czynności odpowiednim wpisem do książki. Prowadzenie ewidencji wydawanych i przyjmowanych kluczy. f) ujawniania awarii i zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie obiektu, informowania o nich wyznaczonych pracowników Zamawiającego lub odpowiednich służb oraz swoich przełożonych. Odnotowywanie tych zdarzeń i podjętych działań w książce raportów oraz sporządzanie protokołów szkód. g) podejmowanie natychmiastowych działań interwencyjnych w przypadku zadziałania sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego, zgodnie z obowiązującą instrukcją pożarową, h) prowadzenia biura przepustek w dni robocze w godzinach od 700 do 1600, i) kontrolowania ruchu osobowego na terenie Zamku , j) udzielanie informacji interesantom, turystom i gościom odwiedzającym Zamek oraz kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych, k) prowadzenie rejestru zewnętrznych rozmów telefonicznych łączonych na zamówienie z portierni – posterunku nr 1 w Zamku w celu ich rozliczenia. 1.1.2.Szczegółowy sposób świadczenia usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej w zakresie obsługi ruchu turystycznego, ochronie mienia, wystaw i eksponatów na trasach turystycznych Zamku Książ w Wałbrzychu . W ramach wykonywanych czynności wykonawca zobowiązany jest do: 1) Wystawienia niezbędnej, niżej wymienionej , liczby stanowisk w celu zapewnienia sprawnej obsługi ruchu turystycznego, 2) Bieżącej kontroli w osobowym ruchu turystycznym, 3) Ochrony mienia, wystaw i eksponatów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony osób i mienia. Zamawiający wymaga aby wykonawca w celu zapewnienia sprawnej obsługi ruchu turystycznego wystawił posterunki bezpośredniej fizycznej ochrony w miejscach : a) PARTER – dwa stanowiska jednoosobowe w sezonie turystycznym, jedno stanowisko jednoosobowe po sezonie turystycznym, Obowiązek : W obiekcie należy zapewnić kontrolę w osobowym ruchu turystów wyłącznie z ważnym biletem wstępu w czasie godzin udostępniania Zamku do zwiedzania. Formowanie grup turystycznych do zwiedzania, koordynacja pracy przewodników zamkowych, b) I PIĘTRO – Trzy całoroczne stanowiska obsługi, jednoosobowe, Obowiązek : Obsługa zwiedzających, dozór nad mieniem, wystawami i eksponatami, kierowanie ruchem osobowym. c) KONDYGNACJA MIĘDZY I a II PIĘTREM – jedno całoroczne stanowisko obsługi, jednoosobowe. Obowiązek: Obsługa zwiedzających, dozór nad mieniem, wystawami i eksponatami, kierowanie ruchem osobowym, d) II PIĘTRO – dwa całoroczne stanowisko obsługi . Obowiązki : Obsługa zwiedzających, dozór nad mieniem, wystawami i eksponatami, kierowanie ruchem osobowym, e) TARASY ZAMKOWE (czynne tylko w sezonie turystycznym): trzy stanowiska obsługi, jednoosobowe w sezonie turystycznym. Obowiązki : Kontrola biletów wstępu, obsługa zwiedzających, dozór nad mieniem , elementami małej architektury oraz szatą roślinną, kierowanie ruchem osobowym. Usługi wymienione w punkcie 1.1.2 mają być wykonywane w terminach i wymaganej przez Zamawiającego obsadzie dla poszczególnych stanowiskach : a) w okresie od 1 kwietnia do 30 września: – w dni robocze w godz. od 10.00 do 18.00 – 11 stanowisk każdego dnia, – w soboty / niedziele w godz. od 10.00 do 19.00 – 11 stanowisk każdego dnia, b) w okresie od 1 października do 31 marca: – w dni robocze w godz. od 10.00 do 16.00 – 7 stanowisk każdego dnia, – w soboty / niedziele w godz. od 10.00 do 17.00 – 7 stanowisk każdego dnia, c) Zamek nieczynny dla zwiedzających w każdy poniedziałek w okresie od: 1 października do 31 marca oraz w dniach : 1 stycznia, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych , 1 listopada, 25 i 31 grudnia. Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony wykonawcy należy strzeżenie, ochrona mienia i wyposażenia obiektu poprzez dokonywanie okresowych obchodów poszczególnych sektorów , ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków wymienionych przy poszczególnych stanowiskach obsługi , oraz : 1. Organizowania – formowania turystów indywidualnych w grupy turystyczne przy Kasie Biletowej zlokalizowanej na parterze w Zamku Książ, 2. Współpracy z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego w zakresie realizacji przyjętych awizacji oraz organizacji grup zwiedzających, 3. Raportowania ilości wejść grup zwiedzających oraz uzyskanie pisemnego potwierdzenia tych ilości od pracowników Zamawiającego. 4. Sprawdzanie biletów wstępu oraz zezwoleń na fotografowanie i video filmowanie wnętrz zamkowych i tarasów, 5. Kierowanie ruchem turystycznym zgodnie z ustalonymi i wyznaczonymi trasami zwiedzania. 6. Informowanie zwiedzających w zakresie przedmiotu zwiedzania i wystaw czasowych, 7. Informowanie o zauważonych awariach, pożarach, kradzieżach lub innych nieprawidłowościach upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz pracowników ochrony, 8. Dbanie o zachowanie bezpieczeństwa zwiedzających w Zamku i na tarasach. 1.1.3. Świadczenie dodatkowych usług bezpośredniej ochrony osób i mienia w zakresie objętym wykazaną przez Zamawiającego ilością 20.000 godzin obejmować będzie mógł usługi ochrony w zakresie : 1. dodatkowego posterunku całodobowej ochrony fizycznej w zakresie ustalonym odrębnym pisemnym zleceniem wystawionym przez Zamawiającego, 2. dodatkowej ochrony w zakresie obsługi ruchu turystycznego poprzez wzmocnienie istniejącego posterunku lub utworzenie nowego. Zakres prac ustalony zostanie w odrębnym pisemnym zleceniu wystawionym przez Zamawiającego. 3. Dodatkowa ochrona imprez okazjonalnych organizowanych na terenie Zamawiającego, festynów, festiwali lub imprez sportowo-rekreacyjnych. Zakres prac ustalony zostanie w odrębnym pisemnym zleceniu wystawionym przez Zamawiającego . Zamawiający zawiadomi wykonawcę o dodatkowym zleceniu na minimum 3 dni przed planowaną imprezą lub uruchomieniem dodatkowego posterunku. 1.2. Do obowiązków wykonawcy należy również : 1) Wyposażenie pracowników ochrony w ubiór służbowy stosowny do charakteru świadczonej usługi w obiekcie zabytkowym. 2)Wyposażenie pracowników ochrony w identyfikatory zaopatrzone w numer służbowy i zdjęcie pracownika. 3) Wyposażenie pracowników w niezbędne środki łączności umożliwiające bezpośrednie komunikowanie się pracowników ochrony. 1.3. Odpowiedzialność Wykonawcy : 1) Wykonawca będzie odpowiadał wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu przez pracowników wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez pracowników wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy. 2) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia książki dyżurów , do której pracownicy wykonawcy będą wpisywać wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze świadczeniem usługi ochrony mienia zamawiającego. 3) Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do książki dyżurów. 1.4. Zamawiający w rozliczeniu z wykonawcą dokona zapłaty tylko za godziny faktycznie przepracowane przez pracowników wykonawcy. Wszystkie obowiązki i wymagania zawarte są w projekcie umowy dołączonym do SIWZ. Termin realizacji zamówienia : od 1 kwietnia 2011 r. do 30 listopada 2012 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.34.11.40-8, 98.34.11.20-2, 92.52.20.00-6, 92.52.12.00-1, 79.71.00.00-4, 79.71.50.00-9, 79.71.40.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa, może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną oddzielnie (jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie), albo może być złożone wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich wykonawców. 2.W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem: a) Aktualną koncesję, wydaną przez MSWiA zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. O ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. nr 145 poz. 1221 z późn. zm.) . Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków o których mowa powyżej i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, b) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, c) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy pzp, Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww.warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Posiadanie wiedzy i doświadczenia. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana wiedza i doświadczenie: a) Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, licząc wstecz od daty ogłoszenie postępowania co najmniej 2 usług, z których każda musi być o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ z podaniem, przedmiotu, dat wykonania, odbiorców, o wartości min. 200 000 zł brutto – każda. Fakt wykonania usług musi być potwierdzony referencjami od Zamawiających lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana wiedza i doświadczenie. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków o których mowa powyżej i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, b) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, c) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy pzp, d) Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww.warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków o których mowa powyżej i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, b) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, c) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy pzp, d) Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww.warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Dysponują osobami zdolnymi do wykonanie niniejszego zamówienia. a) min. 1 osobą, posiadającą licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony osób i mienia ( Dz. U. z 2005r. nr 145 poz. 1221 z późn. zm.) a1) posiadającą co najmniej 6 -miesięczny staż pracy odpowiadający przedmiotowi zamówienia. b) min. 1 osobą posiadającą licencję zabezpieczenia technicznego w rozumieniu przepisów ustawy ochrony osób i mienia ( Dz. U. z 2005r. nr 145 poz. 1221 z późn. zm.) b1) posiadającą co najmniej 6 -miesięczny staż pracy odpowiadający przedmiotowi zamówienia. c) min. 13 osobami przeznaczonymi do ochrony mienia: c1) posiadającymi co najmniej 6 -miesięczny staż pracy odpowiadający przedmiotowi zamówienia, c2) posiadającymi min. średnie wykształcenie. d) usługa ochrony i dozorowania na posterunku nr 1 musi być wykonywana przez pracowników ochrony, którzy nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków o których mowa powyżej i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, b) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, c) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy pzp, d) Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww.warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu . Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia : a) Posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000 PLN. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi polisę o wartości wyrażonej w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN po kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków o których mowa powyżej i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, b) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, c) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy pzp, d) Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww.warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: 1. Terminu realizacji umowy, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zmianami przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia lub wystąpienia zdarzenia spowodowane siłą wyższą. 2. Osób przewidzianych do realizacji zamówienia w przypadkach: a) Śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiającym osobom wskazanym do realizacji zamówienia wykonywanie przedmiotowej usługi, b) Nie wywiązywanie się osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia, c) wystąpienie innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osób wskazanych do realizacji usług), skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia. 3. Kwalifikacje i doświadczenie nowych osób wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji umowy, muszą spełniać warunki zawarte w niniejszej SIWZ. Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy jest akceptacja Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , 58-306 Wałbrzych ul. Piastów Śląskich 1,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , 58-306 Wałbrzych ul. Piastów Śląskich 1, pokoj nr 22 – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane ze śodków własnych zamawiającego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

Wyjaśnienie do SIWZ

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8 Projekt umowy

Skip to content